Επιμόρφωση Μονιμοποίηση νεοδιοριζόμενων

Επιμόρφωση Μονιμοποίηση νεοδιοριζόμενων αναφέρουν οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 62 του Νόμου 4589 όπως αυτός δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 13 Τεύχος Α’ της 29ης Ιανουαρίου 2019.

Άρθρο 62

 

6. 
Αν υποψήφιοι εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π. διορισθούν χωρίς να διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια επιμορφώνονται υποχρεωτικά σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία του διορισμού τους.

7.

Οι νεοδιοριζόμενοιυπηρετούν επί δύο (2) έτη ως δόκιμοι.

Στο τέλος του δεύτερου έτους οι νεοδιοριζόμενοικρίνονται προκειμένου να μονιμοποιηθούν.

Ο τρόπος και τα κριτήρια κρίσης της καταλληλότητας των νεοδιοριζομένων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Αν νεοδιοριζόμενος δεν κριθεί κατάλληλος να μονιμοποιηθεί, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 16 του ν. 1566/1985 (Α΄167).

Επιμόρφωση Μονιμοποίηση νεοδιοριζόμενων

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε