Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Δυτ Αττικής

Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Δυτ Αττικής ανακοινώθηκε με το υπ΄αριθμ. 7520/07-04-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής με θέμα:

«Κύρωση τελικού αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Δυτ Αττικής».

Ο Αναπληρωτής του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167, τ.Α΄/30-9-1985) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ- μιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 2. Τις διατάξεις του αρ. 14, παρ. 29 του Ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπ/κες ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ 78/τ. Α΄/14-3-2000), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 παρ.13 του Ν.3467/2006 (ΦΕΚ128/τ.Α΄/21-06-2006) με θέμα: «Επιλογή στε- λεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ρύθμιση θεμάτων διοίκησης και εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,
 3. Το Νόμο 2986/2002 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/13-2-2002) «Οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης κ.λ.π.»,
 4. Το Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α/2-10-2008) «Ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 5. Τις διατάξεις του Ν. 4823/2021 (Α’ 136) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων και ιδίως των άρθρων 4,30 έως και 33, 35 έως και 37,39 έως και 43, 49 και
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 374 του Ν. 4957/2022 (Α ́ 141) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»
 7. Τις διατάξεις του άρθρου 190 του Ν. 4964/2022 (Α ́ 150) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλ- λοντος και λοιπές διατάξεις»
 8. Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4997/2022 (Α ́ 219), «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις»
 9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (Α ́ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.
 10. Την υπ’ αριθ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-03-2019 Υπουργική Απόφαση «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης»,
 11. Τις διατάξεις του άρθρου 375 «Παράταση της θητείας και άσκησης καθηκόντων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης» του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/Α/21-7-2022),
 12. Το υπ’αριθ.πρωτ.Φ.350.2/14/104694/Ε3/30-08-2022 έγγραφο της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.350.2/12/95133/Ε3/29-07- 2022 (ΑΔΑ: 6ΧΤΥ46ΜΤΛΗ-ΥΨΨ) απόφασης Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Ορισμός αναπληρωτών των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης»,
 13. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 (ΦΕΚ 6141/Β΄/03-12-2022) Υ.Α «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων»,
 14. Tην υπ’ αριθμ.Φ.361.22/7/151151/Ε3/07-12-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρω- τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)»,
 15. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/8/154755/Ε3/14-12-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυ- ντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)»,
 16. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/9/159628/Ε3/22-12-2022 (ΦΕΚ 6711/Β΄/23-12-2022) Υ. Α. «Τροποποίηση υπό στοιχεία Φ.361.22/6/149788/ Ε3/2-12-2022 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων» (Β’ 6141),
 17. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/10/160275/Ε3/23-12-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυ- ντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)»,
 18. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/11/160421/Ε3/27-12-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.361.22/7/151151/Ε3/7- 12-2022 εγκυκλίου «Επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργα- στηριακών Κέντρων»,
 19. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/1/2942/Ε3/12-1-2023 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)»,
 20. Την με αριθ. 11161/08-12-2022 (ΑΔΑ : ΡΜΑΛ46ΜΤΛΗ-ΕΑΟ) «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυ- ντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής».
 21. Την υπ’ αρ. 11809/27-12-2022 (ΑΔΑ : 60ΩΦ46ΜΤΛΗ-132) «Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σχετικά με την πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δευτε- ροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής»,
 22. Την με αριθ. 23644/06-12-2022 Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, με θέμα «Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής».
 23. Την με αριθ. 863/16-1-2023 Απόφαση «Ανασυγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής» του Περ/κού Δ/ντη Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Αττικής.
 24. Την με αριθ. 14/22-03-2023 πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Αττικής,
 25. Το υπ’ αριθμ. 2905/03-04-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής

 

Αποφασίζουμε

  

Κυρώνουμε τον τελικό αξιολογικό πίνακα των υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής κατά φθίνουσα σειρά μορίων, ο οποίος καταρτίσθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 14/22-03-2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δ.Ε. Δυτικής Αττικής, ως εξής:

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α

 

 

 

 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

 

 

 

 

 

ΌΝΟΜΑ

 

 

 

 

 

 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

 

 

 

 

 

ΚΛΑΔΟ-ΕΙΔΙ- ΚΟΤΗΤΑ

 

 

 

 

 

 

Α.Μ.

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/2-12-2022

Υ.Α.                                                             (ΦΕΚ

6141/τ.Β΄/3-12-2022)

1 ΡΟΔΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ86 183015 60,4000
2 ΠΑΤΜΑΝΟΓΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ06 168463 57,6250
3 ΠΕΠΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ01 165452 55,3000
4 ΒΑΡΔΑΛΑΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 200293 54,0500
5 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ11 199085 53,1000
6 ΛΙΑΣΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ83 191890 53,0000
7 ΜΑΡΟΥΓΚΑ ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕ78 157451 52,5000
8 ΣΤΕΡΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.01 195623 51,0500
9 ΛΙΑΚΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ03 180107 50,7500
10 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 171633 50,6250
11 ΜΑΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ02 179476 50,5000
12 ΠΑΠΑΠΑΝΟΥΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ80 181808 49,6875
13 ΓΚΙΤΣΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ86 190775 48,9500
14 ΓΑΤΣΩΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ80 152083 48,4125
15 ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ86 199882 47,6500
16 ΤΡΥΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 139539 47,5000
17 ΠΑΛΗΜΕΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ01 150109 47,4000
18 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ07 181276 47,2750
19 ΚΡΟΜΠΑ ΒΕΝΕΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.01 177207 46,9375
20 ΠΑΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ04.02 210127 46,6250
21 ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΥΜΠΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ01 195012 46,4000
22 ΑΡΜΕΝΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ06 207540 46,3750
23 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ82 158800 46,0000
24 ΒΙΟΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ80 200535 45,8750

 

25 ΤΣΑΤΗΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ88.01 187155 45,5000
26 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕ04.02 400895 45,2500
27 ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ11 178666 43,7500
28 ΖΑΡΑΒΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 162213 43,2000
29 ΠΟΛΥΖΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ86 205516 42,1000
30 ΚΑΜΠΟΛΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ80 184669 41,8000
31 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 220358 41,7000
32 ΜΠΑΖΑ ΝΑΥΣΙΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ88.02 211332 41,0000
33 ΠΡΟΙΣΚΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΛΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ03 165942 40,7000
34 ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 201469 40,4750
35 ΝΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 167743 40,0000
36 ΣΑΛΤΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.02 218780 39,8750
37 ΧΑΤΖΗΣΤΡΑΤΙΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΒΡΑΑΜ ΠΕ86 175049 39,7500
38 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ88.01 195996 39,5000
39 ΒΑΛΒΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ82 194728 39,2000
40 ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΠΕ80 203735 38,6250
41 ΚΟΛΥΒΟΔΙΑΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 206392 38,5000
42 ΖΑΦΕΙΡΗ ΛΥΔΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ79.01 216992 38,0500
43 ΨΑΛΤΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 227205 37,8750
44 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ04.01 223275 37,7000
45 ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ79.01 206290 36,6875
46 ΡΗΓΑ ΕΛΕΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ05 184177 36,1250
47 ΛΟΥΜΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ03 212774 36,0000
48 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ02 202136 35,5000
49 ΒΑΣΙΛΑΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ05 198333 35,1375
50 ΒΑΖΑΙΟΣ ΚΑΤΩΝ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕ11 401242 35,0000
51 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.01 227284 34,6250
52 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ80 200584 34,3250
53 ΚΑΝΕΛΛΗ ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ02 226488 33,7250
54 ΠΕΡΔΙΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ06 171163 33,6250

 

55 ΣΙΑΜΟΥΡΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ01 169489 32,8000
56 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ04.01 704186 26,8000
57 ΡΟΦΥΤΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ07 227757 21,8750

Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων Δυτ Αττικής

Ο παραπάνω πίνακας ισχύει μέχρι την 31η Ιουλίου 2026.

που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1Ld5ZnIUOQGus21tdrlCdeag1uZ9bPh3j/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε