Καθορισμός αριθμού εισακτέων Σχολής Πυροσβεστών 2023-2024

Καθορισμός αριθμού εισακτέων Σχολής Πυροσβεστών 2023-2024 που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις σύμφωνα με την ΚΥΑ και έχοντας ως θέμα:

«Καθορισμός αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2022-2023».

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:

α. Της περ. δ΄ της παρ. 13 του άρθρου 39 του ν. 4662/20 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» (Α΄ 27).

β. Του ν. 4186/2013 (Α΄193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και του ν. 4777/2021 (Α΄ 25) «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις».

γ. Του π.δ. 17/2022 «Προσόντα, προϋποθέσεις, κωλύματα κατάταξης, κατηγορίες υποψηφίων και διαδικασία για την εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών και στη φοιτητών στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο» (Α΄53), όπως ισχύει.

δ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121).

ε. Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

στ. Του π.δ. 70/2021 «Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 161).

ζ. Του π.δ. 71/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργού» (Α΄ 162).

η. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 119 περ. 22 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

θ. Της υπ’ αριθ. Υ70/30-10-2020 Απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).

ι. Της υπ’ αριθ. 1/13-09-2021 Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά» (Β΄ 4215).

ια. Της υπ’ αριθ. 10490 οικ. Φ.109.1/14-05-2018 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 1872) Υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, «Καθορισμός του κοινού ειδικού ποσοστού, θέσεων, επί του συνολικού αριθμού εισακτέων στη Σχολή Πυροσβεστών, υποψηφίων που συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α΄193) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και των υποψηφίων που συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων και επιλέγουν να διεκδικήσουν θέσεις από το κοινό ειδικό ποσοστό».

ιβ. Την υπ’ αριθ. 31/27-09-2022 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ 33/2006) «Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2023», η οποία διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./οικ.17599 από 09-11- 2022 έγγραφο.

ιγ. Την από 03-03-2023 Εισηγητική Έκθεση κ. Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος.

 1. Την υπ’ αριθ. 3542/ΓΔΟΥ/ΔΠΔΑ από 6/3/2023 Εισήγηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με την οποία για το οικονομικό έτος 2023 προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 455,84 €, για το οικονομικό έτος 2024 προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 1.014.064,20 €, για το οικονομικό έτος 2025 προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 1.108.160,37 €, για το οικονομικό έτος 2026 προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 1.046.450,37 € και για το οικονομικό έτος 2027 προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 1.918.661,25 €. Η προαναφερόμενη δαπάνη θα καλυφθεί από τις ήδη εγγεγραμμένες πιστώσεις του Π/Υ εξόδων του Ε.Φ. 1059.201.0000000 «Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας» έτους 2023 και στοιχεί στους στόχους και τις δεσμεύσεις του εγκριθέντος με το ν. 4813/2021 Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025. Για τα επόμενα οικονομικά έτη, πέραν του ΜΠΔΣ, η συνολική δαπάνη θα προϋπολογίζεται εντός των ορίων αυτού.

 

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Άρθρο 1

Αριθμός εισακτέων

 

 1. Ο αριθμός των εισακτέων στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, ύστερα από συμμετοχή τους στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2022-2023 καθορίζεται σε εκατόν εβδομήντα (170).

 

α) Από τον ανωτέρω αριθμό εισακτέων, ποσοστό 5%, ήτοι εννέα (9) θέσεις θα καλυφθεί από υποψήφιους των ΕΠΑ.Λ. που λαμβάνουν μέρος στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α΄193) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και των υποψήφιων που συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων και επιλέγουν να διεκδικήσουν θέσεις από το ανωτέρω ποσοστό. Από τον αριθμό αυτό:

 

αα) Μια (1) θέση, για την απόδοση ποσοστού 10%, θα καλυφθεί από υποψήφιους των ΕΠΑ.Λ που εξετάσθηκαν στα μαθήματα, προηγούμενων ετών, σε εθνικό επίπεδο και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (χωρίς νέα εξέταση), που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2021, 2022), ως ακολούθως: Σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2022, σε ποσοστό 60%, ήτοι μια (1) θέση και σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2021, σε ποσοστό 40%, ήτοι μηδέν (0) θέσεις.

 

αβ) Οι υπόλοιπες οχτώ (8) θέσεις θα καλυφθούν από υποψήφιους των ΕΠΑ.Λ που λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο (με εξετάσεις), το τρέχον σχολικό έτος 2022-2023.

 

β) Οι υπόλοιπες θέσεις, ήτοι εκατόν εξήντα μία (161), θα καλυφθούν ως εξής:

 

βα) Δεκαέξι (16) θέσεις, για την απόδοση του ποσοστού 10%, θα καλυφθούν από υποψήφιους που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, προηγούμενων ετών, δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (χωρίς νέα εξέταση) και απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2021, 2022), ως ακολούθως: Σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2022, σε ποσοστό 60%, ήτοι δέκα (10) θέσεις και σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2021, σε ποσοστό 40%, ήτοι έξι (6) θέσεις.

ββ) Οι υπόλοιπες εκατόν σαράντα πέντε (145) θέσεις θα καλυφθούν από υποψήφιους που εξετάζονται στα μαθήματα της Γ΄ Τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος 2022- 2023.

 1. α) Από τον αριθμό των εισακτέων, επί των θέσεων όπως καθορίστηκαν αναλυτικά στην περίπτωση ββ της παραγράφου 1:

αα. Τέσσερις (4) θέσεις, σε ποσοστό 3%, προέρχονται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορία της περ. α΄ της παρ. 2 (Α΄ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 17/2022 (Α΄53), όπως ισχύει.

αβ. Τρεις (3) θέσεις, σε ποσοστό 2%, προέρχονται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της περ. β΄ της παρ. 2 (Β΄ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 17/2022 (Α΄53), όπως ισχύει.

αγ. Εννέα (9) θέσεις, σε ποσοστό 6%, προέρχονται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της περ. γ΄ της παρ. 2 (Γ΄ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 17/2022 (Α΄53), όπως ισχύει.

αδ. Τέσσερις (4) θέσεις, σε ποσοστό 3%, προέρχονται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της περ. δ΄ της παρ. 2 (Δ΄ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 17/2022 (Α΄53), όπως ισχύει.

αε. Μία (1) θέση, σε ποσοστό 1%, προέρχεται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της περ. ε’ της παρ. 2 (Ε΄ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 17/2022 (Α΄53), όπως ισχύει.

β) Από τον αριθμό των εισακτέων, επί των θέσεων όπως καθορίστηκαν αναλυτικά στην περίπτωση βα της παραγράφου 1:

βα. Μία (1) θέση, η οποία προέρχεται από υποψήφιο της ειδικής κατηγορίας της περ. γ ΄ της παρ. 2 (Γ΄ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 17/2022 (Α΄ 53), όπως ισχύει, που συμμετείχε στις πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, απέκτησε βεβαίωση το έτος 2022 και δεν παίρνει μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (χωρίς νέα εξέταση).

 1. Είναι δυνατόν ένας υποψήφιος να υπάγεται σε περισσότερες από μία ειδικές κατηγορίες, εφόσον εντάσσεται στις αντίστοιχες περιπτώσεις. Εάν ο αριθμός εισακτέων ειδικής κατηγορίας δεν καλυφθεί, αυτός καλύπτεται από υποψήφιους της αντίστοιχης γενικής κατηγορίας. Οι κενές θέσεις δεν συμπληρώνονται από υποψηφίους άλλης ειδικής κατηγορίας.

 

 1. Όσοι υποψήφιοι εντάσσονται σε περισσότερες από μία ειδικές κατηγορίες κατά την επιλογή αυτών ως επιτυχόντων και για τον προσδιορισμό της ειδικής κατηγορίας βάσει της οποίας πραγματοποιείται η εισαγωγή τους, λαμβάνεται υπόψη ότι η ειδική κατηγορία Α΄ προτάσσεται των κατηγοριών Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄, η Β΄ προτάσσεται των κατηγοριών Γ΄,Δ΄ και Ε΄, η κατηγορία Γ΄ προτάσσεται των κατηγοριών Δ΄ και Ε΄ και η κατηγορία Δ΄ προτάσσεται της κατηγορίας Ε΄.

 

 1. Οι υποψήφιοι κρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τη γενική κατηγορία στην οποία διαγωνίζονται και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα μόρια για την εισαγωγή τους στην Σχολή, κρίνονται με την αντίστοιχη ειδική κατηγορία στην οποία υπάγονται.

 

 1. Σε κάθε στάδιο αριθμητικού υπολογισμού που απαιτείται κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου, τυχόν κλασματικά υπόλοιπα μεγαλύτερα ή ίσα του 0,5 στρογγυλοποιούνται στην αμέσως επόμενη μονάδα, ενώ σε διαφορετική περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη. Το υπόλοιπο του αριθμού εισακτέων που προκύπτει, καλύπτεται από υποψήφιους που δεν υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες.

 

 1. Αναλυτικότερα, ο αριθμός των εισακτέων κατανέμεται ως ακολούθως:

  α) Υποψήφιοι των ΕΠΑ.Λ. κατά το τρέχον σχολικό έτος (με εξετάσεις):

α) Γενικής Κατηγορίας: 8

β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: 0

γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: 0

δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας: 0

ε) Δ΄ ειδικής κατηγορίας: 0

στ) Ε΄ ειδικής κατηγορίας: 0

ΣΥΝΟΛΟ:                         8

 

β) Υποψήφιοι ΕΠΑ.Λ. οι οποίοι εξετάσθηκαν στα μαθήματα προηγούμενων ετών, σε εθνικό επίπεδο, δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (χωρίς νέα εξέταση) και απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2021, 2022): 1

 Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το 2022:

α) Γενικής Κατηγορίας: 1

β) Α΄ ειδικής κατηγορίας:  0

γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: 0

δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας: 0

ε) Δ’ ειδικής κατηγορίας: 0

στ) Ε΄ ειδικής κατηγορίας: 0

ΣΥΝΟΛΟ:                         1

Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το 2021:

α) Γενικής Κατηγορίας: 0

β) Α΄ ειδικής κατηγορίας:   0

γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας:    0

δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας:    0

ε) Δ’ ειδικής κατηγορίας:    0

στ) Ε΄ ειδικής κατηγορίας:  0

ΣΥΝΟΛΟ:                          0

γ) Υποψήφιοι που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, προηγούμενων ετών, δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (χωρίς νέα εξέταση) και απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2021, 2022): 16

Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το 2022:

α) Γενικής Κατηγορίας: 9

β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: 0

γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας:  0

δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας:  1

ε) Δ΄ ειδικής κατηγορίας: 0

στ) Ε΄ ειδικής κατηγορίας: 0

ΣΥΝΟΛΟ:                      10

Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το 2021:

α) Γενικής Κατηγορίας:  6

β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: 0

γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: 0

δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας: 0

ε) Δ΄ ειδικής κατηγορίας: 0

στ) Ε΄ ειδικής κατηγορίας: 0

ΣΥΝΟΛΟ:                       6

δ)Υποψήφιοι που λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος 2022-2023:

α) Γενικής Κατηγορίας:    124

β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: 4

γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας:  3

δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας:  9

ε) Δ΄ ειδικής κατηγορίας:  4

στ) Ε΄ ειδικής κατηγορίας: 1

ΣΥΝΟΛΟ:                   145

 

 

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Μαρούσι, 31 Μαρτίου 2023

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΡΝΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

AΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Καθορισμός αριθμού εισακτέων Σχολής Πυροσβεστών 2023-2024 σύμφωνα με την ΚΥΑ και έχοντας ως θέμα:

«Καθορισμός αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2022-2023».

που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1ncYHJxUkHJnzHtwANf3wtuzsaRBjwoCG/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε