Κύρωση τελικού πίνακα επιλογής υποψηφίων ΔΔΕ Βοιωτίας

Κύρωση τελικού πίνακα επιλογής υποψηφίων ΔΔΕ Βοιωτίας ανακοινώθηκε με το υπ΄αριθμ. 2187/07-04-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας με θέμα:

 

«Κύρωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα επιλογής υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας»

 Η Περιφερειακή Διευθύντρια Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας,

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του κεφ. Δ΄ του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ.Α΄) με τίτλο «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την με αρ.πρωτ.Δ/5716/88 Υπουργική απόφαση που κυρώθηκε στο Ν.1824/88 (ΦΕΚ 296/τ.Α΄/88).
  2. Τις διατάξεις του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/07-08-2019), «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
  3. Τις διατάξεις του Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/τ.Α’/23-09-2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις».
  4. Τις διατάξεις του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/τ. Α΄/03-08-2021) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 30 παρ.
  5.  Το άρθρο 3 παρ. 2 εδάφιο δ της Φ.353.1/324/105657/Δ1 (ΦΕΚ 1340/τ.Β΄/16-10-02) απόφασης του ΥΠΔΒΜΘ « Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων ….. των διδασκόντων».
  6.  Τη με αρ. Φ361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 (ΦΕΚ 6141/τ.Β΄/03-12-2022) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων».
  7. Το με αριθμ. πρωτ. 1692/03-04-2023 έγγραφο της Δ/νσης Δ.Ε. Βοιωτίας με το οποίο μας διαβιβάζεται ο Τελικός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Βοιωτίας.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

Κυρώνουμε τον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα επιλογής υποψηφίων Διευθυντών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 1692/03-04- 2023 έγγραφο της ΔΔΕ Βοιωτίας, ως εξής:

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ  

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Α.Μ. ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ
1 ΦΙΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 168190 ΠΕ04.02 55,3500
2 ΝΟΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 201786 ΠΕ02 55,0000
3 ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 164565 ΠΕ04.02 54,7500
4 ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 181597 ΠΕ11 54,6250
5 ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 179527 ΠΕ02 54,5250
6 ΖΕΡΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 197037 ΠΕ02 54,2500
7 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 189693 ΠΕ03 54,0750
8 ΣΟΥΛΤΑΤΗ ΕΛΕΝΗ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 183593 ΠΕ02 53,9000
9 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 166644 ΠΕ11 53,6000
10 ΚΥΛΑΦΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 200817 ΠΕ86 53,5000
11 ΚΑΡΚΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 168229 ΠΕ04.05 53,2500
12 ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 214505 ΠΕ11 52,6125
13 ΛΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 172826 ΠΕ84 51,4000
14 ΓΚΙΖΙΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 178834 ΠΕ11 51,1000
15 ΜΠΑΛΤΣΙΩΤΟΥ ΓΑΡΕΦΩ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 167265 ΠΕ05 51,0250
16 ΔΗΜΗΤΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 208574 ΠΕ80 50,3750
17 ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 173378 ΠΕ02 50,0000
18 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 180691 ΠΕ04.05 49,8000
19 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 168992 ΠΕ86 49,7000
20 ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 194628 ΠΕ11 49,2500
21 ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 179872 ΠΕ02 49,1875
22 ΚΙΟΥΣΗ ΣΕΡΑΦΟΥΛΑ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 169083 ΠΕ86 49,0125
23 ΣΩΤΗΡΧΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 182085 ΠΕ86 47,7000
24 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 199627 ΠΕ88.02 47,6000
25 ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 198307 ΠΕ04.05 46,8000
26 ΧΑΡΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 191832 ΠΕ82 46,6250
27 ΑΓΓΕΛΟΥΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 224787 ΠΕ78 46,2200
28 ΣΙΜΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 201958 ΠΕ02 46,0000
29 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 195016 ΠΕ01 45,5000
30 ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΙΩΑΝΝΑ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 190272 ΠΕ04.05 45,2000
31 ΚΑΡΑΝΑΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 167638 ΠΕ02 45,1250
32 ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 211517 ΠΕ86 45,0500
33 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 207098 ΠΕ03 44,9750
34 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 190751 ΠΕ86 44,7000
35 ΖΙΑΚΑΣ ΗΛΙΑΣ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 200676 ΠΕ82 44,3250
36 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 199820 ΠΕ86 43,5750
37 ΤΣΑΓΚΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 226867 ΠΕ02 43,4000
38 ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 175463 ΠΕ02 43,3000
39 ΓΚΙΟΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 709127 ΠΕ86 43,0000
40 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 185988 ΠΕ03 42,7500
41 ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 205492 ΠΕ86 42,5000
42 ΜΠΟΥΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 164872 ΠΕ11 42,4250
43 ΜΗΤΡΑΤΖΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 199989 ΠΕ86 42,3500
44 ΦΩΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  

196872

 

ΠΕ01

 

41,5000

45 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΙΟΜΗΔΗΣ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 207280 ΠΕ04.01 41,5000
46 ΔΟΜΒΡΕΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 194277 ΠΕ11 41,1000
47 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΟΥΛΑ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 185163 ΠΕ86 41,0500
48 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 192783 ΠΕ01 41,0000
49 ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 184061 ΠΕ04.04 40,4000
50 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 228080 ΠΕ11 39,9500
51 ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 176203 ΠΕ04.05 39,9000
52 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 208996 ΠΕ86 39,6000
53 ΜΠΑΛΑΝΤΕ ΣΤΕΛΛΑ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 156129 ΠΕ02 39,0000
54 ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 182387 ΠΕ01 38,9000
55 ΚΡΟΥΣΤΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 161611 ΠΕ83 38,7750
56 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 204560 ΠΕ79.01 38,0750
57 ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΧΑΪΔΟΥΛΑ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 206056 ΠΕ80 37,7500
58 ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 193800 ΠΕ05 37,5000
59 ΧΕΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 193551 ΠΕ03 37,4750
60 ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 207122 ΠΕ03 37,2000

 

61 ΧΡΥΣΑΦΗ ΕΥΡΩΠΗ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 195740 ΠΕ04.04 37,1500
62 ΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 208682 ΠΕ84 36,5000
63 ΑΛΜΠΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 147803 ΠΕ11 36,2750
64 ΧΑΡΙΣΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 224810 ΠΕ78 36,1500
65 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΑΠΙΤΣΑΣ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 171526 ΠΕ11 35,8750
66 ΚΟΥΝΟΥΚΛΑ ΙΩΑΝΝΑ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 210295 ΠΕ80 35,8000
67 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 169954 ΠΕ02 35,7250
68 ΣΑΜΟΥΗΛ ΛΟΥΚΑΣ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 173109 ΠΕ80 35,6625
69 ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 194002 ΠΕ06 35,5250
70 ΚΟΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 180068 ΠΕ03 35,4500
71 ΣΙΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 206810 ΠΕ02 35,3750
72 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 187382 ΠΕ82 35,3000
73 ΡΑΒΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 223144 ΠΕ03 35,0250
74 ΠΑΓΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 204725 ΠΕ83 34,2500
75 ΒΑΛΜΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 202159 ΠΕ03 33,7250
76 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 203743 ΠΕ80 33,0000
77 ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 202780 ΠΕ04.02 32,1250
78 ΠΕΛΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 199625 ΠΕ88.02 30,2000
79 ΣΑΛΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 703166 ΠΕ83 28,5000

Η ισχύς του πίνακα λήγει την 31η Ιουλίου 2026

 

Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας και της Διεύθυνσης Δ.Ε. Βοιωτίας.

 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

 Δρ. Ελένη Π. Μπενιάτα

 

Κύρωση τελικού πίνακα επιλογής υποψηφίων ΔΔΕ Βοιωτίας ανακοινώθηκε με το υπ΄αριθμ. 2187/07-04-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας με θέμα:

 

«Κύρωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα επιλογής υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας»

 που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1YBYaH-6KOBm6Ey3JrdLY64lvOmdOyh7l/view?usp=sharing

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε