Καθηκοντολόγιο Εκπαιδευτικών

Καθηκοντολόγιο Εκπαιδευτικών

Το 2002 το υπουργείο παιδείας δημοσίευσε στο υπ’ αριθμ. Φύλλο της Κυβερνήσεως την υπ’ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 υπουργική απόφαση, γνωστή και ως Καθηκοντολόγιο Εκπαιδευτικών, με θέμα:

Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων.

Βρίσκεται εν ισχύει πλήν βεβαίως των άρθρων που έχουν αντικατασταθεί η καταργηθεί.

Την 28η Δεκεμβρίου 2021 το ΥΠΑΙΘ δημοσίευσε την υπουργική απόφαση 170405/ΓΓ1 (Αρ. Φύλλου 6273 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 28 Δεκεμβρίου 2021) με θέμα:

Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Διευθυντών Εκπαίδευσης

 

 

Η υπ’ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 υπουργική απόφαση, Καθηκοντολόγιο Εκπαιδευτικών, βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1G_NtB5iULLwSDiakvT8Zryg4eDCVoC4T/view?usp=sharing

Ευχαριστούμε πολύ τη ΔΔΕ Φλώρινας που μας παραχώρησε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε το αρχείο αυτό στην ιστοσελίδα μας. 

 

Τα θέματα που αναπτύσσονται στην υπουργική αυτή απόφαση του 2002 αποτυπώνονται με τους τίτλους των άρθρων που είναι οι εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΥΤΩΝ

Άρθρο 1

Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης

Άρθρο 2

Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης σε σχέση με τους Σχολικούς Συμβούλους

Άρθρο 3

Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης σε σχέση με τους Διευθυντές Εκπαίδευσης και τους Προϊσταμένους Γραφείων

Άρθρο 4

Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης σε σχέση με τις λοιπές αποκεντρωμένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες

Άρθρο 5

Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Προϊσταμένων των Τμημάτων Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

Άρθρο 6

Καθήκοντα και αρμοδιότητες Προϊσταμένου του Τμήματος Διοίκησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

 

Άρθρο 7

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 8

Έργο των Σχολικών Συμβούλων

Άρθρο 9

Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Σχολικών Συμβούλων σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς

Άρθρο 10

Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Σχολικών Συμβούλων σε σχέση με τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων και τους Συλλόγους των Διδασκόντων

Άρθρο 11

Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Σχολικών Συμβούλων σε σχέση με τους Διευθυντές Εκπαίδευσης και Προϊσταμένους Γραφείων Εκπαίδευσης

Άρθρο 12

Αρμοδιότητες των Σχολικών Συμβούλων σε σχέση με άλλους φορείς

Άρθρο 13

Ειδικές υποχρεώσεις των Σχολικών Συμβούλων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Άρθρο 14 Έργο των Διευθυντών Εκπαίδευσης

Άρθρο 15 Γενικά καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης

Άρθρο 16 (24) Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης σχετικά με τις εξετάσεις

Άρθρο 17 Αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης σχετικές με τους πίνακες των Διευθυντών Υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και άλλα συναφή θέματα

Άρθρο 18 Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς

Άρθρο 19 Αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης σχετικές με τα λοιπά θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των εκπαιδευτικών

Άρθρο 20 Αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης σχετικές με την ιδιωτική εκπαίδευση

Άρθρο 21 Αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης σε σχέση με τους Διευθυντές σχολικών μονάδων

Άρθρο 22 Αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης σε σχέση με τους Προϊσταμένους Γραφείων Εκπαίδευσης

Άρθρο 23 Αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης σε σχέση με τους Σχολικούς Συμβούλους

Άρθρο 24 Καθήκοντα και Αρμοδιότητες των Προϊσταμένων των Γραφείων Εκπαίδευσης

Άρθρο 25 Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Προϊσταμένων Γραφείων Φυσικής Αγωγής

Άρθρο 26

Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΕΚ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ ΣΕΚ

Άρθρο 27

Έργο των Διευθυντών των σχολικών μονάδων

Άρθρο 28

Γενικά καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών σχολείων

Άρθρο 29

Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών σε σχέση με το Σύλλογο των Διδασκόντων

Άρθρο 30

Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών των σχολείων σε σχέση με τους Σχολικούς Συμβούλους, το Διευθυντή Εκπαίδευσης και τον Προϊστάμενο του Γραφείου

Άρθρο 31

Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών σχολείων σε σχέση με τους μαθητές

Άρθρο 32

 

Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών σε σχέση με τα όργανα λαϊκής συμμετοχής

και τους άλλους συντελεστές εκπαίδευσης

Άρθρο 33

 

Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων

Άρθρο 34

Καθήκοντα και αρμοδιότητες διευθυντών και υποδιευθυντών ΣΕΚ και υπευθύνων ΣΕ

 

Άρθρο 35

Καθήκοντα και αρμοδιότητες υπευθύνων τομέων εργαστηρίων

Α’. Καθήκοντα υπευθύνου τομέα ΣΕΚ

Β’. Καθήκοντα υπευθύνου Σχολικού Εργαστηρίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΔΠ), ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ (ΣΔ)

Άρθρο 36

Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών διδασκόντων

Άρθρο 37

Σύνθεση και λειτουργία του Συλλόγου των Διδασκόντων (ΣΔ)

Άρθρο 38

Έργο του Συλλόγου των Διδασκόντων

Άρθρο 39

Καθήκοντα και αρμοδιότητες του Συλλόγου των Διδασκόντων

 

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε