Ιδρύσεις Τμημάτων Ένταξης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ιδρύσεις Τμημάτων Ένταξης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δημοσιοποιήθηκαν στο ΦΕΚ 6179 Τεύχος Δεύτερο της 5ης Δεκεμβρίου 2022 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 149773/Δ3 Κοινή Υπουργική Απόφαση και θέμα:

Ιδρύσεις Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) σε δημόσιες σχολικές μονάδες τυπικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γενικής και Επαγγελματικής κατεύθυνσης.

Αναλυτικά η ΚΥΑ:

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Α. 1. Την παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 3699/2008 «Ειδική αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (Α’ 199) σε συνδυασμό με τις παρ. 1, 2 και 5 του άρθρου 11 του ν. 1966/1991 «Μεταγραφές φοιτητών Α.Ε.Ι., σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις» (Α’ 147),

 1. Τις υποπαρ. αα. και ββ. της παρ. γ. του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 (Α’ 199).
 2. Την παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), που αντικαταστάθηκε από το άρθρο 54 του ν. 4823/2021 (Α’136) σε συνδυασμό με την παρ. 7 του άρθρου 243 του ν. 4823/2021 (Α’ 136) και την παρ. 5 του άρθρου 40 «Διατάξεις για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» του ν. 4589/2019 (Α’ 13).
 1. Την παρ. 1 και την υποπερ. αι) της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4823/2021 (Α’ 136) όπου τα ΚΕΣΥ της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4547/2018 (Α’ 102) μετονομάζονται σε ΚΕ.ΔΑ.Σ.Υ. και έχουν αρμοδιότητα για την εισήγηση στην ίδρυση, κατάργηση, υποβιβασμό, μετατροπή, συγχώνευση, μεταφορά καθώς και στην προσθήκη τομέων και ειδικοτήτων των ΣΜΕΑΕ και των Τμημάτων Ένταξης.
 2. Την παρ. 1 του άρθρου 5 «Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων» του ν. 1894/1990 (Α’ 110), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2009/1992 (Α’ 18).
 3. Το άρθρο 94 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).
 4. Την παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 «Θεσμικό Πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” και λοιπές διατάξεις» (Α’ 118).
 1. Τα άρθρα 20 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας -δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
 2. Το άρθρο 132 «Συγχώνευση των εταιριών Δ.ΕΠ.A.NO.Μ. Α.Ε., ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. και Ο.Σ.Κ. Α.Ε.» του ν. 4199/2013 «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α’ 216) σε συνδυασμό με την υπό στοιχεία Δ16γ/05/483/Γ/11-11-2013 (Β’ 2856) κοινή υπουργική απόφαση «Διαπιστωτική πράξη συγχώνευσης των εταιρειών “ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.”, “ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.” και “ΟΣΚ Α.Ε.” με σύσταση νέας εταιρείας με την επωνυμία “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.”».
 3. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
 4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
 5. Το άρθρο 33 του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).
 6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
 7. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
 8. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).
 9. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).
 10. Την υπό στοιχεία Λ.Δ1/14304/14-10-2022 βεβαίωση δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων για την κάλυψη αναγκών εξοπλισμού σχολικών μονάδων Ειδικής αγωγής των «Κτιριακών Υποδομών Α.Ε.».
 11. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/546/126974/Β1/ 17-10-2022 βεβαίωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη δέσμευση της Οικ. Πίστωσης.
 12. Την υπό στοιχεία 48132/Δ3/27-04-2021 εγκύκλιο «Υποβολή προτάσεων για ίδρυση Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) σε δημόσιες σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γενικής και Επαγγελματικής Κατεύθυνσης».

Β. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ:

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Την πρόταση της ΠΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης όπως καταχωρήθηκε στο πληροφοριακό σύστημα myschool.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

Την πρόταση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας όπως καταχωρήθηκε στο πληροφοριακό σύστημα myschool, το υπ’ αρ. 4401/22-06-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Δ.Ε. Δράμας και την υπό στοιχεία Ε.Π. 226/21-05-2021 εισήγηση του ΚΕΣΥ Δράμας.

2ο Ημερήσιο Γ/σιο Δράμας: την υπ’ αρ. 172/2021 (ΑΔΑ: ΩΜΛΜΩ9Μ-Ο1Π) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας, το υπ’ αρ. 35885/09-09-2022 έγγραφο δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας και το υπ’ αρ. 400/ 08-09-2022 έγγραφο της Σχολ. Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας.

Μουσικό Σχολείο Δράμας: την υπ’ αρ. 172/2021 (ΑΔΑ: ΩΜΛΜΩ9Μ-Ο1Π) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας, το υπ’ αρ. 35882/09-09-2022 έγγραφο δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας και το υπ’ αρ. 402/ 08-09-2022 έγγραφο της Σχολ. Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας.

Ημερήσιο Γ/σιο Προσοτσάνης: την υπ’ αρ. 72/2021 (ΑΔΑ: 67ΡΑΩΞΖ-ΙΓ3) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης, το υπ’ αρ. 14019/ 09-09-2022 έγγραφο δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Προσοτσάνης και το υπ’ αρ. 11/09-09-2022 έγγραφο της Σχολ. Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Προσοτσάνης.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Την πρόταση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης όπως καταχωρήθηκε στο πληροφοριακό σύστημα myschool και την υπό στοιχεία Ε.Π. 435/ Φ18/2-6-2021 εισήγηση του ΚΕΣΥ Ροδόπης.

1ο Ημερήσιο Γ/σιο Κομοτηνής: την υπ’ αρ. 94/2021 (ΑΔΑ: 6Χ41ΩΛΟ-ΓΒΨ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κομοτηνής, το υπό στοιχεία 1744Α/ 19-07-2021 έγγραφο δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής και το υπ’ αρ. 4770/08-09-2022 έγγραφο της Σχολ. Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κομοτηνής.

Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής: την υπ’ αρ. 94/2021 (ΑΔΑ: 6Χ41ΩΛΟ-ΓΒΨ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κομοτηνής, το υπό στοιχεία 1744Γ/ 19-07-2021 έγγραφο δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής και το υπ’ αρ. 4771/08-09-2022 έγγραφο της Σχολ. Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κομοτηνής.

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Την πρόταση της ΠΔΕ Αττικής όπως καταχωρήθηκε στο πληροφοριακό σύστημα myschool και τα υπ’ αρ. 6310/29-06-2021, υπό στοιχεία Φ41.1/19844/25-11-2021 και υπό στοιχεία Φ41.1/19008/12-11-2021 έγγραφα της ΠΔΕ Αττικής.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α’ ΑΘΗΝΑΣ

Την πρόταση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας όπως καταχωρήθηκε στο πληροφοριακό σύστημα myschool και την υπό στοιχεία Ε.Π. 382/16-09-2021 εισήγηση του 2ου ΚΕΔΑΣΥ Α’ Αθήνας.

1ο Ημερήσιο Γ/σιο ΚαισαριανήςΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: την υπ’ αρ. 106/2021 (ΑΔΑ: ΩΑΧΚΩΕΨ-ΒΔ2)

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής, το υπ’ αρ. 18413/04-10-2022 έγγραφο δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Καισαριανής και το υπ’ αρ. 18415/09-09-2022/ 04-10-2022 έγγραφο της Σχολ. Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καισαριανής.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

Την πρόταση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ’Αθήνας όπως καταχωρήθηκε στο πληροφοριακό σύστημα myschool, την υπό στοιχεία Ε.Π. 912/ 02-06-2021 εισήγηση του 1ου ΚΕΣΥ Γ’ Αθήνας και την υπό στοιχεία. Ε.Π. 748/9-6-2021 εισήγηση του 2ου ΚΕΣΥ Γ’ Αθήνας.

2ο Ημερήσιο Γ/σιο Αγ. Βαρβάρας: την υπ’ αρ. 43/2021 (ΑΔΑ: ΩΗΟ8Ω6Θ-ΤΟΑ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγ. Βαρβάρας, το υπ’ αρ. 32925/ 12-09-2022 έγγραφο δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγ. Βαρβάρας και το υπ’ αρ. 84/09-09-2022 έγγραφο της Σχολ. Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγ. Βαρβάρας 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. Ιλίου: την υπ’ αρ. 058/2021 (ΑΔΑ: ΨΟΡΚΩΕΒ-ΨΛΠ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου, το υπ’ αρ. 65897/08-09-2022 έγγραφο δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου και το υπ’ αρ. 479/ 08-09-2022 έγγραφο της Σχολ. Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιλίου.

1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. Χαϊδαρίου Διονύσιος Σολωμός: τις υπ’ αρ. 71/2021 (ΑΔΑ: ΨΟΘΥΩΗ3-517) και υπ’ αρ. 89/2021 (ΑΔΑ: 6Δ55ΩΗ3-ΑΛΥ) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαϊδαρίου, το υπ’ αρ. 53756/12-09-2022 έγγραφο δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαϊδαρίου και το υπ’ αρ. 79/09-09-2022 έγγραφο της Σχολ. Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαϊδαρίου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Την πρόταση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής όπως καταχωρήθηκε στο πληροφοριακό σύστημα myschool, το υπό στοιχεία 12438/Φ22.1.δ/22-06-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, την υπό στοιχεία Ε.Π. 755/03-06-2021 εισήγηση του 1ου ΚΕΣΥ Ανατολικής Αττικής και την υπό στοιχεία Ε.Π. 68α/03-06-2021 εισήγηση του 2ου ΚΕΣΥ Ανατολικής Αττικής.

1ο Ημερήσιο Γ/σιο Κορωπίου: την υπ’ αρ. 79/2021 (ΑΔΑ: ΩΞ4ΡΩΛ6-78Ρ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κρωπίας, το υπ’ αρ. 14380/08-09-2022 έγγραφο δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κρωπίας και το υπ’ αρ. 18/08-09-2022 έγγραφο της Σχολ. Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κρωπίας.

Ημερήσιο Γ/σιο Κερατέας: την υπ’ αρ. 66/2021 (ΑΔΑ: 9Β4ΔΩΛ1-3Α1) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής, το υπ’ αρ. 15180/08-09-2022 έγγραφο δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής και το υπ’ αρ. 210/08-09-2022 έγγραφο της Σχολ. Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαυρεωτικής.

1ο Ημερήσιο Γ/σιο Λαυρίου: την υπ’ αρ. 66/2021 (ΑΔΑ: 9Β4ΔΩΛ1-3Α1) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής, το υπ’ αρ. 15181/08-09-2022 έγγραφο δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής και το υπ’ αρ. 209/08-09-2022 έγγραφο της Σχολ. Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαυρεωτικής.

1ο Ημερήσιο Γ/σιο Ραφήνας: την υπ’ αρ. 99/2021 (ΑΔΑ: Ψ4ΩΦΩ16-ΒΣΛ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου, το υπ’ αρ. 19440/ 09-09-2022 έγγραφο δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου και το υπ’ αρ. 65/09-09-2022 έγγραφο της Σχολ. Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ραφήνας Πικερμίου.

Ημερήσιο Γ/σιο Αναβύσσου: την υπ’ αρ. 70/2021 (ΑΔΑ: 9ΨΗΕΩ1Ξ-Ο48) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού, το υπ’ αρ. 15813/ 08-09-2022 έγγραφο δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σαρωνικού και το υπ’ αρ. 246/09-09-2022 έγγραφο της Σχολ. Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού.

1ο Ημερήσιο Γ/σιο Σπάτων: την υπ’ αρ. 084/2021 (ΑΔΑ: ΨΣ4ΤΩ1Χ-Λ3Δ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος, το υπ’αρ. 28046/ 09-09-2022 έγγραφο δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος και το υπ’αρ. 56/0909-2022 έγγραφο της Σχολ. Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος. 3ο Ημερήσιο Γ/σιο Γέρακα: την υπ’ αρ. 078/2021 (ΑΔΑ: ΩΜΜΞΩΞΚ-6Μ0) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παλλήνης, το υπ’ αρ. 27843/29-09-2022 έγγραφο δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Παλλήνης και το υπ’ αρ. 76/ 21-09-2022 έγγραφο της Σχολ. Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλλήνης.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Την πρόταση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής όπως καταχωρήθηκε στο πληροφοριακό σύστημα myschool και την υπό στοιχεία Ε.Π. 313/02-06-2021 εισήγηση του ΚΕΣΥ Δυτικής Αττικής. 1ο Ημερήσιο Γ/σιο Μάνδρας: την υπ’ αρ. 94/2021 (ΑΔΑ: 6ΧΤΩΩΛΑ-Π1Κ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας, το υπ’ αρ. 010925/ 08-09-2022 έγγραφο δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας και το υπ’ αρ. 96/08-09-2022 έγγραφο της Σχολ. Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

την πρόταση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά όπως καταχωρήθηκε στο πληροφοριακό σύστημα myschool, την υπό σοιχεία Ε.Π. 515/02-06-2021 εισήγηση του 1ου ΚΕΣΥ Πειραιά.

4ο Ημερήσιο Γ/σιο Κερατσινίου: την υπ’ αρ. 113/2021 (ΑΔΑ: Ψ00ΝΩΕΣ-0Ω0) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας, το υπ’ αρ. 58779/03-10-2022 έγγραφο δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας και το υπ’ αρ. 315/03-10-2022 έγγραφο της Σχολ. Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας.

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Την πρόταση της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας όπως καταχωρήθηκε στο πληροφοριακό σύστημα myschool

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΛΕΙΑΣ

Την πρόταση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας όπως καταχωρήθηκε στο πληροφοριακό σύστημα myschool, το 5313/22-06-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Ηλείας και την υπό στοιχεία Ε.Π. 508/14-06-2021 εισήγηση του ΚΕΣΥ Ηλείας. Ημερήσιο Γ/σιο Λεχαινών: την υπ’ αρ. 60/2021 (ΑΔΑ: Ω84ΡΩΨΓ-15Ν) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης, το υπ’ αρ. 13191/ 8-9-2022 έγγραφο δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου ΑνδραβίδαςΚυλλήνης και το υπ’ αρ. 12/89-2022 έγγραφο της Σχολ. Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης.

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Την πρόταση της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας όπως καταχωρήθηκε στο πληροφοριακό σύστημα myschool.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Την πρόταση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης όπως καταχωρήθηκε στο πληροφοριακό σύστημα myschool και την υπό στοιχεία Ε.Π. 545/02-06-2021 εισήγηση του ΚΕΣΥ Κοζάνης.

2ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Πτολεμαΐδας: την υπ’ αρ. 67/2021 (ΑΔΑ: 6ΠΗΔΩΡ6-Ξ0Δ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Εορδαίας, το υπ’ αρ. 21250/08-09-2022 έγγραφο δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας και το υπ’ αρ. 93/08-09-2022 έγγραφο της Σχολ. Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας.

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Την πρόταση της ΠΔΕ Θεσσαλίας όπως καταχωρήθηκε στο πληροφοριακό σύστημα myschool

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Την πρόταση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας όπως καταχωρήθηκε στο πληροφοριακό σύστημα myschool και την υπό στοιχεία Ε.Π. 2/ 01-06-2021 εισήγηση του ΚΕΣΥ Λάρισας.

6ο Ημερήσιο Γ/σιο Λάρισας: τις υπ’ αρ. 175/2021 (ΑΔΑ: Ψ3ΡΘΩΛΞ-7ΣΓ) και 268/2021 (ΑΔΑ: ΩΑ65ΩΛΞ-ΩΕΕ) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων, το υπ’ αρ. 39561/1309-2022 έγγραφο δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων και το υπ’ αρ. 152/13-09-2022 έγγραφο της Σχολ. Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαρισαίων.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Την πρόταση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας όπως καταχωρήθηκε στο πληροφοριακό σύστημα myschool και την υπό στοιχεία Ε.Π. 9/02-06-2021 εισήγηση του ΚΕΣΥ Μαγνησίας.

1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. Νέας Ιωνίας Μαγνησίας: την υπ’ αρ. 208/2021 (ΑΔΑ: 6ΟΔΓΩ96-Ο9Ψ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλου, το υπ’ αρ. 55683/ 19-07-2021 έγγραφο δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου και το υπ’ αρ. 1078/9-9-2022 έγγραφο της Σχολ. Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου.

Ημερήσιο Γ/σιο Ιωλκού: την υπ’ αρ. 208/2021 (ΑΔΑ: 6ΟΔΓΩ96-Ο9Ψ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλου, το υπ’ αρ. 55676/19-07-2021 έγγραφο δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου και το υπ’ αρ. 1146/ 27-09-2022 έγγραφο της Σχολ. Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου.

Ημερήσιο Γ/σιο Αργαλαστής: την υπ’ αρ. 160/2021 (ΑΔΑ: 6ΡΔ5ΩΚΧ-Ψ02) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νοτίου Πηλίου, το υπ’ αρ. 16268/ 19-09-2022 έγγραφο δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Νοτίου Πηλίου και το υπ’ αρ. 254/9-9-2022 έγγραφο της Σχολ. Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νοτίου Πηλίου.

Ημερήσιο Γ/σιο Βελεστίνου: την υπ’ αρ. 77/2021 (ΑΔΑ: Ω8ΠΧΩ19-9ΡΞ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρήγα Φεραίου, το υπ’ αρ. 10040/09-09-2022 έγγραφο δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρήγα Φεραίου και το υπ’ αρ. 152/09-092022 έγγραφο της Σχολ. Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρήγα Φεραίου.

Ημερήσιο Γ/σιο Στεφανοβικίου: την υπ’ αρ. 77/2021 (ΑΔΑ: Ω8ΠΧΩ19-9ΡΞ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρήγα Φεραίου, το υπ’ αρ. 10041/ 09-09-2022 έγγραφο δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρήγα Φεραίου και το υπ’ αρ. 153/09-092022 έγγραφο της Σχολ. Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρήγα Φεραίου.

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Την πρόταση της ΠΔΕ Ιονίων Νήσων όπως καταχωρήθηκε στο πληροφοριακό σύστημα myschool

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ:

Την πρόταση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας όπως καταχωρήθηκε στο πληροφοριακό σύστημα myschool και την υπό στοιχεία Ε.Π. 287/ 02-06-2021 εισήγηση του ΚΕΣΥ Κέρκυρας.

Μουσικό Γ/σιο Κέρκυρας: την υπ’ αρ. 15-125/2021 (ΑΔΑ: 6Χ1Ψ46ΜΓ2Α-ΥΡΜ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, το υπ’ αρ. 34306/ 8-9-2022 έγγραφο δέσμευσης

πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και το υπ’ αρ. 83/8-9-2022 έγγραφο της Σχολ. Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Την πρόταση της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας όπως καταχωρήθηκε στο πληροφοριακό σύστημα myschool. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:

Την πρόταση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης όπως καταχωρήθηκε στο πληροφοριακό σύστημα myschool, την υπό στοιχεία Ε.Π. 405/31-05-2021 εισήγηση του 1ου ΚΕΣΥ Α’ Θεσσαλονίκης και την υπό στοιχεία Ε.Π. 443/01-06-2021 εισήγηση του 2ου ΚΕΣΥ Α’ Θεσσαλονίκης.

Ημερήσιο Γ/σιο Επανομής: την υπ’ αρ. 89/2021 (ΑΔΑ: 9ΝΙ7ΩΡ2-ΡΕΖ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, το υπ’ αρ. 15693/14-09-2022 έγγραφο δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Θερμαϊκού και το υπ’ αρ. 92/ 14-09-2022 έγγραφο της Σχολ. Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θερμαϊκού.

1ο Ημερήσιο Γ/σιο Χαριλάου: την υπ’ αρ. 495/2021 (ΑΔΑ: 94Γ5ΩΡ5-Υ07) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, το υπ’ αρ. 257072/ 16-9-2022 έγγραφο δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης και το υπ’ αρ. 2474/13-9-2022 έγγραφο της Σχολ. Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θεσσαλονίκης.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:

Την πρόταση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης όπως καταχωρήθηκε στο πληροφοριακό σύστημα myschool, την υπό στοιχεία Ε.Π. 280/01-06-2021 εισήγηση του 1ου ΚΕΣΥ Δυτικής Θεσσαλονίκης.

2ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. Ευόσμου: την υπ’ αρ. 197/2021 (ΑΔΑ: 6ΩΓΔΩΛΒ-5ΦΒ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου, το υπ’ αρ. 39489/ 9-9-2022 έγγραφο δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου και το υπ’ αρ. 257/89-2022 έγγραφο της Σχολ. Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορδελιού Ευόσμου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ:

Την πρόταση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας όπως καταχωρήθηκε στο πληροφοριακό σύστημα myschool και την υπό στοιχεία Ε.Π. 18/ 01-06-2021 εισήγηση του ΚΕΣΥ Πιερίας.

1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. Κατερίνης: την υπ’ αρ. 182/2021 (ΑΔΑ: 6382ΩΕΤ-9ΥΦ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κατερίνης, το υπ’ αρ. 29489/9-9-2022 έγγραφο δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης και το υπ’ αρ. 123/8-9-2022 έγγραφο της Σχολ. Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ:

Την πρόταση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών όπως καταχωρήθηκε στο πληροφοριακό σύστημα myschool και την υπό στοιχεία Ε.Π. 956/ 01-06-2021 εισήγηση του ΚΕΣΥ Σερρών.

5ο Ημερήσιο Γ/σιο Σερρών: την υπ’ αρ. 158/2021 (ΑΔΑ: ΩΤ9ΗΩ10-56Π) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών, το υπ’ αρ. 30354/9-9-2022 έγγραφο δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών και το υπ’ αρ. 235/9-9-2022 έγγραφο της Σχολ. Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερρών.

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Την πρόταση της ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου όπως καταχωρήθηκε στο πληροφοριακό σύστημα myschool.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ:

Την πρόταση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου όπως καταχωρήθηκε στο πληροφοριακό σύστημα myschool, την υπό στοιχεία Ε.Π. 2943/24-05-2021 εισήγηση του ΚΕΣΥ Καλύμνου και την υπό στοιχεία Ε.Π. 2/27-05-2021 εισήγηση του ΚΕΣΥ Ρόδου.

Ημερήσιο Γ/σιο Αστυπάλαιας: την υπ’ αρ. 43/2021 (ΑΔΑ: Ψ665ΩΨΧ-10Ρ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αστυπάλαιας, το υπ’ αρ. 6475/30-9-2022 έγγραφο δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αστυπάλαιας και το υπ’ αρ. 115/ 30-9-2022 έγγραφο της Σχολ. Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αστυπάλαιας.

4ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Ρόδου: την υπ’αρ. 123/2021 (ΑΔΑ: 919ΙΩ1Ρ-ΒΟΟ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου, το υπ’ αρ. 57258/12-9-2022 έγγραφο δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου και το υπ’ αρ. 279/8-9-2022 έγγραφο της Σχολ. Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου.

Ημερήσιο Γ/σιο με Λ.Τ. Νισύρου: την υπ’ αρ. 72/2021 (ΑΔΑ: 61ΘΧΩΚΜ-ΗΘ2) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νισύρου, το υπ’ αρ. 5529/07-10-2022 έγγραφο δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Νισύρου και το υπ’ αρ. 4/ 7-10-2022 έγγραφο της Σχολ. Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νισύρου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ:

Την πρόταση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων όπως καταχωρήθηκε στο πληροφοριακό σύστημα myschool, την υπό στοιχεία Ε.Π. 33/31-05-2021 εισήγηση του ΚΕΣΥ Νάξου και την υπό στοιχεία Ε.Π. 203/27-05-2021 εισήγηση του ΚΕΣΥ Σύρου. Ημερήσιο Γ/σιο Μεσαριάς: την υπ’ αρ. 76/2021 (ΑΔΑ: ΩΖΡΧΩΡΝ-ΝΥΕ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας, το υπ’ αρ. 10232/9-9-2022 έγγραφο δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Θήρας και το υπ’ αρ. 40/8-9-2022 έγγραφο της Σχολ. Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θήρας.

Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. Θήρας: την υπ’ αρ. 76/2021 (ΑΔΑ: ΩΖΡΧΩΡΝ-ΝΥΕ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

του Δήμου Θήρας, το υπ’ αρ. 10235/9-9-2022 έγγραφο δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Θήρας και το υπ’ αρ. 41/8-9-2022 έγγραφο της Σχολ. Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θήρας.

Ημερήσιο Γ/σιο Τραγαίας: την υπ’ αρ. 76/2021 (ΑΔΑ: 6ΒΠΦΩΚΗ-ΙΨ5) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, το υπ’ αρ. 16292/13-9-2022 έγγραφο δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και το υπ’ αρ. 60/8-9-2022 έγγραφο της Σχολ. Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Ημερήσιο Γ/σιο με Λ.Τ. Ίου Βαλέτειο: την υπ’ αρ. 60/2021 (ΑΔΑ: Ω11ΧΩΕΠ-1ΒΦ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιητών, το υπ’ αρ. 2732/ 29-09-2022 έγγραφο δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιητών και το υπ’ αρ. 58/28-09-2022 έγγραφο της Σχολ. Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιητών.

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Την πρόταση της ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με το υπό στοιχεία Φ20.3/4694/23-09-2021 έγγραφο.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Την πρόταση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας όπως καταχωρήθηκε στο πληροφοριακό σύστημα myschool, το υπό στοιχεία Φ2.1/2960/ 22-06-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας και την υπό στοιχεία Ε.Π. 31/ 02-06-2021 εισήγηση του ΚΕΣΥ Φθιώτιδας.

4ο Ημερήσιο Γ/σιο Λαμίας: την υπ’ αρ. 100/2021 (ΑΔΑ: 642ΣΩΛΚ-Μ55) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων, το υπ’ αρ. 35744/8-9-2022 έγγραφο δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαμιέων και το υπ’ αρ. 17/8-9-2022 έγγραφο της Σχολ. Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαμιέων.

Γ. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλούνται οι ακόλουθες δαπάνες:

α) Επί του Προϋπολογισμού των οικείων Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού: Ετήσια δαπάνη ύψους 18.857,44 € περίπου από την αντιμετώπιση των εξόδων λειτουργίας των προς ίδρυση Τμημάτων Ένταξης, η οποία κατά το τρέχον οικ. έτος περιορίζεται στο ποσό των 9.470,77 € περίπου. Η εν λόγω δαπάνη θα καλύπτεται από τους ΚΑΠ των οικείων Ο.Τ.Α. β) Επί του προϋπολογισμού της «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ»: Σύμφωνα με το υπό στοιχεία Λ.Δ1/14304/ 14-10-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Λειτουργίας της «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.», τα αιτήματα εξοπλισμού των υφιστάμενων και νέων σχολικών μονάδων καλύπτονται από τα αποθέματα εξοπλιστικών ειδών, εφόσον υπάρχουν στις αποθήκες της «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» και από τυχόν νέες προμήθειες που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού της. Για την προμήθεια εξοπλιστικών ειδών για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Επικράτειας όπως επίσης και για την ίδρυση Τμημάτων Ένταξης, είναι σε εξέλιξη, μέχρι σήμερα, 4 δημόσιοι διαγωνισμοί, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, συνολικού προϋπολογισμού δημοπράτησης ύψους 5.554.580,00 €.

Δ. Τις αυξημένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/τριών όπως πιστοποιούνται από τα ΚΕΔΑΣΥ, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) σε δημόσιες σχολικές μονάδες τυπικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γενικής και Επαγγελματικής κατεύθυνσης ως ακολούθως:

 

 

A/A

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΔΗΜΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ Τ.Ε
1. ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ Τ.Ε. στο 2ο Ημερήσιο Γ/σιο Δράμας
2. ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ Τ.Ε. στο Μουσικό Σχολείο Δράμας
3. ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τ.Ε. στο Ημερήσιο Γ/σιο Προσοτσάνης
4. ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Τ.Ε. στο 1ο Ημερήσιο Γ/σιο Κομοτηνής
5. ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Τ.Ε. στο Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής
 

6.

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΑΘΗΝΑΣ Α’

 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Τ.Ε. στο 1ο Ημερήσιο Γ/σιο ΚαισαριανήςΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ
7. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Γ’ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ Τ.Ε. στο 2ο Ημερήσιο Γ/σιο Αγ.Βαρβάρας
8. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Γ’ ΙΛΙΟΥ Τ.Ε. στο 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. Ιλίου
 

9.

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΑΘΗΝΑΣ Γ’

 

ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Τ.Ε. στο 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. Χαϊδαρίου-Διονύσιος Σολωμός
10. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Τ.Ε. στο 1ο Ημερήσιο Γ/σιο Κορωπίου
11. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Τ.Ε. στο Ημερήσιο Γ/σιο Κερατέας
12. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Τ.Ε. στο 1ο Ημερήσιο Γ/σιο Λαυρίου
13. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Τ.Ε. στο 1ο Ημερήσιο Γ/σιο Ραφήνας
14. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Τ.Ε. στο Ημερήσιο Γ/σιο Αναβύσσου
15. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Τ.Ε. στο 1ο Ημερήσιο Γ/σιο Σπάτων
16. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Τ.Ε. στο 3ο Ημερήσιο Γ/σιο Γέρακα
17. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Τ.Ε. στο 1ο Ημερήσιο Γ/σιο Μάνδρας
18. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Τ.Ε. στο 4ο Ημερήσιο Γ/σιο Κερατσινίου
19. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ Τ.Ε. στο Ημερήσιο Γ/σιο Λεχαινών
20. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Τ.Ε. στο 2ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Πτολεμαΐδας

 

 

 

21. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Τ.Ε. στο 6ο Ημερήσιο Γ/σιο Λάρισας
22. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Τ.Ε. στο 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. Ν. Ιωνίας Μαγνησίας
23. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Τ.Ε. στο Ημερήσιο Γ/σιο Ιωλκού
24. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ Τ.Ε. στο Ημερήσιο Γ/σιο Αργαλαστής
25. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ Τ.Ε. στο Ημερήσιο Γ/σιο Βελεστίνου
26. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ Τ.Ε. στο Ημερήσιο Γ/σιο Στεφανοβικείου
 

27.

 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΕΝΤΡ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τ.Ε. στο Μουσικό Γ/σιο Κέρκυρας
28. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Τ.Ε. στο Ημερήσιο Γ/σιο Επανομής
29. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τ.Ε. στο 1ο Ημερήσιο Γ/σιο Χαριλάου
30. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ Τ.Ε. στο 2ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. Ευόσμου
31. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Τ.Ε. στο 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. Κατερίνης
32. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Τ.Ε. στο 5ο Ημερήσιο Γ/σιο Σερρών
33. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ Τ.Ε. στο Ημερήσιο Γ/σιο Αστυπάλαιας
34. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ Τ.Ε. στο 4ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Ρόδου
35. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΩ Τ.Ε. στο Ημερήσιο Γ/σιο Λ.Τ. Νισύρου
36. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΘΗΡΑΣ Τ.Ε. στο Ημερήσιο Γ/σιο Μεσαριάς
37. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΘΗΡΑΣ Τ.Ε. στο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. Θήρας
 

38.

 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΝΑΞΟΥ

ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Τ.Ε. στο Ημερήσιο Γ/σιο Τραγαίας
39. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΙΗΤΩΝ Τ.Ε. στο Ημερήσιο Γ/σιο Λ.Τ. Ίου Βαλέτειο
40. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Τ.Ε. στο 4ο Ημερήσιο Γ/σιο Λαμίας

Ιδρύσεις Τμημάτων Ένταξης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

https://drive.google.com/file/d/14uR0QC3F99XmGbw13XPnnF5W9wGD8gt-/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε