Εξεταστέα ύλη Πανελλαδικών ΕΝΕΕΓΥΛ 2022-20233

Εξεταστέα ύλη Πανελλαδικών ΕΝΕΕΓΥΛ 2022-20233 δημοσιοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.95833/Δ3 Υπουργική Απόφαση στο υπ΄αριθμ. ΦΕΚ 4128 την  3η Αυγούστου 2022 στο ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΕΥΧΟΣ έχοντας ως θέμα:

Καθορισμός διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ’ τάξης του Λυκείου των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) για το σχολικό έτος 2022-2023.

Αναφέρει η Υπουργική Απόφαση:

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 26 του ν. 4559/2018, «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 142),
β. της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3748/2009 «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» (Α’ 29), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 50 του ν. 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α’ 159),
γ. του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
241 του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4777/2021 «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α’ 25),
δ. των άρθρων 117 έως 159 του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση πειραματικά σχολεία, Γενικά αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70) που αφορούν στην Αξιολόγηση μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων και των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας, όπως τροποποιήθηκε με την περ. ζ του άρθρου 64 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α’ 111) και τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 86 του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση τουσχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 136),
ε. της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως αντικαταστάθηκε και αναριθμήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4351/2015 (Α’ 164),
στ. της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” και λοιπές διατάξεις» (Α’ 118),
ζ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
η. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),
θ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
ι. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
ια. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικηtικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
ιβ. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
2. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).
3. Την υπό στοιχεία Φ.153/31103/Α5/18-03-2022 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων
υποψηφίων Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2022-2023» (Β’ 1419).
4. Τις υπό στοιχεία 40/21-07-2022 και 36/30-06-2022 Πράξεις του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
5. Το υπό στοιχεία 256/EOE/26-07-2022 έγγραφο διατύπωσης θετικής γνώμης του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων.
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/382/93871/B1/27-7-2022 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό της διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ’ τάξης του Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. για το σχολικό έτος 2022-2023 ως εξής:

Από εδώ και κάτω αναγράφεται αναλυτικά η διδακτέα και εξεταστέα ύλη.

Εξεταστέα ύλη Πανελλαδικών ΕΝΕΕΓΥΛ 2022-20233 δημοσιοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.95833/Δ3 Υπουργική Απόφαση που δημοσιοποιήθηκε με το υπ΄αριθμ. ΦΕΚ 4128 την  3η Αυγούστου 2022 στο ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΕΥΧΟΣ έχοντας ως θέμα:

Καθορισμός διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ’ τάξης του Λυκείου των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) για το σχολικό έτος 2022-2023.

μπορεί να αναζητηθεί στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1dB-tcLXdLwsx-AgXtuRZiCYkUCz3Nw0-/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε