Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Γ Αθήνας

Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Γ Αθήνας ανακοινώθηκε με το υπ΄αριθμ. 7670/07-04-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής με θέμα:

«Κύρωση τελικού αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας».

 

Ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167, τ.Α΄/30-9-1985) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ- μιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 2. Τις διατάξεις του αρ. 14, παρ. 29 του Ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπ/κες ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ 78/τ. Α΄/14-3-2000), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 παρ.13 του Ν.3467/2006 (ΦΕΚ128/τ.Α΄/21-06-2006) με θέμα: «Επιλογή στε- λεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ρύθμιση θεμάτων διοίκησης και εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,
 3. Το Νόμο 2986/2002 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/13-2-2002) «Οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης κ.λ.π.»,
 4. Το Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α/2-10-2008) «Ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 5. Τις διατάξεις του Ν. 4823/2021 (Α’ 136) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων και ιδίως των άρθρων 4,30 έως και 33, 35 έως και 37,39 έως και 43, 49 και
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 374 του Ν. 4957/2022 (Α ́ 141) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»
 7. Τις διατάξεις του άρθρου 190 του Ν. 4964/2022 (Α ́ 150) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλ- λοντος και λοιπές διατάξεις»
 8. Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4997/2022 (Α ́ 219), «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις»
 9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (Α ́ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.
 10. Την υπ’ αριθ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-03-2019 Υπουργική Απόφαση «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης»,
 11. Τις διατάξεις του άρθρου 375 «Παράταση της θητείας και άσκησης καθηκόντων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης» του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/Α/21-7-2022),
 12. Το υπ’αριθ.πρωτ.Φ.350.2/14/104694/Ε3/30-08-2022 έγγραφο της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.350.2/12/95133/Ε3/29-07- 2022 (ΑΔΑ: 6ΧΤΥ46ΜΤΛΗ-ΥΨΨ) απόφασης Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Ορισμός αναπληρωτών των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης»,
 13. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 (ΦΕΚ 6141/Β΄/03-12-2022) Υ.Α «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων»,
 14. Tην υπ’ αριθμ.Φ.361.22/7/151151/Ε3/07-12-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρω- τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)»,
 15. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/8/154755/Ε3/14-12-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυ- ντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)»,
 16. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/9/159628/Ε3/22-12-2022 (ΦΕΚ 6711/Β΄/23-12-2022) Υ. Α. «Τροποποίηση υπό στοιχεία Φ.361.22/6/149788/ Ε3/2-12-2022 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων» (Β’ 6141),
 17. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/10/160275/Ε3/23-12-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυ- ντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)»,
 18. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/11/160421/Ε3/27-12-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.361.22/7/151151/Ε3/7- 12-2022 εγκυκλίου «Επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργα- στηριακών Κέντρων»,
 19. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/1/2942/Ε3/12-1-2023 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)»,
 20. Την με αριθ. Φ.11.1/24029/08-12-2022(ΑΔΑ : ΩΜΩΙ46ΜΤΛΗ-ΩΦΣ) «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας»,
 21. Την υπ’ αρ. Φ.11.1./26699/27-12-2022 (ΑΔΑ : ΩΜΙ946ΜΤΛΗ-9ΦΠ) «Παράταση υποβολής αιτήσεων για την Πλήρωση θέσεων Διευθυ- ντών/ντριών σχολικών μονάδων Δ.Ε. και Εργαστηριακών Κέντρων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθή- νας»,
 22. Την με αριθ. 23645/06-12-2022 Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, με θέμα «Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας»,
 23. Την με αριθ. 32/06-04-2023 πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Γ΄ Αθήνας.
 24. Το υπ’ αριθμ. 8609/06-04-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας με θέμα: « Κύρωση τελικού ε- νιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών / ντριών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας».

 

 

Αποφασίζουμε

 Κυρώνουμε τον τελικό αξιολογικό πίνακα των υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαί- δευσης Γ΄ Αθήνας κατά φθίνουσα σειρά μορίων, ο οποίος καταρτίσθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 32/06-04-2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας, ως εξής:

 

 

 

 

Α/Α

 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

 

 

ΌΝΟΜΑ

 

 

 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

 

 

 

ΚΛΑΔΟ-ΕΙΔΙΚΟ- ΤΗΤΑ

 

 

 

Α.Μ.

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙ- ΜΕΡΟΥΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΤΗΣ ΥΠ’Α- ΡΙΘΜ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/2-12-2022 Υ.Α.                                            (ΦΕΚ

6141/τ.Β΄/3-12-2022)

1 ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙ- ΚΟΙ 189992 61,55
2 ΔΕΛΗΚΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟ-

ΛΟΓΟΙ

155840 61,5
3 ΣΟΦΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟ-

ΛΟΓΟΙ

195389 60,6
4 ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟ-

ΛΟΓΟΙ

189146 59,775
5 ΚΟΚΚΟΡΗ ΑΘΗΝΑ ΛΟΥΚΑΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟ- ΦΟΡΙΚΗΣ 172514 59,25
6 ΡΟΡΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟ-

ΦΟΡΙΚΗΣ

179413 56,825
7 ΜΗΤΣΗ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟ-

ΛΟΓΟΙ

197275 56,7375
 

8

 

ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩ- ΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗ-

ΜΩΝ

 

177871

 

55,55

9 ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ03 – ΜΑΘΗ-

ΜΑΤΙΚΟΙ

206896 54,925
10 ΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟ- ΛΟΓΟΙ 179241 54,75
11 ΦΟΥΛΙΔΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟ-

ΛΟΓΟΙ

217702 54,65
 

12

 

ΚΟΝΤΟΥ

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΕ88.05 – ΦΥΣΙ- ΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛ-

ΛΟΝΤΟΣ

 

192280

 

52,45

13 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΠΕ04.02 – ΧΗ-

ΜΙΚΟΙ

160278 52,4125
14 ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟ-

ΛΟΓΟΙ

162351 52,375
 

15

 

ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩ- ΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗ-

ΜΩΝ

 

160831

 

52,175

 

16 ΚΩΣΤΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟ- ΦΟΡΙΚΗΣ 188002 52,1625
17 ΚΑΤΣΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 – ΜΑΘΗ-

ΜΑΤΙΚΟΙ

222960 51,675
18 ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ03 – ΜΑΘΗ-

ΜΑΤΙΚΟΙ

197743 51,675
19 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ83 – ΗΛΕ-

ΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

157973 51,525
20 ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ82 – ΜΗΧΑ- ΝΟΛΟΓΩΝ 199433 51,3
21 ΛΑΤΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ03 – ΜΑΘΗ-

ΜΑΤΙΚΟΙ

180102 51,1
22 ΚΟΥΛΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟ-

ΛΟΓΟΙ

164025 50,925
23 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ84 – ΗΛΕ-

ΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

177594 50,6
24 ΤΣΟΥΚΙΑ ΕΛΠΙΔΑ ΑΥΡΗΛΙΟΣ ΠΕ82 – ΜΗΧΑ- ΝΟΛΟΓΩΝ 174682 50,475
 

25

 

ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΙΩΤΗΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΕ79.01 – ΜΟΥ- ΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗ-

ΜΗΣ

 

196467

 

50,05

 

26

 

ΠΕΖΟΥ

 

ΓΕΩΡΓΙΑ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ05 – ΓΑΛΛΙ- ΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟ-

ΓΙΑΣ

 

176441

 

50,05

 

27

 

ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΗΛΙΑΣ

ΠΕ87.04 – ΙΑ- ΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑ-

ΣΤΗΡΙΩΝ

 

155250

 

49,85

28 ΠΑΡΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΕ84 – ΗΛΕ-

ΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

172184 49,25
29 ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΕ80 – ΟΙΚΟ- ΝΟΜΙΑΣ 172001 48,8
30 ΚΑΤΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟ-

ΦΟΡΙΚΗΣ

169312 48,525
31 ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟ-

ΛΟΓΟΙ

150345 48,5125
32 ΠΡΩΙΜΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.05 – ΓΕΩ- ΛΟΓΟΙ 168244 48,5125
 

33

 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΕΛΕΝΗ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙ- ΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟ-

ΓΙΑΣ

 

176574

 

48,425

34 ΡΟΥΒΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟ- ΦΟΡΙΚΗΣ 169168 48,15

 

35 ΚΑΠΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟ- ΦΟΡΙΚΗΣ 182024 47,475
36 ΜΑΝΙΚΑΣ ΘΩΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ82 – ΜΗΧΑ-

ΝΟΛΟΓΩΝ

172778 47,375
37 ΜΠΟΥΡΑ ΘΕΩΝΗ ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟ-

ΓΟΙ

195035 47,35
38 ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟ-

ΦΟΡΙΚΗΣ

172557 47,25
39 ΣΓΑΝΤΖΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟ- ΛΟΓΟΙ 201950 47,225
40 ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟ-

ΛΟΓΟΙ

145695 47,2
41 ΡΟΥΤΟΥΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ04.02 – ΧΗ-

ΜΙΚΟΙ

170630 47,05
42 ΠΑΛΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟ-

ΛΟΓΟΙ

169943 47
43 ΑΝΕΡΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟ- ΦΟΡΙΚΗΣ 167112 46,875
 

44

 

ΜΗΤΣΑΙΝΑ

 

ΜΑΡΙΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙ- ΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟ-

ΓΙΑΣ

 

176668

 

46,875

45 ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟ-

ΛΟΓΟΙ

173346 46,8
46 ΞΑΝΘΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟ-

ΛΟΓΟΙ

217185 46,475
47 ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ80 – ΟΙΚΟ-

ΝΟΜΙΑΣ

158087 46,425
48 ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ04.04 – ΒΙΟ- ΛΟΓΟΙ 400700 46,325
 

49

 

ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ

 

ΜΑΡΙΑ

 

ΛΑΜΠΡΟΣ

ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙ- ΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟ-

ΓΙΑΣ

 

166579

 

46,3

50 ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟ- ΛΟΓΟΙ 159096 46,175
 

51

 

ΤΣΙΓΚΟΥΛΗ

 

ΑΝΝΑ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ79.01 – ΜΟΥ-

ΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗ- ΜΗΣ

 

167427

 

45,8625

 

52

 

ΚΑΤΟΠΗ

 

ΜΑΡΙΑ

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΠΕ81 – ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙ- ΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕ-

ΚΤΟΝΩΝ

 

199404

 

45,8

 

53 ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟ- ΛΟΓΟΙ 179624 45,775
54 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟ-

ΦΟΡΙΚΗΣ

174924 45,7
55 ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΕ03 – ΜΑΘΗ-

ΜΑΤΙΚΟΙ

227093 45,65
 

 

56

 

 

ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

 

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΕ29 – ΠΕ29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑ- ΠΕΥΤΩΝ – ΕΡ- ΓΟΘΕΡΑΠΕΥ-

ΤΩΝ

 

 

606951

 

 

45,6

57 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟ-

ΦΟΡΙΚΗΣ

185291 45,525
58 ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟ- ΛΟΓΟΙ 201861 45,35
 

59

 

ΠΕΡΠΕΡΗΣ

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩ- ΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗ-

ΜΩΝ

 

199009

 

45,325

60 ΜΑΤΘΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟ- ΛΟΓΟΙ 175519 45,1
61 ΡΗΓΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟ-

ΦΟΡΙΚΗΣ

172595 45,05
62 ΜΠΙΖΙΜΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ82 – ΜΗΧΑ-

ΝΟΛΟΓΩΝ

204798 45
63 ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟ-

ΛΟΓΟΙ

162409 45
64 ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΖΑΜΠΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ03 – ΜΑΘΗ- ΜΑΤΙΚΟΙ 206943 45
65 ΠΕΤΡΙΤΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟ-

ΛΟΓΟΙ

179659 44,925
66 ΧΡΟΝΑ ΤΖΩΡΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟ-

ΛΟΓΟΙ

179880 44,925
67 ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 177081 44,875
68 ΣΩΜΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟ-

ΓΟΙ

165469 44,83
69 ΔΕΚΑΤΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟ-

ΛΟΓΟΙ

185722 44,775
 

70

 

ΦΕΓΓΗ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΕ05 – ΓΑΛΛΙ- ΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟ-

ΓΙΑΣ

 

176511

 

44,7

 

71 ΚΟΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΕ80 – ΟΙΚΟ- ΝΟΜΙΑΣ 174252 44,7
72 ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙ-

ΚΟΙ

398040 44,525
 

73

 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΠΕ81 – ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙ- ΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕ-

ΚΤΟΝΩΝ

 

204768

 

44,4

74 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟ-

ΛΟΓΟΙ

192887 44,3875
75 ΣΚΙΑΔΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙ-

ΚΟΙ

166832 44,3
76 ΠΑΠΑΘΩΜΑ ΧΡΥΣΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟ-

ΛΟΓΟΙ

189493 44,275
77 ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ88.01 – ΓΕΩ-

ΠΟΝΟΙ

168747 44
78 ΓΛΗΓΟΡΗ ΣΟΦΙΑ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ87.03 – ΑΙ- ΣΘΗΤΙΚΗΣ 215133 43,9625
 

 

79

 

 

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ29 – ΠΕ29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑ- ΠΕΥΤΩΝ – ΕΡ- ΓΟΘΕΡΑΠΕΥ-

ΤΩΝ

 

 

606769

 

 

43,7

80 ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΥ ΑΓΓΕΛΩ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ82 – ΜΗΧΑ- ΝΟΛΟΓΩΝ 158385 43,525
81 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ04.04 – ΒΙΟ-

ΛΟΓΟΙ

223807 43,5
82 ΚΑΛΟΓΕΡΑ ΜΑΡΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟ-

ΓΟΙ

175145 43
83 ΦΟΡΤΟΥΝΗ ΙΣΜΗΝΗ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 171672 42,75
84 ΖΟΠΑΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ88.01 – ΓΕΩ-

ΠΟΝΟΙ

192274 42,35
85 ΚΟΚΟΡΕΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 – ΜΑΘΗ-

ΜΑΤΙΚΟΙ

217944 42,25
86 ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ84 – ΗΛΕ-

ΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

161823 42,1
 

87

 

ΛΕΚΑΔΙΤΗ

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩ- ΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗ-

ΜΩΝ

 

211155

 

42,075

88 ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟ-

ΦΟΡΙΚΗΣ

188217 42

 

 

89

 

ΜΠΛΑΤΣΟΥΚΑΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΕ79.01 – ΜΟΥ- ΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗ-

ΜΗΣ

 

401006

 

41,95

90 ΡΕΓΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ03 – ΜΑΘΗ-

ΜΑΤΙΚΟΙ

193507 41,95
91 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 – ΜΑΘΗ- ΜΑΤΙΚΟΙ 215650 41,65
92 ΣΟΥΦΛΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ04.04 – ΒΙΟ-

ΛΟΓΟΙ

196147 41,55
93 ΦΙΛΝΤΙΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟ-

ΛΟΓΟΙ

209791 41,525
94 ΣΙΜΙΝΤΖΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟ-

ΛΟΓΟΙ

201957 41,325
95 ΨΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟ- ΛΟΓΟΙ 197610 41,175
 

96

 

ΜΑΚΡΙΔΗΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

ΠΕ88.02 – ΦΥΤΙ- ΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩ-

ΓΗΣ

 

172335

 

41,125

97 ΑΓΑΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.02 – ΧΗ-

ΜΙΚΟΙ

168150 41
98 ΒΥΘΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟ-

ΛΟΓΟΙ

139840 40,8
99 ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙ-

ΚΟΙ

195605 40,7
100 ΕΡΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.05 – ΓΕΩ- ΛΟΓΟΙ 207210 40,675
101 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟ-

ΦΟΡΙΚΗΣ

209053 40,1875
102 ΠΑΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ02 – ΦΙΛΟ-

ΛΟΓΟΙ

165786 40,1875
 

103

 

ΤΣΟΥΛΟΥ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙ- ΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟ-

ΓΙΑΣ

 

168511

 

40,125

104 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ82 – ΜΗΧΑ-

ΝΟΛΟΓΩΝ

217281 40,05
105 ΔΕΛΑΣΟΥΔΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟ- ΛΟΓΟΙ 162200 40
106 ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ83 – ΗΛΕ-

ΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

188632 39,85
107 ΜΠΑΛΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ

157545 39,725

 

108 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΕ82 – ΜΗΧΑ- ΝΟΛΟΓΩΝ 177484 39,6875
109 ΤΣΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΩΜΑΣ ΠΕ03 – ΜΑΘΗ-

ΜΑΤΙΚΟΙ

209997 39,45
110 ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ03 – ΜΑΘΗ-

ΜΑΤΙΚΟΙ

150957 39,425
 

111

 

ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩ- ΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗ-

ΜΩΝ

 

161308

 

39,375

112 ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ03 – ΜΑΘΗ-

ΜΑΤΙΚΟΙ

227133 39,355
113 ΖΟΥΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟ-

ΦΟΡΙΚΗΣ

172493 39,3
114 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ82 – ΜΗΧΑ- ΝΟΛΟΓΩΝ 191728 39,275
115 ΜΑΜΜΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.02 – ΧΗ-

ΜΙΚΟΙ

198160 39,1375
116 ΦΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟ-

ΛΟΓΟΙ

195444 38,975
117 ΖΟΛΙΝΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟ- ΛΟΓΟΙ 183335 38,95
118 ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟ-

ΛΟΓΟΙ

195074 38,725
119 ΤΖΩΡΤΖΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ

225198 38,675
120 ΓΚΕΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.02 – ΧΗ-

ΜΙΚΟΙ

218676 38,625
121 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ IΩΑΝΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ03 – ΜΑΘΗ- ΜΑΤΙΚΟΙ 197913 38,45
122 ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ

147697 38,3
123 ΚΑΛΑΙΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙ-

ΚΟΙ

199560 38,2
124 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙ-

ΚΟΙ

202556 37,925
125 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟ- ΛΟΓΟΙ 185774 37,9
126 ΚΟΛΟΝΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ82 – ΜΗΧΑ-

ΝΟΛΟΓΩΝ

177456 37,9
 

127

 

ΤΖΟΥΜΑ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩ- ΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗ-

ΜΩΝ

 

181574

 

37,825

 

128 ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟ- ΛΟΓΟΙ 201605 37,725
129 ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ84 – ΗΛΕ-

ΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

191962 37,725
130 ΚΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ84 – ΗΛΕ-

ΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

177576 37,6
131 ΛΙΑΛΙΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟ-

ΛΟΓΟΙ

197226 37,55
132 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟ- ΦΟΡΙΚΗΣ 172490 37,475
133 ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ08 – ΚΑΛΩΝ

ΤΕΧΝΩΝ

164750 37,25
134 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟ-

ΛΟΓΟΙ

217177 37,175
 

135

 

ΤΖΑΒΑΡΑ

 

ΑΣΠΑΣΙΑ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙ- ΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟ-

ΓΙΑΣ

 

181208

 

37,125

136 ΠΑΙΣΙΟΥ ΣΥΡΜΩ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟ-

ΓΟΙ

188550 37,1
137 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙ- ΚΟΙ 213246 36,75
138 ΣΒΥΡΙΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟ-

ΦΟΡΙΚΗΣ

205541 36,525
139 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΕ82 – ΜΗΧΑ-

ΝΟΛΟΓΩΝ

214960 36,325
140 ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ03 – ΜΑΘΗ-

ΜΑΤΙΚΟΙ

207032 36,3
141 ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΟΘΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟ- ΓΟΙ 163769 36,2
142 ΔΡΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ84 – ΗΛΕ-

ΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

190685 36,1
 

143

 

ΡΟΥΣΗ

 

ΓΕΩΡΓΙΑ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩ- ΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗ-

ΜΩΝ

 

181762

 

35,7375

 

144

 

ΧΟΥΣΟΥ

 

ΔΗΜΗΤΡΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ07 – ΓΕΡΜΑ-

ΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟ- ΛΟΓΙΑΣ

 

186182

 

35,65

145 ΤΖΩΡΤΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ03 – ΜΑΘΗ-

ΜΑΤΙΚΟΙ

212955 35,65
146 ΣΕΙΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΕ04.05 – ΓΕΩ-

ΛΟΓΟΙ

213368 35,55

 

147 ΔΟΥΛΗΓΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 – ΜΑΘΗ- ΜΑΤΙΚΟΙ 193401 35,375
148 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟ-

ΛΟΓΟΙ

179596 35,075
149 ΝΑΣΤΟΣ ΖΗΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟ-

ΓΟΙ

221789 34,8
150 ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ03 – ΜΑΘΗ-

ΜΑΤΙΚΟΙ

197823 34,6625
151 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙ- ΚΟΙ 208402 34,125
152 ΚΡΗΤΙΚΑ ΑΡΓΥΡΩ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟ-

ΛΟΓΟΙ

182489 34,0875
 

153

 

ΤΣΙΝΑΚΗ

 

ΝΙΚΗ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩ- ΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗ-

ΜΩΝ

 

160865

 

34,05

154 ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙ-

ΚΟΙ

213247 34
155 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΠΕ82 – ΜΗΧΑ-

ΝΟΛΟΓΩΝ

177649 33,975
 

156

 

ΣΙΩΡΑ

 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙ- ΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟ-

ΓΙΑΣ

 

184428

 

33,725

157 ΠΑΠΙΓΚΙΩΤΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟ-

ΦΟΡΙΚΗΣ

188120 33,625
158 ΤΟΤΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ21 – ΘΕΡΑ- ΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ 612939 33,5
159 ΖΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ03 – ΜΑΘΗ-

ΜΑΤΙΚΟΙ

202209 33,5
160 ΜΠΑΣΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ80 – ΟΙΚΟ-

ΝΟΜΙΑΣ

171460 33,375
161 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙ-

ΚΟΙ

703559 33,275
162 ΔΑΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟ- ΦΟΡΙΚΗΣ 169156 33,275
163 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΘΕΦΑΝΗΣ ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙ-

ΚΟΙ

213010 33,05
 

164

 

ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΠΕ05 – ΓΑΛΛΙ- ΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟ-

ΓΙΑΣ

 

170895

 

33

165 ΠΑΞΙΝΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ80 – ΟΙΚΟ-

ΝΟΜΙΑΣ

158106 32,85

 

166 ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙ- ΚΟΙ 223435 32,425
167 ΠΕΤΣΑ ΜΙΡΕΛΛΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ

221594 32,2875
168 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ03 – ΜΑΘΗ-

ΜΑΤΙΚΟΙ

212880 32,25
169 ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟ-

ΛΟΓΟΙ

175289 32,2
170 ΑΙΝΑΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΓΔΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟ- ΛΟΓΟΙ 183230 32,025
 

171

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΦΩΤΕΙΝΗ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩ- ΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗ-

ΜΩΝ

 

160849

 

31,8625

172 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ03 – ΜΑΘΗ- ΜΑΤΙΚΟΙ 217811 31,825
173 ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ03 – ΜΑΘΗ-

ΜΑΤΙΚΟΙ

218131 31,575
174 ΜΠΑΛΙΑΜΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΘΩΜΑΣ ΠΕ80 – ΟΙΚΟ-

ΝΟΜΙΑΣ

228249 31,55
175 ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟ- ΓΟΙ 179009 31,525
176 ΤΣΟΥΚΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟ-

ΦΟΡΙΚΗΣ

178282 31,425
177 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ

228098 31,25
178 ΚΑΚΑΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ03 – ΜΑΘΗ-

ΜΑΤΙΚΟΙ

189733 31,125
179 ΝΤΟΥΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.02 – ΧΗ- ΜΙΚΟΙ 218756 30,825
180 ΜΑΡΑΘΙΑ ΜΑΡΙΑ ΖΩΗΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟ-

ΛΟΓΟΙ

201691 30,575
181 ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ21 – ΘΕΡΑ-

ΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ

606932 30,55
182 ΣΤΡΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟ-

ΛΟΓΟΙ

179763 30,375
183 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 – ΜΑΘΗ- ΜΑΤΙΚΟΙ 222881 30,15
184 ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙ-

ΚΟΙ

223492 30,05
185 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ82 – ΜΗΧΑ-

ΝΟΛΟΓΩΝ

204279 30,05

 

186 ΤΟΠΑΚΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ03 – ΜΑΘΗ- ΜΑΤΙΚΟΙ 703031 30,05
187 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟ-

ΓΟΙ

216729 29,975
188 ΡΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ03 – ΜΑΘΗ-

ΜΑΤΙΚΟΙ

218187 29,7
189 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ02 – ΦΙΛΟ-

ΛΟΓΟΙ

165810 29,35
190 ΣΤΑΝΗΜΕΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ03 – ΜΑΘΗ- ΜΑΤΙΚΟΙ 212937 27,475
191 ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ84 – ΗΛΕ-

ΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

208676 27,225

 

Ο παραπάνω πίνακας ισχύει μέχρι την 31η Ιουλίου 2026.

Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Γ Αθήνας ανακοινώθηκε με το υπ΄αριθμ. 7670/07-04-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής με θέμα:

«Κύρωση τελικού αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας».

που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1uDg0E1wMgUfSXVmgwc-33dw0GTPxkCwC/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε