ΙΕΠ Υποβολή αιτήσεων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών

ΙΕΠ Υποβολή αιτήσεων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 16044/9-12-2022 έγγραφο του ΙΕΠ.

Πράξη

«Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS: 5035543

   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β’ ΦΑΣΗ

  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020»

που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

 

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), Ν.Π.Ι.Δ., το οποίο εποπτεύεται από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων υλοποιεί εξ αποστάσεως επιμόρφωση των εν ενεργεία εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – MIS5035543».

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Την υπ´ αρ. πρωτ. 208017/Γ4/10-12-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 5527/τ.Β´/10-12-2018) περί «Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ν. 3966/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 69 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α´/12-06-2018).
 1. Τους Κανονισμούς 1303/2013 και 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως ισχύουν.
 2. Την υπ΄ αρ. 180661/Γ4/19-11-2019 (ΦΕΚ 981/Β΄ Υ.Ο.Δ.Δ./20-11-2019) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και ορισμός νέων».
 1. Τον ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α´/23-12-2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-06-2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α´) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
 2. Την υπ’ αριθμ. 75365/06-07-2021 (ΦΕΚ 3051 Β/09-07-2021) ΥΑ με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 137675/EΥΘΥ/1016/19.12.2018 υπουργικής απόφασης με τίτλο «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 110427/1020/20.10.2016 (Β’ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (Β’1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων’’» (Β’ 5968).»
 1. Τις διατάξεις του ν. 4727/20 (ΦΕΚ 184 Α/23-9-2020): «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις», ο οποίος αντικατέστησε τον ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
 1. Τις διατάξεις του v. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α΄/29-8-2018) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων» και τα όσα ορίζονται από τις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε ό,τι αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για τα Προσωπικά Δεδομένα (Κανονισμός Ε.Ε. 2016/679).
 2. Το άρθρο 179 του Ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις για την εκπαίδευση».
 3. Τις διατάξεις του 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 4. Την υπ’ αριθμ. 2418/06-05-2019 (ΑΔΑ:6Μ1Π465ΧΙ8-ΓΩ3) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», με MIS 5035542 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014- 2020», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 4561/14-10-2020 (ΑΔΑ: ΩΜ8Ε46ΜΤΛΡ- Ζ1Φ) και ισχύει.
 1. Την υπ´ αρ. πρωτ. 2489/09-05-2019 (ΑΔΑ: 6ΘΛ3465ΧΙ8-Ι2Γ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS 5035543 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014- 2020» όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αρ. πρωτ. 2951/16-06-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΞ646ΜΤΛΡ- Τ9Χ) και ισχύει.
 1. Την υπ’ αριθμ. 37/15-07-2021 Απόφαση του ΔΣ του ΙΕΠ σχετικά με την τροποποίηση των Πράξεων «Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS 5035542 και «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS 5035543.
 1. την υπ’ αρ. πρωτ. 7863/25-07-2019 (ΑΔΑ: ΩOΩΡΟΞΛΔ-ΝΕΝ) Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 7 «Υλοποίηση Επιμόρφωσης ΑΠ6 – ΠΑΠ», του Υποέργου 8 «Υλοποίηση Επιμόρφωσης ΑΠ6 – ΛΑΠ», του Υποέργου 9 «Υλοποίηση Επιμόρφωσης ΑΠ6 – ΜΕΤ», του Υποέργου 10 «Υλοποίηση Επιμόρφωσης ΑΠ8 – ΜΕΤ», και του Υποέργου 11 «Υλοποίηση Επιμόρφωσης ΑΠ9 – ΠΑΠ» της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5035543, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 18160/21-10-2021 (ΑΔΑ: ΩΦΦΚΟΞΛΔ-ΨΒΒ) δεύτερη (2η) τροποποίηση Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα των Υποέργων 7-11 και ισχύει.
 1. Την υπ´ αρ. πρωτ. 9158/04-09-2020 (ΑΔΑ: 6Ο81ΟΞΛΔ-ΙΘΓ) απόφαση σχετικά με τον Ορισμό Υπευθύνου των Πράξεων «Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», με κωδικό MIS 5035542 και «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με κωδικό MIS 5035543 και ανασυγκρότηση της Επιστημονικής Ομάδας Έργου (ΕΟΕ) των ως άνω Πράξεων, οι οποίες υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».
 2. Την υπ’ αρ. 62/17-11-2022 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. με την οποία εγκρίνεται η διενέργεια της παρούσας Πρόσκλησης, για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην Β’ Φάση εξ αποστάσεως επιμόρφωση για τo έτος 2022- 2023 στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

Ειδικότερα η παρούσα πρόσκληση αφορά στην επιμόρφωση 33.000 εκπαιδευτικών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών Γενικής Εκπαίδευσης από τους Επιμορφωτές Β’ μέσω μεικτού συστήματος επιμόρφωσης (8 ώρες σύγχρονη-28 ώρες ασύγχρονη επιμόρφωση).

 

Α΄ ΜΕΡΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

 Η Πράξη «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το Εκπαιδευτικό Υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» έχει ως αντικείμενο τον σχεδιασμό και την υλοποίηση επιμόρφωσης επί των νέων ΠΣ Γενικής Εκπαίδευσης και του αντίστοιχου υποστηρικτικού υλικού για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η επιμόρφωση, στο πλαίσιο της Πράξης υλοποιείται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (σύγχρονης και ασύγχρονης) και έχει ως απώτερο στόχο την ενίσχυση και αποτελεσματική υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου σε γνωστικό και παιδαγωγικό επίπεδο. Η επιμόρφωση στοχεύει: α) στην εξοικείωση με τις αρχές, τη φιλοσοφία, τη μεθοδολογία και τις παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές των νέων προγραμμάτων σπουδών, β) στην προσέγγιση των εννοιών που διατρέχουν τα επιμέρους γνωστικά πεδία, γ) στην εξάσκηση στον σχεδιασμό αναλυτικού προγράμματος μαθήματος σύμφωνα με τα νέα ΠΣ γενικής εκπαίδευσης, δ) στην ανάπτυξη διδακτικών σεναρίων και ε) στη δημιουργία και τον συντονισμό κοινοτήτων μάθησης. Η εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού από τους/τις επιμορφούμενους/νες δύναται να αποτελέσει πρόσθετο υποστηρικτικό υλικό.

 

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

 Η διάρκεια κάθε επιμορφωτικού προγράμματος μεικτού τύπου είναι τριάντα έξι (36) ώρες και πιο συγκεκριμένα

 • οκτώ (8) ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση,
 • είκοσι (28) ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση

(στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οκτώ (8) ώρες μελέτη για την εκπόνηση διδακτικού σεναρίου) και οι οποίες πραγματοποιούνται σε χρονικό διάστημα έως επτά (7) εβδομάδων.

Η επιτυχής παρακολούθηση και υλοποίηση του συνόλου των υποχρεώσεων του κάθε επιμορφωτικού προγράμματος οδηγεί σε πιστοποιημένη επιμόρφωση τριάντα έξι (36) ωρών.

Η υλοποίηση της επιμόρφωσης έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί σε δύο κύκλους διάρκειας 7 εβδομάδων ο καθένας.

Τα προσφερόμενα επιμορφωτικά προγράμματα ανά γνωστικό αντικείμενο αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί.

 

Προγράμματα Σπουδών Γενικής Εκπαίδευσης/Επιμορφωτικά Προγράμματα
 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Κοινωνικές Επιστήμες

Αριθμός προσφερόμενων προγραμμάτων
1 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Γυμνάσιο) 15
2 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Δημοτικό) 46
3 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Λύκειο) 12
4 Οικιακή Οικονομία (Γυμνάσιο) 10
5 Αρχές Οικονομικής Επιστήμης (Λύκειο) 15
6 Φυσική Αγωγή (Λύκειο) 23
7 Φυσική Αγωγή (Γυμνάσιο) 32
8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) 55
9 Θρησκευτικά (Λύκειο) 19
10 Θρησκευτικά (Γυμνάσιο) 29
11 Θρησκευτικά (Δημοτικό) 30
12 Ιστορία (Λύκειο) 32
13 Ιστορία (Γυμνάσιο) 41
14 Ιστορία (Δημοτικό) 48
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία και Μαθηματικά
1 Πληροφορική (Λύκειο) 29
2 Πληροφορική (Γυμνάσιο) 37
3 Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) & Πληροφορική

(Δημοτικό)

24
4 Μαθηματικά (Λύκειο) 46
5 Μαθηματικά (Γυμνάσιο) 44
6 Μαθηματικά (Δημοτικό) 74
7 Χημεία (Λύκειο) 23
8 Χημεία (Γυμνάσιο) 14
9 Βιολογία (Λύκειο) 18

 

10 Βιολογία (Γυμνάσιο) 11
11 Μελέτη Περιβάλλοντος (Δημοτικό) 42
12 Φυσικά (Δημοτικό) 59
13 Φυσική (Γυμνάσιο) 31
14 Φυσική (Λύκειο) 32
15 Τεχνολογία (Γυμνάσιο) 21
16 Γεωλογία-Γεωγραφία (Γυμνάσιο) 9
17 Γεωγραφία (Δημοτικό) 26
18 Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Α/θμια,

Β/θμια)

31
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Πρώτη σχολική ηλικία
1 Νεοελληνική Γλώσσα (Λύκειο) 33
2 Νεοελληνική Γλώσσα (Γυμνάσιο) 33
3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) 108
4 Λογοτεχνία (Λύκειο) 34
5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) 38
6 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Λύκειο) 24
7 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γυμνάσιο) 15
8 Λατινικά (Λύκειο) 14
9 Φιλοσοφία (Λύκειο) 15
10 Αγγλικά (Λύκειο) 28
11 Γαλλικά (Λύκειο) 17
12 Γερμανικά (Λύκειο) 16
13 Προσχολική Εκπαίδευση – ΠΣ Νηπιαγωγείου 118
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Τέχνες και Πολιτισμός
1 Εικαστικά (Δημοτικό) 13
2 Καλλιτεχνικά (Γυμνάσιο) 9
3 Μουσική (Δημοτικό) 17
4 Μουσική (Γυμνάσιο) 15
5 Θεατρική Αγωγή (Δημοτικό) 13
6 Σχέδιο (Γραμμικό & Ελεύθερο) (Λύκειο) 6

 

3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η Β‘ Φάση επιμόρφωσης, ως συνέχεια της Α΄ Φάσης (Επιμόρφωση εκπαιδευτικών της Πιλοτικής Εφαρμογής των νέων ΠΣ & Επιμόρφωση Επιμορφωτών Β΄) αφορά 33.000 εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο 51 διαθέσιμων επιμορφωτικών προγραμμάτων για τα νέα Προγράμματα Σπουδών Γενικής Εκπαίδευσης και προγραμματίζεται να υλοποιηθεί σε δύο επιμορφωτικούς κύκλους.

Η εξ αποστάσεως επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί μέσω του Ο.Π.Σ. επιμόρφωσης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και ειδικότερα η σύγχρονη επιμόρφωση θα υλοποιείται μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams και η ασύγχρονη με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Μoodle του Ι.Ε.Π. Για τη συμμετοχή των επιμορφoύμενων απαιτείται πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή προκειμένου να παρακολουθήσουν απρόσκοπτα την εξ αποστάσεως επιμόρφωση (σύγχρονη και ασύγχρονη). Βασικές προϋποθέσεις όσον αφορά τον εξοπλισμό είναι οι ακόλουθες:

 1. Desktop H/Y ή Laptop (δεν συνιστάται κινητό ή tablet)
 2. Windows 1 ή νεότερα
 3. Χρήση μικροφώνου, ηχείων, ακουστικών
 4. Συνιστάται η χρήση ενσύρματης σύνδεσης για αποφυγή αποσυνδέσεων.
 5. Συνιστάται η χρήση της πιο πρόσφατης ενημερωμένης έκδοσης των φυλλομετρητών (browsers) Google Chrome ή Microsoft Edge.
 6. Συνιστάται η είσοδος στο Microsoft Teams να γίνεται μέσω φυλλομετρητή (browser).

 

4. ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η επιμόρφωση υλοποιείται μέσω του Ο.Π.Σ. επιμόρφωσης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής από πιστοποιημένους Επιμορφωτές Β’ στα νέα ΠΣ Γενικής Εκπαίδευσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στην επιμόρφωση είναι η εγγραφή στο Μητρώο του ΙΕΠ.

Κάθε εκπαιδευτικός παρακολουθεί ένα (1) επιμορφωτικό πρόγραμμα συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου, το οποίο θα προκύψει από την επεξεργασία των αιτήσεων- δηλώσεων μετά τη λήξη της προθεσμίας της παρούσας πρόσκλησης.

Ανάλογα με την ειδικότητα ως πρώτη ανάθεση και τον τύπο σχολείου υπηρέτησης, θα υπάρχουν διαθέσιμα ένα ή περισσότερα του ενός προγράμματα για κάθε εκπαιδευτικό. Οι εκπαιδευτικοί ανάλογα με την ειδικότητά τους δηλώνουν με σειρά προτίμησης τα επιμορφωτικά προγράμματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν, με δυνατότητα επιλογής όλων των διαθέσιμων προγραμμάτων.

Σημαντική Παρατήρηση: Οι εκπαιδευτικοί που ήδη έχουν επιμορφωθεί στα Νέα Προγράμματα Σπουδών κατά τη φάση της Πιλοτικής Εφαρμογής (Α’ φάση) το σχολικό έτος 2021-2022 δεν δύνανται να συμμετάσχουν στην παρούσα φάση επιμόρφωσης.

Στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί εντάσσονται σε τμήματα ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους, τη Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης /Διοικητική Περιφέρεια που υπηρετούν και τη σειρά προτίμησης του επιμορφωτικού προγράμματος/γνωστικού αντικειμένου. Το έργο είναι χωροθετημένο και η ομάδα στόχος για κάθε κατηγορία περιφέρειας είναι προκαθορισμένη. Η κατανομή σε τμήματα ακολουθεί τη γεωγραφική κατανομή των τμημάτων στις 13 Διοικητικές Περιφέρειες, όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα του Παραρτήματος της παρούσας πρόσκλησης. Το 0,25 και το 0,5 τμήματος στον πίνακα αντιστοιχεί, ενδεικτικά για ένα τμήμα 24 εκπαιδευτικών, σε 8 και 16 εκπαιδευτικούς αντίστοιχα και σημαίνει ότι σε αυτή την περίπτωση ένα τμήμα μπορεί να έχει εκπαιδευτικούς από περισσότερες της μιας διοικητικής περιφέρειας.

 

5. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

Το ΙΕΠ εκδίδει ενημερωτικές ανακοινώσεις για την έναρξη των προγραμμάτων επιμόρφωσης, οι οποίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του φορέα και οι επιμορφούμενοι έχουν την ευθύνη να παρακολουθούν.

Η σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση θα πραγματοποιείται σε ώρες εκτός λειτουργίας/ωραρίου του σχολικού προγράμματος σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες σύμφωνα με το πρόγραμμα επιμόρφωσης. Το υλικό της επιμόρφωσης θα διατίθεται μέσω της υφιστάμενης ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου και ηλεκτρονικής μάθησης (moodle) του Ι.Ε.Π. η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την ανάρτηση των δραστηριοτήτων από τους επιμορφούμενους/ες καθώς και για την επικοινωνία μεταξύ τους και με τον επιμορφωτή/τρια Β΄ σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος επιμόρφωσης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος κάθε επιμορφούμενος/η θα λάβει βεβαίωση. Προκειμένου να θεωρηθεί επιτυχής η συμμετοχή ενός επιμορφούμενου στο πρόγραμμα, ώστε να λάβει Πιστοποίηση Επιμόρφωσης απαιτείται: α) να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του επιμορφωτικού προγράμματος, όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στην ενότητα 5.1 Υποχρεώσεις παρακολούθησης επιμόρφωσης, της παρούσας πρόσκλησης, β) να συμπληρώσει τα απογραφικά Δελτία Εισόδου – Εξόδου, γ) να υποβάλει συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο αποτίμησης επιμόρφωσης και αποτίμησης του Προγράμματος Σπουδών στο οποίο επιμορφώθηκε.

5.1  Υποχρεώσεις παρακολούθησης επιμόρφωσης

 • Η επιτυχής παρακολούθηση της σύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης βασίζεται στη συμμετοχή του επιμορφούμενου στις προγραμματισμένες συνεδρίες. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να παρακολουθήσει το 80% κατ’ ελάχιστον των διδακτικών ωρών του προγράμματος (δηλαδή 7 από τις 8 ώρες σύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης). Αυτό θα πιστοποιείται από τα ηλεκτρονικά παρουσιολόγια, τα οποία τηρούνται στο πλαίσιο της διεξαγωγής του προγράμματος.

· Η επιτυχής παρακολούθηση της ασύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης βασίζεται:

α) Στην εκπόνηση από τον επιμορφούμενο των εβδομαδιαίων δραστηριοτήτων (εργασιών) των επιμορφωτικών ενοτήτων τις οποίες παρακολουθεί και ανατροφοδοτεί ο επιμορφωτής.

β) Στην επιτυχή ολοκλήρωση των ερωτήσεων αυτοαξιολόγησης κάθε επιμορφωτικής ενότητας.

γ) Στην εκπόνηση διδακτικού σεναρίου με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και με βάση το χρονοδιάγραμμα που θα ανακοινωθεί και πάντως όχι μετά από την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης εκτός ειδικών συνθηκών και περιπτώσεων. Το κάθε διδακτικό σενάριο θα αξιολογηθεί και θα ανατροφοδοτηθεί από τον επιμορφωτή, λαμβάνοντας έναν χαρακτηρισμό (επαρκές-εξαιρετικό, επαρκές- πολύ καλό, επαρκές – καλό, μη επαρκές) και την απαραίτητη ανατροφοδότηση.

Σημείωση: Στο ΟΠΣ της επιμόρφωσης του ΙΕΠ είναι ενσωματωμένο το λογισμικό λογοκλοπής Turnitin.

 Σε περίπτωση αξιολόγησης διδακτικού σεναρίου ως μη επαρκούς, ο επιμορφούμενος επανυποβάλλει το επικαιροποιημένο διδακτικό σενάριο και, εφόσον αξιολογηθεί εκ νέου ως μη επαρκές, οριστικοποιείται η τελική απόρριψή του. Εφόσον ο επιμορφούμενος υποβάλει σχετικό αίτημα, η διαδικασία εκπόνησης του διδακτικού σεναρίου δύναται να επαναληφθεί. Η όλη διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως και 14 ημέρες μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης (7 ημέρες περιθώριο για την επανυποβολή του διδακτικού σεναρίου και 7 ημέρες για την αξιολόγησή του).

Επιμορφούμενος, ο οποίος συμμετέχει με επάρκεια στη σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση και επίσης ολοκληρώνει επιτυχώς τις προϋποθέσεις α και β της ασύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, λαμβάνει βεβαίωση παρακολούθησης της επιμόρφωσης.

  

Β΄ΜΕΡΟΣ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ

Οι ωφελούμενοι/ες εκπαιδευτικοί, οι οποίοι/ες θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα επιμόρφωσης θα κατανεμηθούν σε τμήματα των δεκαπέντε (15) έως είκοσι πέντε (25) ατόμων. Σε περίπτωση ειδικών συνθηκών, ένα τμήμα μπορεί να δημιουργηθεί με λιγότερους/ες ή με περισσότερους/ες εκπαιδευτικούς με απόφαση του ΔΣ του ΙΕΠ.

Με βάση την κατανομή τμημάτων ανά επιμορφωτικό πρόγραμμα και περιφέρεια, όπως αναλυτικά αποτυπώνονται στο Παράρτημα της παρούσας Πρόσκλησης, δημιουργείται ο αντίστοιχος αριθμός τμημάτων επιμόρφωσης. Για τα τμήματα και το πρόγραμμα της επιμόρφωσης το ΙΕΠ εκδίδει ενημερωτικές ανακοινώσεις για την έναρξη των προγραμμάτων επιμόρφωσης, οι οποίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του φορέα και οι επιμορφούμενοι έχουν την ευθύνη να παρακολουθούν.

Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου ελάχιστου αριθμού επιμορφούμενων ενός γνωστικού αντικείμενου ή/και τμήματος με απόφαση του ΔΣ του ΙΕΠ δύναται να καθοριστεί διαφορετική από τους πίνακες κατανομή εκπαιδευτικών ανά τμήμα.

Σε περίπτωση μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή αδυναμίας ανάληψης τμήματος από επιμορφωτή Β΄ δύναται με απόφαση του ΔΣ του ΙΕΠ να καθοριστεί η ανακατανομή των επιμορφούμενων στους διαθέσιμους Επιμορφωτές Β.

2.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

 • Δικαιούχοι αιτήσεως

 Όλοι οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί, μόνιμοι ή αναπληρωτές, δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης.

2.2  Διαδικασία υποβολής αίτησης – Επιλογή

 Η διαδικασία υποβολής αίτησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Βήμα 1ο

α) Εγγραφή και είσοδο στο μητρώο του ΙΕΠ, https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/

β) Συμπλήρωση υποχρεωτικών προσωπικών στοιχείων (Μενού Portfolio/Καρτέλα «Προσωπικά Στοιχεία»)

γ) Επιλογή από το μενού Αιτήσεις της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης:

«Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα νέα Προγράμματα Σπουδών», MIS 5035543 – Β’ Φάση

και δήλωση των ακόλουθων στοιχείων:

 • Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης
 • Τύπος σχολείου  οργανικής   υπηρέτησης   (Προσχολική-Δημοτικό-Γυμνάσιο-Λύκειο).

*Για αναπληρωτές: Τύπος σχολείου υπηρέτησης με τις περισσότερες ώρες.

 • Ειδικότητα
 • Επιμορφωτικό πρόγραμμα (δηλώνεται η επιθυμητή σειρά προτεραιότητας) στην περίπτωση των ειδικοτήτων για τις οποίες προσφέρονται περισσότερα του ενός προγραμμάτων.

δ) Συμπλήρωση απογραφικού δελτίου εισόδου (το οποίο βρίσκεται μέσα στην αίτηση και το οποίο υποβάλλεται ξεχωριστά).

ε) Οριστική υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης.

Προσοχή: Η επιλογή «Αποθήκευση» δεν θεωρείται υποβολή της αίτησης. Η υποβολή αίτησης οριστικοποιείται με την επιλογή «Οριστική Υποβολή».

Βήμα 2ο: Η Επιστημονική Ομάδα Έργου (Ε.Ο.Ε.) του Ι.Ε.Π., μετά τη λήξη υποβολής των αιτήσεων:

Α. Κατανέμει τους/τις εκπαιδευτικούς σε τμήματα.

Β. Καταρτίζει το πρόγραμμα της επιμόρφωσης το οποίο εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.

Γ. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω με νεότερη ανακοίνωση θα ενημερωθούν με κάθε πρόσφορο μέσο (email, viber, sms) οι εκπαιδευτικοί σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, το πρόγραμμα της επιμόρφωσης και τις απαραίτητες ενέργειες για την έναρξη των επιμορφώσεων.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 για την ακρίβεια και αλήθεια του περιεχομένου των δηλωθέντων στοιχείων καθώς και της πλήρους, ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της παρούσης πρόσκλησης.

Δε θα γίνονται δεκτές αιτήσεις που θα υποβληθούν με άλλο τρόπο στο Ι.Ε.Π., πέραν της υποβολής μέσω του Μητρώου του ΙΕΠ.

 • Προθεσμία υποβολής αίτησης

 Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν αίτηση

από τη Δευτέρα 12/12/2022 και ώρα 13:00 έως την Τετάρτη 28/12/2022 και ώρα 13:00

  

 1. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ

 Καθώς το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), είναι υποχρεωτική η συλλογή στοιχείων για όλους/ες τους/τις ωφελούμενους/ες, σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 1303/2013 και (ΕΕ) 1304/2013.

Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν να παρακολουθήσουν το επιμορφωτικό πρόγραμμα, υποχρεωτικά συμπληρώνουν το “απογραφικό δελτίο εισόδου” στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.iep.edu.gr/services/mitroo/. Αντίστοιχα, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι/ες θα συμπληρώσουν υποχρεωτικά το “απογραφικό δελτίο εξόδου” και το ερωτηματολόγιο αποτίμησης της Επιμόρφωσης και αποτίμησης των Προγραμμάτων Σπουδών, ώστε να λάβουν βεβαίωση επιτυχούς πιστοποίησης ή παρακολούθησης.

4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2131335564 (για τεχνικά θέματα) και 2131335557 και 2131335556 (για διαδικαστικά θέματα).

Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται:

ΕΡΓΑ→ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ→ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ. Επισημαίνεται ότι όλα τα σχετικά με την επιμόρφωση (διευκρινίσεις, ανακοινώσεις σχετικά με το πρόγραμμα της επιμόρφωσης, τα Επιμορφωτικά Κέντρα, τις απαραίτητες ενέργειες για την έναρξη των επιμορφώσεων όπως εγγραφές επιμορφούμενων κ.λ.π., αποφάσεις) θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. και οι επιμορφούμενοι έχουν την ευθύνη να παρακολουθούν.

Η πρόσκληση αποστέλλεται στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. για προώθηση στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία και στη Γενική Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για προώθηση σε όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Επιπρόσθετα η πρόσκληση αποστέλλεται με ευθύνη του γραφείου τύπου του Ι.Ε.Π. σε εκπαιδευτικές ιστοσελίδες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ι.Ε.Π.

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

 

 

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε