Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων ΕΠΑΛ

Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων ΕΠΑΛ ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με το υπ’ αριθμ. Φ20/76562/Δ4/21-06-2022 έγγραφό του και θέμα:
Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.- Π.ΕΠΑ.Λ.) για το σχολικό έτος 2022-2023

 

Στο προοίμιο αναφέρει τα εξής:

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:

(α) των άρθρων 8 και 9 του ν.4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193),

(β) της παρ. 2 (περ. ιβ) του άρθρου 43 του ν.4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193), όπως προστέθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 66 του ν.4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83),

(γ) της παρ. 15 του άρθρου 46 του ν.4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193), όπως προστέθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 66 του ν.4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83),

(δ) της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν.1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167), όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του ν.4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254),

(ε) της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.4415/2016 «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 159),

(στ) του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν.4622/2019 (Α΄ 133).

(ζ)    του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), (η)   του      π.δ.   81/2019 «Σύσταση,   συγχώνευση, μετονομασία και   κατάργηση   Υπουργείων και καθορισμός   των   αρμοδιοτήτων   τους   –   Μεταφορά   υπηρεσιών   και   αρμοδιοτήτων   μεταξύ

Υπουργείων» (Α΄ 119),

(θ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),

(ι)   του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών /Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),

(ια) του π.δ. 2/2021 (Α΄ 2) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

  1. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08.01.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).
  2. Την υπό στοιχεία Φ20/82041/Δ4/20-05-2016 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των Τομέων και των Ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) του Ν.4386/2016 (Α΄ 83) και της αντιστοιχίας μεταξύ τους» (Β΄ 1489).
  3. Την υπό στοιχεία Φ12/134644/Δ4/08-08-2017) Υπουργική Απόφαση «Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της Α’ Τάξης, τμήματος Τομέα της Β’ Τάξης και τμήματος Ειδικότητας της Γ’ Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)» (Β΄
  4. Τις προτάσεις των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τις εισηγήσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τις εισηγήσεις των Συμβουλίων Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.).
  5. Το από 04-05-2022 Πρακτικό της 8ης Συνεδρίασης του Κεντρικού Συμβουλίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.) με τη θετική διατύπωση γνώμης.
  6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ., σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/286/74389/Β1/16-06-2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Αποφασίζουμε

 τον καθορισμό των Τομέων Β΄ τάξης και των Ειδικοτήτων Γ΄ τάξης που θα λειτουργήσουν από το σχολικό έτος 2022-2023 σε κάθε Επαγγελματικό Λύκειο και Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο ανά Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης και ανά Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης , ως ακολούθως:

Μελετείστε τους τομείς και ειδικότητες στο συνημμένο έγγραφο

 

Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων ΕΠΑΛ ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με το υπ’ αριθμ. Φ20/76562/Δ4/21-06-2022 έγγραφό του και βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1GDGuiF_y0Bl76YC1uoPZj1v5EvLqBOt0/view?usp=sharing

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε