Κλάδοι Ειδικότητες ΓΑΚ αντιστοιχιζόμενοι του ΠΔ 82_2022

Κλάδοι Ειδικότητες ΓΑΚ αντιστοιχιζόμενοι του ΠΔ 82_2022 ορίστηκαν σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Δ3/Α/Φ6/ΣΧ.347/987/27-03-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με θέμα:

«Πράξη αντιστοίχισης των υφισταμένων κλάδων και ειδικοτήτων των Γενικών Αρχείων του Κράτους με τους οριζόμενους στο π.δ. 85/2022 (Α’ 232) νέους κλάδους και ειδικότητες»

 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις:

α) των παρ. 1 και 3 του άρθρου 52 του ν. 4830/2021 «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς- Πρόγραμμα “AΡΓΟΣ” και λοιπές διατάξεις» (Α’ 169), όπως ισχύει,

β) του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις»,

γ) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του π.δ. 85/2022 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)» (Α΄232),

δ) του π.δ. 18/2018 (A΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων», ως ισχύει,

ε) του π.δ. 81/2019 (Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,

στ) του π.δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

ζ) του π.δ. 84/2019 (Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

 

 1. Την υπ’ αριθμ. Δ3/Α/Φ.6/σχ.1045/3689/15-12-2020 (Β΄5697) υπουργική απόφαση με θέμα «Κατανομή των οργανικών θέσεων των Γενικών Αρχείων του Κράτους».

 

 1. Την υπ΄αριθμ. Δ3/Α/Φ7/σχ.2039/4129/23-11-2021 υπουργική απόφαση με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ3/Α/Φ.6/σχ.1045/3689/15-12-2020 υπουργικής απόφασης…» (Β΄5513).

 

 1. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. Φ.1/Γ/115/15039/Β1/9-2-2023 εισήγηση Γ.Δ.Ο.Υ. για μη πρόκληση δαπάνης σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

 

 1. Τις υπό στοιχεία 25281/ΙΖ/10-3-2006 (Γ΄ 95), 106531 /Γ1/2-7-2015 (Β΄1368),49292/ΙΖ/10-4-2013 (Γ΄464), 3687/ΙΖ/1-9-2010 (Γ΄1124), 205886/Γ4/29-11-2018 (Γ΄ 12), 49502/ΙΖ/29-6-2011 (Γ΄551), ΙΣΤ/307/18-3-1996 (Γ΄64), 60380/ΙΣΤ/22-10-2002 (Γ΄281), 1467/30-01-1991,   157718π.ε./ΙΖ/4-3-2009 (Γ΄699), 4178/Γ4/11-1-2019 (Γ΄ 404), 7692/ΙΣΤ/22-7-2002   (Γ΄281),   1229/ΙΖ/4-1-2013   (Γ΄185),   Δ3/Α/Φ.6/ΣΧ.182/571/23-2-2021   (Γ΄649),   αποφάσεις πρόσληψης και μεταφοράς μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων ΙΔΑΧ που υπηρετούν σε προσωποπαγείς θέσεις.

Αποφασίζουμε

 την αντιστοίχιση των κάτωθι κλάδων και ειδικοτήτων του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού των Γενικών Αρχείων του Κράτους, με τους οριζόμενους στο Παράρτημα Β΄ του π.δ.85/2022 νέους κλάδους και ειδικότητες, ως ακολούθως:

 

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π.Ε.

 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΝΕΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Π.Δ. 85/2022

ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΝΕΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ 169 ΠΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΠΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ 169
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ/Η΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 43 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 43
ΠΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 16 ΠΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΠΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 16
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4  

 

 

 

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE- HARDWARE) 4
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 2 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE- HARDWARE) 2
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 3 ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 3
ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ –

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

6 ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ 6
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2  

 

 

 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2
ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ- ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

 

 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τ.Ε.

 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΝΕΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Π.Δ. 85/2022

ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΝΕΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΤΕ ΤΑΞΙΝΟΜΩΝ 74 ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕ ΤΑΞΙΝΟΜΩΝ 74
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ 60 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 60
ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 57 ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 57
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 55 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Ή HARDWARE) 55

  

 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.Ε.

  

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΝΕΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Π.Δ. 85/2022

ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΝΕΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΔΕ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΩΝ 16 ΔΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΔΕ ΤΑΞΙΝΟΜΩΝ 16
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 19 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 19
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 4 ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 4

 

ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 14 ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 14
ΔΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 1 ΔΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΔΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 1

  

 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Υ.Ε.

  

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΝΕΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Π.Δ. 85/2022

ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΝΕΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΥΕ ΟΔΗΓΩΝ 1 ΥΕ ΟΔΗΓΩΝ ΥΕ ΟΔΗΓΩΝ 1
ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 3 ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ – ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 3

  

ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

  

 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π.Ε.

  

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΝΕΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Π.Δ. 85/2022

ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΝΕΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ/Η΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2

 

 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.Ε.

 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΝΕΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Π.Δ. 85/2022

ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΝΕΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 1 ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 1

 

Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

  

ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

  

 1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ Π.Ε.

 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΕΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Π.Δ. 85/2022

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΝΕΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ/Η΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 5 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 5

 

 

 1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ Δ.Ε.

  

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΕΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Π.Δ. 85/2022

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΝΕΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΔΕ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΩΝ 1 ΔΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΔΕ ΤΑΞΙΝΟΜΩΝ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 10 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 10
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 1 ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 1

 

 1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ Υ.Ε.

 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΕΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Π.Δ. 85/2022

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΝΕΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 1 ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ – ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 1
ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 1 ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ – ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 1

 

Οι παρακάτω δεσμευμένες προς πλήρωση με διορισμό ή πρόσληψη ή μετάταξη ή απόσπαση οργανικές θέσεις των κλάδων ή/και ειδικοτήτων των Γενικών Αρχείων του Κράτους οι οποίες περιλαμβάνονται στους πίνακες αντιστοίχισης του Παραρτήματος Β΄ του π.δ. 85/2022, και οι οποίες ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΟΝΤΑΙ σύμφωνα με το π.δ. 85/2022 και την με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/429/οικ.20353/30-12-2022 εγκύκλιο, παραμένουν ως έχουν μέχρι την πλήρωσή τους:

 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π.Ε.

 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙ
ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ 21
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ/Η΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 1
ΠΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 1
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1

 

 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τ.Ε.

 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙ
ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΤΕ ΤΑΞΙΝΟΜΩΝ 2
ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 2

 

 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.Ε.

 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙ
ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΔΕ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΩΝ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 2

 

 

Κλάδοι Ειδικότητες ΓΑΚ αντιστοιχιζόμενοι του ΠΔ 82_2022 ορίστηκαν σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Δ3/Α/Φ6/ΣΧ.347/987/27-03-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με θέμα:

«Πράξη αντιστοίχισης των υφισταμένων κλάδων και ειδικοτήτων των Γενικών Αρχείων του Κράτους με τους οριζόμενους στο π.δ. 85/2022 (Α’ 232) νέους κλάδους και ειδικότητες»

βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1nNJAqSfuC-k8zatN6H1GRSMLn8yA4vWU/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε