ΙΕΠ πρόγραμμα Erasmus+ Augmented Assessment

ΙΕΠ πρόγραμμα Erasmus+ Augmented Assessment διοργανώνεται σύμφωνα με πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για εκπαιδευτικούς Γυμνασίου Δημοτικού

Αναλυτικά η πρόσκληση:

 

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Athens Lifelong Learning Institute υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενο έργο Erasmus+ με τίτλο Augmented Assessment που αφορά στη χρήση εργαλείων επαυξημένης πραγματικότητας για την εκπαιδευτική ένταξη μαθητών/τριών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες (μεταναστευτικό/ προσφυγικό προφίλ) στο πλαίσιο του οποίου απευθύνουν

 

πρόσκληση

σε τριάντα εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας (δημοτικό), τριάντα εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας (γυμνάσιο) όλης της χώρας και συγκεκριμένα σε όσους διδάσκουν μαθήματα Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (Φυσική, Χημεία, Βιολογία) Γυμνασίου, Φυσικά και Μελέτη Περιβάλλοντος Δημοτικού σε σχολικά τμήματα με μεγάλο ποσοστό μαθητών/τριών με μεταναστευτικό ή/και προσφυγικό υπόβαθρο

να εκδηλώσουν ενδιαφέρον

για τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικό πρόγραμμα τριάντα δύο (32) ωρών και στην εκπόνηση καινοτόμου υλικού για την Αξιολόγηση γνώσεων και δεξιοτήτων στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες μαθητών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και νεοεισερχόμενων μαθητών/μαθητριών των Δ-Στ τάξεων Δημοτικού και Α-Γ τάξεων Γυμνασίου με τη μεθοδολογία Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Assessment).

 

Δικαιούχοι

Εκπαιδευτικοί των κάτωθι ειδικοτήτων σε Δημοτικά και Γυμνάσια ΖΕΠ, Διαπολιτισμικής είτε τυπικής με νεοεισερχόμενους/-νες μαθητές/-θήτριες και μαθητές/μαθήτριες με δυσκολίες στην ελληνική γλώσσα

ΠΕ70-Δάσκαλοι που διδάσκουν κατά το σχολικό έτος 2022-23 στην Δ, Ε και Στ τάξη δημοτικού ΠΕ03 Μαθηματικοί Γυμνασίου

ΠΕ04. –Φ.Ε και όλες οι ειδικότητες που διδάσκουν Φυσικές επιστήμες στο Γυμνάσιο.

 

Πληροφορίες υποβάθρου

Το έργο Augmented Assessment στοχεύει στην ανάπτυξη μεθοδολογιών και εργαλείων επαυξημένης πραγματικότητας για την αξιολόγηση των υφιστάμενων γνώσεων και δεξιοτήτων των μαθητών/τριών με μεταναστευτικό και προσφυγικό υπόβαθρο, ηλικίας 9-15 ετών, στους τομείς των Θετικών Επιστημών (π.χ. της Φυσικής, της Χημείας, της Βιολογίας και των Μαθηματικών) και στην εκπαιδευτική ένταξη των μαθητών και μαθητριών αυτών.

Στο έργο συμμετέχουν επίσης το University of Helsinki (Φινλανδία), το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου (Κύπρος), το University Pompeu Fabra (Ισπανία), το Polytechnic Institute of Porto (Πορτογαλία), το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Κύπρου (Κύπρος) και το Portugal National Educational Council (Πορτογαλία).

Κατά την πρώτη και δεύτερη φάση του έργου εκπονήθηκε κοινή βιβλιοθήκη των προγραμμάτων σπουδών στα Μαθηματικά και τις Φυσικές επιστήμες των Δ-Στ τάξεων δημοτικού και Α-Γ γυμνασίου και επιλέχθηκε μια βάση θεμάτων για τη δημιουργία δοκιμασιών επαυξημένης πραγματικότητας.

Το έργο διανύει την τρίτη φάση της επιμόρφωσης και διάχυσης και έχει συνολική διάρκεια 2 ετών με έναρξη τον Ιανουάριο 2021.

 

Μεθοδολογία υλοποίησης της επιμόρφωσης -Προϋποθέσεις συμμετοχής

 

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα αφορά σε θέματα Συμπερίληψης και τη μεθοδολογία τους καθώς και σε ασκήσεις για τη χρήση μιας απλής εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας στην ύλη των μαθηματικών και φυσικών επιστημών από την Δ΄ τάξη Δημοτικού ως και την Γ τάξη Γυμνασίου.

Η μεθοδολογία επιμόρφωσης και υποστήριξης των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων έχει ως εξής:

Α) Υλοποιείται επιμόρφωση τριάντα δύο (32 ωρών) στη μεθοδολογία και τα εργαλεία δημιουργίας δοκιμασιών επαυξημένης πραγματικότητας

Β) Υποστηρίζονται έως και 20 δημοτικά και γυμνάσια με μεγάλο ποσοστό μαθητών/τριών με μεταναστευτικό ή/και προσφυγικό υπόβαθρο προκειμένου να εκπονήσουν καινοτόμο πρωτότυπο υλικό για τη βιβλιοθήκη Augmented Assessment μέσω των επιτυχώς επιμορφωμένων εκπαιδευτικών.

 

Σκοπός της επιμόρφωσης είναι η βελτίωση της εκπαιδευτικής ένταξης των νεοεισερχόμενων μαθητών/μαθητριών με προσφυγικό/μεταναστευτικό υπόβαθρο και των μαθητών/μαθητριών με δυσκολίες διαχείρισης της ελληνικής γλώσσας ή/και διαπολιτισμικές διαφορές μέσω της χρήσης μεθοδολογιών και εργαλείων επαυξημένης πραγματικότητας.

Επιμέρους στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία τράπεζας θεμάτων, δραστηριοτήτων & δοκιμασιών επαυξημένης πραγματικότητας για την αξιολόγηση γνώσεων και δεξιοτήτων των μαθητών/μαθητριών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες, από τη Δ Δημοτικού ως και τη Γ Γυμνασίου

 

Η εκπαίδευση

 • παρέχεται δωρεάν στην ελληνική γλώσσα
 • έχει διάρκεια τριάντα δύο (32) ώρες εκ των οποίων
 • οκτώ (8) ως δεκαπέντε (15) ώρες υλοποιούνται δια ζώσης
 • δεκαεπτά (17) ως είκοσι τέσσερεις (24) ώρες υλοποιούνται διαδικτυακά με τη μεθοδολογία της σύγχρονης εκπαίδευσης σε περιβάλλον moodle του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης είναι απαραίτητο:

(α) η πλήρης συμμετοχή με όριο απουσιών τις 3 ώρες στο δια ζώσης πρόγραμμα και τις 2 στο εξ αποστάσεως

(β) η εφαρμογή των εργαλείων στη σχολική τάξη και

(γ) η υποβολή μιας δοκιμασίας στην Τράπεζα Θεμάτων

 

Ωφελούμενοι

-Εκπαιδευτικοί όλης της χώρας οι οποίοι διδάσκουν μαθήματα Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (Φυσική, Χημεία, Βιολογία και Μελέτη Περιβάλλοντος) σε μαθητές/τριες 9 – 15 ετών σε σχολικά τμήματα με μεγάλο ποσοστό μαθητών/τριών με μεταναστευτικό ή/και προσφυγικό υπόβαθρο.

-Μαθητές/μαθήτριες νεοεισερχόμενοι στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα

 • Μαθητές/μαθήτριες ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
 • Είκοσι (20) Δημοτικά και Γυμνάσια εκ των οποίων διδάσκοντες έχουν επιμορφωθεί με το ως άνω πρόγραμμα για την υποστήριξή τους στην πιλοτική δοκιμή του υλικού.

και με αυξημένο μαθητικό πληθυσμό ευάλωτων κοινωνικών ομάδων με έμφαση στους νεοεισερχόμενους μαθητές

 

Κριτήρια επιλογής επιμορφούμενων

Η τελική επιλογή των εκπαιδευτικών θα γίνει με αξιολόγηση των αιτήσεων σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια, με σκοπό την καλύτερη δυνατή κατανομή της δράσης και των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων της:

 • Προφίλ του σχολείου αναφορικά με τους τρόπους σύνδεσης με παιδιά με μεταναστευτικό / προσφυγικό υπόβαθρο, τα οποία προσφάτως έχουν φτάσει στην χώρα μας.
 • Σχολεία με υψηλό ποσοστό μαθητών με μεταναστευτικό / προσφυγικό υπόβαθρο. Ως υψηλό ποσοστό νοείται το 20% επί του συνόλου των μαθητών. Η φοίτηση μαθητών/τριών που ανήκουν σε άλλες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες θα συνυπολογιστεί θετικά.
 • Ενδιαφέρον σχολείου και παρουσία εκπαιδευτικών με σχετικές δράσεις για παιδιά από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Το ενδιαφέρον, η δέσμευση και η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών του σχολείου για την ένταξη και υποστήριξη ευπαθών μαθητών/τριών θα συνυπολογιστεί θετικά.
 • Συμμετοχή σε τρέχον ή ολοκληρωμένο Πρόγραμμα (ΕΣΠΑ ή/και Ευρωπαϊκό) για την εκπαιδευτική ένταξη παιδιών με μεταναστευτικό/ προσφυγικό υπόβαθρο.
 • Αντιπροσωπευτικότητα ως προς τη βαθμίδα και τη γεωγραφική κατανομή στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και αντιπροσωπευτικότητα αστικών και μη αστικών περιοχών, ώστε να διασφαλιστεί ένας βαθμός αποδεκτής στατιστικά κοινωνικοοικονομικής στρωματοποίησης.

Σε περίπτωση υπερκάλυψης της ζήτησης θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων κατά την εξέταση των ως άνω κριτηρίων.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η επιλογή του ζητούμενου, σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια δείγματος σχολικών μονάδων, μπορούν να επιλεγούν περισσότερες σχολικές μονάδες της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Σημειώνεται ότι:

 • Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική και δεν προβλέπεται οικονομική ενίσχυση αυτών ή/και των σχολείων στα οποία υπηρετούν.
 • Για την οριστικοποίηση της συμμετοχής των εκπαιδευτικών, μετά την επιλογή τους, θα ζητηθεί να υποβάλουν Πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων το οποίο να εγκρίνει τη συμμετοχή της σχολικής μονάδας και να ορίζει τον/τους εκπαιδευτικό/ούς που θα συμμετάσχει/ουν.

 

Προϊόντα μάθησης

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν την ευκαιρία:

 • να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τα εργαλεία επαυξημένης πραγματικότητας που έχουν δημιουργηθεί,
 • να δημιουργήσουν το δικό τους υλικό επαυξημένης πραγματικότητας,
 • να εφαρμόσουν πιλοτικά το περιεχόμενο της εκπαίδευσης στη σχολική τάξη με τους/τις μαθητές/τριές τους,
 • να δώσουν ανατροφοδότηση μαζί με τους/τις μαθητές/τριές τους για τα εργαλεία αυτά και την εφαρμογή τους, ώστε να βελτιωθούν και να χρησιμοποιηθούν και από άλλους εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην επιμόρφωση

(α) Υποβολή εμπρόθεσμης αίτησης στο Μητρώο ΙΕΠ (β) Πτυχίο ειδικότητας δικαιούχων,

(δ) Ικανή χρήση τεχνολογιών στην εκπαίδευση (με βεβαίωση επιμόρφωσης ή κατάρτισης ή πιστοποίησης ΤΠΕ)

(δ) υποβολή συμπληρωμένης της συνημμένης αίτησης

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες του προγράμματος μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο mail που θα δηλώσουν

Η σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιασκέψεων και το υλικό των μαθημάτων θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (moodle).

 

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των επιμορφούμενων είναι η δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονικό υπολογιστή προκειμένου να παρακολουθήσουν απρόσκοπτα την εξ αποστάσεως επιμόρφωση. Επιθυμητά χαρακτηριστικά είναι τα εξής:

 1. Desktop H/Y ή Laptop
 2. Windows 7 ή νεότερα
 3. Εξωτερικό μικρόφωνο και ηχεία ή ακουστικά με μικρόφωνο ή ενσωματωμένο μικρόφωνο και ηχεία στο Laptop και κάμερα
 4. Σταθερή ενσύρματη σύνδεση του Η/Υ στο router για την μέγιστη ταχύτητα σύνδεσης
 5. Εγκαταστημένες στον H/Y τις τελευταίες εκδόσεις των φυλλομετρητών (browsers) Google Chrome ή Mozilla

 

Επιπροσθέτως, προϋπόθεση για την επιλογή των 20 σχολικών μονάδων που θα υποστηριχθούν για εκπόνηση καινοτόμου υλικού Επαυξημένης Αξιολόγησης και την πιλοτική δοκιμή είναι:

(α) Επιτυχής παρακολούθηση της επιμόρφωσης

(β) Σύμφωνη γνώμη του συλλόγου Διδασκόντων/Διδασκουσών σχετικά με τη συμμετοχή και τη συνεργασία για την υλοποίηση του έργου

(γ) δυνατότητα χρήσης κινητής συσκευής στην τάξη (τάμπλετ ή κινητό)

 

Χρονοδιάγραμμα και πρόγραμμα επιμόρφωσης

Η επιμόρφωση προβλέπεται να υλοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα 15 Ιανουαρίου15 Μαρτίου.

Η σύγχρονη εξ αποστάσεως φάση θα υλοποιείται σε απογευματινές ώρες, μεταξύ των ωρών 17.00- 21.00

Η δια ζώσης φάση προβλέπεται να υλοποιηθεί Παρασκευή απόγευμα ως και Κυριακή πρωί.

 

Υποστήριξη για την εκπόνηση καινοτόμου υλικού Επαυξημένης Αξιολόγησης:

15 Μαρτίου 2022 έως και 30 Απριλίου 2022

 

Βεβαιώσεις

Στους επιτυχώς συμμετέχοντες στην επιμόρφωση χορηγείται βεβαίωση επιμόρφωσης 32 ωρών

Στους επιμορφωμένους που θα εκπονήσουν καινοτόμο υλικό σε συνεργασία με τη σχολική τους μονάδα χορηγείται βεβαίωση εκπόνησης καινοτόμου υλικού

 

Διαδικασία Υποβολής Δήλωσης Συμμετοχής-Προθεσμία Υποβολής

Οι ενδιαφερόμενοι/νες εκπαιδευτικοί υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ι.Ε.Π. (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo) ακολουθώντας την αναγραφόμενη στην ιστοσελίδα σχετική διαδικασία.

Η δήλωση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 για την ακρίβεια και αλήθεια του περιεχομένου των δηλωθέντων στοιχείων καθώς και της πλήρους, ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της παρούσης πρόσκλησης. Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις που θα υποβληθούν με άλλο τρόπο στο Ι.Ε.Π.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αναπληρωτές/-ρώτριες με τρίμηνη σύμβαση θα πρέπει να προσέξουν ότι η σύμβασή τους είναι ενεργή (δεν έχει λήξει) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 

Προθεσμία υποβολής αίτησης συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από την ανακοίνωση

έως και Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου, ώρα 13.00

ΙΕΠ πρόγραμμα Erasmus+ Augmented Assessment διοργανώνεται σύμφωνα με πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για εκπαιδευτικούς Γυμνασίου Δημοτικού σύμφωνα με το δελτίο τύπου εδώ και την πρόσκλησή του εδώ

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε