Κατανομή θέσεων προσωπικού Κεντρικής Υπηρεσίας ΥΠΑΙΘ

Κατανομή θέσεων προσωπικού Κεντρικής Υπηρεσίας ΥΠΑΙΘ αναφέρεται στην υπ’αριθμ. 86732/Γ1 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε την 18η Ιουλίου 2022 στο Τεύχος Β με αριθμό Φύλλου Εφημερίδας Κυβερνήσεως 3788 και θέμα:

Κατανομή θέσεων προσωπικού, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα σε οργανικές μονάδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία).

Αναφέρει η Υπουργική Απόφαση στο προοίμιό της

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις

α) Της παρ. 4 του άρθρου 20 καθώς και της παρ. 9 του άρθρου 116 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
β) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),
γ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
δ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
ε) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

2. Την υπό στοιχεία ΔΙΔΔΑ/οικ.36239/22-10-2019 (ΑΔΑ:6ΔΒΩ465ΧΘΨ-ΜΧ9) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Επέκταση της εφαρμογής για το Ψηφιακό Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
3. Την υπ’ στοιχεία 11549/Γ1/03-02-2022 υπουργική απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κατανομή θέσεων προσωπικού ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα σε οργανικές μονάδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία)» (Β’ 521).
4. Την αποστολή κάθε οργανικής μονάδας.
5. Τις εισηγήσεις των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Αυτοτελών Διευθύνσεων και Αυτοτελών Τμημάτων του Υ.ΠΑΙ.Θ.
6. Τις ανάγκες της υπηρεσίας.
7. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/329/84081/Β1/7-7-2022 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, σύμφωνα με την οποία δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού με την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:

1. Κατανέμουμε το σύνολο των θέσεων του προσωπικού, που προσδιορίζονται στα άρθρα 70 – 73 του π.δ. 18/2018 (Α’ 31), ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικό-
τητα, στις οργανικές μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα:

Και ακολουθούν πίνακες που αναφέρουν τις θέσεις και ποιες από αυτές είναι κενές και ποιες καλυμμένες.

Κατανομή θέσεων προσωπικού Κεντρικής Υπηρεσίας ΥΠΑΙΘ αναφέρεται στην υπ’αριθμ. 86732/Γ1 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε την 18η Ιουλίου 2022 στο Τεύχος Β με αριθμό Φύλλου Εφημερίδας Κυβερνήσεως 3788 και ολόκληρη μπορείτε να τη βρείτε στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1ir29z8WsI-qTE6GYtdtdKRwvZZqaCDRT/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε