Επικουρικοί πίνακες υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης

Επικουρικοί πίνακες υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας ανακοίνωσε την 5η Ιουλίου 2022 το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με το υπ’ αριθμ. Φ.353.1 /98/82179/ Ε3/5 – 7 – 2022 έγγραφό του και θέμα:

«Κύρωση επικουρικών πινάκων επιλογής υποψηφίων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Το έγγραφο είναι απόφαση που  υπογράφει η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης  Μαρία Δόκου.

Μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής:

Στα σχετικά μεταξύ άλλων μνημονεύει τις πράξεις των Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

2. Την αριθμ. 29/1-7-2022 πράξη του Α ́ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
3. Την αριθμ. 30/20-6-2022 πράξη του Β ́ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
4. Την αριθμ. 21/4-6-2022 πράξη του Γ ́ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
5. Τις αριθμ. 43/25-5-2022 και 45/24-6-2022 πράξεις του Δ ́ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Κυρώνουμε τους ακόλουθους επικουρικούς πίνακες επιλογής υποψηφίων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ως εξής:

και αναφέρει το σύνολο των υποψηφίων Διευθυντών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ανήκουν  στον επικουρικό πίνακα επιλογής ανά Περιφερειακή Διεύθυνση.

Επικουρικοί πίνακες υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης ολοκληρώνοντας αναφέρει τα εξής:

Η ισχύς των πινάκων λήγει την 31η Ιουλίου 2026

Την απόφαση την υπογράφει η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης  Μαρία Δόκου και βρίσκεται ολόκληρη στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1BzYj0rU8NXdgPV0GZIIaCkc254a7-o9d/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε