Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Κυκλάδων

Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Κυκλάδων ανακοινώθηκε με το υπ΄αριθμ. Φ. 10.6/2304/07-04-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου με θέμα:

«Κύρωση τελικού πίνακα επιλογής υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων»

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αιγαίου Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167 Α΄) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 2817/2000 (Φ.Ε.Κ 78 Α΄) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπ/κες ανάγκες και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Το Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α’ 31).
 4. Τις διατάξεις του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α΄) «Οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης κ.λ.π.» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»
 5. Την αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 Υ.Α.(ΦΕΚ 1340 Β’), «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων …», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
 6. Τις διατάξεις του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ Α’ 136) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»
 7. Τη με αρ. πρωτ. Φ.350.2/70/132054/Ε3/27-8-2019 Υ.Α. με θέμα «Τοποθέτηση Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης» (ΑΔΑ:Ω8Π44653ΠΣ-ΟΤΥ).
 8. Την υπ’  αριθμ.  170405/ΓΓ1/28-12-2021  (Φ.Ε.Κ.  6273/Β΄/28-12-2021)  απόφαση  Υ.ΠΑΙ.Θ «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Διευθυντών Εκπαίδευσης»
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 375 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/τ. Α’/21-07-2022) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις».
 2. Την αριθμ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/3-12-2022 ΥΑ (6141/Β’) «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων» όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ. 361.22/9/159628/Ε3/23-12-2022 ΥΑ (6711/Β).
 3. Tην παρ. 3 του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) με θέμα «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»
 1. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.10.6/10404/8-12-2022 (Α.Δ.Α. 6ΚΠ546ΜΤΛΗ-ΑΛΗ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Δ.Δ.Ε. Κυκλάδων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.10.6/11007/28-12-2022 (Α.Δ.Α. ΨΨΠΗ46ΜΤΛΗ-572) τροποποίηση προκήρυξης για την επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων Δ.Ε. Κυκλάδων, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων.
 2. Το αριθμ. Φ.11.4/2864/03-04-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων με θέμα «Υποβολή τελικού αξιολογικού πίνακα υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. προς κύρωση»
 3. Την με αριθμ. 7/31-03-2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, όπως συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ.10.6/7683/30-11-2022 (Α.Δ.Α. Ψ55Ξ46ΜΤΛΗ-7ΟΕ) απόφαση Π.Δ.Ε. Ν. Αιγαίου

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Κυρώνουμε τον τελικό αξιολογικό πίνακα υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, ως εξής:

 

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
α/α Α.Μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
1 178516 ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.02 62,6750
2 213028 ΑΡΓΥΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕ04.04 59,2250
3 703725 ΜΗΛΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΕ04.02 53,6000
4 193623 ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ04.01 53,5000
5 161427 ΜΟΡΦΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ80 51,3750
6 168797 ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ82 49,2000
7 167941 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ03 47,8500
8 191758 ΛΕΣΤΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΕ82 47,4000
9 202529 ΑΔΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.01 46,2750
10 208532 ΠΡΟΜΠΟΝΑ ΑΝΝΑ ΠΕ80 45,9750
11 198237 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ04.04 45,6000
12 219676 ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ80 45,4500

 

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
α/α Α.Μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
13 192880 ΓΑΜΒΡΟΥΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΕ02 44,0000
14 181467 ΜΑΡΙΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ80 43,8000
15 210074 ΚΕΦΑΛΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΕ04.02 43,7500
16 182552 ΣΚΟΥΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕ02 43,7000
17 161895 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΕ02 43,6250
18 182809 ΓΚΟΡΤΣΑ ΑΓΟΡΟΥΛΑ ΠΕ06 43,2500
19 214421 ΣΟΥΜΠΑΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕ78 42,6500
20 201712 ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 41,0750
21 159167 ΖΑΓΚΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΠΕ02 41,0500
22 168146 ΦΛΕΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.01 41,0000
23 188622 ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕ83 40,8000
24 175036 ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΠΕ86 40,7000
25 219494 ΜΗΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ07 40,5625
26 194184 ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΠΕ78 40,2500
27 202148 ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 39,5000
28 163744 ΛΟΥΠΕΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ01 39,4000
29 207021 ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 38,5750
30 199242 ΜΑΡΙΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ04.01 38,4000
31 221890 ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 38,1000
32 215515 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ86 38,0625
33 227358 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ04.01 37,5250
34 193584 ΓΡΑΤΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ04.01 37,4875
35 173422 ΜΠΟΥΡΤΖΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02 36,8000
36 168769 ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ79.01 36,7500
37 197304 ΜΠΕΖΑΙΝΤΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ02 36,3000
38 221614 ΤΖΑΚΩΝΙΑΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΕ11 35,5500

 

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
α/α Α.Μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
39 173500 ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ02 35,2500
40 161477 ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ81 35,2000
41 170762 ΔΕΣΠΟΤΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ05 35,2000
42 218472 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ04.01 35,0000
43 226550 ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ02 34,7750
44 705938 ΣΥΝΑΘΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ30 34,6250
45 204628 ΑΒΡΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ81 34,4000
46 161540 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΕ83 34,2500
47 153013 ΧΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ02 34,2000
48 186199 ΒΕΝΙΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ11 34,1000
49 212598 ΒΑΡΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ03 34,1000
50 155740 ΑΠΕΡΓΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕ02 34,0000
51 180381 ΒΟΣΙΝΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΕ04.01 33,8000
52 218623 ΦΡΑΓΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.01 33,3750
53 210755 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ86 33,0000
54 174341 ΜΑΡΚΟΥΙΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ11 32,7500
55 179836 ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΕ02 32,6500
56 188694 ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΕ80 32,6000
57 161505 ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΕ82 32,4000
58 194297 ΚΑΚΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 31,9000
59 199459 ΠΟΡΦΥΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ83 31,8250
60 184869 ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 31,7000
61 227434 ΛΙΑΠΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ04.02 31,6250
62 198306 ΜΠΕΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.05 31,2750
63 153431 ΖΑΓΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 31,2000
64 222830 ΒΑΦΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ03 30,8000

 

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
α/α Α.Μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
65 210534 ΚΩΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ06 30,4000
66 703254 ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 29,9250
67 204222 ΨΑΡΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ11 29,7000
68 200682 ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΑΡΓΥΡΩ ΠΕ82 28,9250
69 225644 ΧΑΤΖΙΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ01 28,0000
70 174237 ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ08 27,6250
71 174656 ΣΑΤΡΑΤΖΕΜΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΠΕ84 26,8750
72 702418 ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 26,2500
73 214988 ΠΑΠΑΔΟΜΙΧΕΛΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΕ82 25,4000
74 200251 ΧΑΤΖΗΔΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ86 25,1000
75 229545 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ86 23,7500
76 223161 ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 19,7000
77 228793 ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ78 19,3500

 

Η ισχύς του πίνακα λήγει την 31η Ιουλίου 2026

Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Κυκλάδων ανακοινώθηκε με το υπ΄αριθμ. Φ. 10.6/2304/07-04-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου με θέμα:

«Κύρωση τελικού πίνακα επιλογής υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων»

που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1AhRqJ2XsNzOGiOMY1yK1ICgvG702lgYW/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε