Κύρωση τελικού πίνακα επιλογής υποψηφίων ΔΔΕ Ευρυτανίας

Κύρωση τελικού πίνακα επιλογής υποψηφίων ΔΔΕ Ευρυτανίας ανακοινώθηκε με το υπ΄αριθμ. 2165/07-04-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας με θέμα:

 

«Κύρωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα επιλογής υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας»

 

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του κεφ. Δ΄ του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ.Α΄) με τίτλο «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την με αρ.πρωτ.Δ/5716/88 Υπουργική απόφαση που κυρώθηκε στο Ν.1824/88 (ΦΕΚ 296/τ.Α΄/88).
  2. Τις διατάξεις του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/07-08-2019), «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
  3. Τις διατάξεις του Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/τ.Α’/23-09-2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις».
  4. Τις διατάξεις του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/τ. Α΄/03-08-2021) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 30 παρ.
  5. Το άρθρο 3 παρ. 2 εδάφιο δ της Φ.353.1/324/105657/Δ1 (ΦΕΚ 1340/τ.Β΄/16-10-02) απόφασης του ΥΠΔΒΜΘ « Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων ….. των διδασκόντων».
  6. Τη με αρ. Φ361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 (ΦΕΚ 6141/τ.Β΄/03-12-2022) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων».
  7. Την υπ΄ αριθμ. 12/20-03-2023 πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της ΔΕ Ευρυτανίας η οποία μας διαβιβάστηκε με το υπ΄ αριθμ. 591/21-03-2023 έγγραφο της Δ/νσης Δ.Ε. Ευρυτανίας.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 Κυρώνουμε τον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα επιλογής υποψηφίων Διευθυντών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 12/20-03- 2023 πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της ΔΕ Ευρυτανίας, ως εξής:

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ  

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Α.Μ. ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ
1 ΚΑΡΦΗ ΡΟΔΟΘΕΑ Β/ΘΜΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 195195 ΠΕ02 51,75
2 ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β/ΘΜΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 214689 ΠΕ11 43,55
3 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Β/ΘΜΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 216852 ΠΕ78 43,25
4 ΠΑΡΜΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 190961 ΠΕ86 42,375
5 ΣΙΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 194538 ΠΕ11 40,5
6 ΦΛΩΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Β/ΘΜΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 208309 ΠΕ11 40,1125
7 ΚΑΦΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 189299 ΠΕ02 39,875
8 ΣΒΕΡΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 209367 ΠΕ01 36,475
9 ΦΙΔΑΝΗ ΕΛΕΑΝΝΑ Β/ΘΜΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 704106 ΠΕ07 32,725
10 ΒΡΟΝΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Β/ΘΜΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 224850 ΠΕ11 29,85

Η ισχύς του πίνακα λήγει την 31η Ιουλίου 2026

 

Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας και της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ευρυτανίας.

 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

 

Δρ. Ελένη Π. Μπενιάτα

Κύρωση τελικού πίνακα επιλογής υποψηφίων ΔΔΕ Ευρυτανίας ανακοινώθηκε με το υπ΄αριθμ. 2165/07-04-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας με θέμα:

 

«Κύρωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα επιλογής υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας»

 που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1_Xa073cqZfqtnM0Vyjv3riqa13TkRclF/view?usp=share_link

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε