Η ορκωμοσία καθιστά πτυχιούχο σπουδαστή;

Η ορκωμοσία καθιστά πτυχιούχο σπουδαστή;

Απάντηση δίνει το υπ’ αριθμ. 128939/Ε5/16-11-2005 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Αναλυτικά το έγγραφο:

Θέμα: Πιστοποιητικό αποφοίτησης

Σε απάντηση με ΑΠ 4305/26-10-05 εγγράφου σας, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 27 του Ν 1404/83,

«Σπουδαστής ενός τμήματος γίνεται πτυχιούχος όταν:

  • Έχει παρακολουθήσει με επιτυχία όλα τα υποχρεωτικά, κατ’ επιλογή υποχρεωτικά και τα τυχόν προαιρετικά μαθήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού σπουδών και του εσωτερικού κανονισμού
  • Έχει εγκριθεί η πτυχιακή του εργασία και
  • Έχει περατώσει την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα»

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 17 του ΠΔ 498/84 «Κανονισμός Σπουδών στα Τ.Ε.Ι.» (ΦΕΚ Α, 176),

«Ο/η τελειόφοιτος του ΤΕΙ ανακηρύσσεται πτυχιούχος, αφότου συμπληρώθηκαν όλες οι απαιτούμενες, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 27 του Ν. 1404/1983, προϋποθέσεις και ειδικότερα από την χρονολογία που κατατέθηκε μέσω πρωτοκόλλου της σχολής και η τελευταία προϋπόθεση».

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του ιδίου ΠΔ, το πιστοποιητικό αποφοίτησης επέχει θέση αντιγράφου πτυχίου

Η καθομολόγηση των αποφοίτων, η οποία ορίζεται από την παρ. 4 του άρθρου 17 της ΥΑ 1585/84, δεν συμπεριλαμβάνεται στις προϋποθέσεις της παρ. 5 του άρθρου 27 του Ν. 1404/83 και, επομένως, δεν προαπαιτείται για τη χορήγηση του πιστοποιητικού αποφοίτησης στον σπουδαστή που θεωρείται πτυχιούχος

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το πιστοποιητικό αποφοίτησης μπορεί να χορηγείται με τη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων προϋποθέσεων, όπως αυτές παραπάνω αναλυτικά αναφέρθηκαν, χωρίς να είναι απαραίτητη η καθομολόγηση των αποφοίτων.

Η ορκωμοσία καθιστά πτυχιούχο σπουδαστή;

Απάντηση δίνει το υπ’ αριθμ. 128939/Ε5/16-11-2005 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1qk2LJCg2t2DLGeBSFiNqay566ZMraC31/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε