Κατά προτεραιότητα αποσπάσεις ενστόλων

Κατά προτεραιότητα αποσπάσεις ενστόλων, υπενθυμίζει η υπ’ αριθμ. 38342/E2/04-04-2022 εγκύκλιος αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, στο προοίμιο αυτής.

 γ) Είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού ΣώματοςΕλληνικής Ακτοφυλακής, της ΕΥΠ, του προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης, των υπαλλήλων του κλάδου Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), καθώς και θρησκευτικών λειτουργών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος (ιερέων και διακόνων) που υπηρετούν ως διδάσκαλοι ή καθηγητές οποιασδήποτε βαθμίδας και με οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση [παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2946/2001 (Α΄224), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 151 του ν. 4600/2019 (Α΄43) και παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 3649/2008 (Α΄39)]. Στην ίδια κατηγορία εμπίπτουν και οι σύζυγοι του ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας, ύστερα από την επανασύσταση της δημοτικής αστυνομίας με τις διατάξεις ν. 4325/2015 (Α΄47).

 

Το άρθρο 151 του Νόμου 4600/2019 που έχει τροποποιήσει το άρθρο 21 του Νόμου 2946/2001 αναφέρει τα εξής:

Άρθρο 151

Τροποποίηση του άρθρου 21 του ν. 2946/2001 (Α΄ 224)

Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2946/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που κατέχουν οργανικές θέσεις και είναι:

σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων,

ένστολου προσωπικού

  • της Ελληνικής Αστυνομίας,
  • του Πυροσβεστικού,
  • Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής,
  • του προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης,
  • των υπαλλήλων του κλάδου Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), καθώς και
  • θρησκευτικών λειτουργών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος (ιερέων και διακόνων)

που υπηρετούν ως διδάσκαλοι ή καθηγητές οποιασδήποτε βαθμίδας και με οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση,

επιτρέπεται να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες του στενού δημόσιου τομέα κατά προτεραιότητα και σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην περιοχή που υπηρετεί ο σύζυγός τους.».

 

Παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 3649/2008 (Α΄39)

“4. Μόνιμοι υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δημόσιων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου,

που κατέχουν οργανικές θέσεις και είναι σύζυγοι υπαλλήλων της Ε.Υ.Π.,

επιτρέπεται

να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα,

στην περιοχή όπου υπηρετεί ο (η) σύζυγος τους, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 14 του άρθρου 10 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220 Α).

Η απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται

ύστερα από σχετική αίτηση του υπαλλήλου και σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Υπηρεσίας ή του φορέα, από τον οποίο αποσπάται.”

 

Κατά προτεραιότητα αποσπάσεις ενστόλων

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε