Κύρωση τελικού πίνακα επιλογής υποψηφίων ΔΔΕ Φθιώτιδας

Κύρωση τελικού πίνακα επιλογής υποψηφίων ΔΔΕ Φθιώτιδας ανακοινώθηκε με το υπ΄αριθμ. 2169/07-04-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας με θέμα:

«Κύρωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα επιλογής υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας»

 

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του κεφ. Δ΄ του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ.Α΄) με τίτλο «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την με αρ.πρωτ.Δ/5716/88 Υπουργική απόφαση που κυρώθηκε στο Ν.1824/88 (ΦΕΚ 296/τ.Α΄/88).
  2. Τις διατάξεις του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/07-08-2019), «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
  3. Τις διατάξεις του Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/τ.Α’/23-09-2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις».
  4. Τις διατάξεις του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/τ. Α΄/03-08-2021) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 30 παρ.
  5. Το άρθρο 3 παρ. 2 εδάφιο δ της Φ.353.1/324/105657/Δ1 (ΦΕΚ 1340/τ.Β΄/16-10-02) απόφασης του ΥΠΔΒΜΘ « Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων ….. των διδασκόντων».
  6. Τη με αρ. Φ361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 (ΦΕΚ 6141/τ.Β΄/03-12-2022) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων».
  7. Τις υπ΄ αριθμ. 22/29-03-2023 και 23/03-04-2023 πράξεις του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής οι οποίες μας διαβιβάστηκαν με το υπ΄ αριθμ. Φ.2.1/2063/04-04-2023 έγγραφο της Δ/νσης Δ.Ε. Φθιώτιδας.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

Κυρώνουμε τον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα επιλογής υποψηφίων Διευθυντών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας, σύμφωνα με τις υπ΄ αριθμ. 22/29-03-2023 και 23/03-04-2023 πράξεις του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής, ως εξής:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ  

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Α.Μ. ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ
 

1

 

ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

212376

 

ΠΕ02

 

62,2500

 

2

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Β/ΘΜΙΑ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

 

166359

 

ΠΕ06

 

62,1875

 

3

 

ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

182589

 

ΠΕ03

 

61,3500

 

4

 

ΤΣΙΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

165860

 

ΠΕ02

 

60,0625

 

5

 

ΦΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

389184

 

ΠΕ01

 

59,2500

 

6

 

ΡΑΧΙΩΤΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

182667

 

ΠΕ03

 

57,9625

 

7

 

ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

188310

 

ΠΕ86

 

56,5000

 

8

 

ΣΠΑΛΙΩΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

182403

 

ΠΕ01

 

55,7500

 

9

 

ΖΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

187916

 

ΠΕ86

 

55,7250

 

10

 

ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

189975

 

ΠΕ04.01

 

53,8000

 

11

 

ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

162188

 

ΠΕ02

 

52,3000

 

12

 

ΠΑΠΙΣΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

194492

 

ΠΕ11

 

52,2500

 

13

 

ΔΑΦΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

185137

 

ΠΕ86

 

52,1750

 

14

 

ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

181916

 

ΠΕ86

 

52,1500

 

15

 

ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

178301

 

ΠΕ86

 

50,3000

 

16

 

ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

229760

 

ΠΕ11

 

49,6125

 

17

 

ΚΟΝΤΕΛΕΣ ΗΛΙΑΣ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

212734

 

ΠΕ03

 

49,4500

 

18

 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

176095

 

ΠΕ04.01

 

48,7500

 

19

 

ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

151741

 

ΠΕ78

 

48,7375

 

20

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

159144

 

ΠΕ02

 

48,7000

 

21

 

ΘΩΜΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

213124

 

ΠΕ04.02

 

47,3750

 

22

 

ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

184003

 

ΠΕ04.01

 

46,6250

 

23

 

ΤΣΟΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

210730

 

ΠΕ05

 

46,6000

 

24

 

ΤΣΑΠΑΛΗ ΕΛΕΝΗ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

159627

 

ΠΕ02

 

46,1250

 

25

 

ΠΟΡΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

214628

 

ΠΕ11

 

45,9500

 

26

 

ΡΗΓΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

183072

 

ΠΕ05

 

45,8250

 

27

 

ΧΟΥΣΙΑΔΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

199184

 

ΠΕ11

 

45,6250

 

28

 

ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

191274

 

ΠΕ86

 

45,4250

 

 

29

 

ΒΟΪΒΟΝΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

Β/ΘΜΙΑ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

 

211878

 

ΠΕ02

 

45,4000

 

30

 

ΚΑΛΙΩΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

174618

 

ΠΕ83

 

45,2250

 

31

 

ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

216178

 

ΠΕ86

 

45,1500

 

32

 

ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

166194

 

ΠΕ04.02

 

45,1250

 

33

 

ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

193989

 

ΠΕ06

 

45,1250

 

34

 

ΒΕ ΜΑΡΙΑ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

206539

 

ΠΕ02

 

45,0625

 

35

 

ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

187658

 

ΠΕ86

 

44,7250

 

36

 

ΒΑΛΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

170407

 

ΠΕ04.01

 

44,3250

 

37

 

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

212619

 

ΠΕ03

 

44,3000

 

38

 

ΠΑΣΧΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

163790

 

ΠΕ01

 

43,9750

 

39

 

ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

229652

 

ΠΕ83

 

43,8500

 

40

 

ΚΑΨΟΥΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

210875

 

ΠΕ86

 

43,8000

 

41

 

ΤΖΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

178661

 

ΠΕ11

 

43,4250

 

42

 

ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

205331

 

ΠΕ86

 

43,1750

 

43

 

ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

168799

 

ΠΕ82

 

43,0500

 

44

 

ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

198674

 

ΠΕ06

 

42,8750

 

45

 

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

198019

 

ΠΕ04.01

 

42,6750

 

46

 

ΤΡΑΧΑΝΑ ΕΛΕΝΗ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

205599

 

ΠΕ86

 

42,5250

 

47

 

ΚΡΕΜΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

186343

 

ΠΕ01

 

41,8750

 

48

 

ΜΑΡΓΙΩΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

195608

 

ΠΕ04.01

 

41,8000

 

49

 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

218042

 

ΠΕ03

 

41,3000

 

50

 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

198261

 

ΠΕ04.04

 

41,2000

 

51

 

ΠΑΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

182339

 

ΠΕ11

 

40,8500

 

52

 

ΒΕΛΑΩΡΑ ΑΡΓΥΡΩ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

700192

 

ΠΕ03

 

40,7750

 

53

 

ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

217668

 

ΠΕ02

 

39,9000

 

54

 

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

199071

 

ΠΕ11

 

39,4250

 

55

 

ΧΑΡΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

198111

 

ΠΕ04.01

 

39,1000

 

56

 

ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

227369

 

ΠΕ04.01

 

38,6750

 

57

 

ΜΑΝΑΝΑ ΜΑΡΙΑ – ΑΝΝΑ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

220744

 

ΠΕ07

 

38,5250

 

58

 

ΛΙΝΤΖΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

227291

 

ΠΕ04.01

 

38,2750

 

59

 

ΤΣΙΛΟΦΥΤΟΥ ΕΛΕΝΗ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

179815

 

ΠΕ02

 

38,2000

 

60

 

ΜΕΡΑΝΤΖΑ ΕΥΔΟΚΙΑ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

203361

 

ΠΕ06

 

38,1250

61 ΚΟΥΤΣΙΜΠΕΛΗ ΟΛΓΑ Β/ΘΜΙΑ 222225 ΠΕ02 37,4500

 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
 

62

 

ΚΙΑΜΟΥΡΗ ΑΡΙΣΤΕΑ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

194334

 

ΠΕ11

 

37,3125

 

63

 

ΚΟΤΡΩΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

183792

 

ΠΕ03

 

37,3000

 

64

 

ΚΑΤΤΗ ΕΛΕΝΗ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

205711

 

ΠΕ86

 

37,1875

 

65

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

223097

 

ΠΕ03

 

36,7375

 

66

 

ΜΠΟΥΛΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

204072

 

ΠΕ11

 

36,7125

 

67

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

218305

 

ΠΕ03

 

36,6250

 

68

 

ΠΑΥΛΕΤΣΗ ΣΟΦΙΑ ΠΑΥΛΕΤΣΗ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

225528

 

ΠΕ11

 

35,8625

 

69

 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

201493

 

ΠΕ02

 

34,7750

 

70

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

193159

 

ΠΕ02

 

34,6750

 

71

 

ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

174015

 

ΠΕ04.05

 

34,3000

 

72

 

ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

223277

 

ΠΕ04.01

 

33,8000

 

73

 

ΤΡΙΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

209986

 

ΠΕ03

 

33,4000

 

74

 

ΓΟΥΛΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

178792

 

ΠΕ78

 

33,1100

 

75

 

ΔΟΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

182379

 

ΠΕ01

 

33,0000

 

76

 

ΜΠΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

202360

 

ΠΕ03

 

32,9000

 

77

 

ΛΟΥΚΑΔΑΚΟΥ ΛΟΥΚΙΑ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

217546

 

ΠΕ02

 

32,7000

 

78

 

ΣΟΥΦΛΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

227159

 

ΠΕ03

 

32,5250

 

79

 

ΣΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

703442

 

ΠΕ11

 

30,2500

 

80

 

ΠΑΝΑΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

206212

 

ΠΕ02

 

29,7250

 

81

 

ΤΣΙΜΠΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

209993

 

ΠΕ03

 

29,6000

 

82

 

ΜΑΚΕΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

211718

 

ΠΕ01

 

28,2500

 

83

 

ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΙΑ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

170600

 

ΠΕ04.02

 

28,1500

 

84

 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

200733

 

ΠΕ82

 

28,0250

 

85

 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

176104

 

ΠΕ04.02

 

27,9500

 

86

 

ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

227027

 

ΠΕ03

 

27,2500

 

87

 

ΓΚΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

229647

 

ΠΕ83

 

26,0500

 

88

 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΙΚΗ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

572592

 

ΠΕ11

 

26,0000

 

89

 

ΠΡΟΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

216704

 

ΠΕ88.02

 

25,8500

 

90

 

ΜΑΝΤΑΦΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Β/ΘΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

218039

 

ΠΕ03

 

20,9500

Η ισχύς του πίνακα λήγει την 31η Ιουλίου 2026

Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας και της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φθιώτιδας.

 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

 

Δρ. Ελένη Π. Μπενιάτα

 

Κύρωση τελικού πίνακα επιλογής υποψηφίων ΔΔΕ Φθιώτιδας ανακοινώθηκε με το υπ΄αριθμ. 2219/07-04-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας με θέμα:

«Κύρωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα επιλογής υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας»

 που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/10Pib9msJRaAtskVllFCBpctTJ2ujQoI_/view?usp=share_link

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε