Εργαστήρια Δεξιοτήτων στην Γ ομάδα μαθημάτων Γυμνασίου

Εργαστήρια Δεξιοτήτων στην Γ ομάδα μαθημάτων Γυμνασίου προστίθενται στο
Άρθρο 2 του π.δ. 126/2016 (Α’ 211)

Μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο
Η τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ’) περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:
1) Τεχνολογία – Πληροφορική,
2) Μουσική –Καλλιτεχνικά
3) Φυσική Αγωγή.
με το
Άρθρο 122 του Νόμου 4876/2021
Ένταξη της διδακτικής ενότητας με τίτλο «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στην τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ’) μαθημάτων που διδάσκονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Ημερησίου και του Εσπερινού Γυμνασίου

1. Στην περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 126/2016 (Α’ 211) προστίθεται υποπερ. γγ), και το άρθρο 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 2 Μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο

«1. Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο κατατάσσονται σε τρεις (3) ομάδες ως εξής:

α) Η πρώτη ομάδα (Ομάδα Α’) περιλαμβάνει μαθήματα ως εξής:

Ομάδα Α’

αα) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, ήτοι Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία

αβ) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, ήτοι Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση

αγ) Ιστορία

αδ) Μαθηματικά

αε) Φυσική

αστ) Βιολογία

αζ) Αγγλικά

β) Η δεύτερη ομάδα (Ομάδα Β’) περιλαμβάνει μαθήματα ως εξής:

Ομάδα Β’

βα) Γεωλογία Γεωγραφία

ββ) Χημεία

βγ) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

βδ) Θρησκευτικά

βε) Δεύτερη ξένη γλώσσα

βστ) Τεχνολογία Πληροφορική

βζ) Οικιακή Οικονομία

γ) Η τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ’) περιλαμβάνει μαθήματα ως εξής:

γα) Μουσική Καλλιτεχνικά

γβ) Φυσική Αγωγή

γγ) Εργαστήρια Δεξιοτήτων».

2. Το ωρολόγιο πρόγραμμα ορίζει ποια μαθήματα από τα παραπάνω περιλαμβάνονται σε κάθε τάξη του Γυμνασίου.

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε