Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής θεσμοτετήθηκε στον Νόμο 4653 του 2020 (Α’ 12).

Συγκεκριμένα στο Κεφάλαιο Γ του ανωτέρω νόμου αναφέρονται τα εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Κ.Π.Π.)
Άρθρο 28

Θέσπιση – Δικαίωμα συμμετοχής
1. Θεσπίζεται Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής (Κ.Π.Π.), το οποίο χορηγείται με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπονται στα επόμενα άρθρα.
2. Το Κ.Π.Π. πιστοποιεί τη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένου, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου, όπως αυτά
ορίζονται ως πρόσθετα προσόντα στο άρθρο 27 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39). Το Κ.Π.Π. δύναται να πιστοποιεί τη γνώση χειρισμού Η/Υ και σε άλλα ψηφιακά αντικείμενα.

3. Στις εξετάσεις για την απόκτηση του Κ.Π.Π. μπορεί να μετέχουν Έλληνες πολίτες ή ομογενείς, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αλλοδαποί που έχουν νομίμως τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις καταβάλλονται εξέταστρα.

Άρθρο 29

Εξετάσεις –Εξεταστικά κέντρα
1. Το K.Π.Π. χορηγείται ύστερα από εξετάσεις, οι οποίες προκηρύσσονται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και διενεργούνται τουλάχιστον μια φορά κατ’ έτος. Η διαδικασία των εξετάσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με κατάλληλο λογισμικό.
2. Οι εξετάσεις διενεργούνται στα Κέντρα Ηλεκτρονικών Εξετάσεων (Κ.Η.Ε.), τα οποία αποτελούν τα εξεταστικά κέντρα και λειτουργούν σε σχολικές μονάδες,
καθώς και σε άλλους δημόσιους χώρους αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή σε δημόσιους χώρους αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων.

Άρθρο 30

Συλλογικά όργανα εξετάσεων
1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται Εποπτική Επιστημονική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από δύο (2) μέλη Δ.Ε.Π. Τμημάτων Πληροφορικής των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, δύο (2) εκπροσώπους του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.), έναν (1) εκπρόσωπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, από τους
οποίους, τουλάχιστον ο ένας, του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων.
Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος από τα μέλη της, τα αναπληρωματικά μέλη της Εποπτικής Επιστημονικής Επιτροπής, καθώς και ένας (1) γραμματέας με τον αναπληρωτή του, από τους υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κλάδου ΠΕ, της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων.
Η θητεία των μελών της Εποπτικής Επιστημονικής Επιτροπής είναι τριετής εκτεινόμενη μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του μεθεπόμενου έτους, από το έτος κατά το
οποίο ανέλαβαν αρχικά καθήκοντα.
Έργο της Εποπτικής Επιστημονικής Επιτροπής είναι:

α) ο σχεδιασμός των ηλεκτρονικών εξετάσεων με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία υλοποιείται από το Ι.Τ.Υ.Ε. με βάση κατάλληλα όργανα μέτρησης, προκειμένου να υπάρχει ικανοποιητική στάθμη στις δεξαμενές δοκιμασιών υλικού πιστοποίησης,

β) η μέριμνα, σε συνεργασία με το Ι.Τ.Υ.Ε., για τη διατήρηση της ικανοποιητικής στάθμης των ανωτέρω δοκιμασιών,
γ) η εποπτεία της λειτουργίας του συστήματος των ηλεκτρονικών εξετάσεων,
δ) ο έλεγχος καταλόγου των υποψήφιων δομών για την ένταξή τους στο ειδικό Μητρώο των Κ.Η.Ε., κατόπιν εισήγησης του Ι.Τ.Υ.Ε. σχετικά με την επάρκεια των υποδομών εξοπλισμού τους,
ε) ο έλεγχος και η έγκριση των δοκιμασιών πιστοποίησης που εισηγείται το Ι.Τ.Υ.Ε.,

στ) ο έλεγχος και η έγκριση των πινάκων επιτυχόντων από τα αρχεία αυτόματης βαθμολόγησης και η διαβίβασή τους στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, για την κύρωσή τους από τον Υπουργό και την απόδοση των πιστοποιητικών.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται Επιτροπή Οργάνωσης Εξετάσεων, η οποία αποτελείται από τρία (3) μέλη του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος από τα μέλη της Επιτροπής, τα αναπληρωματικά μέλη αυτής, καθώς και ένας (1) γραμματέας με τον αναπληρωτή του, από τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ιδίου Υπουργείου. Για την υποστήριξη της Επιτροπής μπορεί να ορίζεται, με την ίδια απόφαση
περαιτέρω προσωπικό διοικητικής υποστήριξης. Η θητεία των μελών της Επιτροπής διαρκεί ένα (1) έτος. Έργο της Επιτροπής Οργάνωσης Εξετάσεων είναι η οργάνωση και η εποπτεία των διαδικασιών για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων.
3. Σε κάθε Κ.Η.Ε. ορίζεται, με απόφαση της Επιτροπής Οργάνωσης Εξετάσεων, η Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου, η οποία αποτελείται από έναν (1) διοικητικό
υπεύθυνο, έναν (1) τεχνικό υπεύθυνο, έναν (1) επόπτη και έναν (1) επιτηρητή με τον αναπληρωτή του, ανά αίθουσα εξεταστικού κέντρου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος από τα μέλη της Επιτροπής. Έργο της Επιτροπής είναι η υποστήριξη του εξεταστικού κέντρου κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων.

Άρθρο 31

Αποζημιώσεις
Στους Προέδρους, τα μέλη, τους γραμματείς των Επιτροπών, τους επιτηρητές και το κάθε είδους προσωπικό που απασχολείται στις εξετάσεις και γενικά στις διαδικασίες του παρόντος Κεφαλαίου, καθορίζεται αποζημίωση με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Άρθρο 32
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται:
α) οι προϋποθέσεις, το αρμόδιο όργανο και η διαδικασία για την ίδρυση των Κ.Η.Ε., τα οποία ιδρύονται ύστερα από γνώμη της Εποπτικής Επιστημονικής Επιτροπής,
β) οι προϋποθέσεις και η διαδικασία καταχώρισης των Κ.Η.Ε. σε ειδικό Μητρώο, το οποίο τηρείται στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και κάθε θέμα σχετικό με την τήρηση του Μητρώου αυτού,
γ) οι όροι και οι προϋποθέσεις οργάνωσης των εξετάσεων, καθώς και το πρόγραμμα εξετάσεων,

δ) ο τρόπος διεξαγωγής των ηλεκτρονικών εξετάσεων,

ε) ειδικότερα θέματα, σχετικά με τη λειτουργία της πλατφόρμας ηλεκτρονικών εξετάσεων, ύστερα από γνώμη του Ι.Τ.Υ.Ε.,

στ) η διαδικασία αξιολόγησης,
ζ) ο τρόπος έκδοσης αποτελεσμάτων,
η) ο τύπος του πιστοποιητικού που χορηγείται,
θ) η συγκρότηση όλων των αναγκαίων για την διεξαγωγή των εξετάσεων ατομικών και συλλογικών οργάνων, οι αρμοδιότητές τους και κάθε θέμα σχετικό με τη
λειτουργία τους,
ι) τα ψηφιακά αντικείμενα πέραν αυτών που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 28, στα οποία η γνώση χειρισμού Η/Υ μπορεί να πιστοποιείται με το Κ.Π.Π.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζεται το ύψος των εξέταστρων.

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε