Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Χαλκιδικής

Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Χαλκιδικής ανακοινώθηκε με το υπ΄αριθμ. 8083/07-04-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα:

Κύρωση τελικού πίνακα επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής

Ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ «Επιλογή των Στελεχών της Εκπαίδευσης» του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 136), σε συνδυασμό με το άρθρο 232 αυτού, όπως ισχύουν
  1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (EE L 119/1 της 4.5.2016)
  2. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137)
  3. Τη με αρ. πρωτ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ.» (Β΄ 6141) όπως τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. Φ.361.22/9/159628/Ε3/22-12-2022 (Β΄6711) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Τροποποίηση υπό στοιχεία Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 Απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα “Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ.” (Β΄ 6141)»
  4. Τις διατάξεις του άρ. 3, παρ. 2, περ. δ΄, της με αρ. πρωτ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 Υ.Α. «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης…..» (Β΄ 1340)
  1. Τη με αρ. πρωτ. Φ.361.22/7/151151/Ε3/07-12-2022 εγκύκλιο με θέμα: «Επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)» (ΑΔΑ: Ψ28Χ46ΜΤΛΗ-ΒΒΗ), όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. πρωτ. Φ.361.22/11/160421/Ε3/27-12-2022 εγκύκλιο με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.361.22/7/151151/Ε3/7-12-2022 εγκυκλίου με θέμα: “Επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)”» (ΑΔΑ: 6ΒΨΙ46ΜΤΛΗ-Ζ3Ζ)
  1. Τη με αρ. πρωτ. 9052/08-12-2022 (ΑΔΑ: 6ΠΧΝ46ΜΤΛΗ-ΦΔ1) «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση σαράντα εφτά (47) θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Δ/νσης Δ.Ε. Χαλκιδικής» του Διευθυντή Δ.Ε. Χαλκιδικής, όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. πρωτ. 9575/28-12-2022 ανακοινοποιημένη απόφαση του Διευθυντή Δ.Ε. Χαλκιδικής» (ΑΔΑ: ΩΔΠ946ΜΤΛΗ-ΓΚΘ)
  2. Τη με αρ. πρωτ. 12848/29-07-2022 Διαπιστωτική Πράξη με θέμα «Άσκηση Καθηκόντων Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας»
  3. Την αριθμ. 14/29-03-2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της Διεύθυνσης Δ.Ε. Χαλκιδικής

Αποφασίζουμε

Κυρώνουμε τον ακόλουθο τελικό πίνακα επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της Διεύθυνσης Δ.Ε. Χαλκιδικής, ως εξής:

 

α/α ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
1 182955 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ11 49,1000
2 172484 ΔΑΓΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ86 48,5500
3 205197 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ86 48,2500
4 214381 ΨΟΥΡΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ80 47,3500
5 157569 ΠΑΣΠΑΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΕ11 45,1625
6 212878 ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 44,6750
7 229631 ΤΟΥΣΙΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ85 44,4425
8 172082 ΒΑΡΒΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ82 44,2250
9 181594 ΓΙΟΒΑΝΕΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΕ11 43,8800
10 174876 ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΕ03 43,3000
11 188684 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕ84 43,0500
12 172535 ΜΑΝΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ86 43,0000
13 187026 ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΕ83 42,8750
14 174384 ΚΑΚΑΜΟΥΚΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΕ83 42,8250
15 206217 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 42,8000
16 211744 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 42,7125
17 167203 ΚΟΣΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΠΕ86 42,5000
18 191473 ΜΕΡΙΒΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 42,4000
19 223793 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.04 42,2000
20 225648 ΕΜΠΕΟΓΛΟΥ ΑΒΡΑΑΜ ΠΕ78 42,0000

 

21 213314 ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ04.01 41,9000
22 175854 ΒΟΜΒΕΛΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ03 41,4500
23 169410 ΚΕΛΛΙΔΗΣ ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ ΠΕ01 41,2000
24 225084 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ11 41,1750
25 185373 ΝΤΟΝΤΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ11 38,7000
26 191143 ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ86 38,0500
27 169392 ΖΕΡΖΕΜΠΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ01 37,9750
28 199965 ΜΑΛΑΚΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 37,5125
29 169794 ΚΟΦΙΝΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 37,0000
30 702357 ΤΣΙΛΙΒΕΡΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 35,8125
31 186510 ΟΦΘΑΛΜΙΔΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΠΕ02 35,7500
32 192956 ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΠΕ02 35,5625
33 209309 ΨΙΛΙΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ86 35,0500
34 160780 ΓΙΑΝΝΟΥΣΤΑ ΠΟΛΙΤΟΥ

ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ

ΠΕ80 34,6000
35 167330 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ07 34,4500
36 180056 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ03 33,2000
37 225827 ΜΙΤΕΛΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ07 33,1000
38 208883 ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ88.02 33,0000
39 214315 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ80 32,9750
40 229521 ΜΑΛΑΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ83 32,9500
41 157480 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ78 32,9000
42 195923 ΓΡΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ83 32,8000
43 225108 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 32,5500
44 183057 ΚΟΥΜΑΝΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΠΕ03 32,1000
45 220558 ΣΑΜΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02 32,0500
46 207739 ΛΙΟΥΣΑ ΜΑΡΘΑ ΠΕ07 32,0000
47 182039 ΛΑΧΑΝΟΥΔΗ ΑΚΡΙΒΟΥΛΑ ΠΕ86 30,7500
48 208040 ΓΛΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 29,9875
49 208733 ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ80 29,9500
50 216716 ΑΒΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ88.04 29,6000
51 208861 ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΠΕ88.02 29,1750
52 188151 ΣΑΤΚΑ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΠΕ86 29,0750
53 212533 ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ02 28,7750
54 208706 ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΠΕ89.01 25,6250

Ο ανωτέρω πίνακας ισχύει από την κύρωσή του μέχρι την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί την κύρωση, ήτοι μέχρι τις 31-07-2026.

 

Ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής

Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

 

Θωμάς Μπαχαράκης

Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Χαλκιδικής ανακοινώθηκε με το υπ΄αριθμ. 8083/07-04-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα:

Κύρωση τελικού πίνακα επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής

που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1KIf6GyZIRKuoby_2z1bN24bWHEqsAyAJ/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε