Ε ΠΣΕ Αναμορφωμένος Αξιολογικός Πίνακας ΣΕ

Ε ΠΣΕ Αναμορφωμένος Αξιολογικός Πίνακας ΣΕ συμβούλων εκπαίδευσης

«Από το Ε Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης (Π.Σ.Ε. Σ.Ε.) κοινοποιήθηκε ο αναμορφωμένος αξιολογικός πίνακας των υποψηφίων Σ.Ε., όπως αυτός έχει καταρτιστεί με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 32, του ν.4823/2021 (Α΄136) μετά την εξέταση των ενστάσεων.

Σειρά Αρ. Πρωτοκ. Αριθμός Μητρώου Υποψήφιος Ειδικότητα Περιφερειακή Διεύθυνση Κλάδος ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ: (2)+(3) 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 2α) ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 2αα) 1οΔιδακτορικό 2αβ) 2οΔιδακτορικό 2αγ) 1οΜεταπτυχιακό 2αδ) 2οΜεταπτυχιακό 2αε) Διδασκαλείο 2αστ) 2οΠτυχίο(4ετές) 2αζ) 2οΠτυχίο(<4ετές) 2αη) ΠτυχίοΕΣΔΔΑ 2αθ) 3οΠτυχίο 2β) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 2βα) ΣΕΛΜΕ/ΣΕΛΔΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ/ΣΕΛΕΤΕ 2ββ) ΑΕΙ(9μήνες ή 300ώρες) 2βγ) ΠΕΚΕΣ/ΠΕΚ/ΙΕΠ/ΠΙ/ΟΕΠΕΚ 2βδ) ΕΚΔΔΑ/ΔΟΕ/ΟΛΜΕ 2βε) Μείζον Πρόγρ.Επιμόρφωσης 2βστ) Θεματ. Ενοτ. ΕΑΠ 2βζ) ΤΠΕ Β-Επιπέδου 2βη) ΤΠΕ Β1-Επιπέδου 2γ) ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 2γα) 1η ΞένηΓλώσσα (Γ2) 2γβ) 1η ΞένηΓλώσσα (Γ1) 2γγ) 1η ΞένηΓλώσσα (Β2) 2γδ) 2η ΞένηΓλώσσα (Γ2) 2γε) 2η ΞένηΓλώσσα (Γ1) 2γστ) 2η ΞένηΓλώσσα (Β2) 2δ) ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 2δα) ΒΙΒΛΙΑ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΤΟΜΟΙ 2δα.i) Βιβλία Διεθνή 2δα.ii) Βιβλία Ελληνικά 2δα.iii) Κεφάλαια Διεθνή 2δα.iv) Κεφάλαια Ελληνικά 2δα.v) Πρακτικά Διεθνή Συνεδ. 2δα.vi) Πρακτικά Ελληνικά Συνεδ. 2δα.vii) Σχολ.Εγχ. 2δα.viii) Ομάδα Σύνταξης ΑΠΣ 2δα.ix) Εκπ. Λογισμικό 2δα.x) Επιμ. Υλικό 2δβ) ΑΡΘΡΑ 2δβ.i) Άρθρα Διεθνή 2δβ.ii) Άρθρα Ελληνικά 2ε) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ Ανώτατο Όριο: 3α+3β+3γ 3α) ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3αα) Διδακτική Εμπ. σε Σχολ.Μονάδες 3αβ) Διδακτική Εμπ. σε ΠΣ/ΠΕΙ.Σ(θετική Aξ.) 3β) ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 3γ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ σε ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 3γα) ΙΕΠ,ΠΙ,ΑΕΙ 3γβ) Ε.Ε. και Διεθνείς Οργαν. 3δ) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ-ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 3ε) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3εα) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-1 3εβ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-2 3εγ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-3 3εδ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-4 3εε) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-5 3εστ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-6
2179 553567 ΑΛΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 49 22,5 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 3,5 3 0 3,5 0 0,25 0 0,125 0 0 0 0 0,5 0 0,5 2 26,5 14 9 11,5 0 1,4 4 2 2 4 8,5 0 0 6 0 2,5 0
3327 567584 ΓΑΙΤΑΝΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 48 26 13 6 0 4 3 0 0 2 0 0 4 1 1 1 1 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 5 3 0 3 0 0,25 1,5 0,875 0 0 0 0 2 3 2 0 22 13 9 17,75 0 0 4 2 2 0 9 0 1,75 6 0 1,5 0
3223 553412 ΔΙΑΛΕΚΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 47,95 24,9 13 6 5 4 3 0 3 0 0 0 1,4 0 0 0,4 1 0 0 0 0 4 3 0 0 2 0 0 5 3 4 3 0 0,25 3 1,5 0 0 0 0 2 0 2 1,5 23,05 10,05 5,75 5,75 0 0,3 4 1 3 4 9 6 0 0 4 0 0
3101 577973 ΜΑΝΑΦΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 46,9375 25 12 0 0 4 3 2 3 0 0 0 4 0 2 1 1 1 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 5 3 0 3,5 0 0,125 1,25 1 0 0 0 0,1 2 2 2 0 21,9375 14 6,75 6,75 0 5 3 0 3 4 3,9375 0 0 0 0,5 3 0,4375
2860 582557 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 45,7 24,1 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 4,1 2,35 0 0 0 1,125 0,5 0,625 0 0 0 0,1 1,75 1 0,75 0 21,6 12,1 9 9,5 0 0,1 3 2 1 0,5 9 0 2,625 6 0 3 0
2802 565721 ΒΟΥΡΔΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 45,0875 22,375 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 4,375 2,875 0 1 0 0 0,5 0,375 0 1 0 0 1,5 1,5 0 1 22,7125 13,9 9 23 0 0,9 4 2 2 0 8,8125 0 2,625 6 0 0 0,1875
2731 559374 ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΟΥ ΕΥΡΩΠΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 44,675 22,475 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 2 0,6 1 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 4,475 2,475 0 1 0 0,25 0,5 0,625 0 0 0 0,1 2 0 2 0 22,2 11,2 9 15,5 0 2,2 0 0 0 4 7 0 0 0 4 3 0
2137 573789 ΤΕΚΤΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 43,2 25 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 0 3 0 0 0 0,625 0 0 0 0 2 2 0 2 18,2 10,2 9 15,25 0 1,2 0 0 0 0 8 0 1,75 6 0 0 0,25
2926 555501 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 42,85 20,5 9 6 0 0 0 0 3 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 4,5 3 0 3 0 0 0,5 0,25 0 0 0 0 1,5 1 0,5 2 22,35 9,85 5,75 5,75 0 2,1 2 0 2 4 8,5 0 0 6 0 2,5 0
2758 558200 ΤΣΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 42,85 22 13 6 0 4 3 2 3 0 0 1 4 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0,5 1,5 0,75 0 0 0 0 2 2 2 0 20,85 12,1 9 21 0 0,1 3 0 3 1,5 7,25 0 0 5,625 0,375 1,25 0
2103 568832 ΣΑΛΠΙΓΚΤΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 41,3 22 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 4 0 0 0 0 1,125 0 0 0 0 0 0 0 0 19,3 11,3 9 22 0 0,3 2 0 2 0 8 0 0 6 0 2 0
2962 558487 ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 41,3 21,7 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 2,7 0 0 1 0,7 0 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 3 3 0 1 0 0,25 0 2 0 0 0 0,1 0 0 0 0 19,6 13,6 9 25,5 0 0,6 4 2 2 0 6 0 0 6 0 0 0
2775 555183 ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 41,1 15 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1,75 0 1,5 0 0 0,25 0 0 0 0 0 1,25 1 0,25 0 26,1 13,6 9 16 0 0,6 4 2 3 3,5 9 4,5 3,9375 6 0 0 0,1875
2844 592772 ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 39,925 24,3 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 2,8 0 1 1 0,3 0 0 0 0,5 4 3 0 0 0 1 0 4,5 3 0 1 0 0 0,5 1,5 0 0 0 0 1,5 1 0,5 0 15,625 12 9 11 0 0 3 1 2 1,5 2,125 0 0 0 0,75 1,375 0
2273 595006 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 39,65 23,2 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 3,7 0 1 1 0,7 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 4,5 3 0 2 0 0 0 1,125 0 0 0 0 1,5 0 1,5 0 16,45 13,2 9 9,25 0 0,2 4 1 3 0 3,25 0 0 0,75 2,5 0 0
3094 568835 ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 38,8 23 11 0 0 4 3 2 0 2 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0 0,25 0,75 0 1 0 0 2 2 1,25 0 15,8 11,3 9 11,75 0 0,3 2 1 1 4 0,5 0 0 0 0,5 0 0
4047 177897 ΔΟΥΛΑΜΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 38,75 21,5 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 1 1 0,2 1 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0,25 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 1 17,25 12 9 17,25 0 0 3 0 3 0 5,25 0 0 0 2,625 2,625 0
3092 558750 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 38,625 16,375 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 2,375 1,875 0 1,5 0 0 0,25 0,125 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 22,25 14 7,25 7,25 0 5 4 2 2 4 4,25 0 0 0 1,25 3 0
2457 612979 ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 37,675 25,5 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 0 3 0 0 1,75 0 0 0 0 0 2 0 2,5 0 12,175 9,8 9 9,25 0 0,8 0 0 0 0 2,375 0 0 2,25 0,125 0 0
2480 567519 ΣΑΛΠΙΓΓΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 35,5 16,5 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 10 9 17,5 0 0 1 0 1 0 9 0 6 6 0 0 0
3305 559645 ΣΑΑΤΣΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 35,2 19,2 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 3,2 1 0 0,2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0 2 0,5 0 0 0 0 2 2 0 2 16 10 9 11,75 0 0 1 0 1 4 2 0 0 0 2 0 0
2691 564590 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 35 12 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 23 14 9 11,5 0 5 4 2 3 3 6 0 0 6 0 0 0
2417 570458 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΓΩ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 34,25 18,5 9 0 0 4 3 2 0 0 0 0 2,5 0 1 1 0 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 5 3 0 2 0 0 2 0,25 0 0 0 0 2 1 1,5 0 15,75 12 9 17,5 0 0 3 0 3 0 3,75 0 0 2,25 1,5 0 0
4432 571492 ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 33,25 11,75 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3,75 3 1 2,5 0,25 0 0,25 1,25 0 0 0 0,05 0,75 0 0,75 0 21,5 13 9 21 0 0 4 2 3 0,5 8 0 0 6 0 2 0
3468 559602 ΜΙΧΑΛΑΚΟΥΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 33,1875 17,5 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 1 2 1 0 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,25 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0,25 0 15,6875 9 9 22,5 0 0 0 0 0 0 6,6875 0 0 6 0 0 0,6875
3087 553689 ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 30,6 9,6 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 1 0,6 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 12 9 25,5 0 0 3 0 3 0 9 0 6 6 0 0 0
2711 585098 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 30,375 14 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,375 9 9 16 0 0 0 0 0 0 7,375 0 0 6 1,375 0 0
4161 592830 ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 30,1 14,85 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 1,85 1,35 0 0 0 0 0 1,25 0 0 0 0,1 0,5 0 0,5 0 15,25 13 9 12,5 0 0 4 1 3 0 2,25 0 0 0 0,25 2 0
2474 586545 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 28,5 12,5 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 1,5 0 0 0 0 0,75 0,75 0 0 0 0 2 1,5 1 0 16 10 9 15 0 0 1 1 0 0 6 0 0 6 0 0 0
2279 585054 ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΕ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 27,9 12,9 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 0,9 0 0 0,9 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 9 14 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
2717 563687 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 27,6375 7,575 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,2 0 1 1 0,7 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,375 0,125 0 0 0 0 0 0,125 0 0 0 0 0,25 0 0,25 0 20,0625 12 9 21,5 0 0 3 1 2 0 8,0625 0 0 6 1,375 0,375 0,3125
4616 580699 ΤΣΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 27,625 14,975 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 2,975 2,975 0 0,5 0 0,625 1,25 0,375 0 0 0,125 0,1 0 0 0 0 12,65 12,4 9 18,5 0 0,4 3 2 1 0 0,25 0 0 0 0 0 0,25
3552 610090 ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 26,5 17,5 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3,5 0 2 1 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 4 2,5 0 0,5 0 0 1,75 0,25 0 0 0 0 1,5 1,5 0 0 9 9 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2272 621419 ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 23 12 6 0 0 4 0 0 0 2 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 8,5 6,5 6,5 0 0 2 0 2 0 2,5 0 0 0 2,5 0 0
4109 562517 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 42,6 20,5 11 0 0 4 3 0 3 0 0 1 3 0 0 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0,5 22,1 9,1 9 14,5 0 0,1 0 0 0 4 9 0 0 6 0,5 3 0,1875
2520 558611 ΚΟΥΡΑΝΤΖΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 40,275 16,15 7 6 0 0 0 0 0 0 0 1 2,9 1 0 1 0,9 0 0 0 0 2,5 0 2 0 0 0 0,5 1,75 1,75 0 0 0 0 1 0,75 0 0 0 0 0 0 0 2 24,125 13,5 9 11,5 0 1,5 3 1 2 4 6,625 0 0 4,5 2,125 0 0
3330 579457 ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 38,125 16,3 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 4,8 2,8 0 1 0 0 0,5 1,25 0 0 0 0,05 2 1,5 3 0 21,825 12,7 9 13,75 0 2,7 1 0 1 1,5 7,625 0 0 6 0 1,625 0
3252 567533 ΤΟΖΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΝΙΑΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 36,55 12,425 6 0 0 4 0 0 0 2 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0 2,5 0 2 0 0 0 0,5 0,925 0,675 0 0 0 0,125 0 0,5 0 0 0 0,05 0,25 0 0,25 0 24,125 14 9 13 0 1,4 4 2 3 4 6,125 0 0 3,75 0,875 1,5 0
3463 579686 ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 34,5 14,625 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 1 0,8 1 1 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0,125 0,125 0 0 0 0 0 0,125 0 0 0 0 0 0 0 0 19,875 12 8,5 8,5 0 0,5 3 1 2 0 7,875 0 0 4,875 0 3 0
2565 225129 ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 30,125 23,25 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 1 2 1 0,7 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 3,25 3 0 0 0 0,125 2,25 1 0 0 0 0 0,25 0 0,25 0 6,875 5,75 2,75 2,75 0 0 3 0 3 0 1,125 0 0 1,125 0 0 0
2074 558541 ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 27,9 12,9 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 2,9 0 0 0,9 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 9 24,75 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
3558 214706 ΦΟΥΡΝΑΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 25,2 8 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2,5 0 1 1 0 0 0 0 0,5 1 0 0 1 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,2 11,2 9 9,5 0 0,2 2 0 2 0 6 0 0 6 0 0 0
3618 568000 ΝΙΖΑΜ ΑΧΜΕΤ ΠΕ73 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΠΕ73) 31,8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 3,5 3 0 1 0 0,25 0,75 0,375 0,75 0 0,375 0 0,5 0 0,5 2 21,8 12,8 9 18 0 1,8 2 2 0 3 6 0 0 2,625 3,375 0 0
2254 606724 ΧΑΣΑΝ ΙΔΡΙΣ ΠΕ73 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΠΕ73) 30,5 12,5 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 18 11 9 15,25 0 0 2 0 2 0 7 0 0 0 4 3 0
2684 560485 ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 52,75 26,25 13 6 0 4 3 2 3 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 4,75 3 0 0 0 0,625 1 2,375 0 0 0 0 1,75 0 1,75 2 26,5 13,5 6,5 6,5 0 5 2 1 1 4 9 0 0 5,625 3,5 3 0
3089 563179 ΜΟΥΣΙΑΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 39,375 19,125 13 6 0 4 3 2 0 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,125 1,375 0 0 0 0 0,5 0,125 0,75 0 0 0 0,75 0 0,75 0 20,25 10,25 7,75 7,75 0 0,5 2 2 0 4 6 0 0 0 3 3 0
3335 590629 ΤΣΙΓΓΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 38 17 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 5 3 0 0 0 0 2 1,25 0 0 0 0,1 2 1 2,5 0 21 14 9 11,5 0 5 4 2 3 1,5 5,5 0 0 0 3,75 1,75 0
3699 595578 ΔΡΙΒΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 37,225 23,75 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3,75 1,75 0 0 0 0,5 0 1,25 0 0 0 0 2 2,5 0 0 13,475 8,6 7 7 0 0,6 1 1 0 1,5 3,375 0 0 0 1,625 1,75 0
2547 586932 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 32,375 14,75 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 0,7 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0,75 0,75 0 0 0 0 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 17,625 13 9 20,75 0 0 4 2 2 0 4,625 0 0 0 4 0,625 0
3285 579860 ΣΟΥΡΟΥΤΖΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 27 12 10 0 0 4 3 2 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 9 15,5 0 0 0 0 0 0 6 0 0 3,75 2,25 0 0
4472 597170 ΜΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 23,8 8,8 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1,3 0 1 0,3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 15 11 9 11,25 0 0 2 1 1 0 4 0 0 0 4 0 0
4181 586961 ΤΣΙΛΕΠΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 23,45 11,35 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 2,1 0 0 1 0,1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,1 12,1 9 18,5 0 0,1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
3499 550333 ΜΟΥΣΙΟΥ – ΜΥΛΩΝΑ ΟΛΓΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 49,9375 25,5 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 4 1 2 1 0,9 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 4,5 3 0 2 0 0 1,75 1,125 0 0 0 0 1,5 0 1,5 2 24,4375 13,25 6,75 6,75 0 2,5 4 2 3 4 7,1875 0 0 3,375 0,5 3 0,3125
3477 564897 ΚΑΖΤΑΡΙΔΟΥ ΧΑΤΖΗΖΗΣΗ ΑΛΙΚΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 46,675 24 12 0 0 4 3 2 3 0 0 0 4 0 2 1 0,9 0 1 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 1 0 0 0 3,5 0 0 0 0,15 2 0 2,5 0 22,675 11,3 9 10,25 0 1,3 1 0 1 4 7,375 0 0 3 1,375 3 0
3212 562089 ΣΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 45,75 21,5 13 6 0 4 0 2 3 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 3 2 0 0 0,125 0,75 1,5 0 1 0,125 0,3 0,5 0,5 0 2 24,25 14 7,25 7,25 0 5 4 2 2 4 6,25 0 0 0 3,25 3 0
3631 575532 ΚΑΣΚΑΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 45,5 25,5 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 1 0,2 0,9 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 4,5 3 0 1 0 1,375 0 2 0,75 1 3 0 1,5 0 1,5 2 20 12,75 6,75 6,75 0 5 1 1 0 4 3,25 0 0 0 0,5 1,25 1,5
3393 560285 ΚΩΣΤΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 43,4 19,4 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 2,9 0 0 1 0,9 0 0 1 0 2,5 0 2 0 0 0 0,5 3 3 0 2 0 0 0,5 0,5 0 1 0 0 0 0 0 2 24 14 9 11,75 0 4,2 2 1 1 4 6 0 0 3 0 3 0
3250 562190 ΜΑΛΕΤΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 42,925 26 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 4 1 0 1 1 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0,25 2,5 1,875 0 0 0 0 2 1,5 4 2 16,925 11,3 7,5 7,5 0 2,8 1 0 1 4 1,625 0 0 0 0 1,625 0
2744 581496 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 42 22 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 1 2 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 3 0,625 0 0 0 0 2 2 2,5 0 20 11 9 10 0 0 2 0 2 0 9 0 0 6 3,25 1 0
2208 556813 ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 36,05 15,25 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 1,5 0 0 0,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,25 0,5 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,75 0,5 0,25 0,5 20,8 11,8 9 23 0 0,8 2 0 2 0 9 0 2,625 6 0,5 1,5 0
3583 590843 ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 35,5 19,5 9 0 0 4 3 2 0 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3,5 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 16 10 9 12,75 0 0 1 0 1 0 6 0 0 6 0 0 0
2358 570363 ΠΑΠΑΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 35,3375 21,525 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 2,9 1 0 1 0,9 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 3,625 1,625 0 0 0 0 0,5 1,125 0 0 0 0 2 2 0,75 0 13,8125 5,75 3,75 3,75 0 0 2 1 1 4 4,0625 0 0 0 0,375 3 0,6875
2579 577851 ΚΑΤΣΙΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 35 14 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 12 9 12 0 0 3 0 3 0 9 0 0 6 0 2,5 1,1875
3666 581283 ΤΣΕΛΕΠΗ ΚΩΣΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 34,125 16 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 4 0 0 1 1 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,125 14 9 18,75 0 5 0 0 0 0 4,125 0 0 4,125 0 0 0
4346 564300 ΜΑΣΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 33,325 11,125 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 0,9 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,125 0,125 0 0 0 0 0 0,125 0 0 0 0 0 0 0 0 22,2 13,2 9 15,75 0 0,2 4 1 3 0 9 0 6 6 0 0 0
3642 594008 ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 32,65 17,25 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3,25 2,75 0 2 0 0 0 0,75 0 0 0 0 0,5 0 0,5 2 15,4 9,4 9 10,5 0 0,4 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
2286 602817 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 31,925 20,55 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 2,8 0 1 0,8 0 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 1,75 1,75 0 0 0 0 0,5 0,5 0,75 0 0 0 0 0 0 0 11,375 11 9 12,75 0 0 2 0 2 0 0,375 0 0 0 0 0,375 0
4361 573849 ΚΑΝΔΥΛΗ ΑΓΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 31,75 14 8 0 0 4 0 0 3 0 0 1 4 0 2 1 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,75 11 9 15,25 0 0 2 1 1 0 6,75 0 0 6 0 0,75 0
2261 598861 ΛΑΖΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 31 16 9 0 0 4 3 2 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 9 12,75 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
2551 589079 ΜΙΧΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 29,85 15,75 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,9 0 2 1 0,4 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 4,85 2,85 0 0 0 0 1,25 1 0 0 0 0,6 2 2 1 0 14,1 10,6 9 12 0 1,6 0 0 0 0 3,5 0 0 0 3 0 0,5
2314 584791 ΤΡΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 27,225 10,6 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3,6 1 0 1 0,6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,625 10 9 14,5 0 0 1 0 1 0 6,625 0 0 6 0,625 0 0
2812 593633 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 26,55 12,3 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,3 0 2 0,3 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 14,25 12 9 12,5 0 0 3 0 3 0 2,25 0 0 2,25 0 0 0
4355 584725 ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 26,4 10,4 8 0 0 0 3 2 3 0 0 0 0,4 0 0 0,4 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 10 9 16,5 0 0 1 1 0 0 6 0 0 6 0 0 0
3911 565112 ΤΖΗΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 25,125 9,125 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0,125 0,125 0 0 0 0 0 0,125 0 0 0 0 0 0 0 0 16 10 9 25,75 0 0 1 0 1 0 6 0 0 6 0 0 0
3352 605014 ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 24,725 12,1 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3,1 0 2 0,6 0 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,625 9 9 10,5 0 0 0 0 0 0 3,625 0 0 3 0,5 0 0,125
3627 601782 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 21,275 8,9 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0,9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,375 5,25 5,25 5,25 0 0 0 0 0 0 7,125 0 0 6 0 1,125 0
2780 618242 ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 16,375 9,125 7 0 0 0 3 0 3 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,125 0,125 0 0 0 0 0 0,125 0 0 0 0 0 0 0 0 7,25 7,25 6,25 6,25 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3420 559490 ΝΙΑΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 38,375 12,375 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1,375 1,375 0 0 0 0 0 1,375 0 0 0 0 0 0 0 0 26 13 9 15,25 0 2 2 1 1 4 9 0 0 6 0,375 3 0
3733 581360 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 30,7 10,35 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 1 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0,35 0,35 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0,1 0 0 0 0 20,35 13,6 9 18,25 0 2,6 2 0 2 0 6,75 0 0 6 0 0,75 0
4056 603728 ΚΟΛΟΒΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ30 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΠΕ30) 22,35 16,5 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 1 2 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 2,5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1,5 0,5 1 0 5,85 2,85 2,25 2,25 0 0,6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0
3682 579907 ΝΟΒΑΤΣΙΔΟΥ ΛΟΥΙΖΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 44,625 24,5 12 0 0 4 3 2 3 0 0 0 4 1 2 1 1 0 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 0 2 0 0 2 0,25 0 0 0 0 2 0 2,75 0 20,125 9 9 9,75 0 0 0 0 0 3 8,125 0 0 1,125 4 3 0
2736 569111 ΒΑΪΡΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 44,3 22 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 4 1 1 1 1 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 5 3 0 0 0 1 1 2,375 0 1 0 0 2 2 0 2 22,3 9,3 6 6 0 1,3 2 2 0 4 9 0 0 3 4 2 0,75
4196 596224 ΚΟΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 25,75 12,25 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1,25 1,25 0 1 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 13,5 9 9 15,75 0 0 0 0 0 0,5 4 0 0 0 4 0 0
3504 603771 ΘΩΜΑ ΒΑΪΑ ΠΕ23 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ23) 23,125 10,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 1 1 1 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,625 9 9 10,25 0 0 0 0 0 0 3,625 0 0 0 0,75 2,875 0
4198 620216 ΜΑΛΟΥΤΑ ΑΝΘΗ ΠΕ23 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ23) 11,25 6 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,25 2,25 2,25 2,25 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0
2616 555330 ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 49,625 24 11 6 0 0 0 2 3 0 0 0 4 0 2 1 0,9 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 5 3 0 2 0 0 0,75 0,5 0 1 0 0 2 2 1,75 2 25,625 14 9 9,25 0 3,1 4 1 3 4 7,625 0 0 4,125 0,5 3 0
2575 565104 ΠΑΣΣΑ ΣΟΦΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 45,775 20,15 13 0 0 4 3 2 3 0 0 1 3,9 0 1 1 0,9 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 25,625 14 9 14 0 5 4 1 3 3 8,625 0 0 6 1,125 1,5 0
2631 594876 ΚΩΣΤΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 41,4 23 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 4 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 1 2 18,4 9,4 9 9 0 0,4 0 0 0 0 9 0 1,3125 6 3,375 1,625 0
3054 562289 ΜΙΧΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 41,2 16,9 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 3,9 0 1 1 0,9 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 5 3 0 2 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 2 0 2 0 24,3 12,3 9 13,75 0 0,3 3 2 1 3 9 0 0 5,25 2,125 3 0
4303 583761 ΚΥΡΚΟΥ ΒΕΡΕΝΙΚΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 41 20 13 0 0 4 3 2 3 0 0 1 4 0 2 1 0,4 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0,75 0 0 0 0 0,5 0,25 0 0 0 0 0,25 0 0,25 0 21 12 9 11,75 0 0 3 0 3 0 9 0 0 6 0 2,625 0,5
3698 579825 ΛΩΛΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 40,8 17,75 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 4 1 1 1 1 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 4,75 3 0 1 0,25 0,25 2 0 0 0 0 0,6 1,75 1 0,75 1 23,05 12,55 7,25 7,25 0 1,3 4 2 3 1,5 9 0 0 6 1,5 3 0
2608 579054 ΤΖΙΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 39,6 20,9 12 0 0 4 3 2 3 0 0 0 2,9 0 0 1 0,9 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,7 9,7 9 13,25 0 0,7 0 0 0 0 9 0 6 6 0 1,75 0
2801 594801 ΝΤΟΚΑ ΑΓΛΑΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 38,625 20 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 1 0 0 2,5 2,375 0 0 0 0,5 2 0 2 1 18,625 14 9 9 0 1,3 4 1 3 1,5 3,125 0 0 1,5 0,625 1 0
2726 587732 ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 38,35 21,75 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 4,75 2,75 0 0 0 0 2,25 0,5 0 0 0 0 2 2 2,25 0 16,6 13,1 9 11,5 0 0,1 4 2 3 0 3,5 0 0 2,25 0 0 1,25
2418 595217 ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 36,925 20,725 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 2,3 0 0 1 0,8 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 2,925 0,925 0 0 0 0 0,5 0,375 0 0 0 0,05 2 1,5 0,5 0 16,2 10,2 9 11 0 0,2 1 0 1 0 6 0 0 6 0 0 0
3859 621105 ΛΩΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 35,125 24,5 13 6 0 4 0 0 3 0 0 1 2,5 0 1 1 0 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 5 3 0 1 0 0 2,75 1,375 0 0 0 0 2 0 2 2 10,625 8 6 6 0 0 2 1 1 0 2,625 0 0 0 0 2,625 0
3329 595086 ΠΑΠΑΝΤΖΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 34,8 17,05 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 2,3 0 0 1 0,8 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 1,75 1,25 0 1 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 17,75 11 9 14,25 0 0 2 1 1 0 6,75 0 0 6 0 0,75 0
2713 560079 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 33,4625 12,9 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 1 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 3,4 1,4 0 1 0 0 0 0,125 0 0 0,125 0,15 2 0,5 2 0 20,5625 12 9 27 0 0 3 0 3 0 8,5625 0 0 6 0 2,375 0,1875
3567 579421 ΝΑΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 32,375 16,5 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 4,5 3 0 3 0 0 0,5 0,875 0 0 0 0 1,5 0,5 1 0 15,875 11 9 14,75 0 0 2 1 1 0 4,875 0 0 0 1,875 3 0
2849 593639 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 32,3 13,5 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 2,5 0 0 0,6 0,9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1,5 1,75 0 18,8 12,8 9 11,75 0 0,8 3 0 3 0 6 0 0 6 0 0 0
2514 586178 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 32 13 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 2 1 0,9 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 13 9 13,75 0 0 4 1 3 0 6 0 0 6 0 0 0
2536 582688 ΚΩΛΕΤΣΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 31,875 14 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,875 11 9 13,75 0 0 2 0 2 0 6,875 0 0 6 0 0,875 0
2303 584646 ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 30,6875 15,25 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0,25 0 15,4375 9 9 18,25 0 0 0 0 0 0 6,4375 0 0 6 0 0,375 0,0625
2913 585372 ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 30,25 12 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0,75 0 0,75 0 18,25 12 9 16,5 0 0 3 0 3 0 6,25 0 0 6 0 0,25 0
2134 607071 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 26 15,75 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 1,25 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 1 1 0 0 10,25 10,25 8,25 8,25 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3750 573788 ΦΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 25,25 13 10 0 0 4 0 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,25 8,75 8,75 8,75 0 0 0 0 0 0 3,5 0 0 0 3,5 0 0
2704 617444 ΥΦΑΝΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 24,95 16,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0,5 0 0 0 0,25 0 0,25 0 0 0 0 2 1 2 1 8,45 7,7 5,5 5,5 0 0,2 2 1 1 0 0,75 0 0 0 0,75 0 0
4099 565827 ΚΑΛΛΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 24,875 8 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,875 10 9 20,75 0 0 1 0 1 0 6,875 0 0 6 0,875 0 0
4063 584219 ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 23,7 8,7 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2,7 0 1 0,7 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 9 14,5 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
3685 582272 ΛΙΑΣΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 21,4 11,4 10 0 0 4 0 2 3 0 0 1 1,4 0 0 0,4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 9 9 17,25 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
2527 613537 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 20,85 10,1 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2,1 0 0 0,8 0,3 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,75 9,75 8,75 8,75 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0,75 0,25 0 0
4126 595196 ΚΑΨΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 19,375 10 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,375 8,75 8,75 8,75 0 0 0 0 0 0 0,625 0 0 0 0,125 0 0,5
3769 578784 ΚΟΤΡΟΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 19 10 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 21,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2352 610949 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 19 11,5 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5 7,5 7,5 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2446 586791 ΝΤΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 39,325 21,45 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 3,7 0 1 1 0,7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4,75 3 0 2 0 0 0,5 0,75 0 0 0 0 1,75 0 1,75 0 17,875 9 9 10,25 0 0 0 0 0 0 8,875 0 2,625 3,75 2,25 0,25 0
2243 563459 ΜΥΛΩΝΑ ΑΝΝΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 33,125 18,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3,5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1 0,5 2 14,625 10 9 17,5 0 0 1 1 0 3 1,625 0 0 0 0 1,625 0
4106 217491 ΚΑΛΤΣΟΥΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 26,7 14,5 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 3,5 1,5 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 2 2 0 1 12,2 9,2 9 9 0 0,2 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0
3990 588120 ΤΑΛΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 39,4375 21 9 0 0 4 3 2 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 1 1,25 1,5 0 0 0,25 0,2 2 0 2 0 18,4375 12 9 11,75 0 0 3 0 3 0 6,4375 0 0 2,625 3,375 0 0,4375
3632 556549 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 39,4 16,275 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 4,275 2,775 0 2 0 0 0,25 0,375 0 0 0 0,15 1,5 1 0,5 0 23,125 12 9 15,25 0 0 3 0 3 4 7,125 0 0 0 4 2,875 0,25
3378 591905 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 36,65 17,9 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 2 1 0,8 0 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 4,9 2,9 0 0 0 0 2 0,75 0 0 0 0,15 2 1 2,5 0 18,75 14 9 9,5 0 5 3 0 3 0 4,75 0 0 3,75 1 0 0
3513 586873 ΝΤΑΜΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 35,5 21 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 2 1 0 0 0,5 0,875 0 0 0 0 2 0 2 0 14,5 10 9 20 0 0 1 0 1 0,5 4 0 0 0 4 0 0
2659 582917 ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 33,5 16 6 0 0 4 0 0 0 2 0 0 4 1 1 1 1 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 4 3 2 2 0 0 2,75 0,5 0 0 0 0 1 1 0 0 17,5 12 9 19 0 0 3 0 3 0 5,5 0 0 0 4 1,5 0
4339 606144 ΤΣΙΑΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 31,825 20 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0 2 0 0 1 0 5 3 0 0 0 0,125 0,75 1,25 0,75 0 0,375 0 2 1,5 1,5 0 11,825 8,7 7,5 7,5 0 0,2 1 0 1 0 3,125 0 0 0 1,125 1,5 0,5
2699 603110 ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 30,875 15 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0,9 0 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 15,875 10,5 7,5 7,5 0 0 3 0 3 0 5,375 0 0 0 4 1,375 0
4248 619259 ΣΙΩΖΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 24,85 14,1 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 2,1 0 0 1 0,1 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 10,75 10 7 7 0 0 3 0 3 0 0,75 0 0 0 0,75 0 0
2136 619107 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 23,875 19 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 1 2 1 0,4 0 0 0 0,5 4 3 0 0 2 0 0 1 1 0 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 4,875 4,25 4,25 4,25 0 0 0 0 0 0 0,625 0 0 0 0,625 0 0
2266 590639 ΝΑΣΤΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 22,375 10,25 8 6 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0,25 0 12,125 9 9 9,75 0 0 0 0 0 0 3,125 0 0 0 3,125 0 0
2877 554421 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 50,125 26 13 6 0 4 3 2 0 0 0 0 4 0 1 1 0,9 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 5 3 0 2 0 0,125 0,75 0,375 0 0 0,125 0 2 3 2,5 2 24,125 14 7,25 7,25 0 5 4 1 3 4 6,125 0 0 2,625 0,5 3 0
2211 596737 ΝΤΑΛΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 41,2 25 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0,125 3 1,75 0 0 0 0 2 1,5 2 0 16,2 10,2 9 11,5 0 0,2 1 1 0 0 6 0 0 6 0 0 0
2955 607596 ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 36,7 25,5 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 3,5 0 1 1 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0,5 0 2 0,875 0 0 0 0 2 2 0 1 11,2 8,7 4,5 4,5 0 0,2 4 2 2 1 1,5 0 0 0 0 1,5 0
3949 600990 ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΞΑΝΘΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 36,5 16,5 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 2,5 0,75 0 0 0 0 0,75 0 0 0 0 0 1,75 1 0,75 0 20 14 9 12,75 0 5 4 1 3 0 6 0 0 6 0 0 0
2637 558163 ΜΠΡΙΣΕΝΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 35,35 16,375 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3,375 1,375 0 1 0 0 0 0,375 0 0 0 0 2 1 1,75 0 18,975 11,6 9 12,25 0 0,6 2 2 0 4 3,375 0 0 0 0,375 3 0
2198 581683 ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 35,1125 18,65 13 6 0 4 3 2 0 0 0 0 2,4 0 0 1 0,4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3,25 2 0 1 0 0,25 0,5 0,25 0 0 0 0 1,25 0,5 0,75 0 16,4625 10,4 9 12,75 0 0,4 1 0 1 0 6,0625 0 0 4,5 1,125 0 0,4375
4332 593350 ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 34,725 18,75 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 2,75 2,75 0 2 0 0 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 15,975 12,1 9 10 0 0,1 3 0 3 1,5 2,375 0 0 0 0,75 1,625 0
3500 561946 ΜΠΕΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 31,5 11,5 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,5 0 1 0 0,25 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 20 9,5 9 21 0 0,5 0 0 0 1,5 9 0 0 6 0 3 0
3857 567314 ΚΟΣΚΙΝΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 30,5 11,5 8 0 0 4 0 0 3 0 0 1 3 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 13 9 20,75 0 0 4 1 3 0 6 0 0 6 0 0 0
3512 587880 ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 29,075 12,6 5 0 0 0 0 2 3 0 0 0 2,6 0 1 0,6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0 0 0,875 0 0 0 0 2 0 2,75 0 16,475 9,1 9 10,75 0 0,1 0 0 0 0 7,375 0 0 6 0 1,375 0
3555 602410 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 27,875 18 12 0 0 4 3 2 3 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,875 8 7 7 0 0 1 0 1 0 1,875 0 0 0,375 1,5 0 0
3193 602232 ΜΠΟΖΑΤΖΟΥΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 25 10 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 9 9,25 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
3490 600281 ΤΣΟΚΑΝΑΡΙΔΟΥ ΖΑΦΕΙΡΩ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 24,375 10,5 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3,5 0 2 0 0 0 1 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,875 9 9 12,75 0 0 0 0 0 0 4,875 0 0 4,875 0 0 0
3850 609567 ΠΕΤΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 22,5 11 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 2,5 0 2 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 11,5 6 3 3 0 0 3 0 3 0 5,5 0 0 4,5 0 0 1
3771 585088 ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 33,95 14,625 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,625 1,625 0 0 0 0,25 0,75 0,625 0 0 0 0 2 2 1 0 19,325 11,7 9 18 0 2,7 0 0 0 0 7,625 0 0 5,625 0,375 1,625 0
2953 199418 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ81 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 30,15 11,3 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,2 1 0 1 0,7 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 1,1 1,1 0 0 0 0 0,25 0,75 0 0 0 0,1 0 0 0 0 18,85 11,1 7,5 7,5 0 0,6 3 0 3 1,5 6,25 0 0 5,25 0 1 0
3266 622836 ΠΑΝΤΕΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 11,8 6,3 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2,3 0 1 0,5 0,3 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,5 3,25 0,25 0,25 0 0 3 0 3 0 2,25 0 0 0 0 2,25 0
2390 595831 ΓΕΩΡΓΟΤΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 26 15,25 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 4,25 3 0 1 0 1,25 0,25 1,125 0 0 0 0,1 1,25 1 0,25 0 10,75 4 4 4 0 0 0 0 0 0 6,75 0 0 0 3,75 3 0
2792 560696 ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 52,5 27 13 6 0 4 0 2 3 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 4,5 0 0,125 1,75 0,875 0 0 0 0 2 2,5 2,5 2 25,5 14 9 11 0 5 4 2 3 2,5 9 0 0 6 0 2 1,25
3303 551431 ΚΛΙΑΠΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 51,75 25,75 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 4,75 3 0 2,5 0 0,375 1,75 1,75 0,75 1 0,25 0 1,75 0,5 1,25 2 26 14 7,5 7,5 0 5 3 2 1 4 8 0 0 6 0 1,75 0,25
2798 555892 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 51,25 24,25 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 0 1 1 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 4,25 3 0 1 0 0,5 2 1,375 0 1 0 0 1,25 0 1,25 0 27 14 9 9,5 0 1,8 4 2 3 4 9 0 0 6 0,875 3 0
2361 565550 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 51 27 13 6 0 4 3 2 3 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0,25 0 3 0 0 0 0 2 0 2,5 2 24 14 9 9 0 5 3 2 1 4 6 0 0 5,25 0,75 0 0
3224 591505 ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 49,125 27 13 6 5 4 0 0 0 0 0 0 4 1 2 0 1 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 4 0 1 2,25 0,625 0 0 0 0,2 2 3 0,75 2 22,125 14 9 11 0 5 4 2 3 1,5 6,625 0 0 6 0 0,625 0
3242 577876 ΠΡΑΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 48,9 21,9 13 6 0 4 3 2 3 0 0 0 3,9 0 0 1 0,9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 1,5 0 0 0,25 1,875 0 0 0 0,1 2 0,5 1,5 0 27 14 8,25 8,25 0 5 3 1 2 4 9 0 0 5,625 0,375 3 0
3359 564427 ΞΑΝΘΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 48,75 26 13 6 0 4 0 2 3 0 0 0 4 1 1 0,9 1 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 5 3 0 0 0 0 1,25 2,125 0 0 0 0 2 0,5 2 0 22,75 12,25 6,25 6,25 0 2 4 2 3 4 6,5 0 0 6 0 0 0,5
3306 577780 ΚΑΣΣΩΤΗ ΟΛΓΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 48,375 25,5 13 6 0 4 0 2 3 0 0 0 4 0 1 0,5 0,7 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3,5 3 0 1,5 0 0,125 1 1,125 0,75 1 0,25 0,1 0,5 0 0,5 2 22,875 14 8,5 8,5 0 5 4 2 3 1,5 7,375 0 0 6 0 0,375 1
3208 562398 ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 48,1875 25,5 13 6 0 4 0 2 3 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3,5 3 0 0,5 0 0 2,75 1,625 0 0 0 0,2 0,5 0 0,5 2 22,6875 14 9 12,5 0 5 4 2 3 1,5 7,1875 0 0 6 0 0 1,1875
2755 570583 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 48 24 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 0 1 1 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 2 0,25 0,25 0,5 0,875 0 0 0,25 0,1 2 0 2,75 0 24 14 9 10 0 3,8 4 2 3 4 6 0 0 6 0 0 0
4018 553023 ΓΡΑΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 47,9 20,9 13 6 0 4 0 2 3 0 0 0 2,9 0 0 1 0,9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 2 0 3,125 0,75 0 0 0 2 2 2 0 27 14 9 13 0 5 2 1 1 4 9 0 0 6 0 3 0
4284 562848 ΜΑΡΚΑΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 47,875 24 13 6 0 4 0 2 3 0 0 0 4 0 1 1 0,9 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 2 0 0,375 0,5 1,5 0 0 0 0 2 0 2 2 23,875 11,25 7,75 7,75 0 0,5 3 2 1 4 8,625 0 2,625 6 0 0 0
3143 562495 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 47,375 23 13 6 0 4 0 2 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0,5 2 1,5 0 0 0 0 2 0 2 0 24,375 14 9 16,5 0 2,1 4 2 3 1,5 8,875 0 0 6 0 2,875 0
2456 581186 ΤΑΙΛΑΧΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 47,25 25,375 13 0 0 4 3 2 3 0 0 1 4 0 2 1 1 0 0 1 0 3 0 2 0 0 1 0 4,875 2,875 0 2 0 0 0 0,875 0 0 0 0 2 0 2 0,5 21,875 14 9 16,5 0 2 4 2 2 0 7,875 0 0 6 0,375 1,125 0,375
2965 578168 ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 47 27 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 1 0,5 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0 1,5 1 0 0 0 0 2 0 2 2 20 14 9 13,75 0 5 4 2 3 0 6 0 0 6 0 0 0
4171 558173 ΚΕΚΙΑ ΜΕΛΛΩ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 47 27 13 6 0 4 0 2 3 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 1,5 0 0,25 0 1 0 1 0 0 2 0 2,25 2 20 14 8,5 8,5 0 4,7 4 2 3 4 2 0 0 0 0,375 1,625 0
4347 594575 ΒΛΑΧΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 46,9 27,5 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 3,5 0 1 1 0 0 0,5 1 0 4 3 0 0 0 1 0 5 3 0 0 0 1,25 0,5 1,5 0,75 1 0,25 0 2 2 2,5 2 19,4 13,4 9 12,25 0 0,4 4 2 3 0 6 0 0 6 0 0 0
3947 564144 ΣΑΜΑΡΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 46,625 24,5 12 0 0 4 3 2 3 0 0 0 4 0 1 1 0,7 1 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 0 3,5 0 0,125 0,25 1,5 0 0 0 0,05 2 0 2,25 0 22,125 14 9 17 0 1,1 4 2 2 1,5 6,625 0 0 6 0 0,625 0
4176 558386 ΜΥΛΩΝΑ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 46,5 19,5 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 4 0 0 1 1 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3,5 3 0 3,5 0 0,5 0 0,875 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 27 14 5,75 5,75 0 5 4 1 3 4 9 0 6 6 0 2,125 0
3079 586307 ΔΑΡΒΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 45,925 24,3 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 3,3 0 1 1 0,3 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 5 3 0 1,5 0 0,25 0 1,125 0 0 0 0,15 2 0 2,25 1 21,625 14 9 13,5 0 3,2 3 1 2 0 7,625 0 0 6 0 1,625 0
2072 562351 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 45,5 25 13 6 0 4 3 2 3 0 0 1 4 0 2 1 0 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0,125 0,5 2 0 1 0 0 2 0 2 0 20,5 13 9 16,75 0 0 4 2 3 1,5 6 0 0 6 0 0 0
2938 545805 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 45,375 26 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 0 1 1 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 4 0 0,625 1,75 0,375 0 0 0 0,25 2 0,5 3 2 19,375 14 9 10 0 2,8 4 2 3 4 1,375 0 0 0 0,5 0,875 0
2150 580980 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 45,375 24,375 13 6 0 4 0 2 3 0 0 1 4 0 0 1 1 1 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 3,875 1,875 0 1 0 0 0,5 0,375 0 0 0 0 2 1,5 1,75 0 21 12 9 19 0 0 3 0 3 0 9 0 2,625 6 0 0,5 0,25
4221 601984 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 45,175 25,5 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 0 1 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 0 3 0 0,25 0 1,875 0 1 0 0,05 2 0 2,25 0 19,675 13,3 9 9,75 0 1,3 3 1 2 1,5 4,875 0 0 4,875 0 0 0
4087 579712 ΝΤΟΛΚΕΡΑ ΑΝΘΟΥΛΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 45 24 13 6 0 4 3 2 0 0 0 0 4 0 2 1 0,3 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 3 2,75 0 2 0 0 0,25 0,5 0 0 0 0 0,25 0 0,25 2 21 14 9 15,5 0 3,2 4 2 3 0 7 0 0 6 0 1 0
3840 574224 ΤΟΚΜΑΚΙΔΟΥ ΕΛΠΙΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 44,75 23 12 0 0 4 3 2 3 0 0 0 4 1 1 1 1 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 5 3 0 1,5 0 0,375 1,25 2,625 0 0 0,25 0,95 2 0 2,5 0 21,75 14 9 12 0 1,3 4 2 2 1,5 6,25 0 0 6 0 0 0,25
2886 579176 ΧΑΛΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 44,625 25 13 6 0 4 0 2 3 0 0 0 4 0 2 1 0,9 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0 3 1,125 0 0 0 0 2 0 2 0 19,625 12 9 11,25 0 0 3 0 3 1,5 6,125 0 0 6 0 0,125 0
4009 588487 ΜΠΑΣΜΑΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 44,375 22,375 13 6 0 4 0 2 3 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1,375 1,375 0 0 0 0 0 1,375 0 0 0 0 0 0 0 1 22 14 9 21,25 0 5 3 0 3 0 8 0 0 6 0 2 0
3279 571403 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 44,15 24,5 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 1 0 0,375 0,5 2 0 0 0 0,25 2 2 2 0,5 19,65 12,9 8,5 8,5 0 0,4 4 2 3 1 5,75 0 0 0 4 1,75 0
2343 558249 ΦΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 44,05 23,3 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 1,3 0 0 0,3 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 5 3 1 0,5 0 0,25 1,75 0,75 0 0 0 0 2 1 1,25 2 20,75 8,5 7,5 7,5 0 0 1 1 0 4 8,25 0 0 5,25 1,5 1,5 0
2416 570465 ΒΟΥΔΡΙΣΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 43,875 21,275 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 3,9 0 1 1 0,4 0 0,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3,875 1,875 0 1 0 0,125 0,25 0,5 0 0 0 0 2 0 2,75 1,5 22,6 13,6 9 19,5 0 0,6 4 2 3 0 9 0 0 6 0 2,625 0,375
3315 575848 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 43,75 23,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1 1 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 4 1,5 0 0,125 0,25 3 0 0 0 0,3 2 2 2 1 20,25 14 9 11,25 0 5 4 2 3 1,5 4,75 0 0 1,5 0,25 3 0
3398 560763 ΔΑΡΑΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 43,575 25 13 6 5 4 0 2 3 0 0 0 4 0 0 1 1 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0,25 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 18,575 13,95 7,25 7,25 0 3,7 3 0 3 4 0,625 0 0 0 0,5 0,125 0
3824 554471 ΤΡΙΚΚΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 43,475 23,475 13 6 0 4 3 2 3 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4,975 2,975 0 1 0,25 0 0,5 1,125 0 0 0 0,1 2 1,5 0,75 1,5 20 14 9 9,5 0 5 4 2 3 4 2 0 0 0 0,875 1,125 0
2558 555740 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 43,325 24,75 13 6 0 4 3 2 0 0 0 0 4 0 0 1 1 1 1 1 0 3 3 0 0 0 0 0 4,75 3 0 3 0,25 1,5 0,25 1,875 0 1 0 0,2 1,75 1 0,75 0 18,575 11,7 6,5 6,5 0 1,2 4 2 2 4 2,875 0 0 0 1,625 0 1,25
3156 550222 ΚΩΣΤΟΥΔΑ ΣΜΑΡΑΓΔΩ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 42,8125 25,125 13 6 0 4 0 2 3 0 0 0 4 0 2 1 0,4 1 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 4,625 2,625 0 0 0 0,25 0,5 0,875 0 1 0 0 2 0 2,25 0 17,6875 10 9 23,75 0 0 1 1 0 1,5 6,1875 0 0 6 0 0 0,1875
4222 564444 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 42,25 22 10 0 0 4 0 2 3 0 0 1 4 0 2 1 1 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 2 0 0 1 0,625 0 0 0 0 2 1 1 0 20,25 14 9 18,75 0 5 3 0 3 0 6,25 0 0 6 0 0,25 0
4391 568349 ΠΑΣΧΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 41,9375 21 12 0 0 4 3 2 3 0 0 0 4 1 2 1 0,9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0 0 1,875 0 0 0 0 2 0 2 0 20,9375 14 6,75 6,75 0 5 3 0 3 4 2,9375 0 0 1,125 0,875 0 0,9375
4068 557632 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΙΠΙΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 41,275 20,5 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 2,5 0 0,125 0,5 0,25 0 0 0 0 2 0,5 1,75 0,5 20,775 13,4 9 23,5 0 0,4 4 2 2 0 7,375 0 0 6 1,125 0 0,25
4437 558156 ΚΟΤΣΑΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 40,55 23,5 10 0 0 4 0 2 3 0 0 1 4 0 1 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0 1 0 2,5 1,125 0 0 0 0,3 2 0,5 1,5 1,5 17,05 12,3 7,5 7,5 0 0,8 4 2 3 4 0,75 0 0 0,75 0 0 0
4127 559042 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 40,1 18,8 9 0 0 4 3 2 0 0 0 0 4 0 2 1 1 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 2,8 1,55 0 0 0 0,375 0 1,125 0 0 0 0,05 1,25 1 0,25 0 21,3 12,3 9 16 0 0,3 3 0 3 0 9 0 0 6 0 2,375 1,5
3321 581961 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 40 19 9 0 0 4 3 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0,5 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 2 0 0 0,25 0,75 0 0 0 0 2 0 2 0 21 12 9 14 0 0 3 0 3 0 9 0 2,625 6 0 2,875 0
2524 575640 ΠΑΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 39,6375 18,95 12 0 0 4 3 2 3 0 0 0 3,7 0 0 1 0,7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3,25 3 0 2 0 0,125 0 1,625 0 0 0 0,1 0,25 0 0,25 0 20,6875 14 9 17,75 0 5 4 1 3 0 6,6875 0 0 6 0 0 0,6875
3597 567595 ΡΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 39,625 20 13 6 0 4 0 2 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 1,5 0,25 0,125 0,5 0,375 0 0 0 0,2 0 0 0 0 19,625 14 9 11,75 0 3 2 1 1 4 1,625 0 0 0 0 1,625 0
2189 566853 ΚΟΜΠΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 39,225 17,05 10 0 0 4 0 2 3 0 0 1 4 0 0 1 1 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 1,05 1,05 0 0 0 0 0 0,75 0 0 0 0,3 0 0 0 0 22,175 13,3 9 16,5 0 0,3 4 1 3 0 8,875 0 0 6 0 2,875 0
4490 557025 ΧΑΛΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 39,175 25 13 6 0 4 0 2 3 0 0 0 4 1 2 1 0 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 3 0,5 0 0 0 0 2 3 2 1 14,175 9,3 9 14,5 0 0,3 0 0 0 0 4,875 0 0 0 1,875 3 0
2557 586656 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 38,75 21,5 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 1,5 0 0 0 0,125 1 0,375 0 0 0 0 2 1 2 2 17,25 11 9 11,25 0 0 2 1 1 0 6,25 0 0 6 0,25 0 0
2729 552076 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 38,625 18 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 20,625 14 9 15 0 1,1 4 2 3 4 2,625 0 0 0 0 2,625 0
4137 554535 ΤΣΙΚΑΛΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 38,575 20,5 13 6 0 4 3 2 0 0 0 0 4 0 2 1 0,3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 1,75 0 1,5 0 0,125 0 0,125 0 0 0 0 1,75 1,5 0,25 0 18,075 9,2 9 21,25 0 0,2 0 0 0 1,5 7,375 0 0 6 0 1,375 0
3817 595043 ΠΟΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 38,55 21,95 12 0 0 4 3 2 3 0 0 0 3,2 0 1 1 0,2 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3,75 1,75 0 0 0 0 1 0,75 0 0 0 0 2 0 2 0 16,6 10,6 9 10,75 0 0,6 1 0 1 0 6 0 0 6 0 0 0
3395 588568 ΒΙΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 38,4 21,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0,3 0 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 4,5 3 0 2 0 0 1 0,25 0 0 0 0 1,5 1 0,5 0 16,9 9,4 9 12,75 0 0,4 0 0 0 0 7,5 0 0 6 1,5 0 0
2461 584878 ΠΥΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 38,175 20,55 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 1,8 0 0 1 0,8 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 2,75 1,75 0 1 0 0 0 0,75 0 0 0 0 1 0 1 0 17,625 9 9 12,5 0 0 0 0 0 0 8,625 0 2,625 6 0 0 0
4213 559484 ΝΑΤΣΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 38 21,5 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 4 0 2 1 0,2 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 1 0 0 0,75 1,25 0 0 0 0 2 0 2,5 0,5 16,5 10 9 24 0 0 1 1 0 0,5 6 0 0 6 0 0 0
3799 587971 ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 38 22,25 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3,25 3 3 0 0 0,125 0,5 0,125 0 0 0 0 0,25 0 0,25 2 15,75 14 9 9,5 0 5 4 2 2 0 1,75 0 0 0 0 0,75 1
3339 564224 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 38 21 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 3,5 0 0,375 1 0,125 0 0 1,5 0 2 0,5 1,75 2 17 11 8,5 8,5 0 0,5 2 2 0 3 3 0 0 0 0 3 0
4266 567101 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 37,95 17,25 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3,25 1,25 0 0 0 0 1 0,25 0 0 0 0 2 2 0 2 20,7 13,2 9 21,25 0 0,2 4 1 3 1,5 6 0 0 6 0 0 0
4042 554644 ΠΙΠΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 37,575 17,575 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 1 0,9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,675 2,675 0 1 0 0 0 0,625 0,75 0 0 0,3 0 0 0 2 20 14 9 14,5 0 5 2 1 1 0 6 0 0 6 0 0 0
4315 591406 ΝΟΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 37,125 20,25 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 2 1 0,9 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3,25 2,75 0 2 0 0,125 0 0,625 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 16,875 13 9 16,25 0 0 4 1 3 0 3,875 0 0 0 3,75 0,125 0
3636 578425 ΜΙΧΑΛΟΓΛΟΥ ΘΕΚΛΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 36,95 20,125 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 4 0 2 0,9 1 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 4,125 2,875 0 0 0 0 0,5 1,625 0 0 0 0,75 1,25 0 1,25 0 16,825 13,2 9 16,5 0 0,2 4 2 3 0 3,625 0 0 0 3,625 0 0
3582 588135 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 36,6 20,25 13 6 0 4 3 2 3 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3,25 1,25 0 0 0,25 0,125 0,75 0,125 0 0 0 0 2 2,5 0,5 0 16,35 10,6 9 11 0 0,6 1 1 0 2 3,75 0 0 2,25 1,5 0 0
3766 592762 ΜΠΑΖΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 36,5 17,75 9 0 0 4 3 2 0 0 0 0 4 1 1 1 0 1 1 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1,75 1,5 0 1 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0,25 0 18,75 12 9 18,25 0 0 3 0 3 0 6,75 0 0 5,625 0 1,125 0
2828 581260 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 36,375 17 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 2,5 1,25 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 19,375 14 9 11,5 0 3 3 0 3 0 5,375 0 0 0 3,375 2 0
2232 582472 ΠΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 36,3125 21 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 5 3 0 4 0 0,125 0 1,5 0,75 0 0 0 2 0,5 1,5 0 15,3125 11,75 3,75 3,75 0 5 3 0 3 0 3,5625 0 0 0 0 3 0,5625
4246 601989 ΓΑΡΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 36,3 22 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 2 0 0,375 0,75 0,875 0 0 0 0,1 2 2 0,25 0 14,3 11,05 6,75 6,75 0 0,3 4 1 3 0 3,25 0 0 0 0,25 2,25 0,75
3686 564343 ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 36 20 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 2,5 1,5 0 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 16 13 9 16,75 0 0 4 1 3 0 3 0 0 3 0 0 0
2708 610865 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 35,875 24 13 6 0 4 0 2 3 0 0 0 4 1 1 1 0 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 4 3 0 4,5 0 0 0 1,625 0 0 0 0 1 0 1 0 11,875 11,5 7,5 7,5 0 0 4 2 3 0 0,375 0 0 0 0,375 0 0
3077 562704 ΚΑΪΣΕΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 35 20 13 6 0 4 0 2 3 0 0 1 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 3,5 0 0,25 0,5 0,25 0 0 0 0 1 0 1 0 15 9 9 23,25 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
2927 587865 ΛΑΦΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 34,9 16,9 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 1,4 0 0 0,4 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 3 1,875 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 18 12 9 14 0 0 3 0 3 0 6 0 0 6 0 0 0
3584 588307 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 34,45 20,875 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1,875 1,875 0 1 0 0,125 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 13,575 12,2 9 12 0 0,2 3 0 3 0 1,375 0 0 0 0,375 0 1
4323 581947 ΑΜΠΡΑΖΗ ΖΩΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 34 14 9 0 0 4 3 2 0 0 0 0 4 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 14 9 15 0 1,4 4 2 3 0 6 0 0 6 0 0 0
3621 556817 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 33,575 10,875 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,875 0,375 0 0 0 0 0,25 0,125 0 0 0 0 1,5 1,5 0 0 22,7 13,7 9 20,25 0 0,7 4 1 3 0 9 0 6 6 0 0 0
4485 560220 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 33,5 14,75 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 2,9 0 0 1 0,9 0 0 1 0 2,5 0 2 0 0 0 0,5 0,35 0,35 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,1 0 0 0 0 18,75 14 9 16,5 0 3,3 3 0 3 4 0,75 0 0 0 0,75 0 0
4200 565110 ΣΚΟΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 33,275 15,275 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 2,9 1 1 0,1 0,3 0 0 0 0,5 4 3 0 0 0 1 0 2,375 0,375 0 0 0,25 0 0 0,125 0 0 0 0 2 0 2 0 18 12 9 24 0 0 3 0 3 0 6 0 0 6 0 0 0
3732 593331 ΚΥΡΙΑΤΖΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 32,95 21,75 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3,75 1,75 0 0 0,25 0 0,75 0,75 0 0 0 0 2 2 0,25 1 11,2 11,2 9 12,5 0 0,2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3501 592929 ΠΑΤΣΙΟΔΗΜΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 32,9375 20,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0,5 0 0,5 1,75 0 0 1 0 0,25 2 0 2 0,5 12,4375 12,25 8,75 8,75 0 1,5 2 2 0 0 0,1875 0 0 0 0 0 0,1875
3538 561335 ΤΥΜΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 32,85 17,25 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 3,9 0 0 1 0,9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,35 1,35 0 0 0 0,125 0 1,125 0 0 0 0,1 0 0 0 0 15,6 12,6 9 14,25 0 0,6 3 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0
4286 585611 ΤΖΗΜΑΓΙΩΡΓΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 32,8 13,8 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 2,8 0 0,5 0 0 0 0,5 1,5 0 0 0,3 0 0 0 0 19 13 9 14,5 0 0 4 2 3 0 6 0 0 6 0 0 0
2973 593548 ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 32,7 20,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 1 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 2 12,2 12,2 9 9,75 0 0,2 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
3154 593829 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 32,7 19,75 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2,5 0 1 1 0 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 3,75 3 0 6 0 0 0 0,625 0 0 0 0 0,75 0 0,75 0 12,95 11,2 7 7 0 0,2 4 2 3 0 1,75 0 0 0 0 0,75 1
3557 594725 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 32,6 18,85 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0,85 0,35 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,1 0,5 0,5 0 0 13,75 13 9 10,5 0 0 4 2 3 0 0,75 0 0 0 0,75 0 0
3403 587717 ΣΑΜΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 32,5 19 12 0 0 4 3 2 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,5 12 9 19,5 0 0 3 0 3 0 1,5 0 0 0 1,375 0 0,125
3231 582631 ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 32,425 15,125 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 1 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 3,125 2,125 0 1 0 0 0 1,125 0 0 0 0 1 0 1 0 17,3 11,3 9 12,75 0 0,3 2 0 2 0 6 0 0 6 0 0 0
3009 563666 ΠΑΡΙΣΗΣ ΠΑΡΙΣΗΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 32 19 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13 9 9 15,75 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0
3810 579652 ΔΑΛΑΚΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 31,75 19,625 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 1 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 1,625 1,625 0 0 0 0,125 1,25 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 12,125 10 9 15,75 0 0 1 1 0 0 2,125 0 0 0 0,25 0,625 1,25
3288 587961 ΤΑΛΑΜΠΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 31,675 11,05 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,05 1,05 0 0 0 0 0 0,75 0 0 0 0,3 0 0 0 0 20,625 14 9 15 0 5 2 1 1 0 6,625 0 0 6 0 0,625 0
3619 563764 ΠΕΝΝΑ ΑΛΕΞΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 31,25 20 9 6 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 1 1 0 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 4 3 0 0,5 0 0 3 1,75 0 0 0 0 1 1 0 0 11,25 10 9 14 0 0 1 0 1 0 1,25 0 0 0 0 0,5 0,75
3043 601144 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ -ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 31,125 22 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 1 0 0 2 0,375 0 0 0 0 2 0 2 0 9,125 6,75 6,75 6,75 0 0 0 0 0 0 2,375 0 0 0 0,625 0,25 1,5
2346 582638 ΤΖΙΝΤΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 31,125 19,625 13 6 0 4 3 2 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3,625 1,625 0 0 0 0 1 0,625 0 0 0 0 2 1 1 0 11,5 11 9 11,5 0 0 2 2 0 0 0,5 0 0 0 0,5 0 0
4135 585613 ΔΡΑΪΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 31 18,125 13 6 0 4 3 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 0,125 0,125 0 0 0 0,125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,875 9 9 14,5 0 0 0 0 0 0 3,875 0 0 3,375 0,5 0 0
3120 614150 ΜΙΧΑΗΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 31 18 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3,5 0 2 1 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 4,5 3 0 3 0 0,125 0 0,625 0 0 0 0,1 1,5 0 1,5 0 13 11,25 7,25 7,25 0 0 4 1 3 0 1,75 0 0 0 0,25 1,5 0
2683 584322 ΤΣΑΚΩΝΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 31 13 8 0 0 4 0 0 3 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 9 9 9,5 0 0 0 0 0 0 9 0 0 6 0 3 0
4180 581247 ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 30,8 14,8 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0,8 0,8 0 0 0 0 0,75 0 0 0 0 0,05 0 0 0 0 16 10 9 17 0 0 1 0 1 0 6 0 0 6 0 0 0
2918 586306 ΓΟΥΣΤΕΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 30,775 12,375 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,375 1,625 0 1 0 0 0 0,625 0 0 0 0 0,75 0 0,75 0 18,4 12,4 9 17,5 0 1,4 2 2 0 0 6 0 0 6 0 0 0
3965 582380 ΚΑΡΥΠΗ ΣΕΒΑΣΤΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 30,75 19,75 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 2 1 0 1 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 2,25 1,25 0 0 0 0 0,5 0,75 0 0 0 0 1 1 0 0 11 10 9 18 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
2371 575797 ΤΟΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 30,5 12,5 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1,5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 18 12 9 18,25 0 0 3 0 3 0 6 0 0 6 0 0 0
2797 582095 ΒΑΒΟΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 30,375 14,2 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3,2 2,2 0 1,5 0 0 0 0,5 0 0 0 0,2 1 1 0 0 16,175 11,3 9 12,25 0 0,3 2 0 2 0 4,875 0 0 4,875 0 0 0
2800 570407 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 30,375 21 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 4 0 2 0,6 1 0 0,5 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0,125 0,5 1 0 0 0 0 2 0 2 0 9,375 9 9 19 0 0 0 0 0 0 0,375 0 0 0,375 0 0 0
2430 586748 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 30,375 15,375 12 0 0 4 3 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0,375 0,375 0 0 0 0 0 0,375 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 9 13,75 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
4214 592843 ΤΣΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 30,375 20,375 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 2 1 0 1 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 2,375 0,625 0 0 0 0 0 0,625 0 0 0 0 1,75 0,5 1,25 0 10 10 9 14,5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3211 586512 ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 30,25 14,25 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 2 1 0 1 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 0,25 0,25 0 0 0 0,125 0 0,125 0 0 0 0 0 0 0 0 16 10 9 15 0 0 1 0 1 0 6 0 0 6 0 0 0
4363 556067 ΣΟΥΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 30,125 15,875 9 0 0 4 3 2 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0,375 0,375 0 0 0 0,125 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 14,25 10 9 15 0 0 1 0 1 2 2,25 0 0 0 2,125 0,125 0
2450 570375 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 29,75 14,75 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 3,5 0 2 0,5 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0,25 0 15 9 9 18 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
4152 604070 ΣΚΟΥΤΙΔΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 29,575 16,325 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2,7 0 2 0,7 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0,625 0,625 0 0 0 0,375 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 13,25 8,75 7,75 7,75 0 0 1 1 0 0 4,5 0 0 4,5 0 0 0
3941 594245 ΜΠΙΡΙΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 29,5 14,5 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 0 1 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 9 14,5 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
2635 564931 ΜΠΟΥΛΟΥΣΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 29,5 12,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1,5 0,75 0 0 0 0 0,75 0 0 0 0 0 0,75 0,5 0,25 0 17 9 9 25 0 0 0 0 0 0 8 0 0 6 0 2 0
3189 581356 ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 29,5 15,5 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0,125 0,25 0,125 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 9 16,25 0 2,6 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
4163 592982 ΝΤΑΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 29,075 15,625 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 1 1 0 1 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 1,625 1,625 0 0 0 0 0 0,625 0 0 1 0 0 0 0 0 13,45 11,2 8 8 0 1,2 2 1 1 0 2,25 0 0 0 0 2,25 0
3058 584425 ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΥ ΑΡΕΣΤΟΥΛΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 28,5 10,75 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1,75 1,75 0 1 0 0,25 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 17,75 11 9 13,75 0 0 2 0 2 0 6,75 0 0 6 0 0 0,75
2803 581726 ΠΙΠΕΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 28,3 12 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 2,5 0 0 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 16,3 10,3 9 18,5 0 0,3 1 0 1 0 6 0 0 6 0 0 0
4203 570622 ΤΟΠΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 28,3 13,3 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3,3 0 0 1 0,3 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 9 22,25 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
3974 596698 ΡΙΦΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 28,25 16,25 11 6 0 0 0 2 3 0 0 0 2,5 0 1 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1,75 1 0 0 0 0,125 0 0,875 0 0 0 0 0,75 0 0,75 1 12 9 4,5 4,5 0 0,5 4 2 2 0 3 0 0 0 0 3 0
2848 591007 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 28 13 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 2,5 0 2 0 0 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 9 16,5 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
2924 564251 ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 27,875 13,625 8 0 0 4 0 0 3 0 0 1 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 1,125 1,125 0 0 0 0,25 0,5 0,375 0 0 0 0 0 0 0 0 14,25 12 9 24,25 0 0 3 0 3 0 2,25 0 0 0 2 0,25 0
3591 599837 ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 27,65 11,65 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 2,9 0 0 0,9 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,75 0,75 0 0 0 0 0,25 0,5 0 0 0 0 1 0,5 0,5 0 16 10 9 15,75 0 0 1 0 1 0 6 0 0 5,625 0,375 0 0
2600 565263 ΔΟΥΛΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 27,5 12,5 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 15 9 9 22 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
3772 602339 ΔΡΟΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 27,25 11,625 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3,625 2,125 0 1,5 0 0,25 0 0,375 0 0 0 0 1,5 1,5 0 0 15,625 13 9 11,5 0 0 4 2 3 0 2,625 0 0 2,25 0 0,375 0
2348 591097 ΤΑΣΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 26,95 11,95 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 2,7 0 0 1 0,7 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 9 14 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
4615 593405 ΤΣΑΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 26,875 20,25 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 2,75 1,75 0 0 0 0 1 0,75 0 0 0 0 1 0,5 0,5 0 6,625 3,5 0,5 0,5 0 0 3 2 1 0 3,125 0 0 0 0 3 0,125
2949 614845 ΞΑΦΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 26,75 21,5 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 3,5 0,25 0 2,5 0,625 0 0 0 0 2 2 2,25 1,5 5,25 3,5 3,5 3,5 0 0 0 0 0 0 1,75 0 0 0 1,75 0 0
2810 581449 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 26,65 11,65 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 1,9 0 0 0,9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,75 0,75 0 0 0 0 0 0,75 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 9 18,5 0 0 0 0 0 0 6 0 0 3,75 2,25 0 0
3085 585637 ΣΤΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 26,625 17,625 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,625 0,625 0 0 0 0 0 0,625 0 0 0 0 2 1 1,75 0 9 9 9 11,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4058 617370 ΚΟΛΕΡΔΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 26,375 18,375 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 2,375 2,125 0 0 0 0,125 0,25 1,75 0 0 0 0 0,25 0 0,25 0 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4094 583706 ΚΑΤΣΑΡΚΑΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 26,125 11,125 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 1,5 0 0 0,5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,625 0,625 0 0 0 0 0,25 0,375 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 9 18,75 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
2433 593147 ΚΩΣΤΟΓΛΙΔΟΥ ΝΤΟΜΝΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 26 16,5 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 4 1 2 1 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 9,5 7,75 7,75 7,75 0 0 0 0 0 0 1,75 0 0 0 1,25 0 0,5
3110 585759 ΣΑΚΚΟΥ ΒΑΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 26 10 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 10 9 16 0 0 1 0 1 0 6 0 0 6 0 0 0
3622 579437 ΚΙΡΚΙΛΙΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 25,5 10,5 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 15 9 9 18,75 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
2597 607771 ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 25 16,625 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 0,625 0,625 0 0 0 0 0,5 0,125 0 0 0 0 0 0 0 0 8,375 7,5 7,5 7,5 0 0 0 0 0 0 0,875 0 0 0 0,25 0 0,625
3951 577781 ΚΡΙΒΕΝΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 24,7 15,7 11 6 0 0 0 2 3 0 0 0 1,2 0 0 0,2 0 1 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 18,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3971 604932 ΜΠΟΥΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 24,65 15,35 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 2,6 0 2 0,6 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0,75 0,75 0 0 0 0 0,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,3 9,3 9 12,25 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2867 592972 ΠΕΛΛΑ ΘΕΟΦΑΝΟΥΛΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 24,5 14,5 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3,5 0 2 1 0 0 0 0 0,5 2,5 0 2 0 0 0 0,5 1,5 1,5 0 0 0 0,125 1,25 0,125 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 9 10,75 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2280 586503 ΚΟΥΤΡΑ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 24,1 14 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0,125 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,1 10,1 9 12,25 0 0,1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2127 579802 ΓΚΑΤΖΑΡΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 23,375 11,375 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,375 0,375 0 0 0 0,375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 9 19,5 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
4362 614494 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΟΥΜ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 22,775 13,9 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3,9 0 2 0,9 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,875 6,25 4,25 4,25 0 0 2 2 0 0 2,625 0 0 0 2 0 0,625
3560 617773 ΠΑΓΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 22,5 13,25 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 2,25 2,25 0 0,5 0 0,75 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9,25 9,25 6,25 6,25 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
4464 605522 ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 22,25 11 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,25 8,25 7,25 7,25 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 3 0
3465 592747 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 22,05 10,8 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0,8 0 0 0,3 0 0 0 0 0,5 4 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,25 9 9 9,75 0 0 0 0 0 0 2,25 0 0 0 2,25 0 0
2513 590862 ΚΟΥΡΝΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 22 11 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 9 16,5 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2293 586023 ΠΕΝΤΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 21,75 6,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 15,25 12 9 16,75 0 0 3 0 3 0 3,25 0 0 3 0,25 0 0
2411 591066 ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 21,5625 6,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 15,0625 9 9 16,75 0 0 0 0 0 0 6,0625 0 0 6 0 0 0,0625
2123 614738 ΓΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 21,5 12,5 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 2 0,5 0,7 0 0,5 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 12,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2954 583627 ΜΠΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 46,05 24,5 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 4 3 0 2 0 0 0 1 0,75 1 0 0 1 0 1 2 21,55 11,05 7,75 7,75 0 0,3 3 0 3 1,5 9 0 0 6 0 2,25 1
3852 556160 ΑΠΤΕΣΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 45,9 23,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 1 1 0 1 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2 3,5 0,5 2 22,4 13,4 9 18,75 0 0,4 4 2 3 0 9 0 0 6 2,625 0 0,4375
4354 620198 ΓΚΟΥΒΑΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 44,8125 24,1 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 3,1 0 2 0,7 0,4 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 1 0 0 2,25 0 0 0 0 0 2 2 0,5 0 20,7125 13,9 9 17 0 0,9 4 1 3 0,5 6,3125 0 0 6 0 0 0,3125
3213 566825 ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 44,75 23,25 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4,25 3 0 2 0 0 0 0,125 0 1 0 0 1,25 0 1,25 2 21,5 14 9 15 0 5 1 1 0 1,5 6 0 0 6 0 0 0
2177 190569 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 42,85 24,75 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 4,75 2,75 0 1,5 0 0,125 0 1,125 0 0 0 0 2 2 1 2 18,1 11,6 7,5 7,5 0 0,1 4 2 3 0 6,5 0 0 4,5 0 2 0
4145 195193 ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 42,25 25 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 1 2 1 1 0 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 5 3 0 1 0 0,25 4 2,625 0 0 0 0,25 2 2 0 2 17,25 14 5,5 5,5 0 5 4 1 3 0 3,25 0 0 0 0 3 0,25
4141 581101 ΣΧΟΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 41,65 22,25 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 1 1 1 0,9 0 0 0 0,5 4 3 0 0 0 1 0 4,25 2,25 0 2 0 0 0 0,25 0 0 0 0 2 0 2 0 19,4 9,4 9 12,75 0 0,4 0 0 0 1 9 0 0 6 3,25 0,25 0
3363 579108 ΤΕΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 37,475 19,15 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,4 0 1 0,6 0,3 1 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 1,75 1,25 0 0,5 0,25 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0,5 0,5 0 2 18,325 12,2 9 15 0 1,2 2 0 2 0 6,125 0 0 4,875 0 1 0,25
3938 225189 ΤΕΧΛΙΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 36,8 20,675 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,8 0 2 0 0,3 0 0 1 0,5 4 3 0 0 2 0 0 2,875 0,875 0 0 0 0 0 0,875 0 0 0 0 2 0,5 1,75 0 16,125 9,5 7,5 7,5 0 0 2 0 2 0 6,625 0 0 6 0 0,625 0
3777 571495 ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 36,4625 21,25 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 2,25 2,25 0 0 0 0 1 0,25 0 1 0 0 0 0 0 0,5 15,2125 9,9 9 13,5 0 0,9 0 0 0 2,5 2,8125 0 0 0 0 2,75 0,0625
3384 560424 ΜΗΤΣΙΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 35,9 15 8 0 0 4 0 0 3 0 0 1 4 0 1 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,9 9,9 9 13,5 0 0,9 0 0 0 2 9 0 6 6 1,125 0 0
2809 576925 ΚΟΥΡΣΑΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 32,1 15,875 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,875 2,875 0 0 0 0 0 2,875 0 0 0 0 2 0 2,25 0 16,225 10,1 9 10,5 0 0,1 1 1 0 1,5 4,625 0 0 3,375 0 1,25 0
3848 571802 ΑΛΜΠΑΝΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 29,75 10,625 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0,5 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0,125 0,125 0 0 0 0,125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,125 12 9 17,25 0 0 3 0 3 0 7,125 0 0 5,25 1,375 0 0,5
3711 592015 ΤΟΖΙΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 28,95 13 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 1 0 0 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 3,5 3 0 1,5 0,25 0,25 0,5 0,75 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 15,95 10,2 9 15,75 0 1,2 0 0 0 0 5,75 0 0 0 4 1,75 0
3704 582994 ΜΑΚΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 27,45 10,75 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3,5 0 2 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 16,7 7,7 6,5 6,5 0 0,2 1 1 0 0 9 0 0 6 1,375 1,625 0,625
3831 584135 ΜΕΣΣΑΡΙΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 26,125 11,125 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1,125 0,625 0 0,5 0 0 0 0,125 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 15 9 9 21,25 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
2854 167821 ΣΙΟΜΠΟΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 25,075 8,075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 1 1 0,7 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 2,375 1,625 0 0 0 0,125 0,75 0,75 0 0 0 0 0,75 0 0,75 0 17 11 9 18 0 0 2 0 2 0 6 0 0 6 0 0 0
2500 566302 ΡΑΧΑΝΙΩΤH ΕΛΕΝΗ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 24,3 11,55 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0,3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 4,25 2,25 0 0 0,5 0 0,75 0,25 0,75 0 0 0 2 2 0 0 12,75 10 9 16,25 0 0 1 0 1 0 2,75 0 0 0 0,5 1,375 0,875
2641 192172 ΜΟΥΤΙΑΓΚΑ ΣΟΦΙΑ ΠΕ87.09 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 23,1 17 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0 0 4 3 0 0 2 0 0 2,5 0,75 0 0 0 0 0,5 0,25 0 0 0 0 1,75 1 0,75 0 6,1 3,1 3 3 0 0,1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0
3346 585954 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 21,575 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 0 2 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,075 11,2 9 17,5 0 0,2 2 1 1 0 6,875 0 0 6 0 0,875 0
3160 617583 ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 21,275 11 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 1 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,275 6,65 6,25 6,25 0 0,4 0 0 0 0 3,625 0 0 0,375 2,25 1 0
2571 603148 ΜΗΤΣΙΩΡΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 18,25 5,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 12,75 9 9 11 0 0 0 0 0 0 3,75 0 0 0 3,75 0 0
4208 610253 ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 16,5 6,625 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,125 0,125 0 0 0 0,125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9,875 9,75 6,75 6,75 0 0 3 0 3 0 0,125 0 0 0 0 0,125 0
4242 603644 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ21 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ (ΠΕ21) 29,35 18,5 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 2,5 1 0 1 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,85 7,85 6,75 6,75 0 0,1 1 1 0 0 3 0 0 0 0 3 0
3764 603676 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ30 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΠΕ30) 26 10 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16 10 9 9,75 0 0 1 1 0 0 6 0 0 3 0 3 0
4298 603648 ΚΑΡΑΜΑΝΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕ30 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΠΕ30) 21,3 9,7 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2,7 1 0 1 0,2 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,6 8,6 8,5 8,5 0 0,1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0
2862 553254 ΓΩΤΗ-ΔΟΥΜΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 52 27 13 6 0 4 3 2 3 0 0 0 4 1 1 1 1 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 1,5 0 0,5 0 2 0 0 0 0,1 2 2,5 1,25 2 25 14 9 10 0 5 4 1 3 4 7 0 0 0 4 3 0
2672 563103 ΚΟΛΙΠΕΤΡΗ ΖΩΗ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 45,725 27,5 13 6 0 4 0 2 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0,2 2 2 0,5 2 18,225 12,85 7,75 7,75 0 1,1 4 1 3 1,5 3,875 0 0 0 1,875 0 2
2858 592328 ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 44,925 26 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 2 1 0,7 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 2 0 0 0 1,75 1,5 0 0 0 2 1 1,25 2 18,925 13,8 9 10,25 0 0,8 4 2 2 1,5 3,625 0 0 1,5 1 1,125 0
2741 590626 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 44,725 26,2 13 6 0 4 0 2 3 0 0 0 3,2 0 0 1 0,7 0 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 5 3 1 0 0,25 0 1,25 1,5 0 0 0 0,2 2 1,5 2,5 2 18,525 13,9 9 10,5 0 1,9 3 0 3 0 4,625 0 0 0 2 2,625 0
3257 582973 ΚΑΓΙΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 44,475 24,25 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 2,5 0 0 1 1 0 0 0 0,5 4 3 0 0 2 0 0 4,75 3 2 0 0,5 0 0 1 0 0 0 0 1,75 0 1,75 0 20,225 13,6 9 12,75 0 0,6 4 2 2 1,5 5,125 0 0 0 4 1,125 0
3146 569070 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΙΣΑΪΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 41,725 21 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 3 0,25 0 0,5 1,25 0 0 0 0 2 1 2 0 20,725 10,6 9 14,75 0 0,6 1 0 1 2 8,125 0 0 3,75 4 0,375 0
4078 569176 ΒΑΜΒΑΚΗ ΑΝΝΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 39,6 18,5 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 2 1 0,2 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0 0,5 2,5 0 0 0 0 2 0 2,5 0,5 21,1 13,6 9 13 0 0,6 4 1 3 1,5 6 0 0 0 4 0,625 1,375
2612 590570 ΤΣΕΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 36,5625 19,875 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3,375 2,875 0 0 0 0,625 0,5 1,75 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0,5 16,6875 12,5 9 9,25 0 0,5 3 0 3 0 4,1875 0 0 0 4 0 0,1875
4188 563072 ΜΠΟΤΑΪΤΗ ΑΡΕΤΗ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 35,825 16 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 3 0 1 0 0 1,5 1,125 0 0 0 0,1 0 0 0 0 19,825 12,45 8,75 8,75 0 0,7 3 2 1 4 3,375 0 0 0 3,375 0 0
3684 587053 ΝΙΖΑΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 34,75 20,5 8 0 0 4 0 2 0 2 0 0 3,5 0 2 1 0 0 0 0 0,5 4 3 0 0 0 1 0 5 3 0 2 0 0 0,75 1,75 0 0 0 0 2 2 1 0 14,25 10 9 13,5 0 0 1 1 0 0 4,25 0 0 0 4 0 0,25
3025 569282 ΛΑΛΙΩΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 34,4875 16,5 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 2,5 2,5 0 2 0 0,25 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 17,9875 9,55 5,25 5,25 0 0,3 4 2 3 4 4,4375 0 0 0 4 0 0,4375
2876 553250 ΤΣΑΒΔΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 34,4125 12,75 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 4 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,75 2,25 0 1 0 0 0 1,25 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 21,6625 12,1 9 17 0 1,1 2 0 2 4 5,5625 0 0 0 4 1,125 0,4375
3431 567863 ΓΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΙΔΟΥ ΠΑΓΩΝΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 32,45 12 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0,25 0 1,75 0 0 0 0 0 0 0 0 20,45 12,7 7,5 7,5 0 1,2 4 2 3 3 4,75 0 0 0 4 0,75 0
3608 592687 ΡΑΤΚΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 31,8375 12,3 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,8 0 1 0,8 1 0 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 1 0,5 0 0 0,25 0 0 0,25 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 19,5375 13,6 9 11,25 0 0,6 4 1 3 0 5,9375 0 0 0 4 1,5 0,4375
3318 592037 ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 31,75 16,5 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 2,5 0 1 1 0 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 5 3 0 2,5 0 1,125 2 2,5 0 0 0 0,4 2 3 3 0 15,25 10,5 6,5 6,5 0 0 4 2 3 0 4,75 0 0 0 4 0 0,75
4136 567972 ΚΟΤΡΩΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 31,625 15,625 10 0 0 4 0 2 3 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2,625 2,625 0 1,5 0 0 0 1,125 0 0 0 0 0 0 0 0 16 12 9 22 0 0 3 0 3 0 4 0 0 0 4 0 0
2506 611392 ΠΕΤΡΑΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 31,1 16,6 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 2,5 0 1 1 0 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 1,6 0,6 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0,1 1 1 0 0 14,5 12,5 8,5 8,5 0 0 4 1 3 0 2 0 0 0 2 0 0
3520 563152 ΒΕΛΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 30,975 12,65 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 2,9 0 0 1 0,9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3,75 2,75 0 0 0 0 0 1,75 0 1 0 0 1 0 1 0 18,325 8,7 7 7 0 0,7 1 0 1 4 5,625 0 0 0 2,625 3 0
4314 192157 ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΓΑΛΗΝΗ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 30,4375 15,25 8 0 0 4 0 0 3 0 0 1 4 1 2 1 0,3 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,1875 9,5 5,5 5,5 0 0 4 2 2 0 5,6875 0 0 0 2,875 2,75 0,0625
3083 597260 ΜΠΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 30,3 18,25 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,25 1,25 0 0 0 0,25 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 12,05 10,8 8,5 8,5 0 0,3 2 0 2 0 1,25 0 0 0 0,25 0 1
3673 591706 ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 29,5 15,5 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 2,5 0 0 1 0 1 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 10 9 15,25 0 0 1 0 1 0 4 0 0 0 4 0 0
3958 559765 ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 29,175 10,5 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 18,675 11,3 9 19,5 0 0,3 2 1 1 1,5 5,875 0 0 0 4 1,625 0,25
2194 596910 ΓΙΑΓΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 28,75 13 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 4 3 0 0 0 0,125 2,75 0,25 0 0 0 0 1 0 1 0 15,75 14 9 12,25 0 3,2 3 0 3 0 1,75 0 0 0 1,75 0 0
4349 559971 ΓΙΔΑΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 28,15 11 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 2,5 0 1 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 2,5 1,25 0 0,5 0 0 0 0,75 0 0 0 0 1,25 1 0,25 0 17,15 12,9 9 22,75 0 0,9 3 0 3 0 4,25 0 0 0 4 0 0,25
2674 595824 ΛΙΘΟΞΟΪΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 28,125 20,5 8 6 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 2 1 0,9 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 1,125 0,75 1,125 0 0 0 0,1 0,5 0,5 0 2 7,625 7,25 7,25 7,25 0 0 0 0 0 0 0,375 0 0 0 0,375 0 0
3438 582980 ΛΑΜΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 27,75 14,75 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 4 0 2 1 0 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1,75 1,75 0 1 0 0 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 13 9 9 17 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0
4457 586987 ΧΟΥΡΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 27,75 18,75 10 0 0 4 0 2 3 0 0 1 4 0 1 1 0,9 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 2,75 1,75 0 1 0 0 0 0,75 0 0 0 0 1 1 0 0 9 9 9 21,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4219 595611 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 25,7 12,7 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 3,7 0 1 1 0,7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 9 9 14 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0
3955 611260 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΥΣΗ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 24,1 8,7 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0 0,7 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,4 11,4 9 9,75 0 0,4 2 0 2 0 4 0 0 0 4 0 0
3991 582984 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 24 11 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0,75 0,5 0,25 0 13 9 9 12,5 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0
3646 596811 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 23,875 17 10 0 0 4 0 2 3 0 0 1 4 0 1 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,875 5 4 4 0 0 1 1 0 0 1,875 0 0 0 0 0,875 1
2282 597088 ΚΑΡΑΤΕΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 23,5 12,5 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 2,5 0 1 1 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 10 9 12,25 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
2528 611827 ΤΡΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 22,75 13,5 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 2,5 0 1 1 0 0 0 0 0,5 4 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,25 8,75 4,75 4,75 0 0 4 1 3 0 0,5 0 0 0 0,5 0 0
2997 608935 ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 22,5 10 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,5 8,5 8,5 8,5 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0
3795 611173 ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 21,5625 9,125 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0,125 0,125 0 0 0 0,125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,4375 8,5 8,5 8,5 0 0 0 0 0 0 3,9375 0 0 0 3,75 0 0,1875
2759 603832 ΡΑΠΤΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 18,125 8,125 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0,125 0,125 0 0 0 0 0 0,125 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 9 9,5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4443 590559 ΚΑΡΑΧΛΕ ΠΑΝΑΓΙΩ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 14,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3948 606897 ΤΟΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ25 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (ΠΕ25) 20,15 11,9 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0,4 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,5 0,5 0 8,25 8,25 7,25 7,25 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3865 702842 ΜΑΛΙΣΑΓΚΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΕ25 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (ΠΕ25) 17,5 11,5 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 6 5 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2184 600599 ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ25 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (ΠΕ25) 13,625 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,625 9 9 19,5 0 0 0 0 0 0 2,625 0 0 0 0 2,625 0
2449 603682 ΘΗΛΥΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ28 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ (ΠΕ28) 22,125 7 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,125 9 9 10,75 0 0 0 0 0 0 6,125 0 0 0 3,125 3 0
4369 620208 ΧΑΡΒΑΤΗΣ ΑΔΑΜ ΠΕ23 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ23) 23,375 14,625 9 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1,125 0,125 0 0 0 0,125 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1,5 8,75 6 6 6 0 0 0 0 0 0 2,75 0 0 0 0 2,75 0
4289 603751 ΤΕΡΤΗ ΑΝΝΑ ΠΕ23 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ23) 21,875 14,625 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0,5 0 0 0 0,5 4 3 0 0 2 0 0 0,125 0,125 0 0 0 0 0 0,125 0 0 0 0 0 0 0 0,5 7,25 4,25 4,25 4,25 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0
3740 603669 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ23 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ23) 20,55 9,8 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,3 0 2 0,6 0,2 0 0 0 0,5 2,5 0 2 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,75 6,5 3,5 3,5 0 0 3 2 1 0 4,25 0 0 0 1,25 3 0
4150 603714 ΠΑΓΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ23 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ23) 11,4 6,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 1 0,9 0 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 1,5 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 1,25 0 1,25 0 4,5 1,5 1,5 1,5 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0

 

Ε ΠΣΕ Αναμορφωμένος Αξιολογικός Πίνακας ΣΕ συμβούλων εκπαίδευσης ανακοινώθηκε μετά την εξέταση των ενστάσεων και βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Se0sNeYPjRBpFjdFMTaCtGsRe5YtOjm2/edit?usp=share_link&ouid=114824355481416084564&rtpof=true&sd=true

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε