Κατάταξη Σχολείων σε Μονάδες Συνθηκών Διαβίωσης

Κατάταξη Σχολείων σε Μονάδες Συνθηκών Διαβίωσης ορίστηκε με την υπ΄αριθμ. 133529/ΓΔ4 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε την 11η Σεπτεμβρίου 2018 στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό 3941 στο Τεύχος Δεύτερο και θέμα:

Κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες και καθορισμός δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις

α) του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45) «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»,

β) του π.δ. 111/2016 (Α΄ 193)“Τροποποίηση του Π.δ. 50/ 1996 “Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ- παίδευσης” (Α΄ 45), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύ- ει” όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 84 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) “Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.”,

γ) της περιπτ. γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 1351/ 1983 (Α΄56) «Εισαγωγή Σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»,

δ) του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

ε) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα»,

στ) του άρθρου 1 του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων. Μετονομασία του Υπουργείου

Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»,

ζ) του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

η) του π.δ. 22/2018 (Α΄ 37) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».

  1. Την με αριθμ. 18/5-7-2018 πράξη του ΚΥΣΔΕ και την αριθμ. 12/20-6-2018 πράξη του ΚΥΣΠΕ, με τις οποίες εκ- φέρουν τη γνώμη τους για την κατάταξη των σχολικών μονάδων σε κατηγορίες και την πρότασή τους για τον καθορισμό των δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων.
  2. Με την υπό στοιχείο 2 πράξη του το ΚΥΣΔΕ πρότεινε προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων να καθοριστούν ως δυσπρόσιτες οι σχολικές μονάδες που κατατάσσονται στις κατηγορίες Ι, ΙΑ, ΙΒ και ΙΓ, ενώ με την υπό στοιχείο 2 πράξη του το ΚΥΣΠΕ πρότεινε αντίστοιχα προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων να καθοριστούν ως δυσπρόσιτες οι σχολικές μονάδες που κατατάσσονται στις κατηγορίες ΙΑ, ΙΒ και ΙΓ. Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αποφάσισε να αποδεχθεί εξ ολοκλήρου την πρόταση του ΚΥΣΔΕ και εν μέρει την πρόταση του ΚΥΣΠΕ.
  3. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμ. Φ.1/Γ/236/122709/Β1/19-07-2018 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Α. Επανακατατάσσουμε από το σχολικό έτος 2018-2019 τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας σε 13 αξιολογικές κατηγορίες τις Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΑ, ΙΒ, και ΙΓ ως εξής:

και καταλήγει αναφέροντας τα εξής:

Β. Ως δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθορίζουμε όλες τις σχολικές μονάδες που κατατάσσονται στις κατηγορίες Ι, ΙΑ, ΙΒ και ΙΓ της περιπτ. Α από το σχολικό έτος 2018-2019.

Γ. Οι σχολικές μονάδες που λειτουργούν σε καταστήματα κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης

κατατάσσονται στην κατηγορία των σχολικών μονάδων της ίδιας Δημοτικής Κοινότητας ή Τοπικής Κοινότητας και

οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε αυτές λαμβάνουν τα μόρια της κατηγορίας αυτής αυξανόμενα κατά πέντε (5) μόρια.

Αναλυτικά οι Μονάδες Δυσμενών συνθηκών σχολικών μονάδων στον παρακάτω υπερσύνδεσμο

Κατάταξη Σχολείων σε Μονάδες Συνθηκών Διαβίωσης ορίστηκε με την υπ΄αριθμ. 133529/ΓΔ4 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε την 11η Σεπτεμβρίου 2018 στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό 3941 στο Τεύχος Δεύτερο και βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/15-jgkZJw4IZylEBa-wcsHzKN_5CUIcHr/view?usp=sharing

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε