Επισκέψεις Δράσεις στα ΚΕΠΕΑ 2022-2023

Επισκέψεις Δράσεις στα ΚΕΠΕΑ 2022-2023 ανακοινώθηκαν σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ11/944/Δ7/04-01-2023 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ και θέμα:

«Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) κατά το σχολικό έτος 2022-2023»

Αναλυτικά η εγκύκλιος: 

Με την παρούσα εγκύκλιο ρυθμίζεται το πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης για το σχολικό έτος 2022-2023:

α) των διδακτικών επισκέψεων των σχολικών μονάδων στα Κ.Ε.ΠΕ.Α. και β) των επιμορφωτικών δράσεων των Κ.Ε.ΠΕ.Α.

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών δράσεων, τα Κ.Ε.ΠΕ.Α. συνεργάζονται με τους/τις εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων και έχουν την ευθύνη για την υλοποίησή τους. Σε κάθε περίπτωση, τηρούνται κατά προτεραιότητα τα οριζόμενα στην Υ.Α. με αρ. πρωτ. 20883/ΓΔ4 (ΦΕΚ 456 Β΄/13-02-2020).

Κατά συνέπεια, το κάθε Κ.Ε.ΠΕ.Α. δύναται να επιλέγει τον κατάλληλο τρόπο ανάπτυξης και υλοποίησης των προγραμμάτων του, είτε με τη φυσική παρουσία μαθητών/τριών/εκπαιδευτικών, είτε με εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

 

Α. Πλαίσιο σχεδιασμού και οργάνωσης των εκπαιδευτικών επισκέψεων σε Κ.Ε.ΠΕ.Α.

 1. Ενέργειες της παιδαγωγικής ομάδας κάθε Κ.Ε.ΠΕ.Α.

Η παιδαγωγική ομάδα κάθε Κ.Ε.ΠΕ.Α. ενημερώνει τις σχολικές μονάδες της επικράτειας σχετικά με τα προγράμματα που υλοποιεί (Συν.3). Οι σχολικές μονάδες επιλέγουν τα προγράμματα για τα οποία κρίνουν ότι ενδιαφέρονται οι μαθητές και οι μαθήτριές τους και συνεργάζονται με τα Κ.Ε.ΠΕ.Α., έτσι ώστε τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται να ανταποκρίνονται και να καλύπτουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τους στόχους κάθε σχολείου.

2. Ενέργειες της κάθε Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

Η κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης (δια των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων), ενημερώνει τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς της, σχετικά με τα προγράμματα που υλοποιεί το κάθε Κ.Ε.ΠΕ.Α. Οι σχολικές μονάδες επιλέγουν τα προγράμματα για τα οποία κρίνουν ότι ενδιαφέρονται οι μαθητές και οι μαθήτριές τους, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται και να καλύπτουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τους στόχους κάθε σχολείου και προς τούτο συνεργάζονται με τους Υπευθύνους και τα Κ.Ε.ΠΕ.Α.

3. Ενέργειες Σχολικών Μονάδων, Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας,

Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων

i. Ενέργειες Σχολικών Μονάδων

Οι σχολικές μονάδες έχουν δικαίωμα να κάνουν αίτηση επίσκεψης σε έως δύο (2) Κ.Ε.ΠΕ.Α., ένα εντός της οικείας Π.Δ.Ε. και σε ένα άλλο από τις υπόλοιπες Π.Δ.Ε.

ii. Ενέργειες των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων και των Κ.Ε.ΠΕ.Α.

α) Συγκεντρώνουν τα αιτήματα των σχολικών μονάδων και καταρτίζουν σχετικό πίνακα με τις σχολικές μονάδες που αιτούνται εκπαιδευτικών επισκέψεων. (Σε σχέση με τη σειρά προτεραιότητας, κατά την κατάρτιση των πινάκων, να ληφθούν υπόψη η υλοποίηση εγκεκριμένου προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων και η συνάφειά του με το αντίστοιχο πρόγραμμα του Κ.Ε.Π.Ε.Α. καθώς και η συχνότητα εκπαιδευτικών επισκέψεων του σχολείου σε Κ.Ε.ΠΕ.Α.).

β) Μεριμνούν το αργότερο έως και 18/01/2023, για τη διαβίβαση των σχετικών πινάκων και αιτήσεων στα Κ.Ε.ΠΕ.Α. μέσω των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, παρέχοντας σε αυτά τα παρακάτω πληροφοριακά στοιχεία:

 

Σχολική Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο email Αριθμός Τίτλος Προγράμματος του Διάρκεια
Μονάδα Συμμετεχόντων/ου επικοινωνίας Μαθητών/ Κ.Ε.ΠΕ.Α. που θα επισκεφτεί προγράμματος του
σών Εκπαιδευτικών τριών Κ.Ε.ΠΕ.Α.
(μονοήμερο/πολυήμερο)

Επισκέψεις Δράσεις στα ΚΕΠΕΑ 2022-2023

iii.Ενέργειες των Κ.Ε.ΠΕ.Α.

Τα Κ.Ε.ΠΕ.Α., βάσει των πινάκων που τους έχουν αποσταλεί:

 • επιλέγουν και καλούν τα σχολεία, μέχρι να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό μαθητών/τριών που δύνανται να υποδεχθούν και αναρτούν στις ιστοσελίδες τους τις τελικές καταστάσεις των σχολικών ομάδων που έχουν εντάξει στον προγραμματισμό τους για επίσκεψη στο Κ.Ε.ΠΕ.Α. Η επικοινωνία (διακίνηση των εγγράφων των Κ.Ε.ΠΕ.Α. προς τις σχολικές μονάδες) διενεργείται μέσω των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων,
 • διαβιβάζουν το πρόγραμμα των εκπαιδευτικών επισκέψεων αρμοδίως δηλ. εάν πρόκειται για Δράσεις ή Προγράμματα εντός της οικείας Π.Δ.Ε. διαβιβάζονται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και εάν πρόκειται για Δράσεις/Προγράμματα Διαπεριφερειακά, τότε, υποβάλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση του Υ.ΠΑΙ.Θ. προς έγκριση, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων, τουλάχιστον εικοσιπέντε (25) ημέρες πριν την πρώτη επίσκεψη.

 

Β. Επιμορφωτικές δράσεις για εκπαιδευτικούς

 Τα Κ.Ε.ΠΕ.Α., στο πλαίσιο της δραστηριότητάς τους, πέρα από την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία, την παροχή σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τις άλλες δραστηριότητές τους, έχουν ως αποστολή και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

1. Σχεδιασμός και οργάνωση επιμορφωτικών δράσεων των Κ.Ε.ΠΕ.Α.

 Κάθε Κ.Ε.ΠΕ.Α. διοργανώνει επιμορφωτικές δράσεις για τους εκπαιδευτικούς (σεμινάρια, ημερίδες), οι οποίες είναι δυνατό να υλοποιούνται και διαδικτυακά, με περιεχόμενο σχετικό με θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Αειφορίας:

 • Εισαγωγικό (για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι δεν έχουν προηγούμενη σχετική επιμόρφωση),
 • Ειδικές θεματικές (για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν προηγούμενη σχετική επιμόρφωση).

Οι εν λόγω επιμορφωτικές δράσεις διοργανώνονται από τα Κ.Ε.ΠΕ.Α. σε συνεργασία με τα οικεία ΠΕ.ΚΕ.Σ. και δύνανται να υλοποιηθούν από:

α) τα μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας εκάστου Κ.Ε.ΠΕ.Α.,

β) τα μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας κάθε Κ.Ε.ΠΕ.Α., σε συνεργασία με άλλα Κ.Ε.ΠΕ.Α. της ίδιας Π.Δ.Ε., ή άλλης Π.Δ.Ε.

γ) τα μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας κάθε Κ.Ε.ΠΕ.Α., σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, οι οποίοι μεριμνούν για την επιλογή των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν και συναποφασίζουν με την Παιδαγωγική Ομάδα του Κ.Ε.ΠΕ.Α. για τη θεματολογία και το πρόγραμμα εκάστου σεμιναρίου.

2.Γενικές οδηγίες

 α) Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή εκπαιδευτικών σε σεμινάρια των Κ.Ε.ΠΕ.Α. κατατίθενται στους Υπευθύνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Τα Κ.Ε.ΠΕ.Α. διαβιβάζουν το αίτημα για την έγκριση του σεμιναρίου αρμοδίως είτε στην οικεία Π.Δ.Ε., είτε στην αρμόδια Υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ., τουλάχιστον εικοσιπέντε ημέρες (25) πριν την καθορισμένη ημερομηνία διεξαγωγής.

β) Για την έγκαιρη διοικητική διεκπεραίωση της προετοιμασίας κάθε επιμόρφωσης, τα έγγραφα για την έγκριση του σεμιναρίου θα πρέπει να περιλαμβάνουν πίνακες με τα πλήρη στοιχεία των συμμετεχόντων/ουσών εκπαιδευτικών [(αα) ονοματεπώνυμο, (ββ) ειδικότητα, (γγ) αριθμός μητρώου του εκπαιδευτικού, (δδ) σχολική μονάδα και (εε) το τηλέφωνο/e-mail του εκπαιδευτικού]. Ειδικά για τους συμμετέχοντες δημοσίους υπαλλήλους στους οποίους καλύπτεται μετακίνηση ή/και διαμονή, ισχύουν τα αναφερόμενα στο Ν. 4336/2015, άρθρα 4 και 10, (ΦΕΚ 94A/14-08-2015), όπως εκάστοτε ισχύει.

Εάν υπάρχει ανάγκη, στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος για την παραγωγή ή την αναπαραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ηλεκτρονική διεύθυνση: disedu@minedu.gov.gr) προκειμένου να εγκριθεί ως προς την επιστημονική και παιδαγωγική καταλληλότητά του.

Γ. Συμμετοχή σχολικών ομάδων σε Θεματικά Δίκτυα

 Τα Κ.Ε.ΠΕ.Α. ιδρύουν και συντονίζουν Θεματικά Δίκτυα (διεθνή, εθνικά, περιφερειακά, τοπικά). Σχολικές ομάδες που εκπονούν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων μπορούν να εντάσσονται στα Θεματικά Δίκτυα με αίτηση τους στο Κ.Ε.ΠΕ.Α. το οποίο συντονίζει το Δίκτυο. Στην ιστοσελίδα του κάθε Κ.Ε.ΠΕ.Α. οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν αναλυτική ενημέρωση για το περιεχόμενο του κάθε Δικτύου καθώς και πληροφορίες για τον τρόπο ένταξης σε αυτό.

Δ. Κάλυψη Δαπανών

Δεν προβλέπεται κάλυψη δαπανών φιλοξενίας στο Τεχνικό Δελτίο του Έργου. Οι εκπαιδευτικές και οι επιμορφωτικές δράσεις πραγματοποιούνται χωρίς Δαπάνη για το Δημόσιο.

 Ε. Μέτρα προστασίας και ασφάλειας

Επισημαίνεται, ότι σε κάθε περίπτωση και κατά προτεραιότητα να τηρούνται αυστηρά τα οριζόμενα στις εκάστοτε Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις ή/και Εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ. που αφορούν στα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων και να λαμβάνονται υπόψη τα κατά τόπους ισχύοντα μέτρα.

 

Σημειώνεται ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα δίδεται στην τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση τυχόν επιδημιολογικών κινδύνων. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι Διευθύνσεις των σχολείων και τα Κ.Ε.ΠΕ.Α. έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του αρχικού σχεδιασμού.

 Επιπρόσθετα για τον έγκαιρο σχεδιασμό των εκπαιδευτικών επισκέψεων των σχολικών μονάδων στα Κ.Ε.ΠΕ.Α. για το σχολικό έτος 2022-2023, επισυνάπτονται:

 1. Πίνακας με τα Κ.Ε.ΠΕ.Α. της επικράτειας
 2. Αίτηση εκπαιδευτικού
 3. Πίνακας με τα προσφερόμενα προγράμματα Κ.Ε.ΠΕ.Α.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

 Συνημμένα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

α) Πίνακας : Κ.Ε.ΠΕ.Α. επικράτειας

β) Αίτηση εκπαιδευτικού

γ) Πίνακας: Προσφερόμενα Προγράμματα Κ.Ε.Π.Ε.Α.

Εσωτερική Διανομή:

 1. Γραφείο Υφυπουργού κ. Ζ. Μακρή
 2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα κ. Αλ. Κόπτση
 3. Γενική Δ/νση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 4. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Τμήματα Α΄ και Β΄
 5. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Τμήματα Α΄ και Β΄
 6. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄
 7. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’
 8. Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία, Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

 

Α/Α Επωνυμία Διεύθυνση Ηλεκτρονικού

Ταχυδρομείου

1 Περιφερειακές Διευθύνσεις Π/θμιας& Δ/θμιας Εκπ/σης της χώρας (έδρες τους) pde@sch.gr
2 Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου για την Αειφορία (μέσω των Περ/κών Δ/νσεων Εκπ/σης) μέσω των οικείων Περ/κών Δ/νσεων Εκπ/σης
3 Διευθύνσεις Π/θμιας& Δ/θμιας Εκπαίδευσης της χώρας (έδρες τους) dipe@sch.gr dide@sch.gr
4 Κ.Ε.ΠΕ.Α. της χώρας (μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων

Εκπαίδευσης)

kpe@ sch.gr

μέσω των οικείων Π.Δ.Ε.

5 Υπεύθυνους:

-Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Αγωγής Υγείας (ΑΥ), Πολιτιστικών θεμάτων (ΠΘ)

-Σχολικών Δραστηριοτήτων (ΣΔ) και Υπευθύνους Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.)

(μέσω των Δ/νσεων Π.Ε. & Δ.Ε.)

 

 

Μέσω των οικείων Δ/νεων Π.Ε &

Δ.Ε

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ:

 

1 ΙΝΕΔΙΒΙΜ kpe@inedivim.gr

 

Επισκέψεις Δράσεις στα ΚΕΠΕΑ 2022-2023

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

(Α) ΠΙΝΑΚΑΣ Κ.Ε.ΠΕ.Α. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

 1. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
 2. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
 3. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
 4. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
 5. ΠΑΡΚΟ Α. ΤΡΙΤΣΗ

ΣΤΕΡEΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 1. ΣΤΥΛΙΔΑΣ-ΥΠΑΤΗΣ
 2. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
 3. ΑΜΦΙΣΣΑΣ
 4. ΘΗΒΑΣ
 5. ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 1. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
 2. ΚΙΣΣΑΒΟΥ- ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ & ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
 3. ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ-ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
 4. ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 1. ΑΡΝΑΙΑΣ
 2. ΑΝΑΤ. ΟΛΥΜΠΟΥ
 3. ΚΙΛΚΙΣ
 4. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ & ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ
 5. ΝΑΟΥΣΑΣ
 6. ΕΔΕΣΣΑΣ-ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
 7. ΠΟΡΟΪΩΝ
 8. ΘΕΡΜΗΣ

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

 1. ΣΟΥΦΛΙΟΥ
 2. ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ
 3. ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ
 4. ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ
 5. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

28. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

29.ΒΕΥΗΣ-ΜΕΛΙΤΗΣ

30.ΓΡΕΒΕΝΩΝ

31.ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ-ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ

 1. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
 2. ΚΟΝΙΤΣΑΣ
 3. ΑΡΑΧΘΟΥ
 4. ΦΙΛΙΑΤΩΝ
 5. ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 1. ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ-ΑΚΡΑΤΑΣ
 2. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
 3. ΘΕΡΜΟΥ
 4. ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 1. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
 2. ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ
 3. ΜΟΛΑΩΝ
 4. ΚΑΣΤΡΙΟΥ
 5. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 1. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 2. ΛΙΘΑΚΙΑΣ-ΖΑΚΥΝΘΟΥ
 3. ΙΘΑΚΗΣ
 4. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ

ΚΡΗΤΗΣ

 1. ΑΡΧΑΝΩΝ – ΡΟΥΒΑ – ΓΟΥΒΩΝ
 2. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
 3. ΑΝΩΓΕΙΩΝ
 4. ΒΑΜΟΥ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 1. ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ ΧΙΟΥ
 2. ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ ΛΕΣΒΟΥ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 1. ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ
 2. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ ΡΟΔΟΥ
 3. ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ-ΣΥΡΟΥ

 

(Β) Αίτηση Σχολικής Ομάδας για συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα Κ.Ε.ΠΕ.Α.

 Προς το Κ.Ε.ΠΕ.Α.      …………………………………………………………………………………………………………….

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ   .………………………………………………………………………………………………………

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ………………………………………………………………………………………………

ΤΗΛ. …………………..                                ΔΗΜΟΣ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ …………………..….………….

Email …………………………………..…………….…………….

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΤΡΙΑΣ: …………………………………………………………….. ΠΕ/ΤΕ: ….

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ :

Ονοματεπώνυμο:………………………………………………………………………….     Ειδικότητα……………….

Τηλ. Επικοινωνίας………………………………………… Τηλ. Κινητό ………………………………………………….

Ηλ. Ταχυδρομείο…………………………………………………………………………………………………………………

 

ΣΥΝΟΔΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: (Ονοματεπώνυμο- Ειδικότητα)

1) ……………………..…………………………………………….

2)…………………………………………………………………….

3)…………………………………………………………………….

 

Αριθμός μαθητών/τριών ……………………………………….

 

Υλοποιώ Εγκεκριμένο Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων)

ΝΑΙ                        ΟΧΙ

 

Παρακαλώ   να   δεχθείτε   τη   συμμετοχή   μου   στο   πρόγραμμα   του   Κ.Ε.ΠΕ.Α.       με θέμα:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………..

Διάρκεια προγράμματος:

Μονοήμερο

Διήμερο

Τριήμερο

 

 

Ο/Η Δ/ντής/τρια                                                                                                        Ο/Η Αιτών/ούσα

του Σχολείου

 

Επισκέψεις Δράσεις στα ΚΕΠΕΑ 2022-2023 ανακοινώθηκαν σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ11/944/Δ7/04-01-2023 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ που βρίσκεται στον  υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1uNjP5uFz_zXdek-T0c6G6cowdUJYhJeG/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε