Καταγγελία υποψηφίων 3ΕΑ/2022 Προκήρυξης

Καταγγελία υποψηφίων 3ΕΑ/2022 Προκήρυξης  απεστάλη προς τον ΑΣΕΠ, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα:
Καταγγελία επί της κατάταξης των υποψηφίων του Επικουρικού Πίνακα της 3εα/2022 Προκήρυξης για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) κατηγορίας ΠΕ.
Αξιότιμοι-ες,
Λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 υπό τον τίτλο «Αποδεικτικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας» του κεφαλαίου Δ΄ «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΥΤΩΝ» της 3ΕΑ/2022 Προκήρυξης,
όπου διευκρινίζεται ότι
«Η κατοχή πιστοποιημένης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας αποτελεί πρόσθετο τυπικό προσόν (παρ. 3 και 4 του άρθρου 54 σε συνδυασμό με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 66 του ν. 4589/2019, όπως ισχύει). Οι υποψήφιοι οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια προτάσσονται των υποψηφίων που δεν τη διαθέτουν στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης»
όπως επίσης τα παρακάτω οριζόμενα σχετικά με την πιστοποίηση της διδακτικής επάρκειας, όπου αναφέρεται ότι
«Ως εκ τούτου, πλην των περιπτώσεων για τις οποίες η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται εξ ορισμού με την αποφοίτηση από το υπο κρίση Τμήμα, ήτοι για τους αποφοίτους: α) παιδαγωγικών τμημάτων που εντάσσονται στους εκπ/κούς κλάδους ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ61,ΠΕ03» και
«Λοιποί υποψήφιοι, προκειμένου να αποδείξουν ότι κατέχουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, οφείλουν να προσκομίσουν ένα από τα ρητώς αναφερόμενα δικαιολογητικά του Παραρτήματος Ε»
γίνεται κατανοητό και σαφέστατο ότι συγκεκριμένοι κλάδοι, όπως αυτοί αναφέρονται στο ως ανωτέρω αναφερόμενο σημείο της προκήρυξης, διαθέτουν εξ ορισμού παιδαγωγική επάρκεια, την οποία ως εκ τούτου δεν υποχρεούνται να δηλώσουν πως διαθέτουν και πολύ περισσότερο να την αποδείξουν.
Κατά την έκδοση των προσωρινών πινάκων της 3ΕΑ/2022 Προκήρυξης, διαπιστώθηκε
ότι υποψήφιοι, των οποίων το πτυχίο εξ ορισμού κατοχυρώνει την παιδαγωγική επάρκεια,
τέθηκαν σε χαμηλότερη σειρά κατάταξης
παρόλο που κατέχουν περισσότερα μόρια μεταξύ των συνυποψηφίων τους με μόνο κριτήριο τη δήλωση κατοχής της παιδαγωγικής επάρκειας στη σχετική αίτησή τους,
η οποία σύμφωνα με την γραμματική και τελολογική ερμηνεία της προκήρυξης δε συνιστά αξιοκρατική διάκριση μεταξύ των συνυποψηφίων.
Εφόσον, λοιπόν, όλοι οι υποψήφιοι του ίδιου πίνακα διαθέτουν εξ ορισμού την παιδαγωγική επάρκεια, δεν υφίσταται αξιολογική διάκριση αυτών, τουλάχιστον ως προς τούτο.
Εμφανώς το κριτήριο που χρησιμοποιήθηκε από το ΑΣΕΠ για την κατάταξη των υποψηφίων είναι η (μη προβλεπόμενη κατά την προκήρυξη) δήλωση της παιδαγωγικής επάρκειας και όχι η κατοχή της ή μη.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την επανέκδοση των προσωρινών πινάκων της 3εα/2022 προκήρυξης με τη δίκαιη κατάταξη των υποψηφίων, πριν εξωθηθούν αδίκως οι υποψήφιοι στη διαδικασία της υποβολής ένστασης επιβαρυνόμενοι οικονομικά με το κόστος της καταβολής παραβόλου και της περαιτέρω ψυχικής εξουθένωσής τους. Κατά τα άλλα οι κατωτέρω υποψήφιοι επιφυλάσσονται παντός νομίμου δικαιώματός τους, διότι υφίστανται οφθαλμοφανή αδικία.
Με εκτίμηση οι υποψήφιοι της 3εα/2022 Προκήρυξης
Εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης.

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε