Εφαρμογή άρθρου 181 νόμου 4823/2021

Εφαρμογή άρθρου 181 νόμου 4823/2021 ορίζει η υπ΄αριθμ. Φ.350/70/97134/Ε3/5 – 8 – 2021 εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ με θέμα:

Γνωστοποίηση ΦΕΚ

Αναφέρει τα εξής:

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ αριθμ. 136 τ. Α ́/3-8-2021 δημοσιεύθηκε ο αριθμ. 4823/2021 νόμος

«Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».

Συμπληρωματικά επισημαίνουμε τα εξής:
1. Την ανάγκη προσεκτικής μελέτης και απαρέγκλιτης τήρησης των ρυθμίσεων του εν λόγω νόμου.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 181 του ανωτέρω νόμου ορίζεται ότι:

«Η παρ. 9 του άρθρου 58 του ν. 4075/2012 (Α’ 89) τροποποιείται, ως προς την αναφορά στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) και τα αρμόδια όργανα για τη χορήγηση έγκρισης σε στελέχη της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προς παροχή υπηρεσιών που είναι συναφείς με τα καθήκοντα της κύριας θέσης τους σε φορείς υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, παράλληλα με τα κύρια καθήκοντά τους, χωρίς άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου, και η παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής:
«9. Στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.), η παροχή υπηρεσιών από εκπαιδευτικούς και δημοσίους υπαλλήλους προς όλους ανεξαιρέτως τους φορείς υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων γίνεται κατά τους όρους του άρθρου 31 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α’ 26), ως ιδιωτικό έργο. Οι διατάξεις των παρ. 1 έως 5 του άρθρου 55 του ν. 3966/2011 (Α’ 118), όπως και οι εκδοθείσες κατ’ εξουσιοδότηση αυτών διοικητικές πράξεις καταργούνται αναδρομικά από τον χρόνο ισχύος τους.

Ειδικά τα στελέχη της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες που είναι συναφείς με τα καθήκοντα της κύριας θέσης τους σε φορείς υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, παράλληλα με τα κύρια καθήκοντά τους, χωρίς άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου, ως εξής:
α) Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

β) Οι Περιφερειακοί Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, οι Προϊστάμενοι των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης
(ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και οι Προϊστάμενοι των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

γ) Τα λοιπά στελέχη της δημόσιας εκπαίδευσης, με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Συνεπώς ανάλογα αιτήματα στελεχών της εκπαίδευσης θα πρέπει να αποστέλλονται στο αρμόδιο για την έκδοση της σχετικής απόφασης όργανο.

Εφαρμογή άρθρου 181 νόμου 4823/2021 ορίζει η υπ΄αριθμ. Φ.350/70/97134/Ε3/5 – 8 – 2021 εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/17Z-mJ1V9JCgvMIHohlR4fbkRy7oAp5IA/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε