Επισημάνσεις στην Εκλογική διαδικασία

Επισημάνσεις στην Εκλογική διαδικασία όπως αυτά αναφέρονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας.

Η υπ’ αριθμ. Φ.350/96/119742/Ε3 Κοινή Υπουργική Απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5131 τεύχος Β  την 1η Οκτωβρίου 2022 με θέμα:

Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

 

Με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων προσπαθούμε να ενημερώσουμε την εκπαιδευτική κοινότητα περί της ηλεκτρονικής εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης των αιρετών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια.

 

Ποιος και πότε καταχωρεί τα στοιχεία του εκλογικού σώματος στο σύστημα «ΖΕΥΣ»;

Η εκάστοτε Εφορευτική Επιτροπή, μέσω του Διαχειριστή της, προμηθεύεται τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα «ΖΕΥΣ» και αποκτά πρόσβαση στο σύστημα «ΖΕΥΣ» και καταχωρίζει τα απαραίτητα στοιχεία για τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της, ήτοι:
α) τον τύπο, την έναρξη/λήξη, τον τίτλο και την περιγραφή της ψηφοφορίας,
β) τα ονοματεπώνυμα, τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου («email») και τα τηλέφωνα επικοινωνίας των μελών της αρμόδιας κατά περίπτωση Εφορευτικής Επιτροπής,
γ) τους συνδυασμούς και τα ονοματεπώνυμα και τα πατρώνυμα των υποψηφίων κάθε κάλπης,
δ) το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου («email») και τον μοναδικό κωδικό εκλογέα των εκλογέων, όπως αυτά προκύπτουν από τους κατά τα ανωτέρω καταρτισθέντες πίνακες εκλογέων.

 

Πώς καταρτίζεται ο κωδικός κάθε εκλογέα;

Κάθε εκλογέας αποκτά έναν μοναδικό κωδικό που αποτελείται από δώδεκα (12) ψηφία,
εκ των οποίων τα επτά (7) πρώτα ψηφία είναι ο κωδικός της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή, για τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
τα υπόλοιπα πέντε (5) ψηφία είναι ο αύξων αριθμός κάθε εκλογέα, του οποίου προηγούνται τόσα μηδενικά, όσα απαιτούνται κατά περίπτωση προκειμένου τα εν λόγω ψηφία να μην ξεπερνούν τα πέντε (5).

 

Πότε και πόσα μηνύματα λαμβάνουν οι εκλογείς από το σύστημα “ΖΕΥΣ”; Τι περιλαμβάνει κάθε μήνυμα;

Πριν την οριστικοποίηση της ψηφοφορίας στο σύστημα «ΖΕΥΣ» ,

τουλάχιστον επτά (7) πριν τις εκλογές, η Εφορευτική Επιτροπή αποστέλλει, μέσω του διαχειριστή της και με χρήση του συστήματος «ΖΕΥΣ», σε όλους τους εγγεγραμμένους εκλογείς, καταρχάς ένα ηλεκτρονικό μήνυμα ενημερώνοντας τους για τη διαδικασία διεξαγωγής των ηλεκτρονικών εκλογών και ακολούθως,

πέντε (5) ημέρες πριν τις εκλογές αφού γίνει η «οριστικοποίηση» της ψηφοφορίας στο σύστημα «ΖΕΥΣ», ένα δεύτερο ειδικό – εξατομικευμένο ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο περιλαμβάνει την ακριβή εξατομικευμένη διαδικτυακή διεύθυνση (URL), στην οποία ο εκλογέας ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία.

Δύο (2) ημέρες πριν την ψηφοφορία ο Διαχειριστής αποστέλλει ένα τρίτο, υπενθυμιστικό ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο περιλαμβάνει την ακριβή εξατομικευμένη διαδικτυακή διεύθυνση (URL).

 

Με ποια ηλεκτρονική συσκευή μπορεί να συμμετάσχει ο εκπαιδευτικός στην εκλογική διαδικασία;

Με οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

 

Σε ποια ηλεκτρονική διεύθυνση θα λάβουμε τα μηνύματα αυτά;

Η ηλεκτρονική διεύθυνση που θα παραληφθούν τα μηνύματα αυτά είναι εκείνη που έχει καταχωρηθεί στην προσωπική καρτέλα κάθε εκπαιδευτικού στο myschool.

 

Σε περίπτωση που δεν λάβει ο εκλογέας κάποιο μήνυμα τι πρέπει να πράξει;

Κάθε εκλογέας μπορεί, πριν την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας, να απευθυνθεί στην οικεία Εφορευτική Επιτροπή, σε περίπτωση που δεν έλαβε κάποιο από τα τρία (3) ως άνω ηλεκτρονικά μηνύματα,

  • αν κάποιο από αυτά τα μηνύματα είναι εσφαλμένο ή ελλιπές ή
  • αν ο εκλογέας έχει εσφαλμένως παραλειφθεί από το εκλογικό σώμα ή
  • εάν έχει εσφαλμένως συμπεριληφθεί σε αυτό.

Η Εφορευτική Επιτροπή οφείλει αμελλητί να προβεί στην εξέταση και επίλυση όλων των ανωτέρω ζητημάτων δικαιούμενη, αναφέροντάς το στο σχετικό πρακτικό καταμέτρησης, να προβεί σε διορθώσεις, διαγραφές ή προσθήκες στους εκλογικούς καταλόγους.

 

Πόσες ηλεκτρονικές κάλπες θα δημιουργηθούν;

Για κάθε Υπηρεσιακό Συμβούλιο λειτουργεί χωριστή «ηλεκτρονική κάλπη». Για τεχνικούς λόγους, σε περίπτωση μεγάλου αριθμού ψηφοφόρων, δύναται η Εφορευτική Επιτροπή να προχωρά στο διαμοιρασμό τους όσον αφορά στην πρόσβασή τους σε κάθε ηλεκτρονική κάλπη.

 

Πώς γνωρίζει ο εκλογέας ότι έχει καταχωρηθεί η ψήφος του;

Ο ψηφοφόρος, αφού καταχωρίσει την ψήφο του στο ηλεκτρονικό σύστημα, λαμβάνει μέσω εξατομικευμένου ηλεκτρονικού μηνύματος μια ψηφιακή Απόδειξη Καταχώρισης Ψήφου.
Η απόδειξη αυτή αποτελεί μοναδικό κρυπτογραφικό τεκμήριο της συμμετοχής του στην ψηφοφορία, και θα πρέπει να κατατίθεται μαζί με κάθε ένσταση του εκλογέα προς την Εφορευτική Επιτροπή.

Επισημάνσεις στην Εκλογική διαδικασία

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε