Επιτροπή Μουσικής – Καλλιτεχνικής Παιδείας

Επιτροπή Μουσικής – Καλλιτεχνικής Παιδείας ορίζονται ως εισηγήτριες στη Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη στελέχωση των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολικών μονάδων.

Αυτά ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 53 του Νόμου 4653/2020 όπως τροποποίησε προγενέστερους νόμους και ισχύει.

Άρθρο 53 ΝΟΜΟΣ 4653/2020

Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 1824/1988 (Α΄ 296)

Ύστερα από την παράγραφο 4 της 3345/2.9.1988 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που κυρώθηκε με την περίπτωση Ι΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 1824/1988 (Α΄ 296), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 205 του ν. 4610/2019 (Α΄70), προστίθενται παράγραφοι 4Α και 4Β ως εξής:

«4Α.

Η Επιστημονική Επιτροπή Μουσικής Παιδείας εισηγείται

στη Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη στελέχωση των μουσικών σχολείων, μέσω μετάθεσης, απόσπασης μόνιμων εκπαιδευτικών και πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών μουσικής παιδείας.

Ειδικότερα για τα θέματα μεταθέσεων και αποσπάσεων, εισηγείται εντός εύλογου χρόνου που δεν μπορεί να είναι πάνω από δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία διαβίβασης των αιτήσεων μετάθεσης και απόσπασης. Για την εξέταση των θεμάτων στελέχωσης συνεδριάζει στην έδρα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με διευρυμένη σύνθεση στην οποία συμμετέχουν επιπλέον τέσσερις (4) εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκ των οποίων δύο (2) Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου μουσικής παιδείας και δύο (2) εκπαιδευτικοί μουσικής παιδείας με αυξημένα προσόντα. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί, με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4Β.

Η Επιστημονική Επιτροπή Καλλιτεχνικής Παιδείας εισηγείται

στη Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη στελέχωση των καλλιτεχνικών σχολείων, μέσω μετάθεσης, απόσπασης μόνιμων εκπαιδευτικών και πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών καλλιτεχνικής παιδείας, εντός εύλογου χρόνου που δεν μπορεί να είναι πάνω από δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία διαβίβασης των αιτήσεων. Για την εξέταση των θεμάτων στελέχωσης συνεδριάζει στην έδρα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με διευρυμένη σύνθεση στην οποία συμμετέχουν επιπλέον τέσσερις (4) εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκ των οποίων δύο (2) Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου καλλιτεχνικής παιδείας και δύο (2) εκπαιδευτικοί καλλιτεχνικής παιδείας με αυξημένα προσόντα. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί, με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.».

Επιτροπή Μουσικής Καλλιτεχνικής Παιδείας

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε