Κατανομή θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης

Κατανομή θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης

Το άρθρο 29 του Νόμου 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α/03-08-2021)  έχει θέμα:

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

και ενημερώνει ότι με υπουργική απόφαση δύναται να κατανέμονται οι θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Χώρας.

Η σειρά όσων αναγράφονται στο εν λόγω άρθρο είναι η εξής:

Πρώτον:

Παράγραφος 1 του άρθρου 10 του Νόμου 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α/03-08-2021)  αναφέρει τα εξής:

1. Συνιστώνται οκτακόσιες (800) θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης, οι οποίες πληρούνται από εκπαιδευτικούς και μέλη του Ειδικoύ Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)που επιλέγονται σύμφωνα με τα άρθρα 30 έως 49 και οι οποίες κατανέμονται σε κλάδους ως εξής:

α) Νηπιαγωγών (ΠΕ60): εβδομήντα τρεις (73) θέσεις.

β) Δασκάλων (ΠΕ70): διακόσιες σαράντα (240) θέσεις.

γ) Θεολόγων (ΠΕ01): δεκαέξι (16) θέσεις.

δ) Φιλολόγων (ΠΕ02): ογδόντα εννέα (89) θέσεις.

ε) Μαθηματικών (ΠΕ03): σαράντα (40) θέσεις.

στ) Φυσικών Επιστημών (ΠΕ04): σαράντα δύο (42) θέσεις.

ζ) Γαλλικής (ΠΕ05): δεκατρείς (13) θέσεις.

η) Αγγλικής (ΠΕ06): σαράντα μία (41) θέσεις.

θ) Γερμανικής (ΠΕ07): εννέα (9) θέσεις.

ι) Καλλιτεχνικών (ΠΕ08): δέκα (10) θέσεις.

ια) Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11): τριάντα έξι (36) θέσεις.

ιβ) Κοινωνικών Επιστημών (ΠΕ78): επτά (7) θέσεις.

ιγ) Μουσικής (ΠΕ79): δεκαπέντε (15) θέσεις.

ιδ) Οικονομίας (ΠΕ80): δεκατέσσερις (14) θέσεις.

ιε) Πολιτικών Μηχανικών Αρχιτεκτόνων (ΠΕ81): τέσσερις (4) θέσεις.

ιστ) Μηχανολόγων (ΠΕ82): εννέα (9) θέσεις.

ιζ) Ηλεκτρολόγων (ΠΕ83): επτά (7) θέσεις.

ιη) Ηλεκτρονικών (ΠΕ84): τέσσερις (4) θέσεις.

ιθ) Χημικών Μηχανικών (ΠΕ85): μία (1) θέση.

κ) Πληροφορικής (ΠΕ86): τριάντα μία (31) θέσεις.

κα) Υγείας Πρόνοιας Ευεξίας (ΠΕ87): οκτώ (8) θέσεις

κβ) Γεωπονίας, Διατροφής και Περιβάλλοντος (ΠΕ88):επτά (7) θέσεις.

κγ) Εφαρμοσμένων Τεχνών (ΠΕ89): δύο (2) θέσεις.

κδ) Ναυτικών Μαθημάτων (ΠΕ 90): μία (1) θέση.

κε) Θεατρικής Αγωγής (ΠΕ91): τέσσερις (4) θέσεις.

κστ) Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης: σαράντα πέντε (45) θέσεις.

κζ) Ψυχολόγων (ΠΕ23): δέκα (10) θέσεις.

κη) Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ30): δέκα (10) θέσεις.

κθ) Θεραπευτών Λόγου (ΠΕ21): δύο (2) θέσεις.

κι) Σχολικών Νοσηλευτών (ΠΕ25): δύο (2) θέσεις.

λ) Εργασιοθεραπευτών Εργοθεραπευτών (ΠΕ29): δύο (2) θέσεις. λα) Φυσιοθεραπευτών (ΠΕ28): δύο (2) θέσεις. λβ) Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης (ΠΕ73): δύο (2) θέσεις.

λγ) Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης: μία (1) θέση.

λδ) Μουσουλμανικής Θρησκείας: μία (1) θέση. Οι θέσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης κατανέμονται στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την απόφαση της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 29. Οι θέσεις των περ. λβ) έως λδ) κατανέμονται στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Κατανομή θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης

Δεύτερον:

Παράγραφος 1β του άρθρου 29 του Νόμου 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α/03-08-2021)  αναφέρει τα εξής:

Άρθρο 29

Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να:
β.
κατανέμονται οι θέσεις της παρ. 1 του άρθρου 10 στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Χώρας και
κατανέμονται σε κάθε μία (1) εξ αυτών η επιστημονική ευθύνη του συνόλου ή ενοτήτων σχολικών μονάδων μίας ή περισσότερων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, καθώς και
η επιστημονική ευθύνη των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..
Η κατανομή γίνεται με βάση τον αριθμό των σχολικών μονάδων, Ε.Κ. και δομών υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
καθώς και των μαθητών και εκπαιδευτικών που υποστηρίζονται.
Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
η επιστημονική ευθύνη των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.),
των σχολικών μονάδων γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
των οποίων κατανέμεται στις θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης των περ. κζ) έως λα) της παρ. 1 του άρθρου 10.
Η κατανομή γίνεται με βάση τον αριθμό των Σ.Μ.Ε.Α.Ε., των σχολικών μονάδων γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., των μαθητών και των μελών του Ε.Ε.Π. που υποστηρίζονται
Τρίτον:

Η υπ’ αριθμ. Φ.351.1/5/37208/Ε3 (Αρ. Φύλλου 1634 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  5 Απριλίου 2022) υπουργική απόφαση με θέμα:

Κατανομή θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Κατανομή επιστημονικής ευθύνης.

Η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση πραγματώνει όσα αναφέρθηκαν στο άρθρο 29.

Αναλυτικά όσα αναγράφονται στην ως άνω υπουργική απόφαση:

Κατανομή θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (73 θέσεις)

 1. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Έβρου και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Έβρου.
 2. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Καβάλας και περιοχή αρμοδιότητας μέρος της Διεύθυνσης Π.Ε. Καβάλας.
 3. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Ροδόπης και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Ροδόπης και μέρος της Διεύθυνσης Π.Ε. Ξάνθης.
 4. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Δράμας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Δράμας και μέρος της Διεύθυνσης Π.Ε. Ξάνθης.
 5. Πέντε (5) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα την Διεύθυνση Π.Ε. Α΄ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας μέρος της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας.
 6. Τέσσερις (4) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα την Διεύθυνση Π.Ε. Β΄ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Β΄ Αθήνας.
 7. Τρεις (3) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα την Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας.
 8. Τρεις (3) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα την Διεύθυνση Π.Ε. Δ΄ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Δ΄ Αθήνας.
 9. Τρεις (3) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα την Διεύθυνση Π.Ε. Ανατολικής Αττικής και περιοχή αρμοδιότητας μέρος της Διεύθυνσης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής.
 10. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα την Διεύθυνση Π.Ε. Ανατολικής Αττικής και περιοχή αρμοδιότητας μέρος της Διεύθυνσης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής και μέρος της Διεύθυνσης Π.Ε. Ευβοίας.
 11. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Αττικής και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Αττικής.
 12. Τρεις (3) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα την Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά.
 13. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Λέσβου και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Λέσβου.
 14. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Χίου και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Π.Ε. Χίου και Σάμου.
 15. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και περιοχή αρμοδιότητας μέρος της Διεύθυνσης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.
 16. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και περιοχή αρμοδιότητας μέρος της Διεύθυνσης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και τις Διευθύνσεις Π.Ε. Λευκάδας και Κεφαλληνίας.
 17. Δύο (2) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας.
 18. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Ηλείας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Π.Ε. Ηλείας και Ζακύνθου.
 19. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Κοζάνης και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Κοζάνης.
 20. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Φλώρινας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Π.Ε. Φλώρινας, Γρεβενών και Καστοριάς.
 21. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Ιωαννίνων και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Ιωαννίνων.
 22. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Άρτας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Π.Ε. Άρτας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας.
 23. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Λάρισας και περιοχή αρμοδιότητας μέρος της Διεύθυνσης Π.Ε. Λάρισας.
 24. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Καρδίτσας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Καρδίτσας και μέρος της Διεύθυνσης Π.Ε. Λάρισας.
 25. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Μαγνησίας και περιοχή αρμοδιότητας μέρος της Διεύθυνσης Π.Ε. Μαγνησίας.
 26. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Τρικάλων και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Τρικάλων και μέρος της Διεύθυνσης Π.Ε. Μαγνησίας.
 27. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Κέρκυρας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Κέρκυρας.
 28. Τέσσερις (4) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης.
 1. Τρεις (3) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης και περιοχή αρμοδιότητας μέρος της Διεύθυνσης Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης.
 2. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Κιλκίς και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Κιλκίς και μέρος της Διεύθυνσης Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης.
 3. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Σερρών και περιοχή αρμοδιότητας μέρος της Διεύθυνσης Π.Ε. Σερρών.
 4. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Χαλκιδικής και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Χαλκιδικής.
 5. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Πιερίας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Πιερίας.
 6. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Ημαθίας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Ημαθίας.
 7. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Πέλλας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Πέλλας.
 8. Δύο (2) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Χανίων και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Χανίων.
 9. Τρεις (3) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Ηρακλείου και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Ηρακλείου.
 10. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Ρεθύμνου και περιοχή αρμοδιότητας μέρος της Διεύθυνσης Π.Ε. Ρεθύμνου.
 11. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Λασιθίου και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Λασιθίου και μέρος της Διεύθυνσης Π.Ε. Ρεθύμνου.
 12. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα την Διεύθυνση Π.Ε. Κυκλάδων και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Κυκλάδων.
 13. Δύο (2) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Δωδεκανήσου και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Δωδεκανήσου.
 14. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Κορίνθου και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Κορίνθου.
 15. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Αργολίδας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Αργολίδας και μέρος της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας.
 16. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Αρκαδίας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Π.Ε. Αρκαδίας και Λακωνίας.
 17. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Μεσσηνίας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Μεσσηνίας.
 18. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Βοιωτίας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Π.Ε. Βοιωτίας και Ευρυτανίας.
 19. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Ευβοίας και περιοχή αρμοδιότητας μέρος της Διεύθυνσης Π.Ε. Ευβοίας.
 20. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Φθιώτιδας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Π.Ε. Φθιώτιδας και Φωκίδας.

Κατανομή θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ (240 θέσεις)

1. Τρεις (3) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Έβρου και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Έβρου.

 1. Δύο (2) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Ροδόπης και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Ροδόπης.
 2. Τρεις (3) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Ξάνθης και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Ξάνθης.
 3. Τρεις (3) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Καβάλας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Καβάλας.
 4. Δύο (2) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Δράμας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Δράμας.
 5. Δεκαοχτώ (18) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα την Διεύθυνση Π.Ε. Α΄ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Α΄ Αθήνας.
 6. Δώδεκα (12) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα την Διεύθυνση Π.Ε. Β΄ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Β΄ Αθήνας.
 7. Δώδεκα (12) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα την Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας.
 8. Δέκα (10) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα την Διεύθυνση Π.Ε. Δ΄ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Δ΄ Αθήνας.
 9. Έντεκα (11) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα την Διεύθυνση Π.Ε. Ανατολικής Αττικής και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Ανατολικής Αττικής.
 10. Τέσσερις (4) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα την Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Αττικής και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Αττικής.
 11. Έντεκα (11) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα την Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά.
 12. Τρεις (3) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Λέσβου και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Λέσβου.
 13. Δύο (2) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Χίου και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Χίου.
 14. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Σάμου και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Σάμου.
 15. Πέντε (5) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.
 16. Επτά (7) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας.
 17. Τρεις (3) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Ηλείας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Ηλείας.
 18. Τέσσερις (4) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Κοζάνης και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Κοζάνης.
 19. Δύο (2) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Φλώρινας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Φλώρινας.
 20. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Καστοριάς και περιοχή αρμοδιότητας μέρος της Διεύθυνσης Π.Ε. Καστοριάς.
 21. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Γρεβενών και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Π.Ε. Γρεβενών και μέρος της Διεύθυνσης Π.Ε. Καστοριάς.
 22. Τρεις (3) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Ιωαννίνων και περιοχή αρμοδιότητας μέρος της Διεύθυνσης Π.Ε. Ιωαννίνων.
 23. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Ιωαννίνων και περιοχή αρμοδιότητας μέρος της Διεύθυνσης Π.Ε. Ιωαννίνων και μέρος της Διεύθυνσης Π.Ε. Άρτας.
 24. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Άρτας και περιοχή αρμοδιότητας μέρος της Διεύθυνσης Π.Ε. Άρτας.
 25. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Θεσπρωτίας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 26. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Πρέβεζας και περιοχή αρμοδιότητας μέρος της Διεύθυνσης Π.Ε. Πρέβεζας.
 27. Δύο (2) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Καρδίτσας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Καρδίτσας.
 28. Έξι (6) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Λάρισας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Λάρισας.
 29. Πέντε (5) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Μαγνησίας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Μαγνησίας.
 30. Τρεις (3) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Τρικάλων και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Τρικάλων.
 31. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Ζακύνθου και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Ζακύνθου.
 32. Τρεις (3) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Κέρκυρας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Κέρκυρας.
 33. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Λευκάδας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Λευκάδας και μέρος της Διεύθυνσης Π.Ε. Πρέβεζας.
 34. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Κεφαλληνίας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Κεφαλληνίας.
 35. Έντεκα (11) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης.
 1. Δώδεκα (12) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης.
 2. Τέσσερις (4) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Σερρών και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Σερρών.
 3. Δύο (2) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Κιλκίς και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Κιλκίς.
 4. Τρεις (3) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Ημαθίας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Ημαθίας.
 5. Τέσσερις (4) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Πέλλας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Πέλλας.
 6. Τρεις (3) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Πιερίας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Πιερίας.
 7. Τρεις (3) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Χαλκιδικής και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Χαλκιδικής.
 8. Τέσσερις (4) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Χανίων και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Χανίων.
 9. Τρεις (3) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Ρεθύμνου και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Ρεθύμνου.
 10. Εννιά (9) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Ηρακλείου και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Ηρακλείου.
 11. Δύο (2) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Λασιθίου και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Λασιθίου.
 12. Τέσσερις (4) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα την Διεύθυνση Π.Ε. Κυκλάδων και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Κυκλάδων.
 13. Πέντε (5) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Δωδεκανήσου και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Δωδεκανήσου.
 14. Τρεις (3) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Κορίνθου και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Κορίνθου.
 15. Δύο (2) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Αργολίδας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Αργολίδας.
 16. Τρεις (3) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Μεσσηνίας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Μεσσηνίας.
 17. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Αρκαδίας και περιοχή αρμοδιότητας μέρος της Διεύθυνσης Π.Ε. Αρκαδίας.
 18. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Λακωνίας και περιοχή αρμοδιότητας μέρος της Διεύθυνσης Π.Ε. Λακωνίας.
 19. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Λακωνίας και περιοχή αρμοδιότητας μέρος της Διεύθυνσης Π.Ε. Λακωνίας και μέρος της Διεύθυνσης Π.Ε. Αρκαδίας.
 1. Τρεις (3) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Βοιωτίας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Βοιωτίας.
 2. Τέσσερις (4) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα την Διεύθυνση Π.Ε. Ευβοίας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Ευβοίας.
 3. Τρεις (3) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Φθιώτιδας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Φθιώτιδας.
 4. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Φωκίδας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Π.Ε. Φωκίδας και Ευρυτανίας.

Κατανομή θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΩΝ (16)

1. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ξάνθης και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Ξάνθης, Έβρου, Ροδόπης, Δράμας και Καβάλας

 1. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Α΄ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Δ.Ε. Α΄ Αθήνας.
 2. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Β΄ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Β΄ Αθήνας, Δυτικής Αττικής και Βοιωτίας.
 3. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας και Ευβοίας.
 4. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας και Δωδεκανήσου.
 5. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Πειραιά και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Πειραιά και Κυκλάδων.
 6. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Αχαΐας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Αχαΐας, Ηλείας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου και Φωκίδας.
 7. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Κοζάνης και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Πιερίας και Ιωαννίνων.
 8. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Άρτας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Κέρκυρας, Λευκάδας Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας.
 9. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Λάρισας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων.
 10. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης και Λέσβου.
 11. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης, Χίου και Σάμου.
 12. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ημαθίας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Ημαθίας, Σερρών, Κιλκίς, Χαλκιδικής και Πέλλας.
 1. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ηρακλείου και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων.
 2. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Αρκαδίας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Αρκαδίας, Κορίνθου, Αργολίδας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.
 3. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Φθιώτιδας, και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Φθιώτιδας, Καρδίτσας και Ανατολικής Αττικής.

Κατανομή θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ (89)

1. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Έβρου και περιοχή αρμοδιότητας την Διεύθυνση Δ.Ε. Έβρου.

 1. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ξάνθης και περιοχή αρμοδιότητας την Διεύθυνση Δ.Ε. Ξάνθης.
 2. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Καβάλας και περιοχή αρμοδιότητας μέρος της Διεύθυνσης Δ.Ε. Καβάλας.
 3. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ροδόπης και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ροδόπης και μέρος της Διεύθυνσης Δ.Ε. Καβάλας.
 4. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Δράμας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Δ.Ε. Δράμας και μέρος της Διεύθυνσης Δ.Ε. Σερρών.
 5. Έξι (6) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα την Διεύθυνση Δ.Ε. Α΄ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Δ.Ε. Α΄ Αθήνας.
 6. Τέσσερις (4) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα την Διεύθυνση Δ.Ε. Β΄ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Δ.Ε. Β΄ Αθήνας.
 7. Τέσσερις (4) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα την Διεύθυνση Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας.
 8. Τέσσερις (4) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα την Διεύθυνση Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας.
 9. Τέσσερις (4) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα την Διεύθυνση Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής.
 10. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Δυτικής Αττικής και περιοχή αρμοδιότητας μέρος της Διεύθυνσης Δ.Ε. Δυτικής Αττικής.
 11. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Δυτικής Αττικής και περιοχή αρμοδιότητας μέρος της Διεύθυνσης Δ.Ε. Δυτικής Αττικής και μέρος της Διεύθυνσης Δ.Ε. Κορίνθου.
 12. Τέσσερις (4) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα την Διεύθυνση Δ.Ε. Πειραιά και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Δ.Ε. Πειραιά.
 13. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Λέσβου και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Λέσβου.
 14. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Χίου και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Χίου και Σάμου.
 15. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και περιοχή αρμοδιότητας μέρος της Διεύθυνσης Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.
 16. Δύο (2) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Αχαΐας και περιοχή αρμοδιότητας μέρος της Διεύθυνσης Δ.Ε. Αχαΐας.
 17. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ηλείας και περιοχή αρμοδιότητας μέρος της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ηλείας.
 18. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Κοζάνης και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Δ.Ε. Κοζάνης.
 19. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Καστοριάς και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Καστοριάς, Γρεβενών και Φλώρινας.
 20. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ιωαννίνων και περιοχή αρμοδιότητας μέρος της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ιωαννίνων.
 21. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Θεσπρωτίας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Δ.Ε. Θεσπρωτίας και μέρος της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ιωαννίνων.
 22. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Άρτας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Άρτας και Πρέβεζας.
 23. Δύο (2) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Λάρισας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Δ.Ε. Λάρισας.
 24. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Τρικάλων και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Δ.Ε. Τρικάλων.
 25. Δύο (2) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Μαγνησίας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Δ.Ε. Μαγνησίας.
 26. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Καρδίτσας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Δ.Ε. Καρδίτσας.
 27. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Κέρκυρας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Δ.Ε. Κέρκυρας.
 28. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Λευκάδας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Δ.Ε. Λευκάδας και μέρος της Διεύθυνσης Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.
 29. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Κεφαλληνίας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Δ.Ε. Κεφαλληνίας και μέρος της Διεύθυνσης Δ.Ε. Αχαΐας.
 30. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ζακύνθου και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ζακύνθου και μέρος της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ηλείας.
 31. Τέσσερις (4) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης.
 1. Τέσσερις (4) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης και περιοχή αρμοδιότητας μέρος της Διεύθυνσης Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης.
 2. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Κιλκίς και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Δ.Ε. Κιλκίς και μέρος της Διεύθυνσης Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης.
 3. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Σερρών και περιοχή αρμοδιότητας μέρος της Διεύθυνσης Δ.Ε. Σερρών.
 4. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Χαλκιδικής και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Δ.Ε. Χαλκιδικής.
 5. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Πιερίας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Δ.Ε. Πιερίας.
 6. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ημαθίας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ημαθίας.
 7. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Πέλλας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Δ.Ε. Πέλλας.
 8. Δύο (2) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Χανίων και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Δ.Ε. Χανίων.
 9. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ρεθύμνου και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ρεθύμνου.
 10. Τρεις (3) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ηρακλείου και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ηρακλείου.
 11. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Λασιθίου και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Δ.Ε. Λασιθίου.
 12. Δύο (2) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα την Διεύθυνση Δ.Ε. Κυκλάδων και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Δ.Ε. Κυκλάδων.
 13. Τρεις (3) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Δωδεκανήσου και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Δ.Ε. Δωδεκανήσου.
 14. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Κορίνθου και περιοχή αρμοδιότητας μέρος της Διεύθυνσης Δ.Ε. Κορίνθου.
 15. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Αργολίδας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Δ.Ε. Αργολίδας και μέρος της Διεύθυνσης Δ.Ε. Αρκαδίας.
 16. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Λακωνίας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Δ.Ε. Λακωνίας και μέρος της Διεύθυνσης Δ.Ε. Αρκαδίας.
 17. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Μεσσηνίας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Δ.Ε. Μεσσηνίας.
 18. Δύο (2) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ευβοίας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ευβοίας.
 19. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ευρυτανίας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ευρυτανίας και μέρος της Διεύθυνσης Δ.Ε. Βοιωτίας.
 20. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Φωκίδας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Δ.Ε. Φωκίδας και μέρος της Διεύθυνσης Δ.Ε. Βοιωτίας.
 21. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Φθιώτιδας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Δ.Ε. Φθιώτιδας.

Κατανομή θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (40)

1. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Καβάλας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Καβάλας και Έβρου.

 1. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ξάνθης και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Ξάνθης, Δράμας και Ροδόπης.
 2. Δύο (2) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα την Διεύθυνση Δ.Ε. Α΄ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας μέρος της Διεύθυνσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας.
 3. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Β΄ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας μέρος της Διεύθυνσης Δ.Ε. Β΄ Αθήνας.
 4. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Δυτικής Αττικής και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Δ.Ε. Δυτικής Αττικής και μέρος της Διεύθυνσης Δ.Ε. Β΄ Αθήνας.
 5. Δύο (2) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα την Διεύθυνση Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας.
 6. Δύο (2) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα την Διεύθυνση Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας.
 7. Δύο (2) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα την Διεύθυνση Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής.
 8. Δύο (2) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα την Διεύθυνση Δ.Ε. Πειραιά και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Δ.Ε. Πειραιά.
 9. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Λέσβου και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Λέσβου, Χίου και Σάμου.
 10. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας.
 11. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Αχαΐας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Δ.Ε. Αχαΐας.
 12. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ηλείας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Ηλείας, Ζακύνθου και Κεφαλληνίας.
 13. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Κοζάνης και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας.
 14. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ιωαννίνων και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Ιωαννίνων και Άρτας.
 15. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Λάρισας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Δ.Ε. Λάρισας.
 16. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Μαγνησίας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Δ.Ε. Μαγνησίας.
 17. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Τρικάλων και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Τρικάλων και Καρδίτσας.
 18. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Κέρκυρας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Κέρκυρας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας.
 19. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης και περιοχή αρμοδιότητας μέρος της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης.
 20. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Χαλκιδικής και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Δ.Ε. Χαλκιδικής και μέρος της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης.
 21. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Πέλλας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Δ.Ε. Πέλλας και μέρος της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης.
 22. Δύο (2) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης.
 23. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Σερρών και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Σερρών και Κιλκίς.
 24. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Πιερίας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Πιερίας και Ημαθίας.
 25. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Χανίων και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Χανίων και Λασιθίου.
 26. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ηρακλείου και περιοχή αρμοδιότητας μέρος της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ηρακλείου.
 27. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ρεθύμνου και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ρεθύμνου και μέρος της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ηρακλείου.
 28. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα την Διεύθυνση Δ.Ε. Κυκλάδων και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Δ.Ε. Κυκλάδων και μέρος της Διεύθυνσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας.
 29. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Δωδεκανήσου και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Δ.Ε. Δωδεκανήσου.
 30. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Κορίνθου και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Κορίνθου και Αργολίδας.
 31. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Μεσσηνίας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Μεσσηνίας, Αρκαδίας και Λακωνίας.
 32. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Φθιώτιδας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Φθιώτιδας, Βοιωτίας και Ευρυτανίας.
 33. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ευβοίας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Ευβοίας και Φωκίδας.

Κατανομή θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΩΝ (42)

1. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Καβάλας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Καβάλας και Έβρου.

 1. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ξάνθης και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Ξάνθης, Δράμας και Ροδόπης.
 2. Δύο (2) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα την Διεύθυνση Δ.Ε. Α΄ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας μέρος της Διεύθυνσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας.
 3. Δύο (2) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα την Διεύθυνση Δ.Ε. Β΄ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Δ.Ε. Β΄ Αθήνας.
 4. Δύο (2) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα την Διεύθυνση Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας.
 5. Δύο (2) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα την Διεύθυνση Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας.
 6. Δύο (2) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα την Διεύθυνση Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής.
 7. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Δυτικής Αττικής και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Δυτικής Αττικής και Αργολίδας
 8. Δύο (2) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα την Διεύθυνση Δ.Ε. Πειραιά και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Δ.Ε. Πειραιά.
 9. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Λέσβου και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Λέσβου, Χίου και Σάμου.
 10. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας.
 11. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Αχαΐας και περιοχή αρμοδιότητας μέρος της Διεύθυνσης Δ.Ε. Αχαΐας.
 12. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ηλείας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Ηλείας και Ζακύνθου.
 13. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Κοζάνης και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας.
 14. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ιωαννίνων και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Ιωαννίνων και Άρτας.
 15. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Λάρισας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Δ.Ε. Λάρισας.
 16. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Μαγνησίας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Δ.Ε. Μαγνησίας.
 17. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Καρδίτσας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Καρδίτσας και Τρικάλων.
 18. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Κέρκυρας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Κέρκυρας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας.
 19. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Κεφαλληνίας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Δ.Ε. Κεφαλληνίας και μέρος της Διεύθυνσης Δ.Ε. Αχαΐας.
 20. Δύο (2) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης.
 21. Δύο (2) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης.
 22. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Χαλκιδικής και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Χαλκιδικής και Πιερίας.
 23. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Πέλλας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Πέλλας και Ημαθίας.
 24. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Σερρών και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Σερρών και Κιλκίς.
 25. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Χανίων και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Χανίων και Λασιθίου.
 26. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ηρακλείου και περιοχή αρμοδιότητας μέρος της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ηρακλείου.
 27. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ρεθύμνου και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ρεθύμνου και μέρος της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ηρακλείου.
 28. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα την Διεύθυνση Δ.Ε. Κυκλάδων και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Δ.Ε. Κυκλάδων και μέρος της Διεύθυνσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας.
 29. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Δωδεκανήσου και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Δ.Ε. Δωδεκανήσου.
 30. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Κορίνθου και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Κορίνθου και Αρκαδίας.
 31. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Μεσσηνίας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Μεσσηνίας και Λακωνίας.
 32. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Βοιωτίας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Βοιωτίας, Ευρυτανίας και Φθιώτιδας.
 33. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ευβοίας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Ευβοίας και Φωκίδας.

Κατανομή θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (13)

1. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Α΄ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Α΄ Αθήνας.

 1. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Β΄ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Β΄ Αθήνας και Κυκλάδων.
 2. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Γ΄ Αθήνας και Πειραιά
 3. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Δ’ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Δ΄ Αθήνας και Δωδεκανήσου.
 4. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Ανατολικής Αττικής και Ευβοίας.
 5. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Λευκάδας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας.
 6. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Αχαΐας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Αχαΐας, Ηλείας, Ζακύνθου και Κεφαλληνίας.
 7. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Κοζάνης και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Ημαθίας, Πέλλας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας και Κέρκυρας.
 8. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Λάρισας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Λάρισας, Καρδίτσας, Μαγνησίας και Τρικάλων.
 9. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Σερρών, Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας.
 10. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Χαλκιδικής, Λέσβου, Χίου και Σάμου.
 11. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ηρακλείου και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων.
 12. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Αρκαδίας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Αρκαδίας, Κορίνθου, Αργολίδας, Λακωνίας, Μεσσηνίας και Δυτικής Αττικής.

Κατανομή θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (41)

1. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Έβρου και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Έβρου και Καβάλας.

 1. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ξάνθης και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Ξάνθης, Δράμας και Ροδόπης.
 2. Τρεις (3) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα την Διεύθυνση Δ.Ε. Α΄ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Α΄ Αθήνας.
 3. Δύο (2) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Β΄ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας μέρος των Διευθύνσεων Δ.Ε. και Π.Ε. Β΄ Αθήνας.
 4. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Δυτικής Αττικής και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Δυτικής Αττικής και μέρος των Διευθύνσεων Δ.Ε. και Π.Ε. Β΄ Αθήνας.
 5. Δύο (2) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας μέρος τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Γ΄ Αθήνας.
 6. Δύο (2) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Δ΄ Αθήνας.
 7. Δύο (2) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Ανατολικής Αττικής.
 8. Δύο (2) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Πειραιά και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Πειραιά.
 9. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Λέσβου και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Λέσβου, Χίου και Σάμου.
 10. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και Λευκάδας.
 11. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Αχαΐας και περιοχή αρμοδιότητας μέρος των Διευθύνσεων Δ.Ε. και Π.Ε. Αχαΐας.
 12. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Κοζάνης και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας.
 13. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ηλείας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Ηλείας, Ζακύνθου Κεφαλληνίας και μέρος των Διευθύνσεων Δ.Ε. και Π.Ε. Αχαΐας.
 14. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ιωαννίνων και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Ιωαννίνων και Άρτας.
 15. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Λάρισας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Λάρισας.
 16. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Μαγνησίας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Μαγνησίας.
 17. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Τρικάλων και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Τρικάλων και Καρδίτσας.
 18. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Κέρκυρας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Κέρκυρας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας.
 19. Δύο (2) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης.
 20. Δύο (2) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης.
 21. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Σερρών και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Σερρών και Κιλκίς.
 22. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Χαλκιδικής και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Χαλκιδικής και Πιερίας.
 23. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ημαθίας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Ημαθίας και Πέλλας.
 24. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ηρακλείου και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Ηρακλείου.
 25. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Χανίων και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου.
 26. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Κυκλάδων και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Κυκλάδων.
 27. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Δωδεκανήσου και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Δωδεκανήσου.
 28. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Κορίνθου και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Κορίνθου και Αργολίδας.
 29. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Μεσσηνίας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Μεσσηνίας, Αρκαδίας και Λακωνίας.
 30. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Βοιωτίας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Βοιωτίας και Φθιώτιδας.
 31. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ευβοίας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Εύβοιας και Φωκίδας.

Κατανομή θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (9)

1. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Καβάλας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Καβάλας, Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας, Σερρών και Κιλκίς.

 1. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Α΄ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Α΄ Αθήνας, Πειραιά, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου.
 2. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Β΄ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Β΄ Αθήνας, Γ΄ Αθήνας και Ανατολικής Αττικής.
 3. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Δ’ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Δ΄ Αθήνας, Λασιθίου, Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων.
 4. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Αχαΐας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Αχαΐας, Ηλείας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Κορίνθου, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας και Δυτικής Αττικής.
 5. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Κοζάνης και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Κέρκυρας, Λευκάδας και Αιτωλοακαρνανίας.
 6. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Λάρισας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Λάρισας, Καρδίτσας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Βοιωτίας, Ευβοίας και Φθιώτιδας.
 7. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Πιερίας και Ημαθίας.
 8. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Λέσβου, Χίου και Σάμου.

Κατανομή θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (10)

1. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Α΄ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Α΄ Αθήνας, Δυτικής Αττικής και Αργολίδας.

 1. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Β΄ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Β΄ Αθήνας και Δ΄ Αθήνας.
 2. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής, και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Ανατολικής Αττικής και Γ΄ Αθήνας.
 3. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Πειραιά και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Πειραιά, Κορίνθου, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου.
 4. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Αχαΐας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας, Λευκάδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.
 5. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Κοζάνης και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Κέρκυρας, Ημαθίας, Πιερίας και Πέλλας.
 6. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Λάρισας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Λάρισας, Καρδίτσας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας.
 7. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας και Καβάλας.
 8. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης, Σερρών, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Λέσβου, Χίου και Σάμου.
 9. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ηρακλείου και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων.

Κατανομή θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (36)

1. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Έβρου και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Έβρου και Καβάλας.

 1. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Δράμας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Δράμας, Ροδόπης και Ξάνθης.
 2. Δύο (2) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα την Διεύθυνση Δ.Ε. Α΄ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Α΄ Αθήνας.
 3. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Β΄ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας μέρος των Διευθύνσεων Δ.Ε. και Π.Ε. Β΄ Αθήνας.
 4. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Δυτικής Αττικής και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Δυτικής Αττικής και μέρος των Διευθύνσεων Δ.Ε. και Π.Ε. Β΄ Αθήνας.
 5. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας μέρος των Διευθύνσεων Δ.Ε. και Π.Ε. Γ΄ Αθήνας.
 6. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας μέρος των Διευθύνσεων Δ.Ε. και Π.Ε. Δ΄ Αθήνας.
 7. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής και περιοχή αρμοδιότητας μέρος των Διευθύνσεων Δ.Ε. και Π.Ε. Ανατολικής Αττικής.
 8. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής και περιοχή αρμοδιότητας μέρος των Διευθύνσεων Δ.Ε. και Π.Ε. Ανατολικής Αττικής και τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Ευβοίας.
 9. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Πειραιά και περιοχή αρμοδιότητας μέρος των Διευθύνσεων Δ.Ε. και Π.Ε. Πειραιά.
 10. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Πειραιά και περιοχή αρμοδιότητας μέρος των Διευθύνσεων Δ.Ε. και Π.Ε. Πειραιά και μέρος των Διευθύνσεων Δ.Ε. και Π.Ε. Δ΄ Αθήνας.
 11. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας.
 12. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Αχαΐας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Αχαΐας.
 13. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ηλείας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Ηλείας, Ζακύνθου και Κεφαλληνίας.
 14. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Κοζάνης και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Κοζάνης, Γρεβενών και Φλώρινας.
 15. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ιωαννίνων και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Ιωαννίνων, Άρτας και Καστοριάς.
 16. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Λάρισας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Λάρισας.
 17. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Μαγνησίας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Μαγνησίας και μέρος των Διευθύνσεων Δ.Ε. και Π.Ε. Τρικάλων.
 18. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Καρδίτσας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Καρδίτσας και μέρος των Διευθύνσεων Δ.Ε. και Π.Ε. Τρικάλων.
 19. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Κέρκυρας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Κέρκυρας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας.
 20. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης και περιοχή αρμοδιότητας μέρος των Διευθύνσεων Δ.Ε. και Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης.
 21. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης και περιοχή αρμοδιότητας μέρος των Διευθύνσεων Δ.Ε. και Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης και τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Λέσβου.
 22. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης και περιοχή αρμοδιότητας μέρος των Διευθύνσεων Δ.Ε. και Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης.
 23. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης και περιοχή αρμοδιότητας μέρος των Διευθύνσεων Δ.Ε. και Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης και τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Χίου και Σάμου.
 24. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Σερρών και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Σερρών και Κιλκίς.
 25. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Πιερίας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Πιερίας και Χαλκιδικής.
 26. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ημαθίας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Ημαθίας και Πέλλας.
 27. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Χανίων και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Χανίων και Ρεθύμνου.
 28. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ηρακλείου και περιοχή αρμοδιότητας μέρος των Διευθύνσεων Δ.Ε. και Π.Ε. Ηρακλείου.
 29. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Λασιθίου και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Λασιθίου και μέρος των Διευθύνσεων Δ.Ε. και Π.Ε. Ηρακλείου.
 30. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Κυκλάδων και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Κυκλάδων και μέρος των Διευθύνσεων Δ.Ε. και Π.Ε. Γ΄ Αθήνας.
 31. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Δωδεκανήσου και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Δωδεκανήσου.
 32. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Κορίνθου και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Κορίνθου και Αργολίδας.
 33. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Μεσσηνίας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Μεσσηνίας, Αρκαδίας και Λακωνίας.
 34. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Βοιωτίας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Βοιωτίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας.

Κατανομή θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (7 θέσεις)

 1. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Α΄ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Α΄ Αθήνας, Γ΄ Αθήνας και Κυκλάδων.
 2. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Β΄ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Β΄ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας.
 3. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας, Δυτικής Αττικής, Κορίνθου, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.
 4. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Πειραιά και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Πειραιά, Δωδεκανήσου, Λασιθίου, Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων.
 5. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ιωαννίνων και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας.
 6. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Λάρισας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Λάρισας, Καρδίτσας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Ημαθίας, Πιερίας και Δυτικής Θεσσαλονίκης.
 7. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Σερρών, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Πέλλας, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας και Καβάλας.

Κατανομή θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ (15 θέσεις)

1. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ξάνθης και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Ξάνθης, Έβρου, Ροδόπης, Καβάλας και Δράμας.

 1. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Α΄ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Α΄ Αθήνας.
 2. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Ανατολικής Αττικής και μέρος των Διευθύνσεων Δ.Ε. και Π.Ε. Β΄ Αθήνας.
 3. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Γ΄ Αθήνας και μέρος των Διευθύνσεων Δ.Ε. και Π.Ε. Β΄ Αθήνας.
 4. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Δ’ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Δ΄ Αθήνας, Βοιωτίας και Κυκλάδων.
 5. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Πειραιά και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Πειραιά και Δωδεκανήσου.
 6. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Αχαΐας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας, Ζακύνθου και Κεφαλληνίας.
 7. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Κοζάνης και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Ημαθίας, Πέλλας και Πιερίας.
 8. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ιωαννίνων και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Κέρκυρας και Λευκάδας.
 9. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Μαγνησίας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Μαγνησίας και Λάρισας.
 10. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης και Σερρών.
 11. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Λέσβου, Χίου και Σάμου.
 12. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ηρακλείου και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων.
 13. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Αρκαδίας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Αρκαδίας, Κορίνθου, Αργολίδας, Λακωνίας, Μεσσηνίας και Δυτικής Αττικής.
 14. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Φθιώτιδας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Φθιώτιδας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Καρδίτσας και Τρικάλων.

Κατανομή θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (14 θέσεις)

1. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Καβάλας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Καβάλας, Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας και Σερρών.

 1. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Α΄ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Α΄ Αθήνας και Δυτικής Αττικής.
 2. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας και Φωκίδας.
 3. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Δ’ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας και Δωδεκανήσου.
 4. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής, Ευβοίας και Φθιώτιδας.
 5. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Πειραιά και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Πειραιά και Κυκλάδων.
 6. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Αχαΐας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Αχαΐας, Ηλείας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Μεσσηνίας.
 7. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Κοζάνης και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Ημαθίας, Πέλλας και Πιερίας.
 8. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ιωαννίνων και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Κέρκυρας, Λευκάδας και Αιτωλοακαρνανίας.
 9. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Λάρισας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Λάρισας, Μαγνησίας, Καρδίτσας και Τρικάλων.
 10. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Λέσβου, Χίου και Σάμου.
 11. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης, Κιλκίς και Χαλκιδικής.
 12. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ηρακλείου και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων.
 13. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Κορίνθου και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Κορίνθου, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας και Β΄ Αθήνας.

Κατανομή θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ81 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (4 θέσεις)

 1. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής, Α΄ Αθήνας, Β΄ Αθήνας, Γ΄ Αθήνας, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας.
 2. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Πειραιά και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Πειραιά, Δ΄ Αθήνας, Δυτικής Αττικής, Κορίνθου, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, Λασιθίου, Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων.
 3. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ιωαννίνων και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Λάρισας, Καρδίτσας, Μαγνησίας και Τρικάλων.
 4. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης, Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Σερρών, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Ημαθίας, Πιερίας, Πέλλας, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας και Καβάλας.

Κατανομή θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (9 θέσεις)

1. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Β΄ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Β΄ Αθήνας, Α΄ Αθήνας και Ανατολικής Αττικής.

 1. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας, Κορίνθου, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας και Κυκλάδων.
 2. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Πειραιά και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Πειραιά, Δυτικής Αττικής και Δωδεκανήσου.
 3. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου.
 4. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Κοζάνης και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Λάρισας, Ημαθίας και Πέλλας.
 5. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Σερρών, Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας και Καβάλας.
 6. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Πιερίας, Λέσβου, Χίου, Σάμου.
 7. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ηρακλείου και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου, Χανίων και Γ΄ Αθήνας.
 8. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Φθιώτιδας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Καρδίτσας, Μαγνησίας και Τρικάλων.

Κατανομή θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (7 θέσεις)

1. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Α΄ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Α΄ Αθήνας, Β΄ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου.

 1. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Πειραιά και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Πειραιά, Δ΄ Αθήνας, Λασιθίου, Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων.
 2. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ιωαννίνων και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας.
 3. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Σερρών, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας και Καβάλας.
 4. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πιερίας, Πέλλας, Λέσβου, Χίου και Σάμου.
 5. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Κορίνθου και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Κορίνθου, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Ηλείας, Ζακύνθου, Γ΄ Αθήνας και Δυτικής Αττικής.
 6. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Φθιώτιδας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων.

Κατανομή θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (4 θέσεις)

1. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής, Α΄ Αθήνας, Β΄ Αθήνας, Γ΄ Αθήνας, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας.

 1. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Πειραιά και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Πειραιά, Δ΄ Αθήνας, Δυτικής Αττικής, Κορίνθου, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, Λασιθίου, Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων.
 2. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ιωαννίνων και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Λάρισας, Καρδίτσας, Μαγνησίας και Τρικάλων.
 3. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης, Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Σερρών, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Ημαθίας, Πιερίας, Πέλλας, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας και Καβάλας.

Κατανομή θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1 θέση)

Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Πειραιά και περιοχή αρμοδιότητας όλες τις Διευθύνσεις Δ.Ε. της χώρας.

 

Κατανομή θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (31 θέσεις)

1. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Καβάλας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Έβρου, Καβάλας και Δράμας.

 1. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής και περιοχή αρμοδιότητας μέρος των Διευθύνσεων Δ.Ε. και Π.Ε. Ανατολικής Αττικής.
 2. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας μέρος των Διευθύνσεων Δ.Ε. και Π.Ε. Γ΄ Αθήνας.
 3. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Β΄ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας μέρος των Διευθύνσεων Δ.Ε. και Π.Ε. Β΄ Αθήνας και μέρος των Διευθύνσεων Δ.Ε. και Π.Ε. Ανατολικής Αττικής.
 4. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Β΄ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας μέρος των Διευθύνσεων Δ.Ε. και Π.Ε. Β΄ Αθήνας και μέρος των Διευθύνσεων Δ.Ε. και Π.Ε. Γ΄ Αθήνας.
 5. Δύο (2) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Α΄ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Α΄ Αθήνας.
 6. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας μέρος των Διευθύνσεων Δ.Ε. και Π.Ε. Δ΄ Αθήνας.
 7. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Δυτικής Αττικής και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Δυτικής Αττικής και μέρος των Διευθύνσεων Δ.Ε. και Π.Ε. Δ΄ Αθήνας.
 8. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Πειραιά και περιοχή αρμοδιότητας μέρος των Διευθύνσεων Δ.Ε. και Π.Ε. Πειραιά.
 9. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Κυκλάδων και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Κυκλάδων και μέρος των Διευθύνσεων Δ.Ε. και Π.Ε. Πειραιά.
 10. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Λέσβου και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Λέσβου, Χίου και Σάμου.
 11. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Λευκάδας, Άρτας και Πρέβεζας.
 12. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Αχαΐας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Αχαΐας και Κεφαλληνίας.
 13. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ηλείας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Ηλείας, Ζακύνθου και Μεσσηνίας.
 14. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Κοζάνης και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας.
 15. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ιωαννίνων και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας και Κέρκυρας.
 16. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Λάρισας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Λάρισας και μέρος των Διευθύνσεων Δ.Ε. και Π.Ε. Τρικάλων.
 17. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Μαγνησίας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Μαγνησίας και μέρος των Διευθύνσεων Δ.Ε. και Π.Ε. Τρικάλων.
 18. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Σερρών και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Σερρών, Ροδόπης και Ξάνθης.
 19. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ημαθίας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Ημαθίας, Κιλκίς και Πέλλας.
 20. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης και περιοχή αρμοδιότητας μέρος των Διευθύνσεων Δ.Ε. και Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης.
 21. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Πιερίας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Πιερίας και μέρος των Διευθύνσεων Δ.Ε. και Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης.
 22. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης και περιοχή αρμοδιότητας μέρος των Διευθύνσεων Δ.Ε. και Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης.
 23. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Χαλκιδικής και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Χαλκιδικής και μέρος των Διευθύνσεων Δ.Ε. και Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης.
 24. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Χανίων και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου.
 25. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ηρακλείου και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Ηρακλείου.
 26. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Δωδεκανήσου και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Δωδεκανήσου.
 27. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Αρκαδίας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Αρκαδίας, Κορίνθου, Αργολίδας και Λακωνίας.
 28. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Φθιώτιδας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Φθιώτιδας, Φωκίδας, Ευρυτανίας και Καρδίτσας.
 29. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ευβοίας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Ευβοίας και Βοιωτίας.

Κατανομή θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ και ΕΥΕΞΙΑΣ (8 θέσεις)

 1. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Α΄ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Α΄ Αθήνας, Β΄ Αθήνας, Δυτικής Αττικής, Κορίνθου, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.
 2. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας, Λασιθίου, Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων.
 3. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Πειραιά και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Πειραιά, Γ΄ Αθήνας, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου.
 4. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου.
 5. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Κοζάνης και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Λάρισας, Ημαθίας, Πιερίας και Πέλλας.
 6. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας και Καβάλας.
 7. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης, Σερρών, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Λέσβου, Χίου και Σάμου.
 8. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Φθιώτιδας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Ανατολικής Αττικής, Καρδίτσας, Μαγνησίας και Τρικάλων.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ88 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΙΑΣ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (7 θέσεις)

 1. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Α΄ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Α΄ Αθήνας, Β΄ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου.
 2. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Πειραιά και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Πειραιά, Δυτικής Αττικής, Λασιθίου, Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων.
 3. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ιωαννίνων και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας.
 4. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Σερρών, Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας και Καβάλας.
 5. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Ημαθίας, Πιερίας, Πέλλας, Λέσβου, Χίου και Σάμου.
 6. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Κορίνθου και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Κορίνθου, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Ηλείας, Ζακύνθου, Γ΄ Αθήνας και Δ΄ Αθήνας.
 7. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Φθιώτιδας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων.

Κατανομή θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ89 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (2 θέσεις)

 1. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Πειραιά και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Πειραιά, Α΄ Αθήνας, Β΄ Αθήνας, Γ΄ Αθήνας, Δ΄ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Κορίνθου, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Λασιθίου, Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων.
 2. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Δυτικής Θεσσαλονίκης, Σερρών, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Ημαθίας, Πιερίας, Πέλλας, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας, Καβάλας, Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Λάρισας, Καρδίτσας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας.

Κατανομή θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ90 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (1 θέση)

Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Πειραιά και περιοχή αρμοδιότητας όλες τις Διευθύνσεις Δ.Ε. της χώρας

 

Κατανομή θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ91 ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (4 θέσεις)

1. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Α΄ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Α΄ Αθήνας, Β΄ Αθήνας, Γ΄ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου.

 1. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Πειραιά και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Πειραιά, Δ΄ Αθήνας, Δυτικής Αττικής, Κορίνθου, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, Λασιθίου, Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων.
 2. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ιωαννίνων και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Λάρισας, Καρδίτσας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας.
 3. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης, Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Σερρών, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Ημαθίας, Πιερίας, Πέλλας, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας και Καβάλας.

Κατανομή θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης

ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (45 θέσεις)

 1. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Έβρου και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Έβρου και Ροδόπης.
 2. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Καβάλας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Καβάλας και Ξάνθης.
 3. Τρεις (3) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα την Διεύθυνση Π.Ε. Α΄ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Α΄ Αθήνας.
 4. Τρεις (3) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα την Διεύθυνση Π.Ε. Β΄ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Β΄ Αθήνας.
 5. Τρεις (3) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα την Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Γ΄ Αθήνας.
 6. Δύο (2) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα την Διεύθυνση Π.Ε. Δ΄ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας μέρος των Διευθύνσεων Δ.Ε. και Π.Ε. Δ΄ Αθήνας.
 7. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Αττικής και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Δυτικής Αττικής και μέρος των Διευθύνσεων Δ.Ε. και Π.Ε. Δ΄ Αθήνας.
 8. Δύο (2) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα την Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά και περιοχή αρμοδιότητας μέρος των Διευθύνσεων Δ.Ε. και Π.Ε. Πειραιά.
 9. Δύο (2) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα την Διεύθυνση Π.Ε. Ανατολικής Αττικής και περιοχή αρμοδιότητας μέρος των Διευθύνσεων Δ.Ε. και Π.Ε. Ανατολικής Αττικής.
 10. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Λευκάδας και Ευρυτανίας.
 11. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Αχαΐας και Κεφαλληνίας.
 12. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Ηλείας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Ηλείας, Ζακύνθου και Μεσσηνίας.
 13. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Κοζάνης και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Κοζάνης, Γρεβενών και Καστοριάς.
 14. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Ιωαννίνων και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Ιωαννίνων και Άρτας.
 15. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Λάρισας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Λάρισας.
 16. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Μαγνησίας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Μαγνησίας.
 17. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Τρικάλων και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Τρικάλων και Καρδίτσας.
 18. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Κέρκυρας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Κέρκυρας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας.
 19. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης και περιοχή αρμοδιότητας μέρος των Διευθύνσεων Δ.Ε. και Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης.
 20. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης και περιοχή αρμοδιότητας μέρος των Διευθύνσεων Δ.Ε. και Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης και τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Κιλκίς.
 1. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης και περιοχή αρμοδιότητας μέρος των Διευθύνσεων Δ.Ε. και Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης και τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Χίου.
 2. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης και περιοχή αρμοδιότητας μέρος των Διευθύνσεων Δ.Ε. και Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης.
 3. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης και περιοχή αρμοδιότητας μέρος των Διευθύνσεων Δ.Ε. και Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης και τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Σάμου.
 4. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Σερρών και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Σερρών και Δράμας.
 5. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Χαλκιδικής και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Χαλκιδικής και Λέσβου.
 6. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Ημαθίας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Ημαθίας και Πιερίας.
 7. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Πέλλας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Πέλλας και Φλώρινας.
 8. Δύο (2) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Ηρακλείου και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Ηρακλείου.
 9. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Χανίων και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Χανίων και μέρος των Διευθύνσεων Δ.Ε. και Π.Ε. Ρεθύμνου.
 10. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Λασιθίου και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Λασιθίου και μέρος των Διευθύνσεων Δ.Ε. και Π.Ε. Ρεθύμνου.
 11. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Κυκλάδων και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Κυκλάδων και μέρος των Διευθύνσεων Δ.Ε. και Π.Ε. Πειραιά.
 12. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Δωδεκανήσου και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Δωδεκανήσου.
 13. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Αρκαδίας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Αρκαδίας, Κορίνθου, Αργολίδας και Λακωνίας.
 14. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Ευβοίας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Ευβοίας και μέρος των Διευθύνσεων Δ.Ε. και Π.Ε. Ανατολικής Αττικής.
 15. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Φθιώτιδας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Φθιώτιδας, Βοιωτίας και Φωκίδας.

Κατανομή θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (10 θέσεις)

1. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Α΄ Αθήνας και Β΄ Αθήνας.

 1. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Πειραιά, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου.
 2. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Κέρκυρας, Λευκάδας και Κεφαλληνίας.
 3. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Κοζάνης και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Ημαθίας, Πιερίας και Πέλλας.
 4. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Καρδίτσας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Φθιώτιδας και Ευρυτανίας.
 5. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης, Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Λέσβου, Χίου και Σάμου.
 6. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Σερρών και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Σερρών, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας και Καβάλας.
 7. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Ηρακλείου και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου, Χανίων και Δυτικής Αττικής.
 8. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Αρκαδίας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Αρκαδίας, Κορίνθου, Αργολίδας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Δ΄ Αθήνας, Ηλείας και Ζακύνθου.
 9. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Βοιωτίας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Βοιωτίας, Ευβοίας, Φωκίδας και Ανατολικής Αττικής.

Κατανομή θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (10 θέσεις)

 1. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Α΄ Αθήνας και Δ΄ Αθήνας.
 2. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Πειραιά, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου.
 3. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Κέρκυρας, Λευκάδας και Κεφαλληνίας.
 4. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Κοζάνης και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Ημαθίας, Πιερίας και Πέλλας.
 1. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Καρδίτσας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Φθιώτιδας και Ευρυτανίας.
 2. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης, Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Λέσβου, Χίου και Σάμου.
 3. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Σερρών και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Σερρών, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας και Καβάλας.
 4. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Ηρακλείου και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου, και Χανίων.
 5. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Αρκαδίας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Αρκαδίας, Κορίνθου, Αργολίδας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Δυτικής Αττικής, Ηλείας και Ζακύνθου.
 6. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Βοιωτίας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Βοιωτίας, Ευβοίας, Φωκίδας, Β΄ Αθήνας και Ανατολικής Αττικής.

Κατανομή θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ21 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ (2 θέσεις)

1. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Πειραιά, Α΄ Αθήνας, Β΄ Αθήνας, Γ΄ Αθήνας, Δ΄ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Κορίνθου, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Λασιθίου, Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων.

 1. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Δυτικής Θεσσαλονίκης, Σερρών, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Ημαθίας, Πιερίας, Πέλλας, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας, Καβάλας, Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Λάρισας, Καρδίτσας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας.

Κατανομή θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (2 θέσεις)

 1. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Πειραιά, Α΄ Αθήνας, Β΄ Αθήνας, Γ΄ Αθήνας, Δ΄ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Κορίνθου, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Λασιθίου, Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων.
 2. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Δυτικής Θεσσαλονίκης, Σερρών, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Ημαθίας, Πιερίας, Πέλλας, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας, Καβάλας, Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Λάρισας, Καρδίτσας, Μαγνησίας και Τρικάλων.

Κατανομή θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ28 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ (2 θέσεις)

1. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Πειραιά, Α΄ Αθήνας, Β΄ Αθήνας, Γ΄ Αθήνας, Δ΄ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Κορίνθου, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Λασιθίου, Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων.

 1. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης, Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Σερρών, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Ημαθίας, Πιερίας, Πέλλας, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας, Καβάλας, Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Λάρισας, Καρδίτσας, Μαγνησίας και Τρικάλων.

Κατανομή θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ (2 θέσεις)

 1. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Πειραιά, Α΄ Αθήνας, Β΄ Αθήνας, Γ΄ Αθήνας, Δ΄ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Κορίνθου, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Λασιθίου, Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων.
 2. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης, Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Σερρών, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Ημαθίας, Πιερίας, Πέλλας, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας, Καβάλας, Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Λάρισας, Καρδίτσας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας.

Κατανομή θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ73 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (2 θέσεις)

 1. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Ροδόπης και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Π.Ε. Ροδόπης και Έβρου.
 2. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Ξάνθης και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Ξάνθης.

Κατανομή θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης

ΚΛΑΔΟΣ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (1 θέση)

Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ροδόπης και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης

Κατανομή θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης

ΚΛΑΔΟΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ (1 θέση)

Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Ροδόπης και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης.

 

Η υπουργική αυτή απόφαση μπορείτε να την βρείτε στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1bdDdhjt_xvpDrBNYncVzDzsEP7RC1hq_/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε