Λειτουργικά κενά – Μόρια Δυσμενών Συνθηκών

Λειτουργικά κενά – Μόρια Δυσμενών Συνθηκών ένα θέμα που προβληματίζει τους εκπαιδευτικούς κατά τη διαδικασία των Υπηρεσιακών Μεταβολών του Σεπτεμβρίου.

Ας δούμε τι μνημονεύει η εγκύκλιος των μεταθέσεων, σε συνδυασμό με την ισχύουσα νομοθεσία.

Εγκύκλιος μεταθέσεων:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Μ.Σ.Δ.)

3.1. ΧΡΟΝΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΘΕΜΕΛΙΩΝΕΤΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

3.1.3. Ρύθμιση Μ.Σ.Δ. μονίμων εκπαιδευτικών σε περίπτωση διάθεσης ή απόσπασης για εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες ή λόγω υπεραριθμίας

 

Ο υπολογισμός μονάδων συνθηκών διαβίωσης εκπαιδευτικών που αποσπώνται ή διατίθενται από σχολική μονάδα στην οποία έχουν οριστική ή προσωρινή τοποθέτηση στις κατωτέρω περιπτώσεις, γίνεται ως ακολούθως:

α) Εάν αποσπώνται ή διατίθενται

ως πλεονάζον προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (71Α΄),

«ως μονάδες μετάθεσης υπολογίζονται οι μονάδες της οργανικής θέσης του εκπαιδευτικού, εφόσον δεν υπολείπονται.».

 

β)

Εάν διατέθηκαν σε σχολεία άλλης περιοχής αρμοδιότητας του ίδιου ΠΥΣΔΕ από αυτή που ανήκαν οργανικά για εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 κεφ. Γ΄ παρ. 1 και 2 του ν. 1566/1985 (167Α΄) και του άρθρου 14 του ίδιου νόμου σε συνδυασμό το άρθρο 18 παρ. 6 της Υ.Α. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (1340Β΄) όπως ισχύει,

λαμβάνουν τις μονάδες μετάθεσης για δυσμενείς συνθήκες που αντιστοιχούν στη σχολική μονάδα της διάθεσης,

εκτός αν οι μονάδες συνθηκών διαβίωσης μετάθεσης για δυσμενείς συνθήκες της οργανικής τους θέσης είναι περισσότερες οπότε και λαμβάνουν αυτές.

γ)

Εάν διατέθηκαν για μερικές ημέρες ως υπεράριθμοι σε σχολικές μονάδες άλλης περιοχής αρμοδιότητας του ίδιου ΠΥΣΔΕ

για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου διδασκαλίας, σύμφωνα με το άρθρο 14 § 14 του ν. 1566/1985 σε συνδυασμό το άρθρο 18 παρ. 4 της Υ.Α. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (1340Β΄) όπως ισχύει,

  • όταν οι μονάδες δυσμενών συνθηκών διαβίωσης της οργανικής τους θέσης είναι περισσότερες από αυτές της διάθεσης, ακολουθείται ο προηγούμενος (3.1.3.α) υπολογισμός και
  • όταν οι μονάδες δυσμενών συνθηκών διαβίωσης της οργανικής τους θέσης είναι λιγότερες, τότε θα ακολουθείται ο αναλογικός υπολογισμός με βάση την εβδομάδα των πέντε (5) ημερών.

δ)

Εάν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο σε σχολεία της Α/θμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (83Α΄), λαμβάνουν τα μόρια δυσμενών συνθηκών της πλησιέστερης σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας, αρκεί να μην υπολείπονται των μορίων της οργανικής τους θέσης (ή της προσωρινής τους τοποθέτησης).

ε)

Εάν διατίθενται για συμπλήρωση ωραρίου σε ΔΙΕΚ, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 6 του Ν. 4327/2015 (50Α΄) και την αριθ. πρωτ. 146606/ΓΓ4/18-09-2015 Υ.Α. (2064Β΄), λαμβάνουν τα μόρια δυσμενών συνθηκών της πλησιέστερης σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας, αρκεί να μην υπολείπονται των μορίων της οργανικής τους θέσης (ή της προσωρινής τους τοποθέτησης).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι παραπάνω ρυθμίσεις έχουν εφαρμογή από το σχολικό έτος 2002-03 μετά την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 2986/2002 (24Α΄). Για τα προηγούμενα έτη όσον αφορά στις εν λόγω ρυθμίσεις, θα εφαρμοστεί η αριθμ. Δ2/74341/31-10-2001 εγκύκλιος για μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε.

3.1.4.

Μονάδες συνθηκών διαβίωσης για συμπλήρωση ωραρίου με παροχή διοικητικού έργου

Το διάστημα κατά το οποίο εκπαιδευτικοί διατέθηκαν για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου, σύμφωνα με το άρθρο 33, παρ. 5α του ν. 4386/2016 (83Α΄) και το άρθρο 46 του ν. 4415/2016 (159Α΄)

θα λάβουν μονάδες συνθηκών διαβίωσης αναλογικά με βάση την εβδομάδα των πέντε (5) ημερών.

3.1.5.

Μονάδες συνθηκών διαβίωσης για υπηρέτηση σε σχολικές μονάδες που λειτουργούν σε καταστήματα κράτησης

Το διάστημα κατά το οποίο οι εκπαιδευτικοί υπηρετούν σε σχολικές μονάδες που λειτουργούν σε καταστήματα κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης

θα λάβουν μονάδες συνθηκών διαβίωσης της πλησιέστερης σ’ αυτό σχολικής μονάδας προσαυξανόμενα με επιπλέον 5 μόρια,

σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 133529/ΓΔ4/7-8-2018 Υ.Α. (3941Β΄)

 

Παρατηρήσεις Συντάκτη:

1η Παρατήρηση:

Αναδρομή στο τι αναφέρει η παράγραφος 3 του άρθρου 31 του Νόμου 3848/2010

3. Εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που πλεονάζει στη σχολική μονάδα όπου ανήκει οργανικά, αποσπάται:

α) σε άλλη σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης της αρμοδιότητας του ίδιου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε., με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου ή

β) σε άλλη σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αρμοδιότητας άλλου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης, με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου ανώτερου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου ή

γ) σε περιοχή μετάθεσης άλλης περιφερειακής διεύθυνσης, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου.

Η διαδικασία της περίπτωσης α΄ ακολουθείται και για τη διάθεση των εκπαιδευτικών που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο διδασκαλίας.

Στις αποσπάσεις της παραγράφου αυτής, ως μονάδες μετάθεσης υπολογίζονται οι μονάδες της οργανικής θέσης του εκπαιδευτικού, εφόσον δεν υπολείπονται.

Στα δύο τελευταία συνδικαλιστικά συνέδρια της ΟΛΜΕ ο σύνεδρος Παπαχρήστου Βασίλειος κατέθεσε πρόταση να υπάρξει ψήφισμα του Συνεδρίου για την κατάργηση της πρότασης αυτής. Στη θέση της να υπάρξει ο αναλογικός υπολογισμός με βάση την εβδομάδα των πέντε (5) ημερών.


Στο 19ο Συνέδριο η πρόταση κατατέθηκε στην επιτροποή ψηφισμάτων και έγινε αποδεκτή από τις παρατάξεις της ΔΑΚΕ και της ΠΕΚ, ενώ οι υπόλοιπες παρατάξεις ψήφισαν λευκό 

Στο 20 Συνέδριο η πρόταση έγινε αποδεκτή μόνον από την παράταξη της ΔΑΚΕ.

 

2η Παρατήρηση:

Εκπαιδευτικός που πλεονάζει εξ ολοκλήρου στην οργανική του θέση, δηλαδή δεν έχει ούτε μία διδακτική ώρα στη σχολική μονάδα που κατέχει οργανική θέση, διατίθεται εξ ολοκλήρου σε άλλη σχολική μονάδα προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού του ωραρίου.

Διότι εάν πάρει απόσπαση τότε θα εξεταστεί η αίτηση του εκπαιδευτικού μετά τις τοποθετήσεις των λειτουργικά υπεραρίθμων

Συνεπώς κάτι τέτοιο τις περισσότερες των περιπτώσεων για να μην αναφέρουμε στο σύνολο των περιπτώσεων θα είναι εις βάρος του εκπαιδευτικού για την τοποθέτησή του σε λειτουργικά κενά της ειδικότητάς του ή του κλάδους του.

 

Λειτουργικά κενά – Μόρια Δυσμενών Συνθηκών

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε