Επιλεγμένα σχολεία Εξετάσεων Εθνικού Επιπέδου

Επιλεγμένα σχολεία Εξετάσεων Εθνικού Επιπέδου ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με την υπ’ αριθμ. 46075/ΓΔ4/19-04-2022 υπουργική απόφαση και θέμα:

«Συμμετοχή Σχολικών Μονάδων στις Εθνικές Εξετάσεις Διαγνωστικού Χαρακτήρα για τους Μαθητές/τριες της ΣΤ’ Τάξης των Δημοτικών Σχολείων και της Γ’ Τάξης των Γυμνασίων σχολικού έτους 2021- 2022»

Αναφέρει η Υπουργική Απόφαση:

Άρθρο 1

α. Βάσει των ανωτέρω σχετικών προβλέπεται η διενέργεια, σε εθνικό επίπεδο, εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα για τους μαθητές/τριες της ΣΤ’ τάξης των Δημοτικών σχολείων και της Γ’ τάξης των Γυμνασίων.

Οι διαγνωστικές εξετάσεις θα αφορούν σε θέματα σχετικά με τα περιεχόμενα των προγραμμάτων σπουδών στα γνωστικά αντικείμενα

  • της Νεοελληνικής Γλώσσας και
  • των Μαθηματικών,

με σκοπό την έγκυρη και αξιόπιστη

διάγνωση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών και μαθητριών,

σύμφωνα με τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, όπως αυτά αναφέρονται ή περιγράφονται στα Προγράμματα Σπουδών των ανωτέρω γνωστικών αντικειμένων.

β. Για το σχολικό έτος 2021-22 στις διαγνωστικές εξετάσεις θα συμμετάσχουν οι μαθητές της Στ’ Δημοτικού από 300 Δημοτικά Σχολεία της χώρας και

της Γ’ Γυμνασίου από 300 Γυμνάσια της χώρας.

Τα σχολεία που επελέγησαν αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγμα από το σύνολο των σχολείων της χώρας, ανά βαθμίδα εκπαίδευσης

(εκτός από τα ειδικά σχολεία και τα ξενόγλωσσα σχολεία).

Εφαρμόστηκε διαδικασία στρωματοποιημένης δειγματοληψίας, όπως καθορίστηκε με το υπ’ αριθμ. 1/28-03-2022 Πρακτικό της Επιστημονικής Επιτροπής, από όπου προέκυψαν δύο λίστες σχολείων. Οι εν λόγω λίστες εγκρίθηκαν με το υπ’ αριθ. 2/05-04-2022 Πρακτικό της Επιστημονικής Επιτροπής και επισυνάπτονται, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
Οι διαγνωστικές εξετάσεις, θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 18 Μαΐου 2022

και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων που επελέγησαν είναι υποχρεωτική.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων είναι ανώνυμα και δεν συνεκτιμώνται από τους/τις εκπαιδευτικούς κατά την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών/τριών στα συγκεκριμένα μαθήματα.

Οι διαγνωστικές εξετάσεις θα διεξαχθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 16469/ΓΔ4 (ΦΕΚ Β’ 877) Υπουργική Απόφαση, καθώς και με διευκρινιστικές οδηγίες οι οποίες θα αποσταλούν στους Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων που θα συμμετάσχουν στις διαγνωστικές εξετάσεις.

γ. Οι σχολικές μονάδες, οι οποίες επελέγησαν, ορίζονται ως ακολούθως:

Συνοπτικά αναφέρουμε τα εξής:

Στην Περιφερειακή Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συμμετέχουν δεκαέξι (16) Γυμνάσια.

Στην Περιφερειακή Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής συμμετέχουν εβδομήντα εννέα (79) Γυμνάσια.

Στην Περιφερειακή Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου συμμετέχουν εννέα (9) Γυμνάσια.

Στην Περιφερειακή Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδος συμμετέχουν είκοσι δύο (22) Γυμνάσια.

Στην Περιφερειακή Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχουν δεκατέσσερα (14) Γυμνάσια.

Στην Περιφερειακή Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας συμμετέχουν δώδεκα (12) Γυμνάσια.

Στην Περιφερειακή Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων συμμετέχουν οκτώ (8) Γυμνάσια.

Στην Περιφερειακή Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχουν οκτώ (49) Γυμνάσια.

Στην Περιφερειακή Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης συμμετέχουν δεκαεννέα (19) Γυμνάσια.

Στην Περιφερειακή Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου συμμετέχουν δεκατρία (13) Γυμνάσια.

Στην Περιφερειακή Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου συμμετέχουν είκοσι ένα (21) Γυμνάσια.

Στην Περιφερειακή Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδος συμμετέχουν είκοσι (20) Γυμνάσια.

 

Επιλεγμένα σχολεία Εξετάσεων Εθνικού Επιπέδου ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με την υπ’ αριθμ. 46075/ΓΔ4/19-04-2022 υπουργική απόφαση η οποία βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1gC3spDmvIY81A5ereJ2zdw7uZBlZx6jm/view?usp=sharing

 

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε