Κλίμακα Μονάδων Δυσμενών Συνθηκών Σχολείων

Κλίμακα Μονάδων Δυσμενών Συνθηκών Σχολείων, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 111/2016 και δημοσιεύθηκε την 18η Οκτωβρίου 2016 στο ΦΕΚ 193 τεύχος Πρώτο και θέμα:

Τροποποίηση του Π.δ. 50/1996 “Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης” (A΄ 45), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ας δούμε τι αναφέρει το ΠΔ 111/2016:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 8 του Κεφ. Β΄ του άρθρου 16 του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του Ν. 1824/1988
(Α΄ 296).
2. Τις διατάξεις της παρ. 6 της υπ’ αριθμ. 3345/1988 αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 649), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 16 παρ. 1 περ Ι του Ν. 1824/1988 (Α΄ 296).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005, Α΄ 98).
4. Την με αριθμό 184/2016 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Μονάδες Μετάθεσης

1. Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του Π.δ. 50/1996 (Α΄ 45), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Π.δ. 39/1998 (Α΄ 43, διόρθωση σφάλματος Α΄ 262), και προστίθεται δεύτερο εδάφιο στην ως άνω περίπτωση α΄ ως εξής:

«α) Οι σχολικές μονάδες της

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατατάσσονται σε δεκατρείς (13) κατηγορίες, τις  Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΑ, ΙΒ και ΙΓ

και οι σχολικές μονάδες της

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατατάσσονται σε δώδεκα (12) κατηγορίες, τις Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΑ και ΙΒ,

με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

ύστερα από πρόταση των αρμοδίων Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων,

τα οποία λαμβάνουν υπόψη και τη γνώμη των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών και

τις εισηγήσεις των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων αυτών,

οι οποίες διαμορφώνονται σε συνεργασία με τα αρμόδια πρωτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα, με βάση τα παρακάτω κριτήρια

(i) τον πληθυσμό της έδρας των σχολείων,
(ii) τις συνθήκες διαβίωσης εκεί των εκπαιδευτικών,
(iii) την οργανικότητα,
(iv) την απόστασή τους από την έδρα του Νομού,
(v) τις συγκοινωνιακές συνθήκες και
(vi) το υψόμετρο

Στην κατηγορία ΙΓ κατατάσσονται οι μονοθέσιες και οι διθέσιες σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που ανήκουν στην κατηγορία των δυσπρόσιτων.»

2. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παρ. 8 του άρθρου 16 του Π.δ. 50/1996 (Α΄ 45) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του Π.δ. 39/1998 (Α΄ 43, διόρθωση σφάλματος Α΄ 262) αντικαθίσταται ως εξής:

«Για κάθε έτος υπηρεσίας σε σχολεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ,Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΑ, ΙΒ και ΙΓ κατηγορίας της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, υπολογίζονται 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 14 μονάδες μετάθεσης, αντίστοιχα».

Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από το σχολικό έτος 2016-2017.

Στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού διατάγματος.

Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2016
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Κλίμακα Μονάδων Δυσμενών Συνθηκών Σχολείων, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 111/2016 και δημοσιεύθηκε την 18η Οκτωβρίου 2016 στο ΦΕΚ 193 τεύχος Πρώτο βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1biLBzccj4djFangwcnHyd4zI9Uu0Y_Ig/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε