Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Δυτ Θεσσαλονίκης

Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Δυτ Θεσσαλονίκης ανακοινώθηκε με το υπ΄αριθμ. 8208/07-04-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα:

Κύρωση τελικού πίνακα επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης

Ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ «Επιλογή των Στελεχών της Εκπαίδευσης» του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 136), σε συνδυασμό με το άρθρο 232 αυτού, όπως ισχύουν
  1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (EE L 119/1 της 4.5.2016)
  2. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137)
  3. Τη με αρ. πρωτ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ.» (Β΄ 6141) όπως τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. Φ.361.22/9/159628/Ε3/22-12-2022 (Β΄6711) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Τροποποίηση υπό στοιχεία Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 Απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα “Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ.” (Β΄ 6141)»
  4. Τις διατάξεις του άρ. 3, παρ. 2, περ. δ΄, της με αρ. πρωτ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 Υ.Α. «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης…..» (Β΄ 1340)
  1. Τη με αρ. πρωτ. Φ.361.22/7/151151/Ε3/07-12-2022 εγκύκλιο με θέμα: «Επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)» (ΑΔΑ: Ψ28Χ46ΜΤΛΗ-ΒΒΗ), όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. πρωτ. Φ.361.22/11/160421/Ε3/27-12-2022 εγκύκλιο με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.361.22/7/151151/Ε3/7-12-2022 εγκυκλίου με θέμα: “Επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)”» (ΑΔΑ: 6ΒΨΙ46ΜΤΛΗ-Ζ3Ζ)
  1. Την με αριθμ. 34154/08-12-2022 προκήρυξη-πρόσκληση ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης (ΑΔΑ: 9ΣΔΓ46ΜΤΛΗ-ΙΒΚ) με θέμα: «Προκήρυξη-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης», όπως τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 35887/27-12-2022 απόφαση του Διευθυντή Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης (ΑΔΑ: ΨΣ7Η46ΜΤΛΗ-Δ6Λ)
  2. Τη με αρ. πρωτ. 12848/29-07-2022 Διαπιστωτική Πράξη με θέμα «Άσκηση Καθηκόντων Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας»
  3. Την αριθμ. 17/31-03-2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της Διεύθυνσης Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης

Αποφασίζουμε

Κυρώνουμε τον ακόλουθο τελικό πίνακα επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της Διεύθυνσης Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης, ως εξής:

 

 

α/α

 

Επώνυμο

 

Όνομα

 

Αρ.

Μητρώου

 

Ειδικότητα

 

Σύνολο μορίων

1 ΣΥΒΑΚΑ ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 167291 ΠΕ05 – ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 64,4375
2 ΑΛΜΠΑΝΑΚΗ ΞΑΝΘΗ 185604 ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ 61,4000
3 ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 157837 ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 60,6750
4 ΚΕΧΑΓΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 192309 ΠΕ81 – ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ –

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

59,5000
5 ΚΩΦΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 168709 ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 59,1875
6 ΚΑΡΟΥΛΗ ΠΑΡΔΑΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 151358 ΠΕ05 – ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 58,8750
7 ΚΟΛΤΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 198032 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 58,8750
8 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 171865 ΠΕ88.01 – ΓΕΩΠΟΝΟΙ 58,6125
9 ΖΕΤΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 177569 ΠΕ84 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 58,5500
10 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 194366 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 58,0000
11 ΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 183562 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 57,4500
12 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 191687 ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 56,5500
13 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 157690 ΠΕ84 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 56,2000
14 ΠΑΠΑΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ 192065 ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 56,1500
15 ΣΑΧΑΝΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 197460 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 55,9750
16 ΜΑΖΗΡΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ 179434 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 55,8750
17 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 205875 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 55,7500
18 ΤΖΙΚΟΥΔΗ-

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΧΡΥΣΑΝΘΗ 172625 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 55,6875
19 ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 161755 ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 55,6250

 

20 ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 177669 ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 55,2500
21 ΘΥΜΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 184082 ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ 54,8750
22 ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 190854 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 54,6250
23 ΒΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 166787 ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 54,6250
24 ΜΠΟΥΛΤΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 171798 ΠΕ84 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 54,5000
25 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 200557 ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 54,1250
26 ΜΠΙΣΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 165430 ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ 54,1250
27 ΜΟΥΖΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ 162334 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 54,0000
28 ΝΙΚΟΛΑΚΟΥΔΗΣ ΑΚΥΛΑΣ 161551 ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 54,0000
29 ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΥ

ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ 185376 ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 54,0000
30 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 188265 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 53,7250
31 ΤΙΡΙΚΑΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 182408 ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ 53,7000
32 ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 179797 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 53,5000
33 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 156223 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 53,5000
34 ΦΥΛΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 177173 ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 53,3250
35 ΓΡΑΤΣΩΝΙΔΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 199041 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 53,2500
36 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 202944 ΠΕ04.04 – ΒΙΟΛΟΓΟΙ 53,1250
37 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 198004 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 53,1250
38 ΓΕΩΡΓΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 191613 ΠΕ84 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 53,0000
39 ΒΡΥΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 213062 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 52,9250
40 ΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 161892 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 52,8500
41 ΑΔΑΜ ΙΩΑΝΝΗΣ 170682 ΠΕ04.05 – ΓΕΩΛΟΓΟΙ 52,7500
42 ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 170636 ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ 52,7500
43 ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 180490 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 52,6000
44 ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 200511 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 52,2500
45 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 208083 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 52,2375
46 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 179064 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 52,0500
47 ΚΑΡΑΚΑΡΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 173151 ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ 52,0000
48 ΜΙΤΙΝΤΖΗ ΕΥΑΝΘΙΑ 209604 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 51,9500
49 ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 168920 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 51,0000
50 ΣΕΝΤΕΡΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 172604 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 50,9500
51 ΚΩΛΕΤΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 191237 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 50,6750
52 ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 172510 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 50,5625
53 ΝΑΖΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 191909 ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 50,1250
54 ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 160286 ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ 50,1250
55 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 185455 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 49,6875
56 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 191489 ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 49,6750
57 ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 169523 ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ 49,6250

 

58 ΑΣΤΡΕΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 161178 ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 49,5500
59 ΚΑΡΑΜΑΤΣΟΥΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 195975 ΠΕ87.02 – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 49,5000
60 ΒΛΑΧΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 166322 ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 49,5000
61 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 218334 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 49,4375
62 ΕΛΒΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 206589 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 49,3000
63 ΦΕΛΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 204766 ΠΕ84 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 49,2500
64 ΚΟΥΜΑΝΔΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 169785 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 49,2250
65 ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 192593 ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ 49,2000
66 ΓΚΕΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 172477 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 49,0000
67 ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 174972 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 48,7500
68 ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 204209 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 48,7500
69 ΗΛΙΑΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑ

ΗΛΙΑΔΟΥ

208547 ΠΕ81 – ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ –

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

48,5500
70 ΤΟΚΜΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 180306 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 48,5000
71 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 188833 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 48,4875
72 ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 175538 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 48,2250
73 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 188240 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 48,2000
74 ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 171245 ΠΕ07 – ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 48,1750
75 ΞΩΜΑΛΗ ΡΑΛΛΙΩ 182720 ΠΕ04.04 – ΒΙΟΛΟΓΟΙ 48,1250
76 ΜΥΣΤΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 190209 ΠΕ04.04 – ΒΙΟΛΟΓΟΙ 47,8750
77 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 213290 ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ 47,6875
78 ΓΟΥΤΑΚΟΛΗ ΧΡΥΣΗ 211937 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 47,6250
79 ΡΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 187397 ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 47,6000
80 ΜΠΙΛΜΠΙΛΗΣ ΜΟΣΧΟΣ 190667 ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 47,3800
81 ΚΑΝΔΗΛΑΠΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 159809 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 47,3000
82 ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 191626 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 47,0750
83 ΓΚΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 197658 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 47,0250
84 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 195187 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 47,0000
85 ΖΗΣΑΚΗΣ ΖΗΣΗΣ 179232 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 47,0000
86 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 217542 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 46,8750
87 ΣΙΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 196354 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 46,8750
88 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 172261 ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 46,8750
89 ΚΟΥΤΣΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 211610 ΠΕ81 – ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ –

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

46,7500
90 ΤΣΙΟΝΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 191458 ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 46,7500
91 ΣΤΟΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑ 170956 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 46,5000
92 ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 199506 ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 46,3125
93 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 208384 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 46,2500
94 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 189012 ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ 46,2500

 

95 ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 181680 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 46,1250
96 ΜΠΑΪΡΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 173410 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 46,1250
97 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 182707 ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ 46,0500
98 ΚΟΤΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 167664 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 46,0000
99 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ 178414 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 45,9250
100 ΔΟΜΟΥΧΤΣΙΔΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ 198220 ΠΕ04.04 – ΒΙΟΛΟΓΟΙ 45,8500
101 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΓΕΝΟΒΕΦΑ 212146 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 45,7500
102 ΚΟΡΟΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 192706 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 45,7500
103 ΚΟΥΤΑΛΑ ΣΤΕΛΛΑ 168407 ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 45,6875
104 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 200890 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 45,6500
105 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 401199 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 45,6000
106 ΣΑΜΑΡΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 187372 ΠΕ81 – ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ –

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

45,5125
107 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 190181 ΠΕ04.04 – ΒΙΟΛΟΓΟΙ 45,5000
108 ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 201513 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 45,5000
109 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ 203256 ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 45,5000
110 ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 191075 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 45,4250
111 ΤΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 160801 ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 45,3875
112 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 700623 ΠΕ34 – ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 45,3750
113 ΣΙΑΝΟΥ

ΧΑΤΖΗΚΑΜΑΡΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 177616 ΠΕ81 – ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ –

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

45,3750
114 ΓΙΓΑΝΤΙΔΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ 177104 ΠΕ81 – ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ –

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

45,2250
115 ΣΕΙΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 183580 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 45,0000
116 ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 220477 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 45,0000
117 ΝΙΚΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 178167 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 44,9625
118 ΜΗΤΕΛΟΥΔΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 169864 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 44,9500
119 ΓΡΟΥΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 219430 ΠΕ07 – ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 44,9250
120 ΜΥΣΤΙΛΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 225059 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 44,7500
121 ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΔΡΟΣΟΣ 202884 ΠΕ04.04 – ΒΙΟΛΟΓΟΙ 44,5000
122 ΣΑΧΙΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 195378 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 44,2500
123 ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 160722 ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 44,2500
124 ΣΙΒΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 156329 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 44,2500
125 ΧΑΝΔΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 207704 ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 44,2000
126 ΜΠΛΕΜΠΙΤΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 183087 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 44,1250
127 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 203948 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 44,0500
128 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 203182 ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 43,9750
129 ΖΗΣΗ ΕΛΕΝΗ 177707 ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 43,9500
130 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΡΜΑΤΕΝΙΑ 197603 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 43,6250
131 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 203909 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 43,3500

 

132 ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 177965 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 43,3000
133 ΤΑΡΑΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 214119 ΠΕ07 – ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 43,2750
134 ΧΑΤΖΗΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ 189673 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 43,0000
135 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 209668 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 43,0000
136 ΛΕΜΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 199574 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 42,8750
137 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 161273 ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 42,8750
138 ΧΛΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 153804 ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ 42,8000
139 ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΥΛΙΟΣ 190121 ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ 42,6750
140 ΣΙΜΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 218786 ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ 42,6250
141 ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 162604 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 42,6250
142 ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ 162100 ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ 42,5000
143 ΤΖΑΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 199274 ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 42,2500
144 ΜΑΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 905367 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 42,2500
145 ΚΑΛΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 167629 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 42,2500
146 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 163036 ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 42,0000
147 ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 606735 ΠΕ25 – ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 41,9000
148 ΜΠΡΑΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 167738 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 41,6250
149 ΓΙΑΝΤΣΟΥΛΗ ΘΕΟΥΛΑ 186398 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 41,6000
150 ΛΑΛΑΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 218003 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 41,5000
151 ΤΖΟΥΜΕΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 189611 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 41,5000
152 ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 178117 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 41,3750
153 ΓΚΑΤΖΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 200313 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 41,3250
154 ΖΗΣΗ ΘΩΜΑΗ 208819 ΠΕ87.02 – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 41,3125
155 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 206189 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 41,2250
156 ΒΟΡΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 188269 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 41,1250
157 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΑΓΑΘΟΝΙΚΟΣ 153301 ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ 41,1250
158 ΚΑΖΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 207226 ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ 41,0000
159 ΠΑΛΥΒΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 163300 ΠΕ88.01 – ΓΕΩΠΟΝΟΙ 41,0000
160 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 182523 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 40,8750
161 ΤΟΥΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 197540 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 40,7500
162 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 172413 ΠΕ87.09 – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 40,6250
163 ΤΙΑΛΙΟΣ ΖΗΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

200199 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 40,5750
164 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 180000 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 40,5500
165 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 206999 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 40,5500
166 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 169549 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 40,2000
167 ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΗ 156433 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 40,1250
168 ΔΗΜΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 700156 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 39,8750
169 ΚΑΡΑΒΕΤΣΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ 205236 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 39,8250

 

170 ΣΠΥΡΟΜΗΤΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 195906 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 39,7750
171 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 188242 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 39,7500
172 ΚΥΠΡΙΛΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 191235 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 39,5000
173 ΤΣΙΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 206382 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 39,4000
174 ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 166617 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 39,4000
175 ΤΥΧΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 219682 ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 39,3250
176 ΣΟΡΟΠΛΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 209729 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 39,3000
177 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 700024 ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ 39,2500
178 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ 211828 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 39,2500
179 ΜΟΓΙΑ ΣΟΦΙΑ 222345 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 39,2250
180 ΚΟΥΙΜΤΖΗ ΛΙΑΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 196034 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 39,2000
181 ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 192073 ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 39,0750
182 ΜΟΡΑΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 187565 ΠΕ87.09 – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 38,9750
183 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 224987 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 38,9250
184 ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 185606 ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ 38,8750
185 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 183557 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 38,6000
186 ΜΑΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 188453 ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 38,5000
187 ΤΣΑΠΑΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 153291 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 38,5000
188 ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 175991 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 38,4750
189 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 168861 ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 38,3000
190 ΦΟΛΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 228619 ΠΕ04.04 – ΒΙΟΛΟΓΟΙ 38,2500
191 ΓΙΑΝΝΑΤΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 181022 ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 38,1250
192 ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 159695 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 38,1250
193 ΜΠΟΥΝΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 195722 ΠΕ04.04 – ΒΙΟΛΟΓΟΙ 38,0250
194 ΤΡΙΓΚΑ ΔΑΦΝΗ 157482 ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 38,0000
195 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 209387 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 37,8750
196 ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 217898 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 37,8500
197 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 228218 ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 37,3750
198 ΜΕΛΙΣΣΟΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 201710 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 37,3750
199 ΜΟΥΤΖΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 205963 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 37,3750
200 ΑΜΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ 219923 ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 37,2500
201 ΚΑΛΑΦΑΤΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 213130 ΠΕ04.05 – ΓΕΩΛΟΓΟΙ 37,2500
202 ΓΕΡΟΚΩΣΤΑ ΕΛΕΝΗ 224854 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 37,0000
203 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 193415 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 37,0000
204 ΚΟΚΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 229661 ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 36,8750
205 ΣΠΑΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 191934 ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 36,7000
206 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 175042 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 36,6250
207 ΜΠΑΡΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 209925 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 36,2500

 

208 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 167832 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 35,9000
209 ΚΑΡΑΠΑΤΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 180635 ΠΕ04.04 – ΒΙΟΛΟΓΟΙ 35,8750
210 ΓΑΡΑΝΤΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 195855 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 35,7500
211 ΔΑΝΔΙΚΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΣ 186900 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 35,7500
212 ΚΟΥΜΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 201597 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 35,7500
213 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 190963 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 35,7250
214 ΚΥΡΙΑΖΗ ΑΘΗΝΑ 182830 ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 35,7000
215 ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 223282 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 35,6500
216 ΤΟΛΕΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 148399 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 35,5000
217 ΚΑΡΑΚΟΥΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 203968 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 35,3000
218 ΚΟΚΟΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 198029 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 35,1250
219 ΤΣΟΥΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 198104 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 34,8750
220 ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 212087 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 34,3750
221 ΜΑΛΛΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 175504 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 34,3750
222 ΚΟΖΑΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 191364 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 34,1250
223 ΦΑΣΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 218289 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 34,0000
224 ΤΟΥΛΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 188194 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 33,8750
225 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 214431 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 33,5375
226 ΡΟΓΔΑΚΗ ΑΝΝΑ 152971 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 33,5000
227 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 188591 ΠΕ81 – ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ –

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

33,0500
228 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 193561 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 33,0250
229 ΓΚΑΡΟΣ ΖΩΣΙΜΟΣ 173799 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 32,6250
230 ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 198157 ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ 32,5000
231 ΝΤΑΜΠΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 195540 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 32,5000
232 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 184554 ΠΕ07 – ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 32,3000
233 ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 158651 ΠΕ79.01 – ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 31,2000
234 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 169855 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 31,0000
235 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 178575 ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 30,8125
236 ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 174259 ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 29,4375
237 ΣΔΡΑΥΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 225158 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 29,4375
238 ΒΙΖΟΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 702399 ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ 29,2500
239 ΜΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 213243 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 29,2500
240 ΤΣΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 170382 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 29,2500
241 ΔΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 203023 ΠΕ05 – ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 29,2000
242 ΤΖΙΜΠΙΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 226857 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 29,1250
243 ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 229066 ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 28,5625
244 ΔΕΛΑΠΑΣΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 219740 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 27,1875
245 ΚΥΤΑΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 173649 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 27,1000

246 ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 208236 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 26,5000
247 ΦΥΡΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 174611 ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 25,6250

 

Ο ανωτέρω πίνακας ισχύει από την κύρωσή του μέχρι την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί την κύρωση, ήτοι μέχρι τις 31-07-2026.

 

 

Ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής

Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

 

Θωμάς Μπαχαράκης

 

Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Δυτ Θεσσαλονίκης ανακοινώθηκε με το υπ΄αριθμ. 8208/07-04-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα:

Κύρωση τελικού πίνακα επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης

 που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1rwbyqsMF1KiYItbjcAAv2mYU7PYmD2S5/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε