Επικουρικοί Πίνακες Συμβούλων Εκπαίδευσης Β ΠΣΕΣΕ

Επικουρικοί Πίνακες Συμβούλων Εκπαίδευσης Β ΠΣΕΣΕ ανακοίνωσε το ΥΠΑΙΘ Φ.351.1/92/25798/Ε3/07-03-2023 με έγγραφό του και θέμα:

 

 «Κύρωση επικουρικού πίνακα επιλογής υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης του Β΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης»

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Tο ν. 4823/2021 (Α΄136) και ιδίως το άρθρο 10, τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 30 και το άρθρο 40,
  2. Tην παρ. 3 του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184),
  3. Tο π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων των αρμοδιοτήτων τους …»,
  4. Tο π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
  5. Την υπό στοιχεία 94763/Γ2/8-6-2018   (ΑΔΑ:   61ΠΔ4653ΠΣ-ΧΚΚ)   Υπουργική   Απόφαση   με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
  6. Την υπό στοιχεία Φ.351.1/5/37208/Ε3/1-4-2022 (Β΄ 1634) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Κατανομή θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Κατανομή επιστημονικής ευθύνης»
  1. Την υπό στοιχεία Φ.351.1/6/40694/Ε3/12-4-2022 (Β΄ 1764) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Συμβούλων Εκπαίδευσης»
  2. Την υπό στοιχεία Φ.351.1/7/45017/Ε3/18-4-2022 (ΑΔΑ: 6ΛΠΥ46ΜΤΛΗ-5ΨΑ) απόφαση με θέμα «Προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή των Συμβούλων Εκπαίδευσης»
  1. Την αριθμ. 69/6-3-2023 πράξη του Β΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  2. Τις αιτήσεις των υποψηφίων.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 Κυρώνουμε τον ακόλουθο επικουρικό πίνακα επιλογής υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης του Β΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και κλάδο, ως εξής:

 

B΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

α/α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Κλάδος

 

Α.Μ.

 

Υποψήφιος

ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ

(Σύνολο)

1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΕ89) 187544 ΝΤΑΛΟΥΚΑ ΕΥΘΑΛΙΑ 27,5000
2 ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΕ89) 192013 ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΑΣΠΑΣΙΑ 20,8750
1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ΠΕ84) 187360 ΠΕΛΑΓΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 14,0000
1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 601591 ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 30,8250
2 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 153265 ΧΑΡΙΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 30,5625
3 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 181513 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 30,0500
4 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 191526 ΧΑΡΟΚΟΠΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ 28,8500
5 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 186030 ΚΟΥΚΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 27,6000
6 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 199009 ΠΕΡΠΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 27,0000
7 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 214394 ΚΑΡΑΚΙΟΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 24,4500
8 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 210373 ΣΑΜΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19,2000
1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) 214783 ΤΖΟΥΒΑΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 17,1250
2 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) 199440 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15,5000
1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 178739 ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 27,0375
2 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 577720 ΣΑΛΑΠΠΑ ΑΘΗΝΑ 26,0250
3 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 401006 ΜΠΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 22,2500
1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 168997 ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 26,6250
2 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 216035 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 26,2500
3 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 177991 ΓΙΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 24,2500
4 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 172639 ΦΛΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22,9500
5 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 185150 ΚΑΚΝΑ ΕΛΕΝΗ 21,9250
6 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 199801 ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 21,4750
7 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 185245 ΤΥΡΟΒΟΛΑ ΣΑΡΑΝΤΙΑ 14,2500
8 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 200446 ΠΑΛΟΥΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 13,6875
1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 202105 ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 14,5000
1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 213144 ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 19,3750
2 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 208402 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 15,5000
3 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 218716 ΚΟΡΩΝΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 14,7500
1 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 195756 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 27,4000
2 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 186029 ΚΟΝΤΟΥ ΝΙΚΗ 27,3000
1 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 590304 ΠΙΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 23,2375
2 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 572850 ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ 22,6875
3 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 587667 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20,2000
1 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 203677 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 30,0000
1 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 197515 ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 28,2500
2 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 179452 ΜΑΝΕΝΤΗ ΜΑΡΙΑ 27,0000
3 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 165884 ΧΑΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 24,7500
4 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 167552 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 23,0000
1 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 203900 ΓΡΑΨΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 25,8125
2 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 221546 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 25,3125
3 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 171590 ΛΙΟΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 25,2000
4 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 214439 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 23,8750
5 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 184840 ΜΕΡΔΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 22,0625
6 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 612639 ΚΟΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19,6875
1 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 190104 ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 33,8750
2 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 193585 ΓΡΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 31,7750
3 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 170505 ΜΠΕΛΤΡΑΝ ΠΕΤΡΟΣ 24,9375
4 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 166182 ΤΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 24,3750
1 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 206502 ΤΣΙΓΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 21,5500
2 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 209353 ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20,7500
1 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 199006 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΗΛΙΑΣ 19,7000
1 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 197814 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 18,8750

 

B΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

α/α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Κλάδος

 

Α.Μ.

 

Υποψήφιος

ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ

(Σύνολο)

1 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 228097 ΠΕΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 25,7500
2 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 182999 ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 25,0500
3 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 576668 ΤΣΙΑΜΑΛΟΣ ΧΡHΣΤΟΣ 24,5000
4 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 589922 ΒΛΑΧΟΣ ΟΜΗΡΟΣ 24,2500
5 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 612573 ΜΕΛΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 23,5625
6 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 168676 ΤΣΙΟΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 21,5250
7 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 194504 ΠΑΥΛΙΔΗ ΟΛΓΑ 19,4375
8 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 208041 ΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 17,5000
9 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 619811 ΤΣΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 15,5000
1 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 198217 ΔΙΑΚΟΥΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 24,7500
2 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 227381 ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 23,5500
3 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 218344 ΒΑΓΕΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19,0500
1 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 165437 ΞΗΝΤΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 24,2000
1 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 223097 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 21,3000
1 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 208064 ΖΑΛΑΒΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 30,8750
2 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 609353 ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ 27,3500
3 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 612620 ΖΑΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12,0000

Η ισχύς του πίνακα λήγει την 31η Ιουλίου 2027

 

Επικουρικοί Πίνακες Συμβούλων Εκπαίδευσης Β ΠΣΕΣΕ ανακοίνωσε το ΥΠΑΙΘ Φ.351.1/92/25798/Ε3/07-03-2023 με έγγραφό του και θέμα:

 «Κύρωση επικουρικού πίνακα επιλογής υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης του Β΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης»

βρίσκεται στον  υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1n1xM94Df0RJSQ0GYhFSgr7MGWRUEcA9J/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε