Κύρωση τελικού πίνακα επιλογής υποψηφίων ΔΔΕ Ημαθίας

Κύρωση τελικού πίνακα επιλογής υποψηφίων ΔΔΕ Ημαθίας ανακοινώθηκε με το υπ΄αριθμ. 7880/07-04-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα:

 

Κύρωση τελικού πίνακα επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας

Ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ «Επιλογή των Στελεχών της Εκπαίδευσης» του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 136), σε συνδυασμό με το άρθρο 232 αυτού, όπως ισχύουν
  1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (EE L 119/1 της 4.5.2016)
  2. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137)
  3. Τη με αρ. πρωτ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ.» (Β΄ 6141) όπως τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. Φ.361.22/9/159628/Ε3/22-12-2022 (Β΄6711) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Τροποποίηση υπό στοιχεία Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 Απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα “Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ.” (Β΄ 6141)»
  4. Τις διατάξεις του άρ. 3, παρ. 2, περ. δ΄, της με αρ. πρωτ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 Υ.Α. «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης…..» (Β΄ 1340)
  1. Τη με αρ. πρωτ. Φ.361.22/7/151151/Ε3/07-12-2022 εγκύκλιο με θέμα: «Επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)» (ΑΔΑ: Ψ28Χ46ΜΤΛΗ-ΒΒΗ), όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. πρωτ. Φ.361.22/11/160421/Ε3/27-12-2022 εγκύκλιο με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.361.22/7/151151/Ε3/7-12-2022 εγκυκλίου με θέμα: “Επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)”» (ΑΔΑ: 6ΒΨΙ46ΜΤΛΗ-Ζ3Ζ)
  1. Τη με αρ. πρωτ. 19782/ 08-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΗΞ646ΜΤΛΗ-ΠΨΚ) «Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των Διευθυντών /Διευθυντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων» του Διευθυντή Δ.Ε. Ημαθίας, όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. πρωτ. 20988/27-12-2022 απόφαση της αναπληρώτριας Διευθύντριας Εκπαίδευσης (ΑΔΑ: ΡΩΡΓ46ΜΤΛΗ- ΖΕΛ)
  2. Τη με αρ. πρωτ. 12848/29-07-2022 Διαπιστωτική Πράξη με θέμα «Άσκηση Καθηκόντων Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας»
  3. Την αριθμ. 34/03-04-2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ημαθίας

Αποφασίζουμε

Κυρώνουμε τον ακόλουθο τελικό πίνακα επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ημαθίας, ως εξής:

 

α/α Ονοματεπώνυμο Α.Μ. Κλάδος Σύνολο Μορίων
1 ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 183257 ΠΕ02 61,1250
2 ΚΟΥΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 905924 ΠΕ04.02 58,9000
3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 195039 ΠΕ01 58,8125
4 ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 150643 ΠΕ02 58,0000
5 ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 212450 ΠΕ02 54,4750
6 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 177597 ΠΕ84 54,2500
7 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 191911 ΠΕ83 54,1500
8 ΜΑΛΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 195255 ΠΕ02 53,8750
9 ΒΑΧΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 195092 ΠΕ02 51,6250
10 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 156595 ΠΕ03 51,6250
11 ΠΑΝΤΗΣ ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ 177485 ΠΕ82 51,3750
12 ΤΡΑΨΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ 182091 ΠΕ86 51,3000
13 ΠΡΟΥΣΚΑ ΜΑΡΙΑ 174388 ΠΕ83 51,1250
14 ΚΑΡΚΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 205705 ΠΕ86 51,0500
15 ΛΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 211242 ΠΕ88.01 51,0250
16 ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 202588 ΠΕ04.01 50,6750
17 ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 603673 ΠΕ23 49,8500
18 ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 168987 ΠΕ86 49,7000
19 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 178861 ΠΕ11 49,3500
20 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 161553 ΠΕ83 48,5750
21 ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 180841 ΠΕ05 48,4000

 

22 ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 196266 ΠΕ86 48,1000
23 ΤΣΙΚΕΡΔΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 170982 ΠΕ05 47,8000
24 ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 177676 ΠΕ04.01 47,0250
25 ΓΑΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 178411 ΠΕ02 46,6500
26 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 225094 ΠΕ11 46,5000
27 ΣΙΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 182186 ΠΕ86 46,1000
28 ΧΡΥΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 186591 ΠΕ02 45,4000
29 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 197509 ΠΕ02 44,6750
30 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 180830 ΠΕ05 43,9500
31 ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 170129 ΠΕ02 43,9000
32 ΚΑΡΑΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 169720 ΠΕ02 43,8750
33 ΚΟΤΑΜΠΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ 186072 ΠΕ06 43,7750
34 ΖΙΩΓΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 167503 ΠΕ01 43,1000
35 ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 173713 ΠΕ03 42,8500
36 ΤΣΑΝΤΣΑΝ ΙΩΑΝΝΑ 170553 ΠΕ04.01 42,8000
37 ΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 173486 ΠΕ02 42,6500
38 ΠΛΑΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 187273 ΠΕ82 42,3000
39 ΚΑΡΓΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 205253 ΠΕ86 42,2250
40 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΩΜΑΣ 191503 ΠΕ80 41,7750
41 ΜΠΙΖΕΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 182165 ΠΕ86 41,6250
42 ΔΑΒΟΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 186694 ΠΕ04.02 41,5750
43 ΓΚΟΡΗ ΕΥΡΥΔΙΚΗ 168357 ΠΕ06 41,0000
44 ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 189035 ΠΕ01 40,9500
45 ΚΟΥΤΣΑΝΤΑΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ 227960 ΠΕ11 40,8750
46 ΡΑΛΛΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 193672 ΠΕ04.01 40,5000
47 ΤΣΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΛΙΑΝΗ 211162 ΠΕ78 40,3000
48 ΜΠΟΓΔΑΜΠΕΪΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 166236 ΠΕ04.04 40,1500
49 ΠΑΣΧΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 207515 ΠΕ05 39,8625
50 ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 184166 ΠΕ05 39,2500
51 ΛΑΖΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 199941 ΠΕ86 39,2250
52 ΔΟΞΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 190801 ΠΕ86 39,1000
53 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 171424 ΠΕ80 38,6125
54 ΝΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 173690 ΠΕ03 38,3750
55 ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 162593 ΠΕ03 38,3000
56 ΙΝΤΖΕΒΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 217483 ΠΕ02 38,2500

57 ΚΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 200388 ΠΕ86 37,9750
58 ΤΖΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 220592 ΠΕ02 37,7750
59 ΒΑΡΣΑΜΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 158147 ΠΕ88.02 37,5750
60 ΚΟΥΚΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 205297 ΠΕ86 37,5250
61 ΤΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 205832 ΠΕ01 37,4375
62 ΠΕΡΣΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 188568 ΠΕ82 37,0000
63 ΜΠΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 166008 ΠΕ03 36,8250
64 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 186811 ΠΕ07 36,6150
65 ΑΡΜΠΟΥΝΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 201269 ΠΕ02 36,5250
66 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ 202404 ΠΕ03 35,8000
67 ΚΕΒΡΕΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 188647 ΠΕ84 34,6000
68 ΜΕΓΑΛΟΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 193645 ΠΕ04.02 34,4500
69 ΣΙΛΙΓΚΟΥΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 229548 ΠΕ86 33,1375
70 ΠΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 183196 ΠΕ01 32,9000
71 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 188117 ΠΕ86 31,3250
72 ΠΛΑΤΣΑΣ ΦΙΛΟΚΤΗΜΩΝ 223141 ΠΕ03 30,6000
73 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 228095 ΠΕ11 29,3875
74 ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 216696 ΠΕ88.05 29,1250

Ο ανωτέρω πίνακας ισχύει από την κύρωσή του μέχρι την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί την κύρωση, ήτοι μέχρι τις 31-07-2026.

 

Ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής

Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

 

Θωμάς Μπαχαράκης

Κύρωση τελικού πίνακα επιλογής υποψηφίων ΔΔΕ Ημαθίας ανακοινώθηκε με το υπ΄αριθμ. 7880/07-04-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα:

 

Κύρωση τελικού πίνακα επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας

 που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1PPGy7Rz35fA9zLJ1cEeL-aXO3BjILyuR/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε