Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Β Αθήνας

Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Β Αθήνας ανακοινώθηκε με το υπ΄αριθμ. 7647/07-04-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής με θέμα:

«Κύρωση τελικού αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας».

 

Ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167, τ.Α΄/30-9-1985) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ- μιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 2. Τις διατάξεις του αρ. 14, παρ. 29 του Ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπ/κες ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ 78/τ. Α΄/14-3-2000), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 παρ.13 του Ν.3467/2006 (ΦΕΚ128/τ.Α΄/21-06-2006) με θέμα: «Επιλογή στε- λεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ρύθμιση θεμάτων διοίκησης και εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,
 3. Το Νόμο 2986/2002 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/13-2-2002) «Οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης κ.λ.π.»,
 4. Το Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α/2-10-2008) «Ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 5. Τις διατάξεις του Ν. 4823/2021 (Α’ 136) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων και ιδίως των άρθρων 4,30 έως και 33, 35 έως και 37,39 έως και 43, 49 και
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 374 του Ν. 4957/2022 (Α ́ 141) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»
 7. Τις διατάξεις του άρθρου 190 του Ν. 4964/2022 (Α ́ 150) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλ- λοντος και λοιπές διατάξεις»
 8. Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4997/2022 (Α ́ 219), «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις»
 9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (Α ́ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.
 10. Την υπ’ αριθ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-03-2019 Υπουργική Απόφαση «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης»,
 11. Τις διατάξεις του άρθρου 375 «Παράταση της θητείας και άσκησης καθηκόντων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης» του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/Α/21-7-2022),
 12. Το υπ’αριθ.πρωτ.Φ.350.2/14/104694/Ε3/30-08-2022 έγγραφο της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.350.2/12/95133/Ε3/29-07- 2022 (ΑΔΑ: 6ΧΤΥ46ΜΤΛΗ-ΥΨΨ) απόφασης Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Ορισμός αναπληρωτών των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης»,
 13. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 (ΦΕΚ 6141/Β΄/03-12-2022) Υ.Α «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων»,
 14. Tην υπ’ αριθμ.Φ.361.22/7/151151/Ε3/07-12-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρω- τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)»,
 15. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/8/154755/Ε3/14-12-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυ- ντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)»,
 16. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/9/159628/Ε3/22-12-2022 (ΦΕΚ 6711/Β΄/23-12-2022) Υ. Α. «Τροποποίηση υπό στοιχεία Φ.361.22/6/149788/ Ε3/2-12-2022 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων» (Β’ 6141),
 17. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/10/160275/Ε3/23-12-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυ- ντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)»,
 18. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/11/160421/Ε3/27-12-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.361.22/7/151151/Ε3/7- 12-2022 εγκυκλίου «Επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργα- στηριακών Κέντρων»,
 19. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/1/2942/Ε3/12-1-2023 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)»,
 20. Την με αριθ. Φ.32.1/18838/08-12-2022 (ΑΔΑ: 9Β7Σ46ΜΤΛΗ-ΔΦ4) «Προκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλή- ρωση θέσεων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαί- δευσης Β΄ Αθήνας»,
 21. Την υπ’αριθ.Φ.32.1/20432/27-12-2022 (ΑΔΑ: ΩΣ0Ξ46ΜΤΛΗ-6ΣΦ) «Παράταση Προκήρυξης – Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Β΄ Αθήνας»,
 22. Την με αριθ. 23646/06-12-2022 Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, με θέμα «Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας»,
 23. Την με αριθ. 25/05-04-2023 πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Β΄ Αθήνας,
 24. Το υπ’ αριθμ. Φ.32.1/5807/06-04-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας με θέμα: « Διαβίβαση τελι- κού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Β΄ Αθήνας, προς κύρωση».

 

Αποφασίζουμε

  

Κυρώνουμε τον τελικό αξιολογικό πίνακα των υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαί- δευσης Β΄ Αθήνας κατά φθίνουσα σειρά μορίων, ο οποίος καταρτίσθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 25/05-04-2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δ.Ε. Β΄ Αθήνας, ως εξής:

 

 

 

α/α

 

 

Επώνυμο

 

 

Όνομα

 

Αρ. Μη- τρώου

 

 

Ειδικότητα

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.

Φ.361.22/6/149788/Ε3/2-12-2022 Υ.Α.

(ΦΕΚ 6141/τ.Β’/3-12-2022)

1 ΜΑΤΖΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 168961 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 70,0000
2 ΠΑΤΣΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 170000 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 67,3000
3 ΖΗΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 701208 ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ 63,2500
4 ΜΑΖΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 176192 ΠΕ04.05 – ΓΕΩΛΟΓΟΙ 62,4000
5 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 200055 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 59,7375
6 ΦΟΥΣΕΚΑ ΜΑΡΙΑ 162499 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 58,8500
7 ΣΑΡΔΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 218896 ΠΕ04.04 – ΒΙΟΛΟΓΟΙ 58,8125
8 ΓΩΔΗΣ ΜΑΓΔΗΣ-ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 167013 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 57,9000
9 ΜΠΟΥΛΟΥΞΗ ΑΡΙΣΤΕΑ 193650 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 57,8250
10 ΔΟΥΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 179215 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 57,5000
11 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ 179396 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 56,7500
12 ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 213250 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 56,2250
13 ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 182718 ΠΕ04.04 – ΒΙΟΛΟΓΟΙ 56,0000
14 ΒΟΡΡΙΣΗ ΑΘΗΝΑ 175276 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 55,9750
15 ΝΑΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 189446 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 55,8000
16 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 189405 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 55,6250
17 ΜΟΡΜΟΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 167056 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 55,5000
18 ΑΝΔΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 189118 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 54,9750
19 ΠΑΣΧΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 213336 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 54,4750
20 ΣΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 166551 ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 54,4375
21 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 176138 ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ 54,2500
22 ΛΟΥΜΟΣ ΗΛΙΑΣ 212166 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 54,0000
23 ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 163387 ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 54,0000
24 ΚΑΚΟΜΑΝΩΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 166812 ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 53,9500
25 ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΚΟΣ HΛΙΑΣ 165668 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 53,7625
26 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 160411 ΠΕ05 – ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 53,5250

 

27 ΤΗΛΙΓΑΔΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ 212469 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 53,1125
28 ΔΕΡΙΖΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 182741 ΠΕ05 – ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 52,8750
29 ΣΤΑΜΑΤΟΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 175723 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 52,6250
30 ΝΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 172559 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 52,0000
31 ΚΟΣΜΑΤΟΥ ΚΟΚΟΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 157789 ΠΕ88.01 – ΓΕΩΠΟΝΟΙ 51,9875
32 ΔΑΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΕΛΕΝΑ 163614 ΠΕ79.01 – ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 51,8000
33 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 192253 ΠΕ87.02 – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 51,8000
34 ΚΑΝΙΑΔΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 154669 ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 51,5000
35 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 190736 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 51,2500
36 ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 175507 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 50,6250
37 ΣΥΡΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 179768 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 50,4875
38 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 158067 ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 50,4750
39 ΛΥΜΠΕΡΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 161542 ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 50,1000
40 ΣΠΙΘΟΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 181954 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 50,0500
41 ΚΑΛΔΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 157670 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 50,0500
42 ΠΑΝΤΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 150541 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 50,0000
43 ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 177189 ΠΕ85 – ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 49,9500
44 ΤΑΓΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 194666 ΠΕ88.01 – ΓΕΩΠΟΝΟΙ 49,8375
45 ΠΡΑΤΤΟΥ ΑΡΕΤΗ 186107 ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 49,6625
46 ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 162457 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 49,6500
47 ΚΟΕΜΤΖΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 185161 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 49,5000
48 ΤΑΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 171938 ΠΕ88.01 – ΓΕΩΠΟΝΟΙ 49,2500
49 ΣΕΡΕΦΟΓΛΟΥ ΖΩΗ 225961 ΠΕ04.04 – ΒΙΟΛΟΓΟΙ 49,1000
50 ΠΑΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 165320 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 49,0000
51 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 196906 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 48,9500
52 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ 182468 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 48,9000
53 ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ ΝΑΘΑΛΙΑ 181459 ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 48,7250
54 ΝΙΦΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 219115 ΠΕ05 – ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 48,7000
55 ΓΛΑΣΤΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 177996 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 48,7000
56 ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 195366 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 48,5500

 

57 ΚΟΤΣΙΦΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 171441 ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 48,2500
58 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ 199670 ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 48,1625
59 ΠΑΡΛΑΠΑΝΗ ΣΑΡΑΝΤΟΥΛΑ 173031 ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 48,0875
60 ΚΑΙΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 173313 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 48,0000
61 ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 200815 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 47,9750
62 ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 199043 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 47,8000
63 ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 182559 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 47,7250
64 ΠΛΕΣΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 178207 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 47,7000
65 ΣΕΓΚΟΥΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 200141 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 47,6000
66 ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 178919 ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ 47,4000
67 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 221474 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 47,3500
68 ΕΞΑΚΟΥΣΤΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 174397 ΠΕ85 – ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 47,2750
69 ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ ΣΟΦΙΑ 178122 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 47,2625
70 ΚΟΝΙΔΑ ΣΩΤΗΡΙΑ 220060 ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 47,2000
71 ΓΙΩΡΓΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 169384 ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ 47,0750
72 ΜΠΑΡΤΣΩΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 195530 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 47,0500
73 ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 171866 ΠΕ88.01 – ΓΕΩΠΟΝΟΙ 46,8500
74 ΤΣΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 221627 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 46,8500
75 ΠΑΛΛΑΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 178995 ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ 46,7000
76 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 210016 ΠΕ04.05 – ΓΕΩΛΟΓΟΙ 46,6000
77 ΖΛΑΤΙΝΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 195159 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 46,5125
 

78

 

ΚΑΤΑΡΑ

 

ΜΑΡΙΑ

 

208551

ΠΕ81 – ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟ-

ΝΩΝ

 

46,5000

79 ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 154662 ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 46,4250
80 ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 166825 ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 46,4250
81 ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 198563 ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 46,3000
82 ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 199525 ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 46,2500
83 ΚΡΙΕΜΠΑΡΔΗ ΜΑΡΙΑ 174386 ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 46,0500
84 ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 185794 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 45,8500
85 ΚΑΦΟΥΡΟΥ-ΜΑΥΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 166205 ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ 45,6375

 

86 ΚΑΝΔΗΛΑΝΑΥΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 212709 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 45,4750
87 ΚΥΖΕΡΙΔΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 198300 ΠΕ04.05 – ΓΕΩΛΟΓΟΙ 45,2250
88 ΜΠΙΤΣΑΒΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ 195532 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 45,1250
89 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 166620 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 45,1000
90 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 179253 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 44,8000
91 ΣΚΟΡΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 221705 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 44,8000
92 ΓΑΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 576813 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 44,8000
93 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 207405 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 44,5000
94 ΚΑΡΔΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 180038 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 44,5000
95 ΖΩΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 208391 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 44,4500
96 ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 214801 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 44,2750
97 ΠΑΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 189519 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 44,1000
98 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 171566 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 44,0375
99 ΜΑΡΜΑΓΓΙΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 160986 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 44,0000
100 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 175603 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 43,9000
101 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 150207 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 43,8250
102 ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 202464 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 43,7750
103 ΣΧΟΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 211361 ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 43,5500
104 ΦΑΚΙΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 169046 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 43,5000
105 ΧΑΤΖΕΛΗ-ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 167877 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 43,5000
106 ΜΠΕΡΤΣΕΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 167727 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 43,4000
107 ΚΑΡΑΤΖΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 225715 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 43,1500
 

108

 

ΛΕΚΚΑΣ

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

229221

ΠΕ33 – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

(ΜΙΘΕ)

 

43,0500

109 ΤΣΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 172321 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 43,0000
110 ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 200477 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 43,0000
111 ΑΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 157887 ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 43,0000
112 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 178998 ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ 42,8750
113 ΝΤΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 183184 ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ 42,7250
114 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ 208470 ΠΕ87.01 – ΙΑΤΡΙΚΗΣ 42,6750

Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Β Αθήνας

115 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 170366 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 42,5000
116 ΚΑΡΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 703434 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 42,4250
117 ΝΤΑΛΑΧΑΝΗ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ 219830 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 42,1500
118 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 149800 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 42,1250
119 ΔΕΡΜΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 163096 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 42,1000
120 ΣΑΜΠΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 185867 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 41,8500
121 ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 187013 ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 41,5000
122 ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 202040 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 41,5000
123 ΣΠΑΝΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΣΗΜΙΝΑ 183596 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 41,3500
124 ΖΑΒΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 176007 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 41,3125
125 ΤΖΑΒΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 155671 ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ 41,3000
126 ΣΑΡΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 173728 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 41,2000
127 ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 185959 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 41,2000
128 ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 702390 ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ 41,1000
129 ΚΛΕΤΣΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 187967 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 40,9250
130 ΠΙΛΙΣΣΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 151328 ΠΕ04.05 – ΓΕΩΛΟΓΟΙ 40,9000
131 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 183310 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 40,8250
132 ΣΟΛΑΚΗ ΜΕΛΙΝΑ 210406 ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 40,7375
133 ΒΕΡΓΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 186047 ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 40,6000
134 ΝΤΑΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 218755 ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ 40,5000
135 ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ 201614 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 40,5000
136 ΖΕΠΑΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 168270 ΠΕ05 – ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 40,4500
137 ΜΠΑΛΟΥΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 577048 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 40,4500
138 ΜΕΤΑΞΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 168965 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 40,4500
139 ΣΟΛΩΜΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ 173503 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 40,4250
140 ΧΑΡΙΣΗ ΑΝΝΑ 197596 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 40,2000
141 ΠΑΝΑΓΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 308222 ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ 39,8500
142 ΔΙΖΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 190796 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 39,8000
143 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΑΝΘΗ 703501 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 39,6250
144 ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 177553 ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 39,6000

 

145 ΚΑΚΩΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 187650 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 39,5000
146 ΜΠΟΛΩΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 226677 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 39,4000
147 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 179463 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 39,2875
148 ΛΑΖΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 189760 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 39,1500
149 ΜΕΛΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 200422 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 39,1000
150 ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 177657 ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 39,0000
151 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 195592 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 39,0000
152 ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 173170 ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ 38,9000
153 ΠΡΑΓΚΑΣΤΗ ΜΑΡΙΑ 196831 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 38,8750
154 ΚΑΡΠΟΥΖΑ ΜΑΡΙΑ 227522 ΠΕ04.05 – ΓΕΩΛΟΓΟΙ 38,7500
155 ΠΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 197880 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 38,7000
156 ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 177946 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 38,5875
157 ΥΦΑΝΤΗ ΑΝΔΡΕΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 173214 ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ 38,4000
158 ΜΙΧΟΥ ΕΛΕΝΗ 187713 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 38,1000
159 ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 195620 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 37,8750
160 ΛΙΑΧΝΗ ΑΝΝΑ ΑΡΙΣΤΕΑ 178108 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 37,8000
161 ΘΡΑΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 165597 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 37,8000
 

162

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΚΟΥΡ-

ΚΑKH

 

ΜΑΡΙΑ

 

903566

 

ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

 

37,8000

163 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 163585 ΠΕ79.01 – ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 37,7000
164 ΚΑΤΡΗ ΜΑΡΙΑ 204409 ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 37,6000
165 ΓΩΝΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 155532 ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ 37,6000
166 ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 179266 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 37,4000
167 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 154407 ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ 37,2750
168 ΤΣΑΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 186179 ΠΕ07 – ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 37,0000
169 ΤΣΙΑΜΑΝΤΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 196864 ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ 36,8750
170 ΝΤΟΥΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩ 165753 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 36,8500
171 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 184997 ΠΕ79.01 – ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 36,7000
172 ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 202105 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 36,5000
173 ΜΙΧΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 209144 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 36,5000

Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Β Αθήνας

174 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 216761 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 36,5000
175 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 206783 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 36,5000
176 ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 181972 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 36,5000
177 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 216375 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 36,4500
178 ΑΝΘΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 195703 ΠΕ04.04 – ΒΙΟΛΟΓΟΙ 36,4500
179 ΚΑΡΑΤΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 167358 ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 36,2500
180 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 172600 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 36,0000
181 ΝΤΑΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 161518 ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 36,0000
182 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 178997 ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ 35,9000
183 ΚΑΛΕΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 195590 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 35,7500
184 ΜΑΝΤΕΛΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 224450 ΠΕ07 – ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 35,3125
185 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 207352 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 35,2000
186 ΡΙΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 191932 ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 35,1750
187 ΣΠΥΡΙΑΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 194191 ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 35,1375
188 ΜΠΑΡΜΠΑΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 207324 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 35,1000
189 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 214485 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 34,9750
190 ΣΚΥΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 222596 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 34,7000
191 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 185055 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 34,7000
192 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 172182 ΠΕ84 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 34,6250
193 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ 196350 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 34,5250
194 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 170436 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 34,2000
195 ΣΔΡΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 189839 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 34,1000
196 ΜΠΑΜΠΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 184842 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 33,9875
197 ΡΕΓΚΟΥΤΑ ΕΛΕΝΗ 194963 ΠΕ88.04 – ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 33,7000
198 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗ ΒΑΪΑ 175510 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 33,6250
199 ΠΕΤΚΑΝΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 172185 ΠΕ84 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 33,3375
200 ΣΧΟΙΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 206491 ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ 32,6125
201 ΚΑΛΛΙΩΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 198519 ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 32,5000
202 ΝΤΑΡΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΗ 172906 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 32,4000
203 ΜΠΟΥΖΑΜΠΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 194793 ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 32,3750

 

204 ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 189304 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 31,9750
205 ΤΡΥΦΙΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 167845 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 31,7500
206 ΤΖΑΘΑ ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ 148394 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 31,4375
207 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 204159 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 31,3250
208 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 192657 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 31,2000
209 ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗ-ΜΠΑΛΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 203739 ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 30,6375
210 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 202452 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 29,8500
211 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 227162 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 29,8000
212 ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 701625 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 28,8000

Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Β Αθήνας

Ο παραπάνω πίνακας ισχύει μέχρι την 31η Ιουλίου 2026.

Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Β Αθήνας ανακοινώθηκε με το υπ΄αριθμ. 7647/07-04-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής με θέμα:

«Κύρωση τελικού αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας».

 

που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/15y2-_ma5HLh_LYg1zYOh9SH9gexZoWKg/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε