Επιλογή Αρμοδιότητες ΥΣΕΦΕ Γυμνασίων ΓΕΛ ΕΠΑΛ 2022-2023

Επιλογή Αρμοδιότητες ΥΣΕΦΕ Γυμνασίων ΓΕΛ ΕΠΑΛ 2022-2023 ανακοινώθηκε από το ΥΠΑΙΘ με το υπ’ αριθμ. 110961/Δ2/13-09-2022 έγγραφό του έχοντας ώς θέμα:

 

Επιλογή   και   αρμοδιότητες   Υπεύθυνου/ης   Σχολικού   Εργαστηρίου   Φυσικών   Επιστημών (Y.Σ.Ε.Φ.Ε.) των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.)»

 1. Διαδικασία επιλογής Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.

 Η επιλογή Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. γίνεται σε συνεδρίαση του συλλόγου των διδασκόντων/ουσών της σχολικής μονάδας.

Μετά την εκδήλωση σχετικού ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου 2 που ακολουθεί, ο σύλλογος προτείνει έναν/μία εκπαιδευτικό μεταξύ εκείνων που πρόκειται να διδάξουν τα μαθήματα Φυσικών Επιστημών στη σχολική μονάδα, ως Υπεύθυνο/η για το Σχολικό Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών (Σ.Ε.Φ.Ε.) που χρησιμοποιεί η σχολική μονάδα και στο οποίο μπορούν να υλοποιηθούν εργαστηριακές δραστηριότητες στα γνωστικά αντικείμενα της Φυσικής, της Χημείας, της Βιολογίας και της Γεωλογίας – Γεωγραφίας.

Επισημαίνεται ότι η πρόταση του συλλόγου αφορά κατά προτεραιότητα στους/στις εκπαιδευτικούς που πρόκειται να διδάξουν τα μαθήματα Φυσικών Επιστημών ως πρώτη ανάθεση:

Α) Στα Γυμνάσια και τα ΓΕ.Λ. σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 85980/Δ2/03-07-2020 Υ.Α. (Β΄ 2737), όπως:

 1. i) Τροποποιήθηκε με τις με αρ. πρωτ. 97911/Δ2/23-07-2020 Υ.Α. (Β΄ 3215) και 117399/Δ2/20-09-2021 Υ.Α. (Β΄ 4433).
 2. ii) Συμπληρώθηκε με την με αρ. πρωτ. 94222/Δ2/29-07-2021 Υ.Α. (Β΄ 3782).

Β) Στα ΕΠΑ.Λ.:

 1. i) Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Φ22/75401/Δ4/10-05-2018 Υ.Α. (Β΄ 1664), όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ. πρωτ. Φ22/107970/Δ4/28-06-2018 Υ.Α. (Β΄ 2637), Φ22/105626/Δ4/01-07-2019 Υ.Α. (Β΄ 2779), Φ22/18418/Δ4/07-02-2020 Υ.Α. (Β΄ 453), Φ22/110010/Δ4/25-08-2020 Υ.Α. (Β΄ 3609)
 2. ii) Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Φ22/134291/Δ4/08-08-2018 Υ.Α. (Β΄ 3520)

Η πρόταση του συλλόγου για τον/την Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) στην οποία υπάγεται η σχολική μονάδα.

Ο/Η Προϊστάμενος/η της οικείας Δ.Δ.Ε. με απόφασή του/της ορίζει τον/την Υ.Σ.Ε.Φ.Ε., η θητεία του/της οποίου/ας διαρκεί ένα σχολικό έτος, εάν είναι μόνιμος/μη εκπαιδευτικός. Εάν ο/η Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. είναι αναπληρωτής/τρια ή ωρομίσθιος/α εκπαιδευτικός, η θητεία του/της διαρκεί από τον ορισμό του/της ως Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Η απόφαση κοινοποιείται στη σχολική μονάδα, στη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης/Τμήμα Α΄, καθώς και στη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης/Τμήμα Β΄ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.).

 1. Κριτήρια επιλογής Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.

 Α. Τα κριτήρια επιλογής Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Ι. Επιστημονική συγκρότηση

 1. Διοικητική και διδακτική εμπειρία

Β. Τα κριτήρια επιλογής Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. αποτιμώνται σε μόρια ως εξής:

Ι. Επιστημονική συγκρότηση (Μέγιστο 17 μόρια)

 Τίτλοι σπουδών (Μέγιστο 9 μόρια)

 

α) Διδακτορικό δίπλωμα σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με τις Φυσικές Επιστήμες 6
β) Διδακτορικό δίπλωμα σε γνωστικό αντικείμενο μη συναφές με τις Φυσικές Επιστήμες 2
γ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με τις Φυσικές Επιστήμες 4
δ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο μη συναφές με τις Φυσικές

Επιστήμες

1
ε) Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με τις

Φυσικές Επιστήμες

2
στ) Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) σε γνωστικό αντικείμενο μη συναφές με τις

Φυσικές Επιστήμες

0,5

 

Διευκρινίσεις επί των κριτηρίων και της αντίστοιχης μοριοδότησης

 

 1. Μέγιστος αριθμός μορίων για κατοχή τίτλων σπουδών των κριτηρίων από β) έως και στ): επτά (7).
 2. Τίτλος σπουδών που αποτέλεσε προσόν διορισμού δεν μοριοδοτείται.
 • Σε περίπτωση μετάταξης δεν μοριοδοτείται ο τίτλος σπουδών που αποτέλεσε προσόν για τη μετάταξη και μοριοδοτείται ο τίτλος που αποτέλεσε προσόν του αρχικού διορισμού.
 1. Όλοι οι τίτλοι σπουδών, εφόσον προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. (Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνωρίσεως Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής) /Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης) ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.).
 2. Στα κριτήρια α) και γ) μοριοδοτείται ο ανώτερος από τους δύο τίτλους, αν ανήκουν στο ίδιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Αν το διδακτορικό δίπλωμα ανήκει σε διαφορετικό κλάδο από τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και δεν αποτελεί συνέχεια αυτού, μοριοδοτούνται και τα δύο.
 3. Για τη μοριοδότηση των κριτηρίων β) και δ) ισχύει ό,τι και για τα κριτήρια α) και γ).

 

Γνώση στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) (Μέγιστο 1 μόριο)

 

α) Πιστοποίηση επιμόρφωσης Επιπέδου Α΄ 0,5
β) Πιστοποίηση επιμόρφωσης Επιπέδου Β΄ 1

 

Διευκρινίσεις επί των κριτηρίων και της αντίστοιχης μοριοδότησης

 

 1. Από τα κριτήρια α) και β) μοριοδοτείται εκείνο που αντιστοιχεί στο ανώτερο επίπεδο γνώσης.
 2. Η μοριοδότησή τους γίνεται με βάση βεβαίωση του φορέα πιστοποίησης.

 

Γνώση ξένων γλωσσών (Μέγιστο 1,5 μόριο)

 

α) Πιστοποιημένη γνώση μίας ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Β1 0,2
β) Πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Β1 0,1
γ) Πιστοποιημένη γνώση μίας ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Β2 0,8
δ) Πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Β2 0,4
ε) Πιστοποιημένη γνώση μίας ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου ανώτερου (Γ1 ή Γ2)

του Β2

1
στ) Πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου ανώτερου (Γ1 ή

Γ2) του Β2

0,5

 

Διευκρινίσεις επί των κριτηρίων και της αντίστοιχης μοριοδότησης

 

 1. Αν ο/η υποψήφιος/α κατέχει αποδεικτικά πιστοποιημένης γνώσης της ίδιας γλώσσας περισσότερα του ενός, μοριοδοτείται μόνο το ανώτερο εξ αυτών.
 2. Η γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται σύμφωνα με τον εκάστοτε επικαιροποιημένο σχετικό πίνακα που αναρτάται στον ιστότοπο του Α.Σ.Ε.Π. (διαδρομή: asep.gr à Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών ΑΣΕΠ à Παράρτημα Γνώσης Γλωσσομάθειας – Τρόπος Απόδειξης).

 

Επιμόρφωση (Μέγιστο 1 μόριο)

 

α) Βεβαίωση ή πιστοποιητικό ετήσιας επιμόρφωσης Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Μ.Ε.), Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Δ.Ε.), Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ή Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. – ΠΑ.ΤΕ.Σ.)  

 

0,5

β) Βεβαίωση ή πιστοποιητικό ετήσιας επιμόρφωσης από Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι.) διάρκειας τριακοσίων (300) τουλάχιστον ωρών ή εννεάμηνης διάρκειας 0,5
γ) Βεβαίωση παρακολούθησης πιστοποιημένων επιμορφωτικών προγραμμάτων του Υ.ΠΑΙ.Θ., του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) ή του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) 0,1 ανά δέκα

(10) ώρες και μέχρι 0,5

δ) Παρακολούθηση επιμορφωτικών δραστηριοτήτων Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) 0,1 ανά δέκα

(10) ώρες και μέχρι 0,5

 

Διευκρινίσεις επί των κριτηρίων και της αντίστοιχης μοριοδότησης

 

 1. Οι βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά των ανωτέρω κριτηρίων μοριοδοτούνται εφόσον δεν ήταν αναγκαία προσόντα για τον διορισμό.
 2. Η μοριοδότηση για το κριτήριο δ) γίνεται με βάση βεβαίωση του/της Υπεύθυνου/ης του Ε.Κ.Φ.Ε., στην οποία θα αναφέρονται λεπτομερώς οι επιμορφωτικές δραστηριότητες που παρακολούθησε ο/η υποψήφιος/α κατά τη διάρκεια κάθε σχολικού έτους.

 

Διδακτικό – επιμορφωτικό έργο (Μέγιστο 1 μόριο)

 

α) Διδακτικό έργο σε Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι.), Σ.Ε.Λ.Μ.Ε., Σ.Ε.Λ.Δ.Ε., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. – ΠΑ.ΤΕ.Σ. 0,5 ανά εξάμηνο διδασκαλίας
β) Συμμετοχή ως πιστοποιημένος/η επιμορφωτής/τρια σε προγράμματα επιμόρφωσης 0,1 ανά δέκα

(10) ώρες

 

Διευκρινίσεις επί των κριτηρίων και της αντίστοιχης μοριοδότησης

 

 1. Η μοριοδότηση για το κριτήριο α) γίνεται με βάση βεβαίωση του φορέα στον οποίο επιτελέσθηκε το διδακτικό έργο.
 2. Η μοριοδότηση για το κριτήριο β) γίνεται με βάση:
  • Βεβαίωση του φορέα από τον οποίο πιστοποιήθηκε ως επιμορφωτής/τρια ο/η υποψήφιος/α και
  • Βεβαίωση του/της Υπεύθυνου/ης του Επιμορφωτικού Προγράμματος στο οποίο συμμετείχε ως επιμορφωτής/τρια ο/η υποψήφιος/α.

 

Εξωσχολική εργαστηριακή εμπειρία (Μέγιστο 1 μόριο – 0,25 μόρια ανά τρίμηνο)

 

Διευκρινίσεις επί του κριτηρίου και της αντίστοιχης μοριοδότησης

 

 1. Η μοριοδότηση για το κριτήριο γίνεται με βάση βεβαίωση του φορέα (δημόσιου ή ιδιωτικού) στον οποίο είχε απασχοληθεί ο/η υποψήφιος/α. Στη βεβαίωση θα πρέπει να περιγράφεται λεπτομερώς:
  • Το είδος της εργαστηριακής εργασίας που επιτελούσε ο/η υποψήφιος/α κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του/της στον φορέα

και

 • Η ακριβής χρονική διάρκειά της.
 1. Το κριτήριο δεν μοριοδοτείται στην περίπτωση κατά την οποία η εργαστηριακή εμπειρία του/της υποψήφιου/ας προκύπτει από την εκπόνηση όλου ή μέρους:
  • Διπλωματικής εργασίας στα πλαίσια προπτυχιακού διπλώματος σπουδών.
  • Διπλωματικής εργασίας στα πλαίσια μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης.
  • Διδακτορικής διατριβής.
 • Ως βάση για τον υπολογισμό της χρονικής διάρκειας της εξωσχολικής εργαστηριακής εμπειρίας θεωρείται το ημερολογιακό έτος.
 1. Χρονική διάρκεια μικρότερη του τριμήνου δεν λαμβάνεται υπόψη.

 

Συγγραφικό έργο – Εισηγήσεις σε συνέδρια (Μέγιστο 2,5 μόρια)

 

α) Συγγραφή σχολικών εγχειριδίων ή βιβλίων για τις Φυσικές Επιστήμες ή τη διδασκαλία τους, που έχουν εκδοθεί (με αναγνωρισμένο ISBN) ατομικά ή ομαδικά. 0,5 για κάθε βιβλίο και μέχρι 1
β) Επιστημονικές δημοσιεύσεις και δημοσιεύσεις άρθρων για τις Φυσικές Επιστήμες ή τη διδασκαλία τους, σε έγκυρα επιστημονικά και εκπαιδευτικά περιοδικά με κριτές. 0,25 για κάθε άρθρο και μέχρι 1
γ) Εισηγήσεις ή ανακοινώσεις σε πρακτικά συνεδρίων με περιεχόμενο τις Φυσικές Επιστήμες ή τη διδασκαλία τους, που διοργανώθηκαν από το Υ.ΠΑΙ.Θ., από Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι.), από εποπτευόμενους από το Υ.ΠΑΙ.Θ. φορείς, από επιστημονικούς φορείς ή από επιστημονικά περιοδικά με κριτές. 0,2 για κάθε εισήγηση και μέχρι 1
 

δ) Σχεδίαση και παραγωγή εκπαιδευτικού υποστηρικτικού υλικού (εκπαιδευτικού λογισμικού, επιμορφωτικού υλικού) για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, που αποτελεί προϊόν του Υ.ΠΑΙ.Θ. ή εποπτευόμενου φορέα του.

0,25 για κάθε πακέτο εκπαιδευτικού υποστηρικτικού υλικού και μέχρι 1
ε) Συμμετοχή σε ομάδα του Ι.Ε.Π. ή του Π.Ι. για τη σύνταξη Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών – Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Α.Π.Σ. – Δ.Ε.Π.Π.Σ.) ή την αναμόρφωση – εξορθολογισμό Προγραμμάτων Σπουδών και διδακτικής ύλης για τις Φυσικές Επιστήμες. 0,25 ανά πρόγραμμα και μέχρι 0,5

 

Διευκρινίσεις επί των κριτηρίων και της αντίστοιχης μοριοδότησης

 

 1. Στην περίπτωση ομαδικής συγγραφής σχολικών εγχειριδίων ή βιβλίων λαμβάνεται το ήμισυ της μοριοδότησης.
 2. Στην περίπτωση ομαδικής συγγραφής άρθρων λαμβάνεται το ήμισυ της μοριοδότησης.
 • Στην περίπτωση ομαδικής εισήγησης ή ανακοίνωσης λαμβάνεται το ήμισυ της μοριοδότησης.
 1. Στην περίπτωση ομαδικής σχεδίασης και παραγωγής εκπαιδευτικού υποστηρικτικού υλικού λαμβάνεται το ήμισυ της μοριοδότησης.
 2. Η μοριοδότηση για τα κριτήρια δ) και ε) γίνεται με βάση τις αντίστοιχες υπηρεσιακές πράξεις.

 

ΙΙ. Διοικητική – Διδακτική Εμπειρία (Μέγιστο 14 μόρια) Διοικητική Εμπειρία (Μέγιστο 4 μόρια)

α) Θητεία ως Υπεύθυνος/η Ε.Κ.Φ.Ε. 0,25 ανά έτος

και μέχρι 1

β) Υπηρεσία σε Ε.Κ.Φ.Ε. ως συνεργάτης/τιδα, μετά από απόσπαση ή διάθεση, μερική ή ολική. 0,25 ανά έτος

και μέχρι 1

 

γ) Συμμετοχή σε επιτροπές εκπόνησης προδιαγραφών Ε.Κ.Φ.Ε. ή Σ.Ε.Φ.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ.

0,25 ανά συμμετοχή και μέχρι 1

 

δ) Άσκηση έργου υπεύθυνου/ης συγγραφής σχολικών εγχειριδίων ή βιβλίων για τις Φυσικές Επιστήμες ή τη διδασκαλία τους. 0,2 ανά συμμετοχή και μέχρι 1
ε) Άσκηση έργου υπεύθυνου/ης για τη σχεδίαση και παραγωγή εκπαιδευτικού υποστηρικτικού υλικού (εκπαιδευτικού λογισμικού, επιμορφωτικού υλικού) για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, που αποτελεί προϊόν του Υ.ΠΑΙ.Θ. ή εποπτευόμενου φορέα του. 0,2 ανά συμμετοχή και μέχρι 1

 

Διευκρινίσεις επί των κριτηρίων και της αντίστοιχης μοριοδότησης

 

 1. Όπου γίνεται αναφορά σε «έτος» εννοείται το σχολικό.
 2. Χρόνος διδακτικής εμπειρίας μικρότερος του έτους μοριοδοτείται με το ένα τέταρτο (1/4) της αντίστοιχης ετήσιας μοριοδότησης για κάθε τρίμηνο.
 • Χρόνος μικρότερος του τριμήνου δεν λαμβάνεται υπόψη.
 1. Η μοριοδότηση για τα κριτήρια α), β), γ), δ) και ε) γίνεται με βάση τις αντίστοιχες υπηρεσιακές πράξεις.

 

Διδακτική Εμπειρία (Μέγιστο 10 μόρια)

 

α) Θητεία ως Υπεύθυνος/η Ε.Κ.Φ.Ε. 1 ανά έτος και μέχρι 5
β) Υπηρεσία σε Ε.Κ.Φ.Ε. ως συνεργάτης/τιδα, μετά από απόσπαση ή διάθεση, μερική ή ολική. 0,5 ανά έτος

και μέχρι 3

γ) Άσκηση καθηκόντων ως Υπεύθυνος/η Σ.Ε.Φ.Ε. 0,2 ανά έτος και μέχρι 2

 

Διευκρινίσεις επί των κριτηρίων και της αντίστοιχης μοριοδότησης

 

 1. Όπου γίνεται αναφορά σε «έτος» εννοείται το σχολικό.
 2. Χρόνος διδακτικής εμπειρίας μικρότερος του έτους μοριοδοτείται με το ένα τέταρτο (1/4) της αντίστοιχης ετήσιας μοριοδότησης για κάθε τρίμηνο.
 • Χρόνος μικρότερος του τριμήνου δεν λαμβάνεται υπόψη.
 1. Η μοριοδότηση για τα κριτήρια α), β) και γ) γίνεται με βάση τις αντίστοιχες υπηρεσιακές πράξεις.

 

 1. Καθήκοντα Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.

 

Ο/Η Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. είναι υπόλογος/η έναντι της Διεύθυνσης της οικείας σχολικής μονάδας για κάθε θέμα που σχετίζεται με το Σ.Ε.Φ.Ε.

Φροντίζει για την καλή λειτουργική και οργανωτική κατάσταση του χώρου και του εξοπλισμού του Σ.Ε.Φ.Ε. και παρακολουθεί την καθημερινή λειτουργία του.

Στα πλαίσια των καθηκόντων του/της:

 • Τηρεί βιβλίο υλικού του Σ.Ε.Φ.Ε.
 • Τηρεί αρχείο με τα τεχνικά εγχειρίδια των οργάνων του Σ.Ε.Φ.Ε., τους εργαστηριακούς οδηγούς, τις ασκήσεις και οποιοδήποτε άλλο έντυπο ή ηλεκτρονικό υλικό συμβάλλει στην αρτιότερη εκπαιδευτική αξιοποίηση του Σ.Ε.Φ.Ε.

 

 • Τηρεί το ημερολόγιο του εργαστηρίου (βιβλίο συμβάντων) και παρακολουθεί την ενημέρωσή του, σε συνεργασία με τους/τις εκπαιδευτικούς που κάνουν χρήση του Σ.Ε.Φ.Ε.
 • Σε συνεργασία με τους/τις άλλους/ες εκπαιδευτικούς που πρόκειται να διδάξουν τα μαθήματα Φυσικών Επιστημών στην οικεία σχολική μονάδα, συντάσσει πρόγραμμα λειτουργίας του Σ.Ε.Φ.Ε. και συντονίζει την εφαρμογή του. Το πρόγραμμα το καταθέτει στη Διεύθυνση της σχολικής μονάδας, η οποία έχει την αρμοδιότητα ελέγχου της τήρησής του.
 • Συνεργάζεται σε τακτική βάση με τον/την Υπεύθυνο/η του οικείου Ε.Κ.Φ.Ε. και φροντίζει για τη διευθέτηση κάθε οργανωτικού, τεχνικού ή άλλου προβλήματος, ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του Σ.Ε.Φ.Ε. του οποίου έχει αναλάβει την ευθύνη.
 • Προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια στους/στις άλλους/ες εκπαιδευτικούς που χρησιμοποιούν το Σ.Ε.Φ.Ε. (ενδεικτικά, επικουρεί στην προετοιμασία των εργαστηριακών δραστηριοτήτων και παρίσταται ως δεύτερος/η διδάσκων/ουσα, όπου είναι απαραίτητο και εφόσον είναι εφικτό).
 • Επιμελείται τη συντήρηση και επισκευή των οργάνων του Σ.Ε.Φ.Ε.
 • Ενημερώνει έγκαιρα τη Διεύθυνση της οικείας σχολικής μονάδας για τις απαιτούμενες δαπάνες και την προμήθεια των αναγκαίων αναλωσίμων ειδών του Σ.Ε.Φ.Ε.
 • Φροντίζει για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και υγιεινής του Σ.Ε.Φ.Ε.
 • Στο τέλος του διδακτικού έτους συντάσσει ετήσια έκθεση, στην οποία συμπεριλαμβάνει ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία από τη λειτουργία του Σ.Ε.Φ.Ε., τις προτάσεις του και οτιδήποτε θεωρεί χρήσιμο για τη βελτίωση της λειτουργικής του κατάστασης. Η έκθεση υποβάλλεται στη Διεύθυνση της οικείας σχολικής μονάδας και κοινοποιείται στο οικείο Ε.Κ.Φ.Ε.

 

Επισημαίνεται ότι ο/η Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. αναλαμβάνει την ευθύνη του Σ.Ε.Φ.Ε. ως αποκλειστική εξωδιδακτική απασχόληση κατά την κατανομή των εξωδιδακτικών εργασιών από τον σύλλογο των διδασκόντων και των διδασκουσών της σχολικής μονάδας, σύμφωνα με την παράγραφο 14 του άρθρου 66 του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83).

 

 1. Διευκρινίσεις επί του ορισμού Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.

 

 1. Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρξουν περισσότεροι/ες του ενός/μιας υποψήφιοι/ες Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. και συγκεντρώσουν τον ίδιο αριθμό μορίων, επαφίεται στον σύλλογο των διδασκόντων και των διδασκουσών της σχολικής μονάδας να προτείνει ως Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. τον/την υποψήφιο/α που θεωρεί ως καταλληλότερο/η.
 2. Σε κάθε σχολική μονάδα ορίζεται ένας/μία (1) Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.
 • Αν σε σχολική μονάδα υπάρχουν δύο (2) ή περισσότερα Σ.Ε.Φ.Ε., ορίζεται ως Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. ένας/μία (1) εκπαιδευτικός για κάθε Σ.Ε.Φ.Ε., ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερους/ες εκπαιδευτικούς να ασκήσουν καθήκοντα Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.
 1. Αν σε σχολική μονάδα υπάρχουν περισσότερα του ενός (1) Σ.Ε.Φ.Ε. και αυτά αντιστοιχούν σε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο των Φυσικών Επιστημών, όπως Εργαστήριο Φυσικής, Εργαστήριο Χημείας, Εργαστήριο Βιολογίας, Εργαστήριο Γεωλογίας – Γεωγραφίας, ορίζεται στο καθένα από αυτά ως Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. εκπαιδευτικός του αντίστοιχου κλάδου, εφόσον αυτό είναι εφικτό.
 2. Αν σε σχολική μονάδα με δύο (2) ή περισσότερα Σ.Ε.Φ.Ε., ορισθεί ένας/μία (1) Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. για

περισσότερα του ενός (1) Σ.Ε.Φ.Ε., για οποιονδήποτε λόγο, αυτός/ή απαλλάσσεται από τις εφημερίες.

 1. Αν σε σχολικό συγκρότημα, στο οποίο στεγάζονται περισσότερες από (1) μία σχολικές μονάδες, υπάρχει

μόνον ένα (1) Σ.Ε.Φ.Ε., ορίζονται ως Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. ένας/μία (1) εκπαιδευτικός από κάθε σχολική μονάδα.

 • Ως Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. σχολικής μονάδας τοποθετείται, κατά προτίμηση, εκπαιδευτικός που πρόκειται να διδάξει τα μαθήματα Φυσικών Επιστημών σε αυτή για τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα.
 • Εάν εκπαιδευτικός καλύπτει, στη σχολική μονάδα που ανήκει, τη διδασκαλία μαθημάτων Φυσικών Επιστημών σε λιγότερες από τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα και συμπληρώνει το υποχρεωτικό διδακτικό

 

ωράριό του/της σε άλλη ή σε άλλες σχολικές μονάδες, στην οποία ή στις οποίες έχουν ήδη ορισθεί Υ.Σ.Ε.Φ.Ε., μπορεί να ορισθεί ως Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. στη σχολική μονάδα που ανήκει.

 1. Εάν εκπαιδευτικός έχει ορισθεί ως Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. σε σχολική μονάδα και πρόκειται να διδάξει μαθήματα Φυσικών Επιστημών και σε άλλη ή σε άλλες σχολικές μονάδες προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου του/της και στην οποία ή στις οποίες, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορεί να ορισθεί ως Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. άλλος/η εκπαιδευτικός που πρόκειται να διδάξει μαθήματα Φυσικών Επιστημών σε αυτή ή σε αυτές, τότε ο/η πρώτος/η εκπαιδευτικός μπορεί να ορισθεί ως Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. και στην άλλη ή στις άλλες σχολικές μονάδες. Στην περίπτωση αυτή ο/η εκπαιδευτικός απαλλάσσεται από τις εφημερίες σε όλες τις σχολικές μονάδες στις οποίες έχει ορισθεί ως Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.
 2. Δεν μπορεί να ορισθεί ως Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. ο/η Διευθυντής/ντρια σχολικής μονάδας. Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να ορισθεί ως Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. ο/η Διευθυντής/ντρια σχολικής μονάδας, εφόσον είναι ο/η μοναδικός/ή υπηρετών/ούσα εκπαιδευτικός που πρόκειται να διδάξει σε αυτή τα μαθήματα Φυσικών Επιστημών.
 3. Δεν μπορεί να ορισθεί ως Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. ο/η Υποδιευθυντής/ντρια σχολικής μονάδας. Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να ορισθεί ως Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. ο/η Υποδιευθυντής /ντρια σχολικής μονάδας, εφόσον είναι ο/η μοναδικός/ή υπηρετών/ούσα εκπαιδευτικός που πρόκειται να διδάξει σε αυτή τα μαθήματα Φυσικών Επιστημών.
 • Σε περίπτωση κατά την οποία σε σχολική μονάδα δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον για τη θέση Υ.Σ.Ε.Φ.Ε., γίνεται υποχρεωτική ανάθεση σε εκπαιδευτικό μεταξύ εκείνων που πρόκειται να διδάξουν σε αυτή τα μαθήματα Φυσικών Επιστημών και κατά προτεραιότητα σε εκείνους/ες που πρόκειται να τα διδάξουν ως πρώτη ανάθεση, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες Υπουργικές Αποφάσεις, μετά από πρόταση του συλλόγου των διδασκόντων και των διδασκουσών προς την οικεία Δ.Δ.Ε.
 • Επειδή η υλοποίηση εργαστηριακών δραστηριοτήτων στα γνωστικά αντικείμενα των Φυσικών Επιστημών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διδασκαλίας των εν λόγω γνωστικών αντικειμένων, σε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατόν να ορισθεί ως Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. σχολικής μονάδας μόνιμος/η εκπαιδευτικός ή αναπληρωτής/τρια εκπαιδευτικός πλήρους ωραρίου, μπορεί να ορισθεί και αναπληρωτής/τρια εκπαιδευτικός μειωμένου ωραρίου ή ωρομίσθιος/α εκπαιδευτικός.

 

Με ευθύνη των Διευθύνσεων των σχολικών μονάδων να ενημερωθούν ενυπόγραφα όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί που μπορούν να διδάξουν τα μαθήματα Φυσικών Επιστημών, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες Υπουργικές Αποφάσεις.

 

Επιλογή Αρμοδιότητες ΥΣΕΦΕ Γυμνασίων ΓΕΛ ΕΠΑΛ 2022-2023 ανακοινώθηκε από το ΥΠΑΙΘ με το υπ’ αριθμ. 110961/Δ2/13-09-2022 έγγραφό του που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/15UbORUbQTpgGu2oVvvxV5aqGr6UzSOBL/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε