Θεματοδότες/Αξιολογητές Τράπεζας Θεμάτων

Θεματοδότες/Αξιολογητές Τράπεζας Θεμάτων αναζητά μέσω πρόσκλησης το ΙΕΠ.

Με το υπ’αριθμ. 7657/22-06-2022 έγγραφό του, το ΙΕΠ απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την υποβολή αιτήσεων στο ενιαίο Μητρώο εξωτερικών Επιστημονικών Συνεργατών για την σύσταση Ειδικών Επιστημονικών Ομάδων (Θεματοδότες/τριες-Αξιολογητές/τριες), για την υποστήριξη της δημιουργίας και χρήσης Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΤΘΔΔ) στο πλαίσιο της Πράξης «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ)» με κωδικό ΟΠΣ 5070818, όπως αυτό συστάθηκε και
επεκτάθηκε σύμφωνα με τις κάτωθι Προσκλήσεις:
• την υπ’ αρ. πρωτ. 12462/25-11-2020 (ΑΔΑ:6ΧΓ6ΟΞΛΔ-Σ7Α) Πρόσκληση (Α΄ Φάση , του Μητρώου της Α΄ τάξης Λυκείου ΓΕΛ-ΕΠΑΛ),
• την υπ΄ αρ. πρωτ. 12441/30-07-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ7ΜΟΞΛΔ-Χ6Λ) Πρόσκληση (Β΄ Φάση , του Μητρώου Β’ και Γ’ τάξης Λυκείου ΓΕΛ-ΕΠΑΛ),
• την υπ΄ αρ. πρωτ. 14691/24-09-2021 (ΑΔΑ: Ψ6ΨΟΟΞΛΔ-ΑΦ) Πρόσκληση (Γ΄ Φάση , του Μητρώου Β’ και Γ’ τάξης Λυκείου ΓΕΛ-ΕΠΑΛ),
• την υπ’ αρ. πρωτ. 21675/10-12-2021 (ΑΔΑ: 6Β4ΟΟΞΛΔ-ΠΗΖ) Πρόσκληση (Δ΄ Φάση, του Μητρώου Β’ και Γ’ τάξης Λυκείου ΓΕΛ-ΕΠΑΛ),
• την υπ’ αρ. πρωτ. 1840/25-02-2022 (ΑΔΑ: 99ΥΜΟΞΛΔ-ΥΜ2) Πρόσκληση (Ε΄ Φάση, του Μητρώου Β’ και Γ’ τάξης Λυκείου ΓΕΛ-ΕΠΑΛ),

Ειδικότερα, η παρούσα Πρόσκληση αφορά μόνο στην κάλυψη υπολειπόμενων θέσεων Θεματοδοτών/Αξιολογητών Β’ και Γ’ τάξης Λυκείου (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) και εξειδικεύεται ως εξής:

ΘΕΜΑΤΟΔΟΤΕΣ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ

Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
1 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05
2 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΕ89.01,ΠΕ89.02
3 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕ83, ΠΕ84
4 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕ82
5 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΕ90
6. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ80
7 ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ81
8 ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΥΕΞΙΑΣ ΠΕ87.01, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.05, ΠΕ87.07, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09

 

 

Επισημαίνεται ότι όπως αναφέρεται στις σχετικές Προσκλήσεις:
• Κάθε υποψήφιος/α δύναται να συμμετέχει στη διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο, επιλέγοντας να αξιολογηθεί για μία μόνο θέση (Θεματοδότη/τρια-Αξιολογητής/τρια).
• Κάθε υποψήφιος/α δύναται να συμμετέχει στη διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο, επιλέγοντας να αξιολογηθεί για ένα μόνο γνωστικό αντικείμενο.
• Υπενθυμίζεται ότι η κατάθεση δείγματος θέματος που βαθμολογείται με 10 μόρια, σύμφωνα με τον πίνακα των βαθμολογούμενων κριτηρίων της υπ’ αρ. πρωτ. 14691/24-09-2021 (ΑΔΑ: Ψ6ΨΟΟΞΛΔ-ΑΦ3) Πρόσκλησης, είναι υποχρεωτική, επί ποινή αποκλεισμού (βλ. Παράρτημα 1).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να εγγραφούν στο ανωτέρω Μητρώο καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη δικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo, από την

Τετάρτη 22 Ιουνίου και ώρα 15:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιουλίου και ώρα 15:00,

συμπληρώνοντας αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα απαραίτητα πεδία, με τα αντίστοιχα τεκμήρια όπως περιγράφονται στις υπ’ αρ. πρωτ. 12462/25-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΓ6ΟΞΛΔ-Σ7Α), 12441/30-07-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ7ΜΟΞΛΔ-Χ6Λ), 14691/24-09-2021 (ΑΔΑ Ψ6ΨΟΟΞΛΔ-ΑΦ3), 21675/10-12-2021 (ΑΔΑ:6Β4ΟΟΞΛΔ-ΠΗΖ) και 1840/25-02-2022 (ΑΔΑ: 99ΥΜΟΞΛΔ-ΥΜ2) Προσκλήσεις.

Επισημαίνεται ότι μέχρι την ολοκλήρωση της ένταξης στο Μητρώο των νέων υποψηφίων, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής δύναται να αναθέσει έργο στους ήδη ενταγμένους ή σε όσους ενταχθούν στο πλαίσιο των υπ’ αρ. πρωτ. 14691/24-09-2021 (ΑΔΑ:Ψ6ΨΟΟΞΛΔ-ΑΦ3), 21675/10-12-2021 (ΑΔΑ: 6Β4ΟΟΞΛΔ-ΠΗΖ) και 1840/25-02-2022 (ΑΔΑ: 99ΥΜΟΞΛΔ-ΥΜ2) Προσκλήσεων.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν απαρεγκλίτως όλοι οι όροι των υπ’ αρ. πρωτ. 12462/25-11-2020 (ΑΔΑ:6ΧΓ6ΟΞΛΔ-Σ7Α), 12441/30-07-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ7ΜΟΞΛΔ-Χ6Λ), 14691/24-09-2021 (ΑΔΑ:Ψ6ΨΟΟΞΛΔ-ΑΦ3), 21675/10-12-2021 (ΑΔΑ: 6Β4ΟΟΞΛΔ-ΠΗΖ) και 1840/25-02-2022 (ΑΔΑ:99ΥΜΟΞΛΔ-ΥΜ2) Προσκλήσεων Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο ανοικτό Μητρώο Εμπειρογνωμόνων για την κάλυψη των αναγκών της Πράξης «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης
Δυσκολίας για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γενικό Λύκειο – ΕΠΑΛ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070818».

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται ηλεκτρονικά με ερωτήματα (tickets), στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο: https://www.iep.edu.gr/helpdesk/open.php?topicId=51
Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται:
• στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια»
• στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. στη διαδρομή ΕΡΓΑ → ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ → ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ→ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗΤΡΩΑ.
Επισημαίνεται ότι όλα τα σχετικά με το Μητρώο (Διευκρινίσεις, Ανακοινώσεις, Αποφάσεις) θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π.

Θεματοδότες/Αξιολογητές Τράπεζας Θεμάτων αναζητά μέσω πρόσκλησης το ΙΕΠ, με το υπ’αριθμ. 7657/22-06-2022 έγγραφό του, που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1-Ps6TLisEcanKN56BqUpIFUMTkTclEFv/view?usp=sharing

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε