ΚΥΑ Αριθμού εισακτέων στο Λιμενικό Σώμα 2024-2025

ΚΥΑ Αριθμού εισακτέων στο Λιμενικό Σώμα 2024-2025 (2421.1/5382/2024) όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 496 ΦΕΚ Τεύχος Δεύτερο την 25η Ιανουαρίου 2024 έχοντας ως θέμα:

Καθορισμός του αριθμού εισαγομένων ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, ύστερα από συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2023-2024.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 4, 4Α, 4Β, 4Γ, 13, 13Γ και της παρ. 3 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του ν. 4777/2021, β) του άρθρου 79 «Μεταρρύθμιση του συστήματος εισαγωγής και εκπαίδευσης στελεχών σε παραγωγικές σχολές Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.» του ν. 4504/2017 (Α’ 184),

γ) των άρθρων 20, 21 και 26 του Μέρους Γ’ «Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» του ν. 4532/2018 (Α’ 63),

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

ε) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α’ 145),

στ) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26),

ζ) του π.δ. 75/2018 «Οργάνωση και Λειτουργία της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής και ένταξη αυτής στην ανώτατη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Α’ 145),

η) του π.δ. 76/2018 «Οργάνωση και Λειτουργία της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και ένταξη αυτής στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Α’ 146),

θ) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),

ι) του π.δ. 87/2023 «Διορισμός Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 151),

ια) του π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) Μεταβατικές διατάξεις.» (Α’ 139),

ιβ) της υπό στοιχεία Φ.253/11812/Α5/28.1.2020 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 4Α του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ν.4610/2019 (Α’ 70)» (Β’ 345),

ιγ) της υπ’ αρ. 2421.1/21777/2020/6.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

«Καθορισμός των προσόντων, των προϋποθέσεων, των κατηγοριών των υποψηφίων, των κωλυμάτων κατάταξης και των διαδικασιών για την εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων» (Β’ 1423),

ιδ) της υπό στοιχεία 102928 ΕΞ 2023/10.07.2023 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β’ 4441),

ιε) των άρθρων 20, 68 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143) και

ιστ) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων (Α’ 130).

2. Την υπ’ αρ. 26/31-10-2023 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2024 και τροποποίηση των υπ’ αρ. 42/30-09-2020, 50/04-11-2021 και 31/27-09-2022 Πράξεων Υπουργικού Συμβουλίου».

3. Την από 22-11-2023 κοινή εισήγηση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και του Αρχηγού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προς τους Υπουργούς Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με θέμα: «Καθορισμός αριθμού εισακτέων στην Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων».

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας, με την οποία καθορίζεται ο αριθμός των εισακτέων στις παραγωγικές σχολές ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 μέσω πανελλαδικών εξετάσεων, προκύπτει δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ΥΝΑΝΠ σύμφωνα με το υπ’ αρ. 2811.8/82522/2023/23-11-2023 Εισηγητικό Σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως εξής:

α) Για το οικονομικό έτος 2024 προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους 484.000,00 € περίπου, η οποία αφορά τόσο στο μισθολογικό κόστος όσο και το κόστος εκπαίδευσης των εισακτέων στις Σχολές ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. Η εν λόγω δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Προϋπολογισμού ΥΝΑΝΠ 2024 (Ειδικός Φορέας 1041-502-0000000 «Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής») και θα βαρύνει συναφείς αναλυτικούς Λογαριασμούς εξόδων των μειζόνων κατηγοριών 21 «Παροχές Προσωπικού» και 24 «Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών». Αναφορικά με το κόστος εκπαίδευσης, το οποίο θα προκύψει από την εισαγωγή των είκοσι τεσσάρων Δοκίμων Σημαιοφόρων ΛΣ-ΕΛ. ΑΚΤ. και των πενήντα δύο Λιμενοφυλάκων στις Σχολές ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, θα καλυφθεί σχεδόν στο σύνολό του με την μεταφορά πιστώσεων στον προϋπολογισμό του ΓΕΝ, δεδομένου ότι η Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων ΛΣ-ΕΛ. ΑΚΤ λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων του Π.Ν. και η Σχολή Λιμενοφυλάκων λειτουργεί στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών του Π.Ν. (άρθρο 34 του ν. 4770/2021).

β) Για τo επόμενο οικονομικό έτος του ισχύοντος ΜΠΔΣ, ήτοι 2025, η οικονομική επιβάρυνση του Προϋπολογισμού ΥΝΑΝΠ, Ειδικού Φορέα 1041-502-0000000

«Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής», εκτιμάται περίπου σε 905.000,00 €. Οι εν λόγω δαπάνες θα αντιμετωπιστούν από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του ανωτέρω Ειδικού Φορέα (1041-502-0000000 «Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής»), και θα προβλέπονται, για το σκοπό αυτό, εντός των προβλεπόμενων ορίων δαπανών που έχουν καθορισθεί για τον φορέα στο ισχύον Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

γ) Για τα οικονομικά έτη πέραν του ισχύοντος ΜΠΔΣ, ήτοι 2026-2028, η οικονομική επιβάρυνση εκτιμάται περίπου σε 955.000,00 €, 1.390.000,00 € και 1.495.000,00 € και θα προβλεφθεί στους αντίστοιχους Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εξόδων ανά κατηγορία δαπάνης στο πλαίσιο υλοποίησης του ψηφισθέντος κάθε φορά ΜΠΔΣ, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Αριθμός εισαγομένων ιδιωτών

  1. Ο αριθμός των ιδιωτών υποψηφίων που θα εισαχθούν στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) και σε πενήντα δύο (52), αντιστοίχως.
  2. Στον συνολικό αριθμό εισακτέων ανά Σχολή, περιέχονται Ειδικές Κατηγορίες υποψηφίων της παρ. 7 του άρθρου 79 του ν. 4504/2017, όπως προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 4532/2018, ως ακολούθως:

α. Πολύτεκνοι και τα τέκνα τους, τέκνα των αναπήρων και θυμάτων πολέμου, καθώς και των αναπήρων ή θυμάτων ειρηνικής περιόδου του προσωπικού του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. που είναι στην ενέργεια ή έχει συνταξιοδοτηθεί για το λόγο αυτόν, τέκνα των αναγνωρισμένων ως αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τρίτεκνοι και τα τέκνα τους. Για τον ορισμό της ιδιότητας του τρίτεκνου γονέα και του τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, ισχύουν τα αναλυτικά οριζόμενα στην υπ’ αρ. 1/21777/2020/06-04-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 1423).

β. Τέκνα αποβιώσαντος στρατιωτικού Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξαιτίας αυτής, καθώς και τέκνα στρατιωτικού Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. που κατέστη ανάπηρος συνεπεία τραυματισμού ή ασθένειας σε ποσοστό άνω του 67% κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής.

γ. Ιδιώτες που έχουν συμμετάσχει ενεργά σε επιχειρήσεις, που συντονίζονται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή και τις Λιμενικές Αρχές της χώρας, πλην υπαλλήλων Λιμένος, για διάσωση κινδυνεύοντων ατόμων στη θάλασσα ή στους χερσαίους χώρους αρμοδιότητας του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., εκθέτοντας αποδεδειγμένα τη ζωή τους σε κίνδυνο, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα προβλεπόμενα από τις οικείες διατάξεις προσόντα.

3. Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 4532/2018, από τον αριθμό των εισαγομένων στην οικεία Σχολή, ποσοστό μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) συνολικά καλύπτεται από τις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων των περιπτώσεων α’ και β’ της προηγούμενης παραγράφου, με βάση τη σειρά επιτυχίας τους στο διαγωνισμό. Από τον αριθμό των δοκίμων που εισάγονται στην οικεία Σχολή, ποσοστό μέχρι τέσσερα τοις εκατό (4%) καλύπτεται από την ειδική κατηγορία υποψηφίων της περίπτωσης γ’ της προηγούμενης παραγράφου, με βάση τη σειρά επιτυχίας τους στο διαγωνισμό.

4. Κατά τον καθορισμό του αριθμού των θέσεων που αντιστοιχεί στα ποσοστά της προηγούμενης παραγράφου δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα. Εάν κάποιο ποσοστό της προηγούμενης παραγράφου δεν καλυφθεί, τότε ο αριθμός που υπολείπεται συμπληρώνεται από τους υποψηφίους επιλαχόντες της γενικής κατηγορίας (σειράς).

Όσοι/ες υποψήφιοι/ες έχουν σημειώσει στην αίτηση συμμετοχής ότι υπάγονται σε ειδική κατηγορία (πολύτεκνοιτρίτεκνοι κ.λπ.), κρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με τη Γενική Σειρά και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα μόρια για την εισαγωγή τους στην οικεία Σχολή, κρίνονται με την αντίστοιχη Ειδική Κατηγορία.

Η χρήση του δικαιώματος για εισαγωγή στις Σχολές Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., από αυτούς που υπάγονται σε μία από τις κατηγορίες των περ. α’γ’ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, γίνεται για μία μόνο από τις Σχολές αυτές. Αν κάποιος εισαχθεί με το δικαίωμα αυτό σε μία Σχολή, δεν δικαιούται να κάνει χρήση του ίδιου δικαιώματος σε άλλη Σχολή.

5. Οι είκοσι τέσσερις (24) θέσεις των εισακτέων στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., κατανέμονται ως εξής:

α. Ποσοστό 10%, ήτοι δύο (2) θέσεις, που θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο, το 2023 ή το 2022 και δεν λαμβάνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), ως ακολούθως:

i. Σε όσους/ες εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2023, σε ποσοστό 60%, ήτοι μία (1) θέση.

ii. Σε όσους/ες εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2022, σε ποσοστό 40%, ήτοι μία (1) θέση.

β. Ποσοστό 90%, ήτοι είκοσι δύο (22) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ’ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου, που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).

γ. Δεν προκύπτουν καθ’ υπέρβαση θέσεις σε υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, καθόσον η διάταξη του άρθρου 13Α παρ. 3 του ν. 4186/2013, όπως προστέθηκε με το άρθρο 12 παρ. 2 του ν. 4468/2017 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 241 παρ. 2 του ν. 4610/2019 δεν εφαρμόζεται στις παραγωγικές Σχολές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

6. Οι πενήντα δύο (52) θέσεις των εισακτέων στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, κατανέμονται ως εξής: α. Επί των πενήντα δύο (52) θέσεων για την Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, κοινό ειδικό ποσοστό 6%, ήτοι τρεις (3) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες, που συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 241 του ν. 4610/2019 και ισχύει, καθώς και υποψήφιους/ες των εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων που επιλέγουν να διεκδικήσουν θέσεις από το ανωτέρω κοινό ειδικό ποσοστό.

Οι υποψήφιοι εσπερινών ΕΠΑ.Λ., που κατέθεσαν την αίτηση δήλωση συμμετοχής στις Πανελλήνιες Εξετάσεις και επέλεξαν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις μόνο με το ειδικό ποσοστό 1% των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 241 του ν. 4610/2019 δεν έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό για την εισαγωγή στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

Περαιτέρω, δεν προκύπτουν καθ’ υπέρβαση θέσεις σε υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, διότι η διάταξη του άρθρου 13Α παρ. 3 του ν. 4186/2013, όπως προστέθηκε με το άρθρο 12 παρ. 2 του ν. 4468/2017 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 241 παρ. 2 του ν. 4610/2019 δεν εφαρμόζεται στις παραγωγικές Σχολές του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Ειδικότερα, επί του ειδικού αυτού ποσοστού (6%):

i. Ποσοστό 90%, ήτοι και οι τρεις (3) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες, που συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και υποψήφιους/ες των εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων που επιλέγουν να διεκδικήσουν θέσεις από το ανωτέρω κοινό ειδικό ποσοστό.

ii. Σε ποσοστό 10% δεν προκύπτει θέση. Ειδικότερα, για υποψηφίους που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου το 2023 και υποψήφιους/ες των εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και επέλεξαν να διεκδικήσουν θέσεις από το ανωτέρω κοινό ειδικό ποσοστό το 2023 και συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς νέα εξέταση, κατηγορία για την οποία επιφυλάσσεται το 60% των θέσεων δεν προκύπτει θέση. Ομοίως και για όσους/ες είχαν συμμετάσχει το 2022, σε ποσοστό 40% δεν προκύπτει θέση.

β. Επί των υπολοίπων σαράντα εννέα (49) θέσεων:

i. Ποσοστό 10%, ήτοι πέντε (5) θέσεις, που θα καλυφθεί από υποψήφιους που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο, το 2023 ή το 2022 και δεν λαμβάνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), ως ακολούθως:

  • Σε όσους/ες εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2023, σε ποσοστό 60%, ήτοι τρεις (3) θέσεις.
  • Σε όσους/ες εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2022, σε ποσοστό 40%, ήτοι δύο (2) θέσεις.

ii. Ποσοστό 90%, ήτοι σαράντα τέσσερις (44) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ’ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου, που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).

iii. Δεν προκύπτουν καθ’ υπέρβαση θέσεις σε υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, καθόσον η διάταξη του άρθρου 13Α παρ. 3 του ν. 4186/2013, όπως προστέθηκε με το άρθρο 12 παρ. 2 του ν. 4468/2017 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 241 παρ. 2 του ν. 4610/2019 δεν εφαρμόζεται στις παραγωγικές Σχολές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

7. Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, κατά τον υπολογισμό των ποσοστών των παρ. 5 και 6 του παρόντος άρθρου, τα κλασματικά υπόλοιπα από 0,5 και άνω, στρογγυλοποιούνται προς τα άνω στην επόμενη μονάδα, ενώ τα κλασματικά υπόλοιπα από 0,49 και κάτω στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω, στην προηγούμενη μονάδα ή στο μηδέν.

8. Η κατανομή των θέσεων των εισακτέων ανά σύστημα συμμετοχής και κατηγορία υποψηφίων αποτυπώνεται ως ακολούθως:

I. ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Α. ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ

(ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Γ’ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΤΟ 2023 Ή ΤΟ 2022 ΚΑΙ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ)

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2023
Με σειρά επιτυχίας 1
Ειδικές κατηγορίες

(παρ. 2 άρθρου 1 της παρούσας)

0
ΣΥΝΟΛΟ 1
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2022
Με σειρά επιτυχίας 1
Ειδικές κατηγορίες

(παρ. 2 άρθρου 1 της παρούσας)

0
ΣΥΝΟΛΟ 1

Β. ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

(ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ)

 

Με σειρά επιτυχίας 19
Ειδικών κατηγοριών περ. α και β παρ. 2 άρθρου 1 της παρούσας [γονείς και

τέκνα πολύτεκνων οικογενειών, τρίτεκνων οικογενειών, κ.λπ. (10%)]

 

2

Ειδική κατηγορία περ. γ παρ. 2 άρθρου 1 της παρούσας [Ιδιώτες που έχουν συμμετάσχει ενεργά σε επιχειρήσεις διάσωσης (4%)]  

1

ΣΥΝΟΛΟ 22

ΚΥΑ Αριθμού εισακτέων στο Λιμενικό Σώμα 2024-2025

ΙI. ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ

Α. ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ

(ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Γ’ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΤΟ 2023 Ή ΤΟ 2022 ΚΑΙ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ)

ΚΥΑ Αριθμού εισακτέων στο Λιμενικό Σώμα 2024-2025

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2023
Με σειρά επιτυχίας 3
Ειδικές κατηγορίες

(παρ. 2 άρθρου 1 της παρούσας)

0
ΣΥΝΟΛΟ 3
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2022
Με σειρά επιτυχίας 2
Ειδικές κατηγορίες

(παρ. 2 άρθρου 1 της παρούσας)

0
ΣΥΝΟΛΟ 2

ΚΥΑ Αριθμού εισακτέων στο Λιμενικό Σώμα 2024-2025

Β. ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

(ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ)

 

Με σειρά επιτυχίας 38
Ειδικών κατηγοριών περ. α και β παρ. 2 άρθρου 1 της παρούσας [γονείς και

τέκνα πολύτεκνων οικογενειών, τρίτεκνων οικογενειών, κ.λπ. (10%)]

 

4

Ειδική κατηγορία περ. γ παρ. 2 άρθρου 1 της παρούσας [Ιδιώτες που έχουν συμμετάσχει ενεργά σε επιχειρήσεις διάσωσης (4%)]  

2

ΣΥΝΟΛΟ 44

ΚΥΑ Αριθμού εισακτέων στο Λιμενικό Σώμα 2024-2025

Γ. ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

(ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑ.Λ.)

ΚΥΑ Αριθμού εισακτέων στο Λιμενικό Σώμα 2024-2025

Με σειρά επιτυχίας 3
Ειδικές κατηγορίες

(παρ. 2 άρθρου 1 της παρούσας)

0
ΣΥΝΟΛΟ 3

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2024

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ      

Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΚΥΑ Αριθμού εισακτέων στο Λιμενικό Σώμα 2024-2025 (2421.1/5382/2024) όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 496 ΦΕΚ Τεύχος Δεύτερο την 25η Ιανουαρίου 2024 έχοντας ως θέμα:

Καθορισμός του αριθμού εισαγομένων ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, ύστερα από συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2023-2024.

που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1QexUjqDiCF-XcdjTO4EYxZf3Xb6sbQj0/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε