Κατάργηση κλάδου Ραδιοηλεκτρολόγων

Κατάργηση κλάδου Ραδιοηλεκτρολόγων πραγματοποιήθηκε με βάση την παράγραφο 4 του άρθρου 29 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α/2-3-2018), που έχει θέμα:

Κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Με την κατάργηση του κλάδου των Ραδιοηλεκτρολόγων παρέχεται η δυνατότητα σε αυτούς να καταταγούν στους νέους κλάδους και ειδικότητες που επέλεξαν με αίτησή τους.

Α.

Παράγραφος 4 του Άρθρου 29 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α/2-3-2018) αναφέρει:

“…

4.

Οι εκπαιδευτικοί του Κλάδου ΠΕ12.10 Ραδιο-ηλεκτρολόγων που καταργείται, επιλέγουν με αίτησή τους, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος, την ένταξή τους στον Κλάδο ΠΕ 04.01 Φυσικής ή στον Κλάδο ΠΕ 84 Ηλεκτρονικών.

Οι οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ 12.10 μετατρέπονται αυτοδίκαια σε θέσεις του Κλάδου ΠΕ 04.01 ή του Κλάδου ΠΕ 84 που επιλέγουν και στις οποίες συνεχίζουν να υπηρετούν.

Η αρχαιότητα τοποθέτησης στις σχολικές μονάδες:

α) υπολογίζεται από την αρχική τοποθέτηση, για όσους επιλέξουν τον Κλάδο ΠΕ 84 και

β) για όσους επιλέξουν τον Κλάδο ΠΕ 04.01, αρχίζει από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που διαθέτουν προϋπηρεσία στον καταργούμενο Κλάδο ΠΕ 12.10 κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, επιλέγουν εφάπαξ με την αίτηση-υπεύθυνη δήλωσή τους στην πρώτη πρόσκληση για προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν, την ένταξή τους στον Κλάδο ΠΕ 04.01 ή ΠΕ 84 στον οποίο μεταφέρουν το σύνολο της προϋπηρεσίας τους, προκειμένου να συμμετάσχουν σε κάθε επόμενη διαδικασία πρόσληψης στον κλάδο επιλογής τους σύμφωνα με το παρόν εδάφιο….¨

 

Β.

Την 16η Μαρτίου 2018 το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων αποστέλλει το υπ’ αριθμ. 44483/Ε3 έγγραφό του με θέμα:

«Γνωστοποίηση διατάξεων σχετικά με τους νέους κλάδους και τις ειδικότητες του εκπαιδευτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Αναφέρει το έγγραφο:

“Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε ο Ν.4521/2018 (Φ.Ε.Κ.38 τ.Α΄/2-3-2018) με θέμα: «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ανωτέρω νόμου ομαδοποιούνται από 2-3-2018 οι υφιστάμενοι κλάδοι και οι ειδικότητες του εκπαιδευτικού προσωπικού της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και δημιουργούνται νέοι κλάδοι και ειδικότητες, όπως αυτοί αναφέρονται στην παρ. 1 του ιδίου άρθρου.
Ειδικότερα με την παρ.4 του άρθρου 29 του ανωτέρω νόμου ο κλάδος ΠΕ12.10 Ραδιο-ηλεκτρολόγων καταργείται.

Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στον κλάδο ΠΕ12.10 Ραδιο-ηλεκτρολόγων πρέπει να υποβάλουν αίτηση στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης που ανήκουν οργανικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μήνα από τη δημοσίευση του κοινοποιούμενου νόμου, δηλαδή μέχρι τις 2-4-2018, με την οποία θα επιλέξουν να ενταχθούν είτε στον κλάδο ΠΕ04-01 Φυσικών, είτε στον κλάδο ΠΕ84-Ηλεκτρονικών.

Οι οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ12.10 Ραδιο-ηλεκτρολόγων που καταργείται μετατρέπονται αυτοδίκαια σε οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ04.01 Φυσικών ή του κλάδου ΠΕ84-Ηλεκτρονικών που επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί και στις οποίες συνεχίζουν να υπηρετούν.

Η οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να αποστείλει μόνο ηλεκτρονικά συμπληρωμένο τον επισυναπτόμενο πίνακα για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς μέχρι 3-4-2018 στο E-Mail: protocol@minedu.gov.gr υπόψη του Τμήματος Β΄ της Δ/νσης Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού, προκειμένου η Υπηρεσία μας να εκδώσει τη σχετική απόφαση ένταξης στον κλάδο και ειδικότητα επιλογής των εκπαιδευτικών της ειδικότητας ΠΕ12.10.

Για τους εκπαιδευτικούς όλων των λοιπών κλάδων και ειδικοτήτων ο/η οικείος/α Διευθυντής/ρια Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκδίδει διαπιστωτική πράξη σχετικά με την υπαγωγή τους στους κλάδους και ειδικότητες της παρ.2 του άρθρου 29 του Ν.4521/2018 (Φ.Ε.Κ.38 τ.Α΄/2-3-2018). Η πράξη αυτή δε χρειάζεται να κοινοποιηθεί στην Υπηρεσία μας.
Η ενημέρωση των πληροφοριακών συστημάτων θα γίνει κεντρικά από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ.”

Γ.

Την 22α Μαρτίου 2018 το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων αποστέλλει το υπ΄αριθμ.48171/Ε3 έγγραφό του με θέμα:

«Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις σχετικά με τους κλάδους/ειδικότητες »
ΣΧΕΤ.: Η με αριθμ.44483/Ε3/16-3-2018 εγκύκλιος (ΑΔΑ:6Γ674653ΠΣ-ΙΝ4)

” Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου μας, σας ενημερώνουμε ότι η έκδοση διαπιστωτικών πράξεων αφορά και την δεύτερη (2η ) ειδικότητα.
Ειδικότερα, οι αποφάσεις ένταξης για τη δεύτερη (2η ) ειδικότητα των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ12.10 (Ραδιο-ηλεκτρολόγων) θα εκδοθούν από τις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, λόγω αρμοδιότητας σύμφωνα με την παρ.3 της αριθμ.81504/Δ2/19-7-2011 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ.1811τ.Β΄/11-8-2011), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

Οι αποφάσεις αυτές που αφορούν τους εκπαιδευτικούς με δεύτερη ειδικότητα αυτή των Ραδιο-ηλεκτρολόγων, παρακαλούμε να κοινοποιηθούν ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία μας (e-mail: protocol@minedu.gov.gr)”

 

Δ.

Με την αριθμ. 55758/Ε3/04-04-2018 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38 τ. Α΄/2-3-2018), τις αριθμ.44483/Ε3/16-3-2018 και 48171/Ε3/22-3-2018 σχετικές εγκυκλίους της Υπηρεσίας και τα έγγραφα των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατατάσσονται οι παρακάτω εκπαιδευτικοί που προέρχονται από τον κλάδο ΠΕ12-10 Ραδιο-ηλεκτρολόγων, στους νέους κλάδους και ειδικότητες που επέλεξαν με αίτησή τους, ως ακολούθως:

Ακολουθούν τα στοιχεία των εκπαιδευτικών

Ολόκληρη τη διαπιστωτική πράξη μπορείτε να την μελετήσετε στον παρακάτω υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1pvlTGe0fbKGrJF0jSi3PV60nx8mDQnsb/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε