Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Αν Θεσσαλονίκης

Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Αν Θεσσαλονίκης ανακοινώθηκε με το υπ΄αριθμ. 7980/07-04-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα:

Κύρωση τελικού πίνακα επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ «Επιλογή των Στελεχών της Εκπαίδευσης» του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 136), σε συνδυασμό με το άρθρο 232 αυτού, όπως ισχύουν
  2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (EE L 119/1 της 5.2016)
  3. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137)
  4. Τη με αρ. πρωτ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ.» (Β΄ 6141) όπως τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. Φ.361.22/9/159628/Ε3/22-12-2022 (Β΄6711) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Τροποποίηση υπό στοιχεία Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 Απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα “Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ.” (Β΄ 6141)»
  5.  Τις διατάξεις του άρ. 3, παρ. 2, περ. δ΄, της με αρ. πρωτ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 Υ.Α. «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης…..» (Β΄ 1340)
  6. Τη με αρ. πρωτ. Φ.361.22/7/151151/Ε3/07-12-2022 εγκύκλιο με θέμα: «Επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)» (ΑΔΑ: Ψ28Χ46ΜΤΛΗ-ΒΒΗ), όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. πρωτ. Φ.361.22/11/160421/Ε3/27-12-2022 εγκύκλιο με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.361.22/7/151151/Ε3/7-12-2022 εγκυκλίου με θέμα: “Επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)”» (ΑΔΑ: 6ΒΨΙ46ΜΤΛΗ-Ζ3Ζ)
  7. Την με αριθμ. 27277/08-12-2022 προκήρυξη-πρόσκληση ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης (ΑΔΑ: 64ΒΛ46ΜΤΛΗ-ΤΜΒ) με θέμα: «Προκήρυξη-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης», όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. πρωτ. 29294/27-12-2022 απόφαση της Διευθύντριας Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης (ΑΔΑ: ΨΚΖΥ46ΜΤΛΗ- ΤΔΧ)
  8. Τη με αρ. πρωτ. 12848/29-07-2022 Διαπιστωτική Πράξη με θέμα «Άσκηση Καθηκόντων Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας»
  9. Την αριθμ. 28/01-04-2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Αποφασίζουμε

Κυρώνουμε τον ακόλουθο τελικό πίνακα επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ως εξής:

 

 

Α/Α

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

 

Α.Μ.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

 

ΚΛΑΔΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

1 ΡΩΣΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 185089 ΠΕ86 67,4375
2 ΚΑΠΑΧΤΣΗ ΒΕΝΕΤΙΑ 185482 ΠΕ06 64,0625
3 ΜΠΑΛΤΖΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 168711 ΠΕ83 62,8750
4 ΠΑΛΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 157678 ΠΕ04.01 62,3700
5 ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 187126 ΠΕ88.01 62,2450
6 ΚΕΧΑΪΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 151585 ΠΕ80 61,7100
7 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 159679 ΠΕ02 61,4250
8 ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 183394 ΠΕ02 61,1500
9 ΓΟΥΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 187891 ΠΕ86 61,0750
10 ΜΕΡΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 179495 ΠΕ02 58,9250
11 ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 210033 ΠΕ04.01 58,8050
12 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 210945 ΠΕ86 58,0625
13 ΚΑΖΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 152234 ΠΕ02 57,2500
14 ΣΑΡΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 175695 ΠΕ02 57,2250
15 ΤΟΓΑΝΙΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝ 170549 ΠΕ04.01 56,6700
16 ΚΩΦΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 186081 ΠΕ06 56,5375
17 ΜΠΑΣΔΕΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 167060 ΠΕ86 56,5000
18 ΑΥΓΕΡΗ ΣΟΦΙΑ 183261 ΠΕ02 56,1700
19 ΤΟΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 197936 ΠΕ03 55,2000
20 ΤΣΑΜΠΟΥΚΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ 191020 ΠΕ03 54,9500
21 ΓΑΛΙΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 178845 ΠΕ82 54,9000
22 ΜΠΟΥΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 172556 ΠΕ86 54,6250

 

23 ΝΑΟΥΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 905932 ΠΕ02 54,6000
24 ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 195189 ΠΕ02 54,4375
25 ΜΠΑΜΠΑΛΩΝΑ ΕΛΕΝΗ 168973 ΠΕ86 54,2500
26 ΜΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 187055 ΠΕ04.01 54,2500
27 ΜΟΣΧΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 178139 ΠΕ03 53,8750
28 ΜΥΡΩΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 187725 ΠΕ86 53,7500
29 ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 206380 ΠΕ78 53,3200
30 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 175144 ΠΕ01 53,3000
31 ΣΙΜΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 186547 ΠΕ02 53,1000
32 ΜΑΥΡΟΧΑΛΥΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 196181 ΠΕ86 52,9500
33 ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 185930 ΠΕ03 52,8250
34 ΜΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 168115 ΠΕ04.01 52,8125
35 ΚΑΖΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 182021 ΠΕ86 52,3700
36 ΛΑΛΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 175160 ΠΕ01 52,2000
37 ΠΑΛΟΥΜΠΑ ΕΛΕΝΗ 188750 ΠΕ80 52,1600
38 ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 183814 ΠΕ03 52,1550
39 ΣΙΝΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 203438 ΠΕ06 52,1250
40 ΤΣΙΑΜΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΗ 182095 ΠΕ86 52,1250
41 ΣΟΚΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 157022 ΠΕ04.02 51,8700
42 ΚΑΛΑΘΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 157628 ΠΕ83 51,8075
43 ΡΟΓΚΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 192122 ΠΕ82 51,6000
44 ΛΥΚΑΡΤΣΗ ΜΑΡΙΑ 189368 ΠΕ02 51,5700
45 ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ 181169 ΠΕ06 51,5500
46 ΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 189175 ΠΕ02 51,5250
47 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 167422 ΠΕ79.01 51,5000
48 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 186100 ΠΕ06 51,5000
49 ΚΟΥΝΗ ΖΑΧΑΡΩ 401432 ΠΕ03 51,1250
50 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ 189300 ΠΕ02 51,0000
51 ΓΑΛΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 398017 ΠΕ02 50,9500
52 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 214123 ΠΕ07 50,8700
53 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 195337 ΠΕ02 50,7500
54 ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 196909 ΠΕ02 50,7200
55 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΟΜΝΑ 179264 ΠΕ02 50,6250
56 ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 161628 ΠΕ80 50,5000
57 ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 174898 ΠΕ86 50,3750
58 ΣΑΧΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 189556 ΠΕ02 50,2750
59 ΖΗΦΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 165386 ΠΕ01 50,2500
60 ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 222319 ΠΕ02 50,0800
61 ΣΕΡΜΕΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 196842 ΠΕ02 50,0700
62 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΡΩΠΗ 182393 ΠΕ01 50,0000
63 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 195713 ΠΕ04.04 49,8750
64 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 158233 ΠΕ82 49,8125
65 ΦΑΡΣΙΑΡΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 162105 ΠΕ01 49,6200
66 ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΒΑΪΟΣ 172232 ΠΕ83 49,2500
67 ΤΕΡΛΙΜΠΑΚΟΥ ΖΩΗ 165472 ΠΕ01 48,9000
68 ΘΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 189248 ΠΕ02 48,7500

 

69 ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 174923 ΠΕ86 48,7500
70 ΜΕΡΛΙΑΟΥΝΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 199986 ΠΕ86 48,7500
71 ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 174553 ΠΕ79.01 48,6000
72 ΛΙΘΟΞΟΪΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 201659 ΠΕ02 48,4300
73 ΤΣΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 178469 ΠΕ02 48,1750
74 ΒΕΝΑΡΔΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 183730 ΠΕ03 48,1750
75 ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΕΥΣΕΒΙΑ 165881 ΠΕ02 48,1600
76 ΒΑΡΜΠΟΜΠΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 183267 ΠΕ02 48,0800
77 ΤΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 197519 ΠΕ02 48,0000
78 ΚΟΥΣΙΔΟΥ ΕΥΛΑΜΠΙΑ 179383 ΠΕ02 47,9500
79 ΦΡΑΓΚΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 204961 ΠΕ88.02 47,9350
80 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 175630 ΠΕ02 47,8500
81 ΣΑΡΙΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 610921 ΠΕ04.04 47,7250
82 ΠΕΥΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 157473 ΠΕ78 47,3750
83 ΜΑΡΓΚΑ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 197254 ΠΕ02 47,3700
84 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 209850 ΠΕ03 47,3250
85 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ 196815 ΠΕ01 47,2500
86 ΞΑΝΘΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 219509 ΠΕ07 47,2500
87 ΝΤΟΥΜΑΝΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 192120 ΠΕ82 47,2450
88 ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 169375 ΠΕ01 47,2250
89 ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 152444 ΠΕ04.01 47,2125
90 ΔΟΜΒΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 225924 ΠΕ06 47,1500
91 ΓΑΡΕΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 171491 ΠΕ78 47,1250
92 ΓΑΪΤΑΝΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 185052 ΠΕ86 47,0500
93 ΑΝΤΙΚΟΥΛΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 188987 ΠΕ01 47,0000
94 ΖΙΩΓΑ ΜΑΡΙΑ 145367 ΠΕ01 46,8700
95 ΦΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 228594 ΠΕ04.01 46,7750
96 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ 169871 ΠΕ02 46,7250
97 ΠΟΛΙΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 187064 ΠΕ04.01 46,7000
98 ΑΚΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ 194975 ΠΕ01 46,5250
99 ΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ ΚΛΕΑΡΕΤΗ 155255 ΠΕ87.04 46,3250
100 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 162831 ΠΕ04.05 46,3125
101 ΛΕΓΟΝΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 190090 ΠΕ04.02 46,2500
102 ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 201804 ΠΕ02 46,2500
103 ΖΙΩΓΑ ΕΥΘΥΜΙΑ 150847 ΠΕ03 46,1750
104 ΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 185129 ΠΕ86 46,0625
105 ΖΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 201037 ΠΕ01 46,0500
106 ΜΠΕΗ ΜΑΡΙΑ 188722 ΠΕ88.02 46,0000
107 ΤΣΙΒΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 181965 ΠΕ86 45,9000
108 ΜΑΛΑΚΟΥΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 565791 ΠΕ70 45,8600
109 ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 165670 ΠΕ02 45,6600
110 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 221717 ΠΕ01 45,6100
111 ΣΤΑΥΡΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ 184008 ΠΕ04.01 45,5800
112 ΑΛΤΙΝΤΖΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 191677 ΠΕ82 45,5500
113 ΤΣΑΒΔΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 181770 ΠΕ78 45,2500
114 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 170260 ΠΕ03 45,2500

 

115 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 174938 ΠΕ86 45,1600
116 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 156888 ΠΕ04.01 45,1200
117 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 178266 ΠΕ86 44,9300
118 ΠΑΡΑΣΚΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 192640 ΠΕ82 44,8500
119 ΚΑΛΟΜΕΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ 181900 ΠΕ86 44,8000
120 ΚΑΤΣΙΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 192388 ΠΕ88.02 44,7750
121 ΚΟΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 169752 ΠΕ02 44,7000
122 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 166853 ΠΕ88.01 44,6000
123 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 164208 ΠΕ02 44,5625
124 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 169053 ΠΕ86 44,5000
125 ΚΩΤΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 456654 ΠΕ11 44,2500
126 ΒΑΪΡΛΗ ΜΑΡΙΑ 225456 ΠΕ11 44,1750
127 ΤΖΑΒΑΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 203460 ΠΕ06 44,1250
128 ΤΟΚΑΤΛΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 179794 ΠΕ02 44,1200
129 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 150660 ΠΕ02 43,9750
130 ΚΑΡΑΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 191361 ΠΕ82 43,9550
131 ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 175029 ΠΕ86 43,9250
132 ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 225846 ΠΕ07 43,9000
 

133

ΤΟΥΝΟΥΣΙΔΟΥ ΚΟΥΚΑΡΟΥΔΗ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

145338 ΠΕ01 43,7850
134 ΠΛΑΚΙΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑ 178710 ΠΕ79.01 43,6600
135 ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΤΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 183146 ΠΕ01 43,6200
136 ΤΟΔΑ ΕΛΕΝΗ 193686 ΠΕ04.01 43,5000
137 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ ΟΛΓΑ 173911 ΠΕ04.01 43,4000
138 ΚΑΣΚΑΛΗ ΑΝΝΑ 576282 ΠΕ06 43,3750
139 ΤΑΧΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 206831 ΠΕ02 43,3700
140 ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΧΡΥΣΑΦΕΝΙΑ 701805 ΠΕ04.01 43,2450
141 ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 191636 ΠΕ04.01 43,0000
142 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 188371 ΠΕ86 42,9700
143 ΛΑΠΠΑ ΕΛΕΝΗ 208496 ΠΕ88.01 42,7850
144 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 169424 ΠΕ01 42,7100
145 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 198216 ΠΕ04.04 42,6750
146 ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 212372 ΠΕ02 42,6450
147 ΠΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 178182 ΠΕ86 42,5500
148 ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 189361 ΠΕ02 42,5350
149 ΓΚΙΡΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 208789 ΠΕ01 42,5000
150 ΧΑΣΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 179858 ΠΕ02 42,5000
151 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 189271 ΠΕ02 42,3125
152 ΠΛΑΤΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 165799 ΠΕ02 42,2500
153 ΒΙΤΣΙΚΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 224844 ΠΕ11 42,2250
154 ΚΕΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 196763 ΠΕ02 42,1250
155 ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 164941 ΠΕ83 42,1200
156 ΒΕΛΙΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 158280 ΠΕ83 42,0700
157 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 398058 ΠΕ01 42,0000
158 ΓΚΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 161193 ΠΕ78 41,9500
159 ΠΡΑΠΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 182071 ΠΕ86 41,9100

 

160 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 150284 ΠΕ02 41,6250
161 ΛΙΑΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 167207 ΠΕ86 41,6200
162 ΠΑΤΕΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 166504 ΠΕ06 41,5375
163 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 201783 ΠΕ02 41,4550
164 ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 176958 ΠΕ80 41,3000
165 ΚΑΡΡΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 219768 ΠΕ11 41,2050
166 ΦΡΑΓΚΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 206219 ΠΕ03 41,0000
167 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 149880 ΠΕ04.01 41,0000
168 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΑΡΒΑΡΑ 178550 ΠΕ05 40,9550
169 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 191544 ΠΕ82 40,9550
170 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 195211 ΠΕ02 40,8700
171 ΣΚΟΛΙΔΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ 210331 ΠΕ80 40,3300
172 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 229446 ΠΕ11 40,1250
173 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 182714 ΠΕ04.04 39,9725
174 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 229495 ΠΕ86 39,9000
175 ΓΙΟΥΒΑΝΤΣΙΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 199533 ΠΕ84 39,8300
176 ΚΟΛΑΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 164010 ΠΕ02 39,7850
177 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 185682 ΠΕ02 39,7050
178 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ 208777 ΠΕ80 39,6875
179 ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 203231 ΠΕ06 39,6500
180 ΒΡΟΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 195920 ΠΕ83 39,5000
181 ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 207125 ΠΕ03 39,5000
182 ΤΣΑΠΟΥΡΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 177560 ΠΕ83 39,4000
183 ΧΑΤΖΗΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 195629 ΠΕ04.01 39,2700
184 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 184837 ΠΕ11 39,1250
185 ΔΟΥΡΑΜΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 194994 ΠΕ01 38,8475
186 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 186403 ΠΕ02 38,8300
187 ΠΑΤΕΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 196823 ΠΕ02 38,7500
188 ΠΕΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 159479 ΠΕ02 38,7500
189 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 703924 ΠΕ04.01 38,6600
190 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 182256 ΠΕ06 38,3925
191 ΜΑΓΓΑΝΑ ΜΑΡΙΑ 700092 ΠΕ85 38,2625
192 ΧΑΛΙΑΠΑ ΧΑΪΔΩ 185918 ΠΕ02 38,2450
193 ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 221351 ΠΕ81 38,1750
194 ΟΞΟΥΖΟΓΛΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 212850 ΠΕ03 38,0750
195 ΚΟΝΤΕΛΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ 165657 ΠΕ02 38,0000
196 ΠΑΣΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 171829 ΠΕ78 37,8750
197 ΜΠΑΖΟΥΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 209615 ΠΕ02 37,8300
198 ΑΣΣΙΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 206349 ΠΕ83 37,8250
199 ΡΑΔΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 209222 ΠΕ86 37,7600
200 ΜΠΟΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 202365 ΠΕ03 37,6250
201 ΛΑΛΑΓΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 184828 ΠΕ11 37,2500
202 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ 179798 ΠΕ02 37,2500
203 ΚΑΡΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 158488 ΠΕ79.01 37,2500
204 ΜΠΡΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 193651 ΠΕ04.02 37,1600
205 ΜΑΓΓΑΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 211157 ΠΕ78 37,1300

 

206 ΘΕΜΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 222069 ΠΕ02 37,0625
207 ΔΕΛΗΦΩΤΑΚΗ ΖΩΗ 178008 ΠΕ03 36,9500
208 ΑΥΛΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 187600 ΠΕ86 36,9500
209 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 208823 ΠΕ87.02 36,8750
210 ΠΕΓΚΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 603652 ΠΕ23 36,7000
211 ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 205828 ΠΕ01 36,6000
212 ΚΕΝΤΡΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 196555 ΠΕ79.01 36,5950
213 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 198196 ΠΕ04.04 36,5800
214 ΖΗΣΗ ΙΩΑΝΝΑ 197044 ΠΕ02 36,5625
215 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 170653 ΠΕ04.04 36,5350
216 ΚΕΛΠΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 221224 ΠΕ80 36,4950
217 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 216844 ΠΕ82 36,4000
218 ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 212574 ΠΕ03 36,3500
219 ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 149665 ΠΕ01 36,0000
220 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 201864 ΠΕ02 35,6250
221 ΜΕΛΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 700279 ΠΕ02 35,2500
222 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 176039 ΠΕ04.01 35,2500
223 ΑΛΕΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 218328 ΠΕ04.01 35,1750
224 ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 220042 ΠΕ84 35,1750
225 ΚΑΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 168389 ΠΕ06 35,1600
226 ΓΙΑΖΚΟΥΛΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ 179166 ΠΕ02 35,0000
227 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 177873 ΠΕ11 34,8750
228 ΖΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 157667 ΠΕ04.01 34,7500
229 ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 185546 ΠΕ11 34,7500
230 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΛΗ 229306 ΠΕ80 34,2875
231 ΜΑΓΓΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 162308 ΠΕ02 34,2500
232 ΤΣΙΟΝΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 223232 ΠΕ03 34,2000
233 ΚΑΡΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 166128 ΠΕ04.01 34,0000
234 ΜΙΣΟΥΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 193462 ΠΕ03 33,8300
235 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 209391 ΠΕ02 33,6600
236 ΚΙΟΡΠΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 196765 ΠΕ02 33,6250
237 ΛΑΣΚΑΡΗ ΛΕΜΟΝΙΑ 700539 ΠΕ04.02 33,5350
238 ΝΤΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 185982 ΠΕ03 33,3750
239 ΓΚΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 196972 ΠΕ02 33,0000
240 ΝΤΟΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 213292 ΠΕ04.01 32,1250
241 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΟΥ ΞΕΝΗ 701200 ΠΕ04.04 31,6600
242 ΜΗΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 212808 ΠΕ03 31,6300
243 ΚΑΝΤΑΡ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 163724 ΠΕ01 31,3300
244 ΜΠΑΞΑΒΑΝΗ ΑΓΝΗ 201748 ΠΕ02 31,2300
245 ΛΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 223019 ΠΕ03 30,5000
246 ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 197932 ΠΕ03 30,3300
247 ΛΕΚΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 212768 ΠΕ03 29,6600
248 ΡΕΤΖΕΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 216723 ΠΕ86 29,5000
249 ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 211676 ΠΕ01 29,1000
250 ΝΑΣΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 182173 ΠΕ86 25,8250

Ο ανωτέρω πίνακας ισχύει από την κύρωσή του μέχρι την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί την κύρωση, ήτοι μέχρι τις 31-07-2026.

 

 

Ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής

Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

 

Θωμάς Μπαχαράκης

 

Κύρωση τελικού πίνακα επιλογής υποψηφίων ΔΔΕ Αν Θεσσαλονίκης ανακοινώθηκε με το υπ΄αριθμ. 7980/07-04-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα:

Κύρωση τελικού πίνακα επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης

 που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1aLnn73Dtuwk1wVn21PHQVyWTGKftG6IZ/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε