Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Πιερίας

Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Πιερίας ανακοινώθηκε με το υπ΄αριθμ. 8106/07-04-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα:

Κύρωση τελικού πίνακα επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας

Ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ «Επιλογή των Στελεχών της Εκπαίδευσης» του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 136), σε συνδυασμό με το άρθρο 232 αυτού, όπως ισχύουν
  1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (EE L 119/1 της 4.5.2016)
  2. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137)
  3. Τη με αρ. πρωτ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ.» (Β΄ 6141) όπως τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. Φ.361.22/9/159628/Ε3/22-12-2022 (Β΄6711) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Τροποποίηση υπό στοιχεία Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 Απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα “Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ.” (Β΄ 6141)»
  4. Τις διατάξεις του άρ. 3, παρ. 2, περ. δ΄, της με αρ. πρωτ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 Υ.Α. «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης…..» (Β΄ 1340)
  1. Τη με αρ. πρωτ. Φ.361.22/7/151151/Ε3/07-12-2022 εγκύκλιο με θέμα: «Επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)» (ΑΔΑ: Ψ28Χ46ΜΤΛΗ-ΒΒΗ), όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. πρωτ. Φ.361.22/11/160421/Ε3/27-12-2022 εγκύκλιο με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.361.22/7/151151/Ε3/7-12-2022 εγκυκλίου με θέμα: “Επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)”» (ΑΔΑ: 6ΒΨΙ46ΜΤΛΗ-Ζ3Ζ)
  1. Την με αρ. πρωτ. 14410/08-12-2022 (ΑΔΑ: 91ΞΖ46ΜΤΛΗ-ΞΨ5) Προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων των Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακού Κέντρου της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Πιερία, όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 15490/27-12-2022 Απόφαση του Διευθυντή Δ.Ε. Πιερίας (ΑΔΑ: 91Ψ546ΜΤΛΗ-Μ3Η)
  2. Τη με αρ. πρωτ. 12848/29-07-2022 Διαπιστωτική Πράξη με θέμα «Άσκηση Καθηκόντων Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας»
  3. Την αριθμ. 19/03-04-2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της Διεύθυνσης Δ.Ε. Πιερίας

Αποφασίζουμε

Κυρώνουμε τον ακόλουθο τελικό πίνακα επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της Διεύθυνσης Δ.Ε. Πιερίας, ως εξής:

 

 

α/α

 

Επώνυμο

 

Όνομα

Αρ.

Μητρώου

 

Ειδικότητα

Σύνολο Μορίων
1 ΟΜΠΡΑΝΤΟΒΙΤΣ ΣΒΕΤΛΑΝΑ 606892 ΠΕ23 – ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 59,5000
2 ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 189971 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 57,5000
3 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 200147 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 57,2250
4 ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΞΑΝΘΙΠΠΗ 189280 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 57,1750
5 ΠΑΤΣΑΡΙΚΑ –

ΣΚΟΥΜΠΑ

ΣΟΦΙΑ 163271 ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

55,7500
6 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 186196 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 54,6125
7 ΣΑΜΑΡΑ ΕΛΕΝΗ 188804 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 53,0250
8 ΤΣΙΑΡΓΑΛΗ ΜΕΤΑΞΙΑ 171837 ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

52,3125
9 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 185334 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 51,7250
10 ΔΑΛΑΜΗΤΡΑ ΕΥΑΝΘΙΑ 211461 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 51,0000
11 ΓΙΑΛΑΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 162176 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 50,9000
12 ΚΑΝΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 159208 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 50,9000
13 ΓΙΑΜΟΥΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 186982 ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 50,5750
14 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ 170905 ΠΕ05 – ΓΑΛΛΙΚΗΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

49,8000
15 ΑΛΕΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 152188 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 49,6125
16 ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 177116 ΠΕ81 – ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

– ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

49,3750
17 ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 185305 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 49,2000
18 ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 177308 ΠΕ88.01 – ΓΕΩΠΟΝΟΙ 48,6000
19 ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 183651 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 48,5750
20 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΗ 190834 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 48,3250

 

21 ΚΟΡΥΤΣΑ ΜΑΡΙΑ 192213 ΠΕ81 – ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

– ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

48,2500
22 ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 175645 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 48,1250
23 ΚΟΡΑΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 223831 ΠΕ04.05 – ΓΕΩΛΟΓΟΙ 47,1750
24 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 175329 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 46,7000
25 ΚΥΡΑΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 206659 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 46,6000
26 ΠΟΛΥΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 202922 ΠΕ04.04 – ΒΙΟΛΟΓΟΙ 46,5000
27 ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΖΗΣΗΣ 163207 ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 46,2500
28 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 175721 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 46,0000
29 ΤΑΣΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 187330 ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 45,9500
30 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 172055 ΠΕ81 – ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

– ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

45,8500
31 ΧΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 199182 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 45,4500
32 ΜΠΕΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 162343 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 45,4000
33 ΠΑΞΙΜΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 182527 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 44,9000
34 ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΕΥΛΑΜΠΙΟΣ 163702 ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ 44,6000
35 ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 194535 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 44,0000
36 ΤΣΙΟΤΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 165861 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 43,7750
37 ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 195577 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 43,6500
38 ΚΟΛΟΜΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 183788 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 41,9000
 

39

 

ΜΑΚΡΙΔΟΥ

 

ΕΛΕΝΗ

 

194829

ΠΕ89.01 –

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

41,7125

40 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 226988 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 41,3500
41 ΦΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 185530 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 41,2000
42 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 575622 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 39,4500
43 ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ 213213 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 39,2000
44 ΚΕΣΑΝΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 217934 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 38,9000
45 ΤΣΙΡΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 168506 ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

38,8750
46 ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 195249 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 38,5000
47 ΘΑΝΟΥΡΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ 203685 ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 38,4000
48 ΚΑΓΚΑΣΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 222919 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 38,0750
49 ΚΑΡΑΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 212047 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 37,7500
50 ΛΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 208150 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 37,4875
51 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 209310 ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ 37,4250
52 ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ 220081 ΠΕ88.04 – ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 37,4000
53 ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 200258 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 36,9500

54 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 162696 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 36,8750
55 ΠΟΥΛΕΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 158972 ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ 36,3000
56 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΝΑ 203805 ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 36,1000
57 ΠΛΙΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 227141 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 36,1000
58 ΤΖΙΟΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 194565 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 35,1750
59 ΧΑΤΖΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 154152 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 35,0000
60 ΤΙΟΚΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 218268 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 34,6250
61 ΤΖΙΩΚΑ ΑΚΡΙΒΗ 702608 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 34,3500
62 ΤΣΙΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 209995 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 33,1500
63 ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 177627 ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 32,6000
64 ΚΑΜΒΙΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 701818 ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ 30,1250
65 ΒΟΥΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 177977 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 29,9250
66 ΤΣΑΓΓΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 218275 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 29,8000

 

Ο ανωτέρω πίνακας ισχύει από την κύρωσή του μέχρι την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί την κύρωσή του, ήτοι μέχρι τις 31-07-2026.

 

Ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής

Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

 

Θωμάς Μπαχαράκης

Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Πιερίας ανακοινώθηκε με το υπ΄αριθμ. 8106/07-04-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα:

Κύρωση τελικού πίνακα επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας

που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/128hRt40v4gFQwegRQlbsOQghjoj7u9uD/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε