Επιλογή υπεύθυνου ΕΚΦΕ

Επιλογή υπεύθυνου ΕΚΦΕ σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α/03-08-2021) που έχει θέμα:

Υπεύθυνοι Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών

Άρθρο 22

Τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) που λειτουργούν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αποτελούν κέντρα τεχνικής και οργανωτικής υποστήριξης της εργαστηριακής διδασκαλίας των φυσικών μαθημάτων, καθώς και παροχής συμβουλών για την οργάνωση των σχολικών εργαστηρίων στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Για τη λειτουργία κάθε ΕΚΦΕ αποσπάται με τετραετή θητεία, ύστερα από επιλογή σύμφωνα με την απόφαση της περ. η) της παρ. 1 του άρθρου 29, ένας (1) εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ04, που υπηρετεί σε οργανική θέση σχολικής μονάδας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή στη διάθεση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, ως Υπεύθυνος του κέντρου.

Σε περίπτωση έλλειψης ενδιαφερομένων, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε οργανική θέση σχολικής μονάδας ή στη διάθεση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου άλλης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Υποψήφιοι για τις θέσεις των Υπευθύνων των ΕΚΦΕ μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων του κλάδου ΠΕ04 που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 20.

Παράγραφος 2 του άρθρου 20 αναφέρει:

2. Υποψήφιοι για τις θέσεις των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί με δωδεκαετή εκπαιδευτική και οκταετή διδακτική υπηρεσία. Από τα ανωτέρω οκτώ (8) έτη διδακτικής υπηρεσίας τα τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη πρέπει να έχουν διανυθεί στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης. Αρμόδιο όργανο για την επιλογή των υπευθύνων είναι το συμβούλιο της παρ. 9 του άρθρου 37.

Αρμόδιο όργανο για την επιλογή των υπευθύνων είναι το συμβούλιο της παρ. 9 του άρθρου 37.

Οι Υπεύθυνοι ΕΚΦΕ τοποθετούνται με απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υπάγονται διοικητικά στον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και εποπτεύονται στην άσκηση του επιστημονικού και εκπαιδευτικού τους έργου από τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ04, που έχει την επιστημονική ευθύνη των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.»

 

Επιλογή υπεύθυνου ΕΚΦΕ

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε