Επιδότηση Ιδιωτικών Eκπαιδευτικών Voucher

Επιδότηση Ιδιωτικών Eκπαιδευτικών Voucher

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1V7JSX1RnAnRrLOguTejKlZBGmoRae2Nz/view?usp=sharing

Η με αριθμό πρωτοκόλλου  50541/ 5-5-2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση και θέμα:

 Πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

η οποία τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 48765 (Αρ. Φύλλου 2129 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 29 Απριλίου 2022) ΚΥΑ με θέμα:

Πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ».

Επιδότηση Ιδιωτικών Eκπαιδευτικών Voucher παρέχεται για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού υπό προϋποθέσεις (όπως και στους δημοσίους εκπαιδευτικούς) με την τροποποίηση της παραπάνω ΚΥΑ.

Περιέχει δύο άρθρα. Το δεύτερο άρθρο αναφέρει τα εξής:

«1. (α) Δυνητικοί δικαιούχοι της ενίσχυσης για τον ΠΥΛΩΝΑ Α του Προγράμματος είναι:
i.Εκπαιδευτικοί του δημόσιου τομέα (Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό) που :
α.1 είτε είναι παρόντες (δεν έχει καταχωρηθεί απουσία στην τοποθέτηση τους) σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια), τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα,
α.2 είτε απουσιάζουν (έχει καταχωρηθεί απουσία στην τοποθέτηση τους) λόγω συγκεκριμένης αιτιολογίας που προβλέπεται στο άρθρο 4 της παρούσας.

ii. Εκπαιδευτικοί του ιδιωτικού τομέα που :
β.1 είτε είναι παρόντες (δεν έχει καταχωρηθεί απουσία στην τοποθέτηση τους) σε ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια), συμπεριλαμβανομένων και των ξένων σχολείων που λειτουργούν στην Ελλάδα,
β.2 είτε απουσιάζουν (έχει καταχωρηθεί απουσία στην τοποθέτηση τους) λόγω συγκεκριμένης αιτιολογίας που προβλέπεται στο άρθρο 4 της παρούσας.»

2. Η φράση «Οι λόγοι απουσίας που προβλέπονται στις εξαιρέσεις του σημείου 1.α.2. του άρθρου 3 της παρούσας είναι ιδίως:» της παραγράφου 3 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία 48765/29.04.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Επικράτειας, Πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ», (Β ́ 2129) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι λόγοι απουσίας που προβλέπονται στις εξαιρέσεις των σημείων 1.i.α.2 και 1.ii.β.2 του άρθρου 3 της παρούσας είναι ιδίως:»

3. Η παρ.1 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία 48765/29.04.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Επικράτειας, Πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ», (Β ́ 2129)
αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Κάθε δικαιούχος του πυλώνα Α του Προγράμματος λαμβάνει μία επιταγή (voucher) ύψους διακοσίων ευρώ (200€). Κάθε δικαιούχος του πυλώνα Β του Προγράμματος λαμβάνει μία επιταγή (voucher) ύψους διακοσίων ευρώ (200€) ανά ωφελούμενο μαθητή, φοιτητή, σπουδαστή, εκπαιδευόμενο ή καταρτιζόμενο που πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας.»

 

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε