Εξουσιοδοτικές Διατάξεις Νόμου 4823/2021

Εξουσιοδοτικές Διατάξεις Νόμου 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α/03-08-2021) όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 29
Άρθρο 29
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να:

α) καθορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, των Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, του Προϊσταμένου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, των Διευθυντών Εκπαίδευσης, των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, των Συμβούλων Εκπαίδευσης, των Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, των Προϊσταμένων και της Ολομέλειας των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), καθώς και των εκπαιδευτικών, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του διοικητικού προσωπικού των κέντρων αυτών, των Προϊσταμένων και των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), των Προϊσταμένων σχολικών μονάδων, των Υπευθύνων τομέων Ε.Κ., καθώς και των εκπαιδευτικών, των σχολικών συμβουλίων και των συλλόγων διδασκόντων,

β) κατανέμονται οι θέσεις της παρ. 1 του άρθρου 10 στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Χώρας και κατανέμονται σε κάθε μία (1) εξ αυτών η επιστημονική ευθύνη του συνόλου ή ενοτήτων σχολικών μονάδων μίας ή περισσότερων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, καθώς και η επιστημονική ευθύνη των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. Η κατανομή γίνεται με βάση τον αριθμό των σχολικών μονάδων, Ε.Κ. και δομών υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και των μαθητών και εκπαιδευτικών που υποστηρίζονται. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η επιστημονική ευθύνη των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), των σχολικών μονάδων γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. των οποίων κατανέμεται στις θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης των περ. κζ) έως λα) της παρ. 1 του άρθρου 10. Η κατανομή γίνεται με βάση τον αριθμό των Σ.Μ.Ε.Α.Ε., των σχολικών μονάδων γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., των μαθητών και των μελών του Ε.Ε.Π. που υποστηρίζονται,

Εξουσιοδοτικές Διατάξεις Νόμου 4823/2021

γ) εξειδικεύονται οι σκοποί και οι αρμοδιότητες των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και εκδίδεται ο ενιαίος κανονισμός λειτουργίας τους,

δ) κατανέμονται οι θέσεις της παρ. 1 του άρθρου 15 και της παρ. 4 του άρθρου 17 στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., ανάλογα με το πλήθος των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., των μαθητών και των εκπαιδευτικών που υποστηρίζουν,

ε) εξειδικεύεται ο σκοπός των Σ.Δ.Ε.Υ., καθορίζονται λεπτομερέστερα οι σκοποί, οι αρμοδιότητες, ο τρόπος λειτουργίας και τα καθήκοντα των μελών των Ε.Δ.Υ., εκδίδεται ο ενιαίος κανονισμός λειτουργίας τους και καθορίζεται κάθε λεπτομερειακό ζήτημα που αφορά στο πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ της σχολικής μονάδας και των γονέων ή κηδεμόνων,

στ) καθορίζεται κάθε λεπτομερειακό θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας της επιτροπής παρακολούθησης της λειτουργίας των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της παρ. 1 του άρθρου 12,

ζ) καθορίζονται ο αριθμός των μελών των Π.Ο. των Κ.Ε.ΠΕ.Α. ανάλογα με το πλήθος των σχολικών μονάδων, των μαθητών και των εκπαιδευτικών που υποστηρίζουν τα κέντρα αυτά, εξειδικεύονται τα κριτήρια επιλογής και τα προσόντα των υποψήφιων μελών των Π.Ο. και Προϊσταμένων των Κ.Ε.ΠΕ.Α., κατά τρόπον που εξασφαλίζει τη δυνατότητα υποστήριξης των κύριων θεματικών που σχετίζονται με την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την οικολογία και την αειφόρο ανάπτυξη, καθώς και η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων και κάλυψης των κενών θέσεων. Με όμοια απόφαση εκδίδεται ο ενιαίος κανονισμός λειτουργίας των Κ.Ε.ΠΕ.Α., με τον οποίον καθορίζονται λεπτομερέστερα οι σκοποί των κέντρων και τα εσωτερικά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας τους, διασφαλίζεται η υπερτοπικότητά τους, ρυθμίζονται ο προγραμματισμός, η παρακολούθηση και η αποτίμηση του έργου τους, καθώς και η διαδικασία παρακολούθησης της υλοποίησης του προγραμματισμού δράσης και άσκησης της παιδαγωγικής και επιστημονικής εποπτείας των Κ.Ε.ΠΕ.Α. από τις Σ.Ε.Κ.Ε.ΠΕ.Α.,

η) καθορίζονται τα ειδικότερα προσόντα, τα κριτήρια, η διαδικασία επιλογής και τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού, Ε.Κ.Φ.Ε., Σχολικών Δραστηριοτήτων, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, καθώς και των εκπαιδευτικών που τοποθετούνται στα ΓΡΑ.ΣΥ.Π.. Ως προς τους Υπευθύνους Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, με όμοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος απόδειξης της εξειδίκευσης στην αγωγή υγείας, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, τη συμβουλευτική και τον σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό, κατά περίπτωση. Ως προς τα ΓΡΑ.ΣΥ.Π., με όμοια απόφαση καθορίζονται το αρμόδιο όργανο και η διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτικών που τοποθετούνται σε αυτά, καθώς και ο τρόπος ίδρυσης και ορισμού της έδρας τους. Τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών καθορίζονται, ύστερα από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

θ) συγχωνεύονται, καταργούνται και μεταβάλλεται η έδρα των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Κ.Ε.ΠΕ.Α. και Ε.Κ.Φ.Ε.. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Εξουσιοδοτικές Διατάξεις Νόμου 4823/2021

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Οικονομικών δύναται να συνιστώνται νέα: α) ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., β) Κ.Ε.ΠΕ.Α. ή γ) Ε.Κ.Φ.Ε.. Οι λειτουργικές δαπάνες των κέντρων του πρώτου εδαφίου καλύπτονται από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης β’ βαθμού για τα κέντρα της περ. α) και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α’ βαθμού για τα κέντρα των περ. β) και γ). Με όμοια απόφαση δύναται να καθορίζονται το ύψος της επιχορήγησης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού από τον κρατικό προϋπολογισμό με πιστώσεις που εγγράφονται για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Κ.Ε.ΠΕ.Α. και ΕΚ.Φ.Ε. στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και ο τρόπος διαχείρισης της επιχορήγησης αυτής.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εσωτερικών δύναται να συνιστώνται νέες θέσεις προσωπικού των κλάδων της παρ. 1 του άρθρου 10, της παρ. 1 του άρθρου 15 και της παρ. 4 του άρθρου 17.

4. Οι ενότητες σχολικών μονάδων για την ανάθεση της παιδαγωγικής ευθύνης, σύμφωνα με τις παρ. 4 και 6 του άρθρου 10, καθορίζονται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του Διευθυντή Εκπαίδευσης.

5. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη των Προϊσταμένων των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή των Κ.Ε.ΠΕ.Α., κατά περίπτωση, καθορίζεται η περιοχή ευθύνης κάθε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή Κ.Ε.ΠΕ.Α., αν λειτουργούν περισσότερα από ένα (1) από τα κέντρα αυτά στις ίδιες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή αν στην περιοχή αρμοδιότητας Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν λειτουργεί Κ.Ε.ΠΕ.Α..

Εξουσιοδοτικές Διατάξεις Νόμου 4823/2021

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε