Θέματα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών ΕΕΠ ΕΒΠ

Θέματα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών ΕΕΠ ΕΒΠ

Το άρθρο 86 του Νόμου 4986 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 204 τεύχος Α την 28η Οκτωβρίου 2022 έχει τίτλο:

Άρθρο 86
Θέματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.
Αντικατάσταση υποπερ. γγ) περ. α) παρ. 1 άρθρου 65 ν. 4589/2019

Η υποπερ. γγ) της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), περί της νομοθετικής εξουσιοδότησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων να καθορίσει με απόφασή του θέματα σχετικά

 • με την εισαγωγική επιμόρφωση, καθώς
 • και με επιμόρφωση προς απόκτηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας ύστερα από τον διορισμό των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.),

αντικαθίσταται ως εξής:

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:

α) Καθορίζονται:

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:

«γγ)

μετά από γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής,

 • ο χρόνος και
 • η διάρκεια,

οι επιμέρους αρμοδιότητες των οργάνων και των φορέων συνεργασίας για

 • την οργάνωση,
 • τη λειτουργία,
 • την υλοποίηση,
 • την εν γένει δια ζώσης ή εξ αποστάσεως διαδικασία,
 • την ανάπτυξη,
 • τη λειτουργία και
 • τη διαχείριση ειδικής πλατφόρμας,
 • το ειδικότερο περιεχόμενο και
 • τα μέσα υλοποίησης,
 • τα προγράμματα διδασκαλίας και ασκήσεων,
 • η διαδικασία πρόσκλησης των μελών,
 • ο τρόπος πιστοποίησης,
 • η αξιολόγηση και
 • τα αποδεικτικά επιμόρφωσης που χορηγούνται, καθώς και
 • κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια

για την εισαγωγική επιμόρφωση

 • των εκπαιδευτικών,
 • των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και
 • των μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.),
   • για την περιοδική επιμόρφωση,
   • για τα ειδικά επιμορφωτικά προγράμματα, καθώς και
   • για την επιμόρφωσή τους

προς απόκτηση

 • της παιδαγωγικής και
 • διδακτικής επάρκειας και
 • κάθε άλλης μορφής επιμόρφωσης ύστερα από τον διορισμό.»

  Θέματα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών ΕΕΠ ΕΒΠ

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε