Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Πέλλας

Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Πέλλας ανακοινώθηκε με το υπ΄αριθμ. 7833/07-04-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα:

Κύρωση τελικού πίνακα επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας

Ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ «Επιλογή των Στελεχών της Εκπαίδευσης» του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 136), σε συνδυασμό με το άρθρο 232 αυτού, όπως ισχύουν
  1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (EE L 119/1 της 4.5.2016)
  2. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137)
  3. Τη με αρ. πρωτ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ.» (Β΄ 6141) όπως τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. Φ.361.22/9/159628/Ε3/22-12-2022 (Β΄6711) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Τροποποίηση υπό στοιχεία Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 Απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα “Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ.” (Β΄ 6141)»
  4. Τις διατάξεις του άρ. 3, παρ. 2, περ. δ΄, της με αρ. πρωτ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 Υ.Α. «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης…..» (Β΄ 1340)
  1. Τη με αρ. πρωτ. Φ.361.22/7/151151/Ε3/07-12-2022 εγκύκλιο με θέμα: «Επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)» (ΑΔΑ: Ψ28Χ46ΜΤΛΗ-ΒΒΗ), όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. πρωτ. Φ.361.22/11/160421/Ε3/27-12-2022 εγκύκλιο με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.361.22/7/151151/Ε3/7-12-2022 εγκυκλίου με θέμα: “Επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)”» (ΑΔΑ: 6ΒΨΙ46ΜΤΛΗ-Ζ3Ζ)
  1. Την αριθμ. πρωτ. 21894/7-12-2022 (ΑΔΑ:ΨΔΔΙ46ΜΤΛΗ-ΟΝΩ) Προκήρυξη – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας, όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. πρωτ. 22978/27-12-2022 απόφαση παράτασης του Διευθυντή Δ.Ε. Πέλλας (ΑΔΑ:97Π746ΜΤΛΗ-Ε40)
  2. Τη με αρ. πρωτ. 12848/29-07-2022 Διαπιστωτική Πράξη με θέμα «Άσκηση Καθηκόντων Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας»
  3. Την αριθμ. 27/03-04-2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της Διεύθυνσης Δ.Ε. Πέλλας

Αποφασίζουμε

Κυρώνουμε τον ακόλουθο τελικό πίνακα επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της Διεύθυνσης Δ.Ε. Πέλλας, ως εξής:

 

α/α Επώνυμο Όνομα Αρ.

Μητρώου

Ειδικότητα Σύνολο Μορίων
1 ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 175659 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 64,9250
2 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 157903 ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 62,7000
3 ΑΝΑΡΓΥΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 210749 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 60,6250
4 ΒΥΡΩΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 190049 ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ 58,8750
5 ΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 193212 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 57,5000
6 ΑΛΜΠΑΝΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 571802 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 56,5250
7 ΟΡΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 163196 ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 56,0500
8 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 169555 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 56,0125
9 ΚΕΝΑΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 158875 ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ 54,0000
10 ΤΑΝΤΣΗ ΑΝΝΕΤΑ 190327 ΠΕ05 – ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 53,5625
11 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 171917 ΠΕ88.01 – ΓΕΩΠΟΝΟΙ 52,8500
12 ΜΠΑΛΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 191770 ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 51,7500
13 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 151079 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 51,5000
14 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 177487 ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 51,3250
15 ΠΑΣΧΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ 167785 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 50,8000
16 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 201215 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 50,7750
17 ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 217893 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 50,6750
18 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ 188381 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 50,3750
19 ΜΙΝΤΣΗ ΕΛΕΝΗ 165722 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 50,2625
20 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ 199790 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 50,2500
21 ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 211027 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 50,2250
22 ΓΙΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 209853 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 50,0000

 

23 ΚΑΡΥΠΗ ΜΑΡΙΑ 161216 ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

50,0000
24 ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΟΘΗΤΗ 195749 ΠΕ04.05 – ΓΕΩΛΟΓΟΙ 49,7500
25 ΣΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 208509 ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

49,6750
26 ΚΩΣΤΙΚΑΣ-

ΤΣΕΛΕΠΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ 220419 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 49,6250
27 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 163135 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 49,2500
28 ΓΙΟΥΒΑΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 191699 ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 48,9250
29 ΚΕΤΙΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 153744 ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ 48,7500
30 ΜΟΥΣΙΟΥ ΑΝΝΑ 170868 ΠΕ05 – ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 48,0000
31 ΤΕΡΖΑΝΙΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ 160798 ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 47,9000
32 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 191301 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 47,8750
33 ΤΕΣΤΕΜΠΑΣΗ ΑΘΗΝΑ 174407 ΠΕ85 – ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 47,8250
34 ΜΠΕΗ ΑΣΗΜΟΥΛΑ 160757 ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 47,2500
35 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 160101 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 46,5000
36 ΓΙΟΝΤΗΣ ΤΡΥΦΩΝ 194257 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 45,8750
37 ΡΙΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 175682 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 45,6250
38 ΓΙΑΛΑΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 208993 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 45,6000
39 ΣΟΦΟΥ ΕΛΕΝΗ 191997 ΠΕ84 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 45,5250
40 ΒΕΡΙΚΟΥΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 192272 ΠΕ88.01 – ΓΕΩΠΟΝΟΙ 45,4500
41 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 229685 ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 45,3750
42 ΒΛΑΪΚΟΥΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 192101 ΠΕ87.04 – ΙΑΤΡΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

45,3250
43 ΡΙΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 199148 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 44,8250
44 ΒΑΣΔΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 557039 ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ 44,6250
45 ΒΟΣΝΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 192194 ΠΕ88.04 – ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 44,4500
46 ΦΙΚΑΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 214702 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 44,4000
47 ΜΙΣΣΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 188360 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 43,8000
48 ΒΕΚΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 178896 ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ 43,7500
49 ΛΑΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 180439 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 43,3875
50 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 194496 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 43,2000
51 ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 603483 ΠΕ30 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

43,1250
52 ΒΑΡΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 216007 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 43,1250
53 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 192756 ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ 42,1250
54 ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 211539 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 42,1125
55 ΣΑΡΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 192418 ΠΕ79.01 – ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

41,9500

56 ΝΙΚΕΖΗΣ ΘΩΜΑΣ 200032 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 41,5000
57 ΣΙΑΚΚΑΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 188155 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 41,2250
58 ΝΤΙΤΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 156188 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 41,0000
59 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 194505 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 40,6750
60 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 216129 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 40,5250
61 ΚΟΡΟΞΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 215498 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 40,4000
62 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΟΛΑΝΤΑ 223265 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 39,7500
63 ΦΑΙΔΡΟΥ ΕΛΛΗ 202085 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 39,0000
64 ΔΟΥΛΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 223332 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 38,0500
65 ΠΑΝΩΡΓΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 707104 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 37,8750
66 ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 200880 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 37,8250
67 ΤΡΑΠΕΖΑΝΛΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 700911 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 37,7250
68 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΥΣΗ 703512 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 36,8750
69 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 226465 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 36,7500
70 ΚΑΡΑΚΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 222118 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 35,6250
71 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 184763 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 35,5000
72 ΛΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 190089 ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ 34,7250
73 ΠΙΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 702321 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 34,3125
74 ΛΕΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 219792 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 34,2250
75 ΚΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 227949 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 32,7500
76 ΤΖΟΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 204699 ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 31,0000
77 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 703936 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 30,3500

 

Ο ανωτέρω πίνακας ισχύει από την κύρωσή του μέχρι την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί την κύρωση, ήτοι μέχρι τις 31-07-2026.

 

Ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής

Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

 

Θωμάς Μπαχαράκης

Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Πέλλας ανακοινώθηκε με το υπ΄αριθμ. 7833/07-04-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα:

Κύρωση τελικού πίνακα επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας

που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/109ZRx-att7P2UK027fTCt4gsaPJk5UM2/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε