Εφαρμογή άρθρου 232 νόμου 4823/2021

Εφαρμογή άρθρου 232 νόμου 4823/2021 ορίζει η υπ΄αριθμ. Φ.350/70/97134/Ε3/5 – 8 – 2021 εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ με θέμα:

Γνωστοποίηση ΦΕΚ

Αναφέρει τα εξής:

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ αριθμ. 136 τ. Α ́/3-8-2021 δημοσιεύθηκε ο αριθμ. 4823/2021 νόμος

«Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».

Συμπληρωματικά επισημαίνουμε τα εξής:
1. Την ανάγκη προσεκτικής μελέτης και απαρέγκλιτης τήρησης των ρυθμίσεων του εν λόγω νόμου.


3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 232 του ανωτέρω νόμου ορίζεται ότι:

«8. Η ισχύς των πινάκων επιλογής των διευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), η οποία παρατάθηκε έως την κύρωση των νέων πινάκων επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. με το άρθρο 53 του ν. 4692/2020 λήγει από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
9. Κενές ή κενούμενες θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. πληρούνται με επιλογή τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος νόμου εκτός εκείνων που αφορούν στα συμβούλια επιλογής. Συμβούλια επιλογής των εν λόγω διευθυντών εξακολουθούν να είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ν. 4547/2018, όπως έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, στα οποία συμμετέχουν επιπλέον ένας (1) Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου που προέρχεται από την οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης και ένας (1) εκπαιδευτικός με δεκαπενταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην ίδια βαθμίδα εκπαίδευσης, ο οποίος υπηρετεί με οργανική θέση στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα επιπλέον μέλη
του δευτέρου εδαφίου ορίζονται, με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Τα εν λόγω συμβούλια παύουν να
επιλέγουν τους διευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ., αφότου συγκροτηθούν τα συμβούλια επιλογής που είναι αρμόδια για την επιλογή των διευθυντών
σχολικών μονάδων και των Ε.Κ., σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
10. Η θητεία των διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. που επιλέγονται, σύμφωνα με την παρ. 9, λήγει με την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη
υπηρεσίας των διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. που θα επιλεγούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου από τα συμβούλια επιλογής των
παρ. 9 και 13 του άρθρου 37.
11. Οι παρ. 9 και 10 εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις προκηρύξεων θέσεων ή προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων διευθυντών
σχολικών μονάδων και Ε.Κ. που έχουν εκδοθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί, κατά τον ίδιο χρόνο, η διαδικασία
επιλογής των διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ.»

Για την εφαρμογή των ανωτέρω απαιτείται η έκδοση της απαραίτητης κανονιστικής Υπουργικής Απόφασης που πρόκειται να εκδοθεί. Μέχρι την έκδοσή της οι θέσεις καλύπτονται με αναπλήρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του κεφ. Ε ́ του ν. 1566/1985 (Α ́ 167).

Εφαρμογή άρθρου 232 νόμου 4823/2021 ορίζει η υπ΄αριθμ. Φ.350/70/97134/Ε3/5 – 8 – 2021 εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/17Z-mJ1V9JCgvMIHohlR4fbkRy7oAp5IA/view?usp=sharing

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε