Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Α Αθήνας

Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Α Αθήνας ανακοινώθηκε με το υπ΄αριθμ. 7661/07-04-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής με θέμα:

 

Κύρωση τελικού αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας

ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167, τ.Α΄/30-9-1985) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ- μιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 2. Τις διατάξεις του αρ. 14, παρ. 29 του Ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπ/κες ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ 78/τ. Α΄/14-3-2000), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 παρ.13 του Ν.3467/2006 (ΦΕΚ128/τ.Α΄/21-06-2006) με θέμα: «Επιλογή στε- λεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ρύθμιση θεμάτων διοίκησης και εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,
 3. Το Νόμο 2986/2002 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/13-2-2002) «Οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης κ.λ.π.»,
 4. Το Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α/2-10-2008) «Ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 5. Τις διατάξεις του Ν. 4823/2021 (Α’ 136) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων και ιδίως των άρθρων 4,30 έως και 33, 35 έως και 37,39 έως και 43, 49 και
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 374 του Ν. 4957/2022 (Α ́ 141) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»
 7. Τις διατάξεις του άρθρου 190 του Ν. 4964/2022 (Α ́ 150) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλ- λοντος και λοιπές διατάξεις»
 8. Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4997/2022 (Α ́ 219), «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις»
 9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (Α ́ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.
 10. Την υπ’ αριθ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-03-2019 Υπουργική Απόφαση «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης»,
 11. Τις διατάξεις του άρθρου 375 «Παράταση της θητείας και άσκησης καθηκόντων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης» του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/Α/21-7-2022),
 12. Το υπ’αριθ.πρωτ.Φ.350.2/14/104694/Ε3/30-08-2022 έγγραφο της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.350.2/12/95133/Ε3/29-07- 2022 (ΑΔΑ: 6ΧΤΥ46ΜΤΛΗ-ΥΨΨ) απόφασης Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Ορισμός αναπληρωτών των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης»,
 13. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 (ΦΕΚ 6141/Β΄/03-12-2022) Υ.Α «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων»,
 14. Tην υπ’ αριθμ.Φ.361.22/7/151151/Ε3/07-12-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρω- τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)»,
 15. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/8/154755/Ε3/14-12-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυ- ντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)»,
 16. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/9/159628/Ε3/22-12-2022 (ΦΕΚ 6711/Β΄/23-12-2022) Υ. Α. «Τροποποίηση υπό στοιχεία Φ.361.22/6/149788/ Ε3/2-12-2022 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων» (Β’ 6141),
 17. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/10/160275/Ε3/23-12-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυ- ντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)»,
 18. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/11/160421/Ε3/27-12-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.361.22/7/151151/Ε3/7- 12-2022 εγκυκλίου «Επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργα- στηριακών Κέντρων»,
 19. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/1/2942/Ε3/12-1-2023 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)»,
 20. Την με αριθ. 38063/08-12-2022 «Προκήρυξη – Πρόσκληση της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας με θέμα: «Προκήρυξη – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέ- ροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών / ντριών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας»,
 21. Την υπ’αριθ.40162/27-12-2022 Απόφαση της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας με θέμα: «Παράταση υποβολής αιτήσεων για πλήρωση θέσεων Διευθυ- ντών / ντριών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας»,
 22. Την με αριθ. 23639/06-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΘΣ146ΜΤΛΗ-91Β) Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, με θέμα «Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας»,
 23. Την με αριθ. 25/06-04-2023 πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Α΄ Αθήνας,
 24. Το υπ’ αριθμ.12353/06-04-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας με θέμα: « Κύρωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών /ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας».

Αποφασίζουμε

 Κυρώνουμε τον τελικό αξιολογικό πίνακα των υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαί- δευσης Α΄ Αθήνας κατά φθίνουσα σειρά μορίων, ο οποίος καταρτίσθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 25/06-04-2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δ.Ε. Α΄ Αθήνας, ως εξής:

 

Α/Α Επώνυμο Όνομα Αρ. Μητρώου Ειδικότητα Σύνολο
1 ΨΩΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 211130 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 64,0375
2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 157659 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 63,0625
3 ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 171926 ΠΕ88.01 – ΓΕΩΠΟΝΟΙ 61,1250
4 ΓΑΤΣΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 169592 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 60,7375
5 ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 145805 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 60,1875
6 ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ 213727 ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 58,6000
7 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 217498 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 58,2500
8 ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 169161 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 57,3125
9 ΚΑΤΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 213150 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 57,0000
10 ΒΛΑΣΣΗ ΜΑΡΙΑ 193569 ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ 56,7000
11 ΜΠΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 178142 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 56,6750
12 ΚΑΔΙΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 214880 ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 55,8375
13 ΠΕΤΡΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ 185221 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 55,5750
14 ΤΣΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 212496 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 55,4000
15 ΜΕΛΙΤΖΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 178696 ΠΕ84 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 55,3625
16 ΓΚΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 156795 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 55,3625
17 ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 175020 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 55,2500
18 ΑΞΙΩΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 158254 ΠΕ87.01 – ΙΑΤΡΙΚΗΣ 54,9500
19 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 155838 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 54,8000
20 ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 226631 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 54,5000
21 ΣΚΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 182187 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 54,4375
22 ΣΤΑΜΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 186744 ΠΕ05 – ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 54,1875
23 ΣΤΑΣΙΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 202933 ΠΕ04.04 – ΒΙΟΛΟΓΟΙ 54,1500
24 ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 191525 ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 53,4500
25 ΝΕΖΗ ΕΛΕΝΗ 139903 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 53,3750
26 ΚΑΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 185306 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 52,8750
27 ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 213133 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 52,2875
28 ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 168997 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 52,2000

 

29 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 206872 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 52,0500
30 ΔΑΜΑΛΑ ΕΛΕΝΗ 188283 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 51,3250
31 ΔΡΟΛΑΠΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 208390 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 51,1000
32 ΓΑΒΡΙΛΗ ΔΑΦΝΗ 200781 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 51,1000
33 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 168925 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 50,9500
34 ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 178080 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 50,5500
35 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 163924 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 50,5500
36 ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΕΤΑ 906813 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 50,2375
37 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ 216296 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 50,2000
38 ΜΠΕΓΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 174882 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 50,1500
39 ΡΗΓΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 188137 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 50,1375
40 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 216035 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 50,0375
41 ΤΖΙΟΒΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 185098 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 50,0000
42 ΠΡΕΚΑ ΜΑΡΙΑ 175677 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 49,9875
43 ΣΙΕΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 165825 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 49,6375
44 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 211672 ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ 49,4250
45 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 185155 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 49,4000
46 ΦΟΥΣΕΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 185914 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 49,3000
47 ΓΚΑΝΕΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΧΑΡΑ 224866 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 49,0500
48 ΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 167193 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 48,9750
49 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥΛΑ 906087 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 48,9750
50 ΚΕΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 152247 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 48,9250
51 ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ 186390 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 48,8500
52 ΚΟΥΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ 167205 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 48,6500
53 ΧΑΡΙΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 153265 ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 48,6375
54 ΓΚΟΥΤΖΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 155820 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 48,3750
55 ΣΚΥΛΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 162447 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 48,1750
56 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 200044 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 48,0750
57 ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 174526 ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 48,0750
58 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 149874 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 48,0000

 

59 ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 213242 ΠΕ04.05 – ΓΕΩΛΟΓΟΙ 47,7750
60 ΠΑΛΑΙΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 186626 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 47,5500
61 ΔΗΜΑΚΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 185724 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 47,4750
62 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΪΑ 207189 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 47,4000
63 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 168924 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 47,3000
64 ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 172674 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 46,9000
65 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 172140 ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 46,8250
66 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 195475 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 46,7500
67 ΓΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 213076 ΠΕ04.04 – ΒΙΟΛΟΓΟΙ 46,7250
68 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 201345 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 46,7250
69 ΜΠΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 172105 ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 46,7000
70 ΧΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 210187 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 46,3625
71 ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 177060 ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 46,2750
72 ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 217800 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 46,0750
73 ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΕΤΑΞΙΑ 178116 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 45,9000
74 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 186697 ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ 45,9000
75 ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 229732 ΠΕ87.02 – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 45,7500
76 ΚΟΛΟΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 170822 ΠΕ05 – ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 45,5250
77 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 185847 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 45,4250
78 ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 218027 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 45,3125
79 ΜΑΝΘΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 174870 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 45,1000
80 ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 167435 ΠΕ79.01 – ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 45,1000
81 ΠΑΠΙΓΚΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 169000 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 44,9000
82 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ 155280 ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 44,7750
83 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 201846 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 44,7750
84 ΔΙΑΚΟΥΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 198217 ΠΕ04.04 – ΒΙΟΛΟΓΟΙ 44,5250
85 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 208396 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 44,5000
86 ΚΑΡΥΔΗ ΙΟΥΛΙΑ 192997 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 44,4125
87 ΣΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 181944 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 44,3125
88 ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΜΑΡΙΑ 166505 ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 44,3000

 

89 ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 189788 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 44,3000
90 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 212909 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 44,2625
91 ΓΙΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 177991 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 44,2125
92 ΚΑΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 190072 ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ 44,1000
93 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 154730 ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 43,8750
94 ΜΥΓΔΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 175575 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 43,7000
95 ΠΑΠΑΦΙΛΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 169985 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 43,5875
96 ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 212200 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 43,3750
97 ΒΟΥΤΣΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 187231 ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 43,2000
98 ΞΥΝΑΡΙΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 195318 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 43,1000
99 ΔΗΜΟΛΙΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 155164 ΠΕ84 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 43,0000
100 ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 166962 ΠΕ81 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ 42,8000
101 ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 185258 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 42,7250
102 ΣΤΟΥΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 398166 ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 42,7000
103 ΠΑΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 168017 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 42,6000
104 ΖΩΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 218397 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 42,5625
105 ΛΑΤΣΩΝΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 163118 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 42,3000
106 ΚΟΥΔΟΥΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 198561 ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 42,2500
107 ΒΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 177853 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 42,2000
108 ΣΠΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 193248 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 42,1000
109 ΤΖΙΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 183631 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 42,1000
110 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΟΛΓΑ 179339 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 42,0500
111 ΦΑΛΑΓΚΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 209998 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 41,9500
112 ΣΤΟΥΠΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 220803 ΠΕ07 – ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 41,8750
113 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 208436 ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 41,8000
114 ΗΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 189915 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 41,8000
115 ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 205636 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 41,7500
116 ΣΟΥΡΜΑΧΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 192261 ΠΕ87.01 – ΙΑΤΡΙΚΗΣ 41,7375
117 ΚΡΟΥΣΤΑΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 201617 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 41,6750
118 ΣΑΒΡΑΜΗ ΣΟΦΙΑ 222569 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 41,6750

 

119 ΜΑΜΛΙΑΓΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 191557 ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 41,6500
120 ΚΟΤΣΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 224965 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 41,6500
121 ΔΡΙΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 186605 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 41,4500
122 ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ 201686 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 41,1750
123 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 195597 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 41,1250
124 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 190250 ΠΕ04.04 – ΒΙΟΛΟΓΟΙ 41,0500
125 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 174570 ΠΕ81 – ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚ 41,0500
126 ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 144052 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 40,9000
127 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ 217499 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 40,8750
128 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 152858 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 40,8000
129 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 155617 ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ 40,7000
130 ΛΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 206451 ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ 40,6500
131 ΣΑΜΑΡΑ ΕΛΕΝΗ 153495 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 40,6000
132 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 198769 ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 40,6000
133 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 389116 ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ 40,5500
134 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 155348 ΠΕ79.01 – ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 40,5000
135 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 179609 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 40,4500
136 ΚΑΛΑΡΓΥΡΟΣ ΑΡΗΣ 213129 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 40,3750
137 ΜΙΧΑΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 173402 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 40,3500
138 ΜΟΡΦΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 177691 ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 40,2250
139 ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 207842 ΠΕ08 – ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 40,2000
140 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 211901 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 40,1875
141 ΣΙΩΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 223168 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 40,0000
142 ΣΑΚΛΑΜΠΑΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 190229 ΠΕ04.04 – ΒΙΟΛΟΓΟΙ 39,9250
143 ΚΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 213513 ΠΕ05 – ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 39,9000
144 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ 700440 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 39,8750
145 ΚΑΤΣΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 194329 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 39,7000
146 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 165145 ΠΕ88.02 – ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 39,7000
147 ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 217310 ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ 39,6750
148 ΧΑΤΖΗΣΤΕΛΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 195968 ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 39,5875

 

149 ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 168985 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 39,5000
150 ΝΤΟΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 174763 ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 39,5000
151 ΜΑΛΑΦΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 187698 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 39,4250
152 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 158922 ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ 39,4000
153 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 164603 ΠΕ04.05 – ΓΕΩΛΟΓΟΙ 39,3750
154 ΚΑΛΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΦΡΟΝΗΣ 163229 ΠΕ84 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 39,2750
155 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩ ΘΕΚΛΑ 157481 ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 39,2500
156 ΚΥΤΤΑΡΗ ΕΛΕΝΗ 207601 ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 39,2375
157 ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΜΠΕΤΑ 205663 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 39,2250
158 ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗ ΑΓΑΠΗ 195353 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 39,2000
159 ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 187740 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 39,2000
160 ΤΖΟΥΒΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ 169254 ΠΕ79.01 – ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 39,2000
161 ΧΑΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 160319 ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ 39,1500
162 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 207368 ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ 39,1000
163 ΖΥΓΟΥΡΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 219964 ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ 39,0500
164 ΜΑΡΑΜΠΕΑ ΑΡΤΕΜΙΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 201692 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 39,0500
165 ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 156885 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 39,0000
166 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 183288 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 38,9250
167 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 165296 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 38,9000
168 ΑΛΕΞΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 198117 ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ 38,8500
169 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ 189806 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 38,7750
170 ΚΡΟΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 198156 ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ 38,7000
171 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 173869 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 38,5500
172 ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 197186 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 38,5000
173 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 217539 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 38,3750
174 ΧΑΒΑΤΖΑ ΔΑΜΑΡΙΣ 188235 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 38,2750
175 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 156871 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 38,2125
176 ΒΑΡΔΑΞΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 211283 ΠΕ84 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 38,1500
177 ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ 170906 ΠΕ05 – ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 38,0750
178 ΒΑΡΕΛΑ ΜΑΡΙΑ 187460 ΠΕ87.04 – ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 37,9250

 

179 ΠΑΨΑΝΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 161576 ΠΕ84 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 37,9250
180 ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 225091 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 37,8000
181 ΓΚΟΥΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 199239 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 37,7750
182 ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 207630 ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 37,7000
183 ΚΡΙΠΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 151742 ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 37,7000
184 ΣΑΜΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 210373 ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 37,4875
185 ΚΑΡΤΣΑΚΛΗ ΖΩΗ 179323 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 37,3000
186 ΚΡΙΘΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 219782 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 37,2250
187 ΒΡΑΤΣΙΩΤΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 207860 ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 36,9500
188 ΧΑΪΔΕΜΕΝΑΚΟΥ ΑΝΝΑ 181229 ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 36,9250
189 ΚΑΖΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 209879 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 36,9250
190 ΑΝΤΩΝΕΛΑΚΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 161743 ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 36,8500
191 ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 197379 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 36,8250
192 ΒΛΑΧΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 702603 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 36,8250
193 ΚΑΡΑΒΑΣΕΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 185746 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 36,6500
194 ΛΟΥΒΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 175018 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 36,6500
195 ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 179863 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 36,3875
196 ΔΑΛΑΜΠΙΡΑ ΣΜΑΡΩ 160521 ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 36,1625
197 ΧΟΥΛΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 181354 ΠΕ07 – ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 36,1000
198 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 195551 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 35,8500
199 ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 207412 ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ 35,7000
200 ΜΟΥΡΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 162335 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 35,6750
201 ΡΕΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 204134 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 35,6250
202 ΜΑΝΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ 159331 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 35,6250
203 ΤΣΙΟΥΦΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 202495 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 35,6250
204 ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 192987 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 35,5000
205 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 158007 ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 35,5000
206 ΜΠΟΥΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 202643 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 35,2000
207 ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 167396 ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 35,1750
208 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 157443 ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 35,1500

 

209 ΚΑΠΡΑΝΟΥ ΗΛΙΑΝΝΑ 228294 ΠΕ87.03 – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 35,0250
210 ΣΚΟΥΝΤΟΥΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 152322 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 35,0000
211 ΠΑΡΑΦΟΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 198393 ΠΕ05 – ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 34,8000
212 ΝΤΕΚΟΥΑΝ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 192063 ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 34,8000
213 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 168491 ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 34,7500
214 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 212226 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 34,3750
215 ΡΟΜΠΟΛΑΣ ΣΤΑΪΚΟΣ 176717 ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 34,3625
216 ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 210539 ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 34,3250
217 ΣΤΑΧΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 173023 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 34,1750
218 ΣΠΥΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 189844 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 34,1500
219 ΜΟΣΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 179505 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 34,0500
220 ΜΙΣΙΡΛΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 185075 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 34,0000
221 ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 155141 ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 34,0000
222 ΠΟΥΡΓΑΛΗ ΕΛΕΝΗ 201905 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 33,9250
223 ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 191500 ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 33,8500
224 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 175631 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 33,8000
225 ΜΠΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 211733 ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ 33,7750
226 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 188830 ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 33,7000
227 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 201097 ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ 33,0000
228 ΔΗΛΑΒΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 229805 ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 32,9750
229 ΧΡΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 170570 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 32,7750
230 ΣΤΑΛΙΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 155657 ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ 32,7250
231 ΟΥΤΣΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 163234 ΠΕ84 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 32,5375
232 ΣΙΑΤΕΡΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 192364 ΠΕ87.02 – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 32,5000
233 ΛΙΑΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 700662 ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ 32,3500
234 ΓΑΖΙΛΙΑΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 200300 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 32,3375
235 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 209939 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 32,2250
236 ΝΤΡΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 207054 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 32,2000
237 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 229680 ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 31,9625
238 ΖΟΜΠΑΝΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 221517 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 31,8500

 

239 ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 147699 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 31,8500
240 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 197717 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 31,8250
241 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 208888 ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 31,4250
242 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 161432 ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 31,3750
243 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 196036 ΠΕ87.04 – ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 31,3375
244 ΒΕΣΤΑΡΧΗ ΑΝΝΑ 204632 ΠΕ81 – ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚ 31,1000
245 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΖΩΗ 216284 ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ 31,0500
246 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 700629 ΠΕ79.01 – ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 30,8800
247 ΠΕΣΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 223135 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 30,8000
248 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 216758 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 30,7500
249 ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 186142 ΠΕ07 – ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 30,5250
250 ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 223037 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 30,5000
251 ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 181760 ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 30,3750
252 ΓΚΙΡΓΚΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 171543 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 30,3000
253 ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 222719 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 30,1750
254 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ 223038 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 29,7500
255 ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 201404 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 29,7500
256 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ 213315 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 29,6500
257 ΚΑΠΠΗ ΘΕΟΦΑΝΗ 172725 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 29,5000
258 ΜΑΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 171452 ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 28,4000
259 ΜΑΝΙΑΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 153967 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 27,8000
260 ΝΙΚΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 168123 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 27,8000
261 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 905895 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 27,2500
262 ΛΥΜΠΕΡΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 702340 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 27,1000
263 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 212631 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 26,3750
264 ΑΛΕΦΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 165503 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 25,6250

 

Ο παραπάνω πίνακας ισχύει μέχρι την 31η Ιουλίου 2026.

Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων Α Αθήνας

Ο Διευθυντής Δ.Ε. Α΄ Αθήνας παρακαλείται να αναρτήσει την απόφαση αυτή στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας.

Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Α Αθήνας ανακοινώθηκε με το υπ΄αριθμ. 7661/07-04-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής με θέμα:

 

Κύρωση τελικού αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας

που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/19UWjzdTXHoOB877ETK9HKNYcO4DeOPZJ/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε